Ο ταλαίπωρος και ανάξιος, ο έως χθες Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020


ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ!


ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΜΑΣ,
δηλ. στο BLOG mkka.blogspot.com!

 Αδελφοί μου, Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
-------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό περιεχόμενον τοῦ διαλόγου Μητσοτάκη-Χαρδαλιᾶ στό facebook οὐδόλως μ' ἐκπλήσσει, καθότι τά ἔργα τοῦ πρώτου προδίδουν τό μένος του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί τόν καθιστοῦν «ἰσάξιον» Προδότην τῶν προκατόχων του, ἄν ὄχι μεγαλύτερον. Αὐτό πού μ' ἐκπλήσσει εἶναι τό γιατί νά δημοσιεύσουν στό facebook ἕνα τέτοιον διάλογον. Ἔχει κάποιος νά προτείνῃ πιθανούς λόγους;
------------------------
Ο/Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Εξετάσεις έδωσαν στους από πάνω
πως λέμε εμείς ομολογία πίστεως;;

ΟΙ ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη Α΄ (1η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΙΕΡΕΜΙΟΥ.

Ιερεμίας, ο θαυμάσιος του Κυρίου Προφήτης, ήτο ηγιασμένος εκ κοιλίας μητρός του, διότι ούτω λέγει περί αυτού ο Θεός· «Προ του με πλάσαι σε εν κοιλία, επίσταμαί σε και προ του σε εξελθείν εκ μήτρας, ηγίακά σε, Προφήτην εις έθνη τέθεικά σε» (Ιερεμ. α: 5)· κατήγετο δε εκ της Αναθώθ και ήκμασε χκ΄ (620) έτη προ Χριστού.

Eάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας…

...Έμεινε λοιπόν ο μακάριος Αυξίβιος εις τον τόπον εκείνον ικανόν χρόνον, χωρίς να φανερώση εις κανένα ότι ήτο Χριστιανός, αλλ’ υπεκρίνετο ότι ηκολούθει την θρησκείαν των Ελλήνων συλλογιζόμενος καθ’ εαυτόν, ότι εάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, δια να σύρη εις τον εαυτόν του εκείνους, οι οποίοι πείθονται εις αυτόν και δια μέσου των καλών και ευαρέστων λόγων να τους φέρη από το φως εις το σκότος, καθώς κάνουν και οι υπηρέται και ακόλουθοι αυτού, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας ως τους ομοιοπαθείς ανθρώπους, δια να τους αφαρπάσωμεν από την εξουσίαν του σκότους και του διαβόλου και να τους μεταφέρωμεν εις το θαυμαστόν φως της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού!

Την απάντηση τη δίδει μόνο η χριστιανική πίστη.

Αν υπάρχει κάτι στη ζωή μας που δεν τιθασσεύεται, αυτό είναι η αέναη κίνηση του χρόνου. Το σήμερα γίνεται χθες εν ριπή οφθαλμού, και το αύριο σήμερα και χθες. Κι εμείς παρασυρόμεθα προς το τέρμα της πορείας μας, εκόντες άκοντες, παρακολουθούντες τα γεγονότα που περνούν από μπροστά μας, χωρίς αναστρέψιμη ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα των θνητών. Κι αλλοίμονο σ' εκείνους που δεν έχουν ακόμη βρη την απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Την απάντηση τη δίδει μόνο η χριστιανική πίστη.

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου:

Γίνονται λιοντάρια εναντίον των πολιτικών εξουσιαστών, και κότες για τους προδότες προϊσταμένους των...

Μητρ. Πειραώς Σεραφείμ: . Ὅλες μαζί οἱ αἱρέσεις καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τή νέα οἰκουμενιστική Ἐκκλησία.

Ἡ σατανοκίνητη καί δυσώδης παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ υἱοθετεῖ καί νομιμοποιεῖ ὅλες τίς αἱρέ­σεις ὡς «ἐκκλησίες» καί προσβάλλει τήν μοναδικότητα, τήν ἀποκλειστικότητα καί τό δόγμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀνα­πτύσσεται, πλέον, διδάσκεται καί ἐπιβάλλεται ἀπό Οἰκουμενιστές νέο δόγμα περί Ἐκκλησίας, νέα ἐκκλησιολογία, σύμφωνα μέ τήν ὁποῖα καμμία αἵρεση, οὔτε καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δέν δικαιοῦνται νά διεκδικήσουν ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό τους τόν χαρακτήρα τῆς καθολικῆς καί ἀληθινῆς Ἐκκλησίας. Κάθε αἵρεση, ἀκόμη καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι ἕνα κομμάτι, ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς νέας «ἐκκλησίας» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ὄχι ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία. Ὅλες μαζί οἱ αἱρέσεις καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τή νέα οἰκουμενιστική Ἐκκλησία.
-----------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Τρικυμία στο κρανίο τούτα τα χρόνια τής αποστασίας καί τού θηρίου.
Οι νεοημερολογίτες παραδίδουν το ποίμνιο στο σατανοκίνητο οικουμενισμό, και οι ΓΟΧ ΘΝΠ το παραδίδουν με υπεύθυνες δηλώσεις στον κρατικό νομικό αιρετικό θρησκευτισμό.
Πώς να μην έρθει η επικράτηση τού Αντιχρίστου όταν οι ταγοί από μόνοι τους, τούς παραδίδουν.

---------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ αὐτά πού γράφετε, κ. Σεραφείμ, διό καί σᾶς προτρέπω νά καταγγείλετε αὐτούς τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστάς εἰς τόν Πατριάρχην Κων-πόλεως, μέ τόν ὁποῖον συνδέεσθε στενῶς, ἐφόσον σᾶς ἐχειροτόνησεν εἰς ἐπίσκοπον, τόν ἐγκωμιάζετε εἰς τάς τηλεοπτικάς συνεντεύξεις σας ὡς σπουδαίαν προσωπικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ στείλατε τό πορτραῖτον του κ.λπ. Συνεπῶς, θά ἐγκύψῃ εἰς τήν σοβαρωτάτην αὐτήν καταγγελίαν σας, θά συγκαλέσῃ μίαν «μείζονα καί ὑπερτελῆ σύνοδον», ὅπως αὐτή πού ἀφώρισε τόν μακαριστόν Θεολόγον Ν. Σωτηρόπουλον, ἡ ὁποία βεβαίως θ' ἀφορίσῃ καί τούς δαιμονοπλήκτους Οἰκουμενιστάς, πού καταγγέλλετε! Ἀπορῶ γιατί δέν τό ἔχετε ἤδη κάνει! Θά εἴχατε ἤδη ἐπιτύχει τόν ἀφορισμόν αὐτῶν τῶν ἐπικινδύνων αἱρετικῶν, καθότι μόνον ἕνας ὁμόφρων μέ αὐτούς Πατριάρχης θά τούς ἐπέτρεπε νά συνεχίσουν τό φθοροποιόν ἔργον των, ἀλλά ποτέ μία σπουδαία προσωπικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τὴν ὥρα τῶν φρικτῶν μυστηρίων θὰ παίζουμε θέατρο;

... Ἂν ὁ ἁπλὸς χαιρετισμὸς τῶν αἱρετικῶν μᾶς κάνει κοινωνοὺς τῆς αἱρέσεως, πόσο περισσότερο ἰσχύει αὐτὸ γιὰ τὴν φωνητικὰ ἰσχυρὴ μνημόνευση τού Πάπα, ὅταν τελοῦνται τὰ θεῖα καὶ φρικτὰ μυστήρια; Καὶ ἂν ὁ Χριστός, ὁ ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης κείμενος, εἶναι ἡ αὐτοαλήθεια, πῶς θὰ δεχθεῖ τὸ μεγάλο ψεῦδος, τὸ νὰ συμπαραθέτουμε τὸν πάπα ὡς ὀρθόδοξο πατριάρχη μὲ τοὺς λοιποὺς ὀρθοδόξους πατριάρχες; Τὴν ὥρα τῶν φρικτῶν μυστηρίων θὰ παίζουμε θέατρο καὶ θὰ παρουσιάζουμε τὸ ἀνύπαρκτο ὡς ὑπαρκτό, τὴν αἵρεση ὡς Ὀρθοδοξία; Πῶς θὰ τὰ ἀνεχθεῖ αὐτὰ ἡ ὀρθόδοξη ψυχὴ καὶ δὲν θὰ διακόψει τὴν κοινωνία πρὸς αὐτοὺς ποὺ μνημονεύουν καὶ δὲν θὰ τοὺς θεωρήσει ὡς καπήλους καὶ ἐκμεταλλευτὲς τῶν θείων;
-----------------------------
Ανώνυμος είπε...
Το ανησυχητικό, περίεργο και θα θυμίζει θέατρο της Επιδαύρου όταν θα πηγαίνει κανείς στην εκκλησία με μάσκα! Μάσκα ο ιερέας, μάσκα ο ψάλτης, μάσκα και οι πιστοί! Δε ξέρω συγχωρείτε με αλλά αυτά είναι σημεία καιρών πονηρών και εσχατιές σε πολλά επίπεδα

Παράφραση Πλάτωνος (Μενέξενος) -- Του ιατρού κ. Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΑπό ιστοσελίδα φέησμπουκ κ. Ιωάννη Παπαρρήγα 

Τί γράφει "περί επιστήμης" ο Μ. Βασίλειος (δείτε φωτογραφία) καί παράφραση γράφοντος εις τό τού Πλάτωνος - διάλογος μεταξύ Σωκράτη καί Μενεξένου : «Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» 

«Επιστήμη καί πάσα άλλη γνώσις χωριζομένη Θεολογίας-θεογνωσίας, πανουργία καί ου σοφία φαίνεται.».


Ποῦ πηγαίνει ὁ κόσμος;

Στὶς ἀρχὲς κάθε χρόνου, ὅπως θὰ εἶναι γνωστὸ καλοί μου φίλοι, συνέρχεται στὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας, τὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ». Σ’ αὐτὸ συμμετέχουν ἐκπρόσωποι τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐλίτ, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πορεία τῶν πραγμάτων τοῦ πλανήτη.
Κατὰ τὴν φετινή του σύνοδο (ἔγινε τὸν Ἰανουάριο 2020), διαπίστωσαν ὅτι τὸ ὑφιστάμενο καπιταλιστικὸ σύστημα βρίσκεται καὶ πάλι σὲ κρίση, ἔχοντας – πέραν ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος – διευρύνει κατὰ πολὺ τὶς ἀνισότητες μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κοινωνίες νὰ βρίσκονται στὰ πρόθυρα τῆς ἀπελπισίας!

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Βασικόν αίτιον αποστασίας.

Κοινή γνώσις παντός μεν ορθοδόξου πιστού, κατ΄ ιδιάζοντα δε λόγον των Μοναχών, πρέπει να τυγχάνη ότι το αίτιον του κακού δεν έχει την προέλευσίν του και δεν αποτελεί συνέπειαν απορρέουσαν εκ των προσωπικών-θεολογικών γνώσεων του Μεταξάκη ή του Παπαδοπούλου, ούτε του Αθηναγόρου ή του Bαρθολομαίου, ως και προ ή μετά άλλων ομοίων αυτοίς, αλλά πηγάζει εκ του γεγονότος ότι, ουχί μόνον ούτοι, αλλά, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, άπασα σχεδόν (όχι η Εκκλησία, άπαγε… αλλά) η πνευματική ηγεσία τής καθ΄ όλου Εκκλησίας, εκτός βεβαίως σπανίων εξαιρέσεων, ως και οι πλείονες εκ των Καθηγητών τής σημερινής θεολογικής επιστήμης, συμμιγέντες, αφομοιώθησαν με την διεστραμμένην «θεολογικήν» σκέψιν της Δύσεως, τούθ΄ όπερ κατέστησε τούτους ου μόνον απειθείς, αλλά και επικριτάς και κατηγόρους της Ορθοδόξου Πατερικής θεολογίας, ανατρέποντες ούτω θεμελιωδώς την υπόστασιν της «Μίας, Αγίας,…» του Χριστού Εκκλησίας!

ΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη Λ΄ (30η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου ΙΑΚΩΒΟΥ, αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου.

Ιάκωβος ο ένδοξος του Χριστού Απόστολος ήτο υιός του Ζεβεδαίου και αδελφός πρεσβύτερος Ιωάννου του Θεολόγου. Μετά δε την κλήσιν των Αγίων Αποστόλων Ανδρέου και Πέτρου προσεκλήθη υπ’ Αυτού του Κυρίου, ίνα μαθητεύση παρ’ Αυτώ μετά του αδελφού του Ιωάννου. Ευθύς λοιπόν αφήσαντες τον πατέρα και το πλοίον των, ως και όλα τα υπάρχοντά των, ηκολούθησαν τον Κύριον.

Ορθοδοξία και Οικουμενισμός -- του αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Οικουμενισμός υπ’ αμφοτέρας αυτού τας όψεις αποτελεί θλιβεράν εκκοσμίκευσιν του Χριστιανισμού. Ζων και αναστρεφόμενος εις ένα κόσμον, ο οποίος ουσιαστικώς κατέλυσε πάσαν έννοιαν αυθεντίας και αρχής και απώλεσε πάσαν μεταφυσικήν αίσθησιν της μυστηριακής ιερότητος του βίου, περιστέλλων ασφυκτικώς την ανθρωπίνην ύπαρξιν εντός των φυσικών ορίων της παρούσης ζωής, ήρχισεν από τινος χρόνου επικινδύνως να συσχηματίζεται προς το πνεύμα τούτο του αιώνος, αμβλύνων πάσαν έννοιαν θείας και ανθρωπίνης αυθεντίας και αποβάλλων βαθμηδόν την αίσθησιν της μυστηριακής δομής της χριστιανικής υπάρξεως και ζωής.

Από το Χριστός Ανέστη του Γιάννη, του Αλεξ. Παπαδιαμάντη

...Ἡ μάννα του, πειδ τν εχε μονογεν, συχν ταζε κα παρεκάλει τος γίους «ν τν κάμουν καλά». Πλν φαίνεται τι ατς το ρκετ καλά, σχεδν καλύτερα π πλείστους λλους, κα ο γιοι δν κρινον τι σύμφερε ν το δώσουν κενο τ ποον μάννα του νόμαζε «τν γειά του», δηλ. τν λευθερίαν ν κακουργ ν γνώσει

«Ἐν κρυπτῷ» -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ο ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ χριστιανός ἐργάζεται πάντα «ἐν κρυπτῷ» καί ἀποφεύγει τήν προβολή καί τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ἐνοχλεῖται ἀπό τά εὐμενῆ σχόλια καί ἀποστρέφει τό πρόσωπό του ἀπό τούς ἰδιοτελεῖς ἐγκωμιαστές του. Τήν τακτική αὐτή δέν ἐπιλέγουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θά ἔλεγα ὅτι οἱ περισσότεροι ζοῦν καί δραστηριοποιοῦνται, γιά νά προβάλλονται. Δυστυχῶς καί στούς κληρικούς ὑπάρχει αὐτή ἡ τάση. Στήν ἐποχή μας μάλιστα ἔχει κορυφωθεῖ, γιατί τήν ἐνισχύουν καί τά μέσα τῆς ἐπικοινωνίας, ὅπως ἡ τηλεόραση, τό διαδίκτυο, ὁ τύπος, τό ραδιόφωνο κ.λπ. Ὅμως ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῶν φιλόδοξων ἀνθρώπων ἔρχονται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τά ὅσα τονίζει ὁ Χριστός στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία του:

Εἰς τὰς ἡμέρας μας Ο ΙΟΥΔΑΣ ΞΑΝΑΖΗ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἐάν ὑπάρχει καί ἐπιζεῖ μιά ἀπαίσια καί τραγική μορφή στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, αὐτή ἡ τρομακτική μορφή εἶναι σίγουρα, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης. (Τό ὄνομά του δείχνει τήν καταγωγή του, καί σημαίνει: ἀπό τήν Καριώθ). Ἰούδας! Ὄνομα συνώνυμο τῆς προδοσίας. Τό ἀρχέτυπο τῆς πιό ἐπαίσχυντης πράξης στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ πιό προσβλητική λέξη στά στόματα τῶν ἀνθρώπων–κι αὐτῶν ἀκόμα τῶν παιδιῶν–ὅταν προφέρεται σάν ὕβρις: «Ἰούδα»! Ὄνομα καί πρόσωπο, πού προκαλεῖ ἀποστροφή καί ἀπέχθεια. Κι αὐτοί ἀκόμα οἱ ἱεροί εὐαγγελιστές, δέν ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τό πρόσωπό του. Ἀκόμα καί γιά τήν προδοσία του, σημειώνουν πολύ λίγες λέξεις. Ὁ μέν Ματθαῖος γράφει:

Εγώ δεν διαστρέφω τον λαόν, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα

...Απελθόντες εκείνοι εις το Μοναστήριον έφεραν ενώπιόν των τον Άγιον βασταζόμενον, επειδή δεν ηδύνατο να περιπατήση,  και τότε λέγει εις αυτόν (τον Όσιο και Ομολογητή Στέφανο τον Νέον), ο Επίσκοπος Εφέσου Θεοδόσιος : Διατί άνθρωπε του Θεού διαστρέφεις τον λαόν, ονομάζων πάντας ημάς αιρετικούς; Ο δε Άγιος με πραείαν φωνήν απεκρίνατο : Γνωρίζεις τι είπεν ο Προφήτης Ηλίας προς τον Αχαάβ, όταν του είπε, συ είσαι αυτός που διαστρέφεις τον λαόν; Δεν είμαι εγώ, είπεν ο προφήτης Ηλίας, όστις διαστρέφω, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου. Ούτω σας λέγω και εγώ, ότι εγώ δεν διαστρέφω τι, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα. Ταύτα ειπόντος του Αγίου εθυμώθη ο της Νικομηδείας Επίσκοπος Κων/νος, και εγερθείς του θρόνου ο αναιδέστατος ελάκτησε τον κατά γης καθήμενον Άγιον εις το πρόσωπον με πολλήν οργήν ο θεόργιστος, ο δε Άγιος από την αδυναμίαν του έπεσε κατά γης ύπτιος, έπειτα πάλιν τον εκτύπα εις την κοιλίαν συχνά με τους πόδας του. 

(Ορθ. Συναξ. Τόμ. ΙΑ:σελ. 703).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΌ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.... -- Του ιστολογίου https://vdeligma--erimoseos.blogspot.com/

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ :

Ως γνωστόν οι Κληρικοί του Παλαιού Ημερολογίου είναι άμισθοι και συντηρούνται αποκλειστικά από τις εθελοντικές προσφορές των πιστών και από την κηροδοσία και δισκοφορία στους ναούς. Τα αντιχριστιανικά μέτρα της Κυβέρνησης κατά της λειτουργίας των ιερών ναών είχαν λοιπόν ακόμη μία σημαντικότατη παράμετρο: την στέρηση των πόρων επιβίωσης των Κληρικών μας, πολλοί από τους οποίους μάλιστα είναι και οικογενειάρχες.
Καλό θα είναι όλοι όσοι μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις δύσκολες ημέρες τους Κληρικούς μας. 
Είθε δε ο Θεός να δώσει έμπρακτη μετάνοια σε όσους εκ των ημετέρων, μετείχαν (με την ψήφο τους) στην διάπραξη και του εγκλήματος αυτού... 


ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΛΥΣΗ..... 

Η ταπείνωση της σωτηρίας ή υποταγή της Εξουσίας -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Η Ανάστασης του Κυρίου μας, συνέτριψε τον Θάνατο δια του Θανάτου, τον οποίον, ο ίδιος  ο Θεάνθρωπος προκάλεσε εκουσίως, δια χάρη της ιδικής μας Σωτηρίας, Σταυρώθηκε, καταρρακώθηκε και Αναστήθηκε την Τρίτη Ημέρα κατά τας Γραφάς, ανακαινίζοντας άρδην την θνησιγενή πλάση, του μεταπτωτικού μας κόσμου.
Η οντολογική Επανάσταση του Ενανθρωπήσαντα Κυρίου μας συνιστά ένα Ευαγγέλιο διότι μας δώρισε εις το διηνεκές το Ζείδωρο και Ανέσπερο Φως της αιώνιας Ζωής της όντως Αλήθειας, δια της χαράξεως του Θυσιαστικού Του βίου.

Ὅταν τὸ σκοτεινὸν Παρασκήνιον διαμοχλεύη τὸν Κόσμον ὁλόκληρονἩ καιρίας σημασίας συμβολὴ τῶν Μασόνων εἰς τὴν κατεδάφισιν τοῦ θρόνου τῶν Ρομανὼφ εἰς τὴν Ρωσίαν (1917)
Ἡ ἐχθρότητα τοῦ αἱρετικοῦ δυτικοῦ κόσμου ἔναντι τῆς ὁμοδόξου -ὀρθόδοξης- Ρωσίας ἀναπτύσσεται διαχρονικῶς. Πολλὰ ἔτσι συνέτειναν στὴν ἔκρηξη διαφόρων ἀνατρεπτικῶν ἐπαναστάσεων ἐκεῖ, ἡ δὲ συμβολὴ τῶν μασόνων στὶς ἐπαναστάσεις ἐκεῖνες ἦταν σημαντικότατη. Ἰδιαίτερα στὴν μεγάλη ἐπανάσταση τοῦ 1917 καὶ 1918, μὲ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἤδη διαβρωμένου θρόνου τῶν Ρομανώφ.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΟΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Χάρη Σ. Σκαρλακίδη
«Ἅγιον Φῶς. Τό θαῦμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
στόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ»*

Τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ὁ κ. Χαράλαμπος Σκαρλακίδης, Ἀρχιτέκτων καί καθηγητής σχεδιαστικῶν προγραμμάτων μέσῳ Η/Υ, ἐδώρησε στήν ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῶν Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί σέ κάθε πιστό Χριστιανό, ἰδίως τούς Προσκυνητές τῆς Ἁγίας Γῆς, ἕνα πολύτιμο δῶρο: τό νέο βιβλίο του μέ τίτλο τό «Ἅγιον Φῶς.

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΘ΄ (29η) Απριλίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ Μητροπολίτου Θηβών και εξάρχου πάσης Βοιωτίας του Καλοκτένους και νέου Ελεήμονος.

Ιωάννης ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, Επίσκοπος Θηβών και πάσης Βοιωτίας, ο Καλοκτένης, εγεννήθη περί τα μέσα του ΙΒ΄ αιώνος εις την πρωτεύουσαν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την περιφανή Κωνσταντινούπολιν, εξ ευγενών και πλουσίων γονέων καλουμένων του μεν πατρός αυτού Κωνσταντίνου, την επωνυμίαν Καλοκτένης, της δε μητρός Μαρίας, οίτινες και ανέθρεψαν το τέκνον των τούτο εν πάση παιδεία και νουθεσία Κυρίου.

Αυτήν την συμβουλή έδωσε ο Αββάς Ποιμήν

σε κάποιον αδελφό, που τον επισκέφθηκε και του είπε ότι έχει πολλούς λογισμούς και κινδυνεύει από αυτούς.
Ο Γέροντας τον έβγαλε έξω στο ύπαιθρον και του είπε: «Άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους». Ο επισκέπτης του αποκρίθηκε ότι δεν είναι ικανός να πιάση τους ανέμους. Τότε ο Αββάς Ποιμήν του είπε: «Εάν είναι αδύνατον να πιάσης τους ανέμους, ούτε τους λογισμούς μπορείς να τους εμποδίσης να μπουν μέσα σου. Δικό σου χρέος όμως είναι να αντισταθής σ΄ αυτούς».

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ -- Αλεξ. Παπαδιαμάντη

Ὅπως τὸ διηγοῦνται, ὅσοι τὸ ἔφθασαν, ἐν ἠλικίᾳ ὄντες εἰς Ἀθήνας τῷ 1870, ὁ νεκρὸς τοῦ ἑνὸς τῶν ληστῶν τοῦ Δηλεσίου, κομισθέντων εἰς Ἀθήνας κατὰ Μάιον, εἶχε τὸ πρόσωπον παραδόξως φαιδρὸν καὶ γελαστόν. Τὴν ὥραν ποὺ τοὺς ἐτουφεκοβολοῦσαν τ᾿ ἀποσπάσματα, ἐλλοχεῦον ὄπισθεν πυκνῶν θάμνων καὶ βράχων τὸ παλληκάρι ἐκεῖνο τῆς Ρούμελης, ἴσως διότι τὸ ταμπούρι του τοῦ ἐφαίνετο πολὺ ἀσφαλές, τίς οἶδε τί εἶχε σκεφθῆ, ἢ τί σοβαρὸν εἶδεν, ἢ τί ἀστεῖον ἤκουσε παρά τινος γείτονος συντρόφου του, κ᾿ ἐγέλασεν, ὅπως οἱ ἄνθρωποι γελοῦν. Συγχρόνως, ἐν ἀκαρεῖ, τοῦ ἦλθε τὸ βόλι. Τὸν ηὗρε καίριον εἰς τὸν λαιμόν, καὶ τὸν ἀφῆκεν εἰς τὸν τόπον.
Μετὰ δύο ἡμέρας οἱ σκοτωμένοι, πέντε ἢ ἓξ τὸν ἀριθμόν, ἐκομίζοντο εἰς Ἀθήνας. Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ νέου ἐκείνου ὅλοι οἱ φρικώδεις περίεργοι εἶδον ἐντυπωμένον, πιστωμένον τὸν γέλωτα. Οὔτ᾿ ἐπρόφθασεν, ὁ εὐτυχὴς ἄνθρωπος, νὰ αἰσθανθῇ τὴν πικρίαν τοῦ βέλους, ἀλλ᾿ ὁ θάνατος τοῦ ἦλθε μυστηριώδης, γλυκύς, πρὸ τῆς ἀλγηδόνος.

Η αποτείχιση είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.

Αν κοιτάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα, θα δούμε ότι η αντίδραση των χριστιανών με την αποτείχιση εναντίων του Οικουμενισμού, είναι ό,τι ωραιότερο, ζωντανό, ορθόδοξο, παραδοσιακό, αν θέλετε ό,τι έχει μείνει όρθιο μέσα εις την Εκκλησία. Είναι η γλυκειά ελπίδα δια το ξεκαθάρισμα των γνησίων από των νόθων, των λειτουργών από των επαγγελματιών, των χριστοφόρων από των χριστεμπόρων, των φιλοθέων από των φιλοδόξων, των ποιμένων από των λυκοποιμένων. Είναι η φωνή του Θεού, δια την οποία δεν ιδρώνει το αυτί των Οικουμενιστών. Είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.
-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀπό μόνη της, ἡ ἀποτείχισις ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν εἶναι ἀρκετή. Θά πρέπῃ ὁ ἀποτειχισμένος νά παραμείνῃ εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, καί ὄχι νά προβαίνῃ εἰς τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ, νά κηρύττῃ διάφορες ἄλλες αἱρέσεις, νά προβαίνῃ κάθε τόσον εἰς νέα σχίσματα κ.λπ. Διότι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, φεύγει ἀπό μίαν αἵρεσιν καί πηγαίνει εἰς ἄλλην! Καθίσταται δέ καί περίγελως ἐνώπιον τοῦ Σατανᾶ, διότι, ἀντί νά διορθωθῇ, καυχᾶται ὅτι εἶναι καί «ὁμολογητής», ἀναθεματίζει ὅλους τούς ἄλλους, «καθαιρεῖ» κληρικούς κ.λπ.

Η συγκρητιστική χοάνη της Νέας Βαβυλώνος – Οικουμενισμού, μας απειλεί με αφανισμό

Όταν κάποιος επιχειρεί να κυριεύσει το σπίτι μου και να το κάνει δικό του, δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να με κατηγορεί για τον τρόπο που αμύνομαι. Ξεχνάμε, ότι ο λαός της Κων/πόλεως έκαψε τον Ναόν της Αγίας Σοφίας, όταν εξώρισαν τον πνευματικό τους πατέρα ιερόν Χρυσόστομον; Είμαστε σε καιρούς αντιχρίστους. Η συγκρητιστική χοάνη της Νέας Βαβυλώνος – Οικουμενισμού  μας απειλεί με αφανισμό και σαν έθνος και σαν Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα χρειαζόμαστε, περισσότερο από ποτέ άλλοτε πατερικά αναστήματα ποιμένων, οι οποίοι εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, να αντιμετωπίσουν τις αντίχριστες δυνάμεις του Οικουμενισμού.

῾Ο Ἅγιος ᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος: τό «καθαρτήριον πῦρ»

Δεινός πολέμιος τοῦ Παπισμοῦ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀναφέρει ὅτι τό «καθαρτήριον πῦρ» ἐφευρέθη ἀπό τήν παπικήν ἐξουσίαν πρός χρηματισμόν. ᾿Εδῶ φαίνεται εἶναι ἡ οὐσία τοῦ θέματος αὐτοῦ. «Τοῦτο δή τό Πουργατόριον ἡ Ἀνατολική ᾿Εκκλησία παντελῶς δέν τό δέχεται, καί τό στοχάζεται δι’ ἕνα μῦθον, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν δι’ ἕνα πλούσιον μεταλλεῖον ἀπό τό ὁποῖον ἐκ περιουσίας συγκροτεῖται καί συνίσταται ἡ τράπεζα τοῦ Πάπα καί τῶν περί τόν Πάπαν».

Έκγονοι του Ιούδα -- Χαράλαμπος β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

«Νυνί δεν Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχής των κεκοιμημένων εγένετο» (Α’ Κορ. 15, 20).

Η οργίλη αντίδραση του Κόσμου, ένεκεν της αλόγου και δυσαναλόγου αυστηρότητας περιορισμών προσβάσεως εις την Εκκλησία, προς ατομική προσευχή, Θεία Κοινωνία και αφής του Ακτίστου Αγίου Φωτός, δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση περί της απροκαλύπτου στοχοποιήσεως της Εκκλησίας, όχι της συνθηκολογημένης Διοικήσεως, ήτοι –το Δεσποτάτο- το οποίο ευλόγησε γηθοσύνως την κατάργηση της θρησκευτικής ελευθερίας προς τους Ορθοδόξους, αλλά το Χριστεπώνυμο πλήρωμα.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΚΤΩΡΑ ΚΥΡΙΟΝ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΙΜΠΛΕ

Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου Κύριε Σόιμπλε. Χριστός Ἀνέστη.
Σᾶς συγχαίρω, γιά τή θέση πού πήρατε δημοσίως καί τονίσατε ὅτι ἡ πίστις στόν Τριαδικό Θεό καί στόν Σωτῆρα Χριστό ὅπως καί ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς εἰκόνος τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ-Λόγου εἶναι οἱ ἀνώτατες ἀξίες πάνω καί ἀπ' αὐτήν τή ζωήν, πού ἐπαγγέλλονται σήμερα πολλοί ἡμιμαθεῖς.
Μόνον ἄνθρωποι πιστοί καί εὐφυέστατοι δύνανται νά ἀποφαίνονται γιά τίς πραγματικές ἀξίες πού διέπουν τίς κοινωνίες τῶν ἐθνῶν.
Ἡ ζωή πού ἐπαγγέλλονται κομπάζοντες ἄνευ πίστεως καί ἐλευθερίας, σημερινοί δικτατορίσκοι, μέ φτηνές σοφιστεῖες, δέν ἔχει καμία ἀξία, διότι στήν οὐσία δέν εἶναι πραγματική ζωή, ἀλλά δυστυχία καί αἰώνιος θάνατος.(Μάρκου, Κεφ.η', στίχ.35-36)


Μετά τιμῆς
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνᾶς.

Κοινοποίησις στό παγκόσμιο χωριό-γῆ.

Γέρων Γαβριήλ Αγιορείτης για την Αποτείχιση και για την Ελλάδα.Αγία Ανυπακοή.Elder Gabriel Athonite.

https://agiooros.org/viewtopic.php?t=15405&p=38035#p38035
--------------------------

Σταύρος Τ. είπε...
Mαθαίνουμε ότι διέκοψε κοινωνία με Βαρθολομαίο και μπράβο του
Ελπίζουμε να διέκοψε κοινωνία και με την αιρετική Κρατούσα.
Δεν σημαίνει αυτό ότι του συστήνουμε να πάει στους σημερινούς ΓΟΧ, που στην μεγάλη πλειοψηφία που γνωρίζω είναι με εισαγωγικά, αλλά δεν θέλω να γενικέψω, μην γνωρίζοντας τα πάντα και τους πάντες.
Ανάλογα με αυτό που ζητάει η καρδία, αυτό και βρίσκουμε

Προς αναγνώστες της ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κατηχήσαμε κι ενημερώσαμε εφ’όλης της ύλης αλλά αυτή η περίοδος του ιντερνετικού χαρτοπόλεμου για εμένα έληξε.
Ο Γοχικός προτεσταντισμός με τις ατελείωτες συνόδους όπου όλοι είναι η ΜΙΑ εκκλησία…
Ο Πγιτικός οικουμενισμός – 
Από την μία ο γοχ φλωριναίος που δηλώνει ότι είναι η ΜΙΑ εκκλησία αλλά παράλληλα ο Νγίτης έχει άγιο πνεύμα και γι’αυτό δεν τον μυρώνει.
Από την άλλη ο γοχ ματθαιικός που δηλώνει ότι είναι η ΜΙΑ εκκλησία με Ανόθευτη αποστολική διαδοχή από Ματθαίο αλλά δυο φορές Αρνήθηκε την αποστολική διαδοχή του Ματθαίου και παράλληλα όλο το ματθαιικό οικοδόμημα… καθώς την πρώτη φορά πήγε και χειροτονήθηκε από
την ΡΟΕΔ που κατηγορούσε για δεκαετίες ως οικουμενιστές και την δεύτερη κατέθεσε το 1976 στο δικαστήριο τα χειροτονητήρια της ΡΟΕΔ ώστε να έχουν απαλακτικό βούλευμα και να είναι νόμιμοι με αποστολική διαδοχή απο τους Ρώσους.

Τα χιλιάδες ψέματα ένθεν κακείθεν είναι λίγο λιγότερα από την πατρολογία Migne.

To Δόγμα και η αξία του -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτίμου Καθηγητού ΑΠΘ

Η προσήλωσις εις το ορθόδοξον δόγμα, ωστική δύναμις της πνευματικής ζωής

Ανάμεσα στ΄ άλλα γνωρίσματα, που χαρακτηρίζουν την πνευματική υποβάθμιση της κοινωνίας μας είναι και τούτο: Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για τα πνευματικά και μάλιστα τα δογματικά θέματα, που αποτελούν το θεμέλιο και την πηγή της πνευματικής ζωής. Για του λόγου το ασφαλές παραπέμπω στην επίσκεψη του Πάπα στην Αθήνα. Επιθυμούσα, όπως και η πλειονότητα του ελλαδικού κλήρου και λαού, την αποφυγή εκείνης της επισκέψεως. Η πραγματοποίησή της ήταν ένα ήττημα για μας. Έστησε ένα προγεφύρωμα του Παπισμού στην Ορθόδοξη Ελλάδα και έχει αυξήσει την έπαρση των απανταχού παπικών και παποφίλων. Ωστόσο, φρονώ ότι αυτό το δυσάρεστο γεγονός μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά και να καταστεί τελικά ωφέλιμο. Πως; Αν λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι των κοιμωμένων συνειδήσεών μας αν μας αναγκάσει να απεγκλωβισθούμε από τους επικίνδυνους εναγκαλισμούς των οικουμενιστικών κηρυγμάτων, να συνταχθούμε στη γραμμή των αγίων Πατέρων μας και να τονώσουμε την προσήλωσή μας στο ορθόδοξο δόγμα.

Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός.


Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η Εκκλησία είναι «και» παιδαγωγός. «Παιδαγωγός εις Χριστόν». Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα δια την κατά Χριστόν «μόρφωσιν» των τέκνων της. Κορυφαίον μέσον παιδαγωγίας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Είναι το εν σχήματι σταυρού ξύλον, επί του οποίου εκαρφώθη, εμαρτύρησε και απέθανεν ο Χριστός. Αυτό το Σχήμα – Σύμβολον – Πάθος προβάλλει η αγία Εκκλησία δύο φοράς την εβδομάδα εις τα τέκνα της, προς φρονηματισμόν. Την Τετάρτην και την Παρασκευήν. Εξαιρέτως δε, κατά την 14ην Σεπτεμβρίου, ως ανάμνησιν της Παγκοσμίου Υψώσεώς Του. Ούτως η Εκκλησία, εκτός από την τιμήν, που αποτίει εις το όργανον της σωτηρίας του ανθρώπου, και την λατρείαν, που προσφέρει εις τον εξ αγάπης επί του Σταυρού καθηλωθέντα Χριστόν, υπενθυμίζει εις τους πιστούς τον Σταυρόν, ως σύμβολον ζωής.

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΗ΄ (28η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΕΜΝΟΝΟΣ του Θαυματουργού.

Μέμνων ο εν Αγίοις Πατήρ ημών αποταξάμενος τον κόσμον και τα εν κόσμω δια την αγάπην του Θεού, δικαίως και ευαρέστως διήρχετο τον βίον με υπακοήν και υποταγήν· διο έγινε και Ηγούμενος Μοναχών. Αποκτήσας δε πραότητα και αγάπην, έγινε και θαυματουργός.

Ὁ Φώτης Κόντογλου ἐκφράζει με τό δικό του τρόπο τήν ἐπιθυμία τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν πολυμέριμνο καί θορυβώδη κόσμο:

«Μ᾽ ὅλο πού ζῶ παράμερα στό ἐρημητήρι μου, σάν νά βρίσκουμαι μακρυά ἀπό τήν Ἀθήνα, ὡστόσο τώρα πού καλοκαιρεύει πεθύμησα νά φύγω μακρυά, νά πάγω κατά τή θάλασσα. Νά κρυφτῶ, νά μή μέ ξέρει κανένας, νά ξεχαστῶ σά νά ᾽μαι πεθαμένος. Πόσο εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού δέν τόν ξέρει κανένας!  Ἄν γνώριζε τήν εὐτυχία του! Πόσο ζηλεύω κάτι ἀνθρώπους, ὁπού ζοῦνε σέ κάποια μέρη, πού δέν τά βάζει κανένας στό νοῦ του, καί πού κανένας δέν μαθαίνει ἄν ζοῦνε ἤ ἄν πεθάνανε! Τούς συλλογίζουμαι καί ξεκουράζουμαι. Καλότυχος ὁ ἄνθρωπος, πού κατάλαβε ἀπό νωρίς, πώς ὅποιος ζεῖ μέ πολλές ἔγνοιες εἶναι δυστυχισμένος καί πώς ὅποιος ζεῖ κρυφά, δίχως να τόν ξέρουνε οἱ ἄλλοι, αὐτός εἶναι βλογημένος. Ἄς εἶναι φτωχός, ἄς εἶναι στεναχωρημένη ἡ ζωή του, πάντα ἔχει ἕνα μεγάλο κέρδος ὁ τέτοιος ἄνθρωπος: γλυτώνει ἀπό πολλά φαρμάκια».

Διαβάζω τον Συναξαριστή και αναλογίζομαι: Εκείνοι οι μακάριοι εδείκνυον τα στίγματα και τας πληγάς υπέρ του Χριστού, εμείς σήμερα τι στίγματα εμφανίζουμε;

Ότε δε συνηθροίσθη η εν Νικαία Αγία Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, εν έτει τκε΄ (325), ήτο και ούτος (ο μακάριος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας), εις των εκεί συναθροισθέντων τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, οίτινες όλοι έφερον εις το σώμα των τα στίγματα και τας πληγάς του Χριστού, ως λέγει ο θείος Παύλος, και αυτά εθεώρουν καλλωπισμόν των, δεικνύοντες αυτά προς αλλήλους.

Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος

το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού, με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :
------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Κ. Φλαμιάτης: «... νά μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλῆρον ...»
Αὐτό ἦτο τό μεγαλύτερον κατώρθωμα τῶν παπιστῶν καί τῶν προτεσταντῶν, τό ὁποῖον ἐπέτυχον μέσῳ τῆς Μασονίας: Ἐγκατέστησαν διαβολεμένους «ἐπισκόπους» εἰς πατριαρχικούς, ἀρχιεπισκοπικούς κ.ἄ. θρόνους. Ὅλα τά ὑπόλοιπα (ἑνώσεις μέ αἱρετικούς, συλλείτουργα μέ αὐτούς, ψευδοσύνοδοι, νέα σχίσματα, προώθησις αἱρετικῶν εἰς ἐπισκοπικούς θρόνους κ.λπ.) ἔρχονται μέ πρωτοβουλίας αὐτῶν τῶν διαβολεμένων!

Θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.
----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δυστυχῶς, ἔτσι ἀκριβῶς ἔχουν τά πράγματα. Τό πλέον περίεργον δέ εἶναι ὅτι εἰς τήν παγίδα αὐτήν ἔπεσαν καί ἀνιδιοτελεῖς καί καλοπροαίρετοι ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ ἀείμνηστος Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ἀείμνηστος Θεολόγος καί Φιλόλογος Ν. Σωτηρόπουλος κ.ἄ. Εἰκάζω ὅτι τά ἄτομα αὐτά δέν ἠρεύνησαν τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἑορτολογίου καί τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς ὅσον ἔπρεπε, ἀλλ' ἠρκέσθησαν στά ὅσα διεστραμμένα καί ἐμπαθῆ ἔγραψαν ἄλλοι, ὅπως ὁ π. Ἰωήλ Γιαννακουλόπουλος, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος κ.ἄ.

Orthodox Way of Life -- Saint Symeon the New Theologian

Saint Symeon gives advice on how to properly discern which thoughts are good for us to act on and which ones will lead us away from God. For him it is very clear: Check to see if your thoughts are in agreement with Holy Scripture, the teachers of the Church fathers, and other holy persons. Those that are in agreement go ahead and act on them. Those that are not, aggressively discard them. Here is how he says it.

« Πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

"....Είναι καιρός να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον και να υψώσωμεν το σημείον, δι ού πάντοτε νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον ημών Πίστην από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν"  Αλέξανδρος Υψηλάντης

Η κατάστασις καθίσταται λίαν κρίσιμος και η οργίλη αντίδραση της κοινής γνώμης είναι καθόλα εύλογη όταν διαπιστώνει ότι εμπαίζεται από την κυβέρνηση , η οποία αίφνης ηγάπησε δήθεν σφόδρα τον πολίτη και δια χάριν της υγείας του, εφαρμόζει απαρεγκλίτως, επί ποινή επιβολής επαχθών διοικητικών κυρώσεων και απηνούς ποινικής διώξεως, αυστηρά απαγόρευση κυκλοφορίας, θέτοντας παραλλήλως εκτός λειτουργίας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί δύο μήνες, παραλύοντας ούτως το εμπόριο.

ΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στρατοκόποι ἀέναοι σ᾿ αὐτόν τον κόσμο ἀδιάκοπα βαδίζουμε -ἤ μᾶλλον τρέχουμε- γιά νά προλάβουμε «νά κάνουμε κάτι»· εἶναι τρομακτικά σύντομη ἡ πορεία μας. Τό νιώθουμε αὐτό ἰδιαίτερα στή γοργή ἀνακύκληση τῶν ἑορτῶν, στό γρήγορο πέρασμα ἀπό τήν προηγούμενη χρονολογία στήν ἑπόμενη. Ποιό νά ᾿ναι τό νόημα τοῦ δρόμου μας, ποιά ἡ ἀφετηρία καί ποῦ ὁριοθετεῖται τό τέρμα του; «Ἀπ᾿ το μηδέν προήλθαμε καί στό μηδέν τραβᾶμε», ἀκούγεται ὁ καημός τοῦ ὑλιστῆ, πού δέν ἀντιλαμβάνεται παρά μόνο τήν ὁριζόντια πεπερασμένη διάσταση, ἀπό τό λίκνο ὥς τό μνῆμα.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα μετά την Κυριακήν του Αντίπασχα, εορτάζομεν την ανεύρεσιν της Αγίας και θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ, της επονομαζομένης ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΗΣ εν Μονεμβασία.                             

Αυτή η αγία Εικών της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, πότε και πως ευρέθη και τι θαύματα επετέλει δεν γνωρίζομεν εξ εγγράφων στοιχείων, επειδή τα περί αυτής βιβλία απωλέσθησαν κατά την άλωσιν και καταστροφήν της Μονεμβασίας. Κατά παράδοσιν όμως γνωρίζομεν, ότι αύτη η αγία Εικών ήτο εις τι χωρίον ονομαζόμενον Χρύσαφα της Λακεδαίμονος της Πελοποννήσου. Εκείθεν θεία της Θεομήτορος βουλήσει και τρόπω ανεξιχνιάστω ευρέθη αύτη, ω των θαυμασίων σου, Δέσποινα αγνή! εν Μονεμβασία, άνωθεν του βλιχερού ύδατος, ένθα νυν το Μοναστήριον της Χρυσαφιτίσσης λεγόμενον.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


First bishop of Russian Orthodox Church dies of coronavirus

Moscow, April 26, Interfax - Bishop Veniamin of Zheleznogorsk and Lgovsk died of coronavirus on Sunday, Patriarch Kirill-led working group said.

"Several days ago, Bishop Veniamin was hospitalized to the Kursk Semashko regional clinical infectious diseases hospital. Yesterday, the church hierarch was moved to the intensive care unit, he was diagnosed with double pneumonia, which was caused by the coronavirus infection," the statement said.

Bishop Veniamin became the first hierarch of the Russian Orthodox Church who died of Covid-19.

O Ιερομ. Γρηγόριος Ζιώγος αναθεματίζει επιπλέον στο συνοδικό, Οικουμενιστές, Σεργιανιστές, Μασόνους και όλους τους σύγχρονους αιρετικούς


Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας
προσέξατε στα κόκκινα γράμματα 

Εἶτα ἀναγινώσκει ὁ δ΄ ἱερεύς εἰς ἐπήκοον πάντων τά ἀναθέματα.
Ὁ ἱερεύς ἐκφώνως :

Resurrection Matins Ode 9


Τη ΚΖ΄ (27η) Απριλίου, ο Άγιος ΕΥΛΟΓΙΟΣ ο Ξενοδόχος εν ειρήνη τελειούται.

Ευλόγιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ούτος, ο δια την περιάκουστον αρετήν της φιλοξενίας του αποκληθείς Ξενοδόχος, ήκμαζεν εις την Θηβαϊδα της Αιγύπτου κατά τους ευλογημένους εκείνους χρόνους, καθ’ ους ήκμαζε και ήνθει εκεί ο Χριστιανισμός, η δε περιώνυμος Σκήτη της Θηβαϊδος ήτο κατάμεστος από χιλιάδας ευσεβών Μοναχών, οι οποίοι μετήρχοντο εν αυτή παν είδος αρετής και ασκήσεως. Ανάμεσα εις τους μεγάλους εκείνους ασκητικούς Πατέρας, οι οποίοι τότε εφημίσθησαν και θα φημίζωνται μέχρι συντελείας των αιώνων δια τας υπέρ άνθρωπον αρετάς των, διέλαμψε και ο Άγιος ούτος Πατήρ ημών Ευλόγιος.

Ο παραλογισμός των Οικουμενιστών -- του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ συχνά τονίζουν και­ διευκρινίζουν ότι η  επικοινωνία τους με  τους αιρετικούς παπικούς και­ προτεστάντες, αλλά και­ με τους αλλόθρησκους, δεν είναι κάτι το φοβερό παρά μόνο «αθώες» κα­ι εθιμοτυπικές σχέσεις, στ­ις οποίες προβάλλεται η Ορθοδοξία και­ εξομαλύνονται οι διαφορές και­ γρήγορα όλοι θα γίνουν μία Εκκλησία! Η τακτική αυτή, συνοδευόμενη και­ από την ψευδαίσθηση της επιτυχίας, τηρείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ και­ έναν αιώνα, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλώς ικανοποιείται το πάθος της φιλοδοξίας των μεγαλοσχήμων οικουμενιστών, πως τάχα συμβάλλουν στην ειρήνη του κόσμου κα­ι στη λύση των μεγάλων κοινωνικών και­ πολιτικών προβλημάτων της οικουμένης. Εκείνο που αποκαρδιώνει τους ορθοδόξους είναι η πνευματική αναισθησία των οικουμενιστών απέναντι στην Εκκλησία και­ η απουσία ομολογιακού πνεύματος. Δεν έχουν δηλαδή καμιά σχέση και­ ομοιότητα με την παράδοση των αγίων πατέρων.

Γέρων Σαββας Λαυριώτης: Η Εκκλησία εν Διωγμώ

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀναγκαῖος ἀφυπνιστικός λόγος γιά τίς ἄκρως πονηρές ἡμέρες πού ζοῦμε, γιά νά γλυτώσουμε ἀπό τόν Διάβολον καί νά συνταχθοῦμε μέ τόν Χριστόν. Μοῦ ἄρεσε πού ἐπανέλαβε 3-4 φορές ὅτι «ἡ θεσμική ἐκκλησία δέν ἔχει σχέσιν μέ τόν Χριστόν»! Μοῦ θύμισε αὐτό πού λέγει συχνά στίς ὁμιλίες του ὁ γ. Μεθόδιος Ἐσφιγμενίτης, ὅτι ὅταν ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος (3ος αἰών), Πάπας Ρώμης, ἠρωτήθη ἄν θά ὑπάρχῃ ὠργανωμένη Ἐκκλησία κατά τήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς: «Θά ὑπάρχῃ, ἀλλά θά εἶναι μέ τόν Ἀντίχριστον»!!!
------------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Το "θεσμική Εκκλησία" ταιριάζει με τους ΓΟΧ ΘΝΠ, διότι θεσμοθετήθηκε στα πρωτοδικεία ως μία κρατική ετερόδοξη θρησκεία.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

ΟΤΙ ΑΙ ΠΛΗΓΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ.  

Είτα λέγει τω Θωμά· φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε, και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου, και βάλε εις την πλευράν μου· και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός (Ιωάν. κ: 27).                                                              

Ω και να είχα σήμερον όχι μόνον φωνήν δια να ακούσετε εις όλας τας Εκκλησίας των Ορθοδόξων, αλλά και πίστιν, όσην ζητούσιν από εμέ τα πληγωμένα πλευρά του Δεσπότου μου, και τότε να φωνάξω· «Ως θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε, και ανεξιχνίαστοι αι οδοί σου»! Προδίδεσαι, πωλείσαι από ένα μαθητήν ο ευεργετικώτατος Διδάσκαλος, ο παντοδύναμος Θεός, ο φιλάνθρωπος Δεσπότης, και μακροθυμείς εις την άδικον προδοσίαν, δεν αποστρέφεσαι το επίπλαστον φίλημα της προδοσίας, υπομένεις τόσα και τόσα φρικτά πάθη, πληγώνεσαι όλος μετά χαράς από την κεφαλήν έως εις τους πόδας, αφήνεις το πανάγιόν Σου Σώμα να το ίδη ο ήλιος γυμνόν και ασκέπαστον, δεν εμποδίζεις τας χείρας, ως παντοδύναμος, εκείνων όπου σε καρφώνουν επάνω εις ένα ξύλον, δεν σου φαίνεται βαρύ να σχισθή η παναγία Σου πλευρά, ακόμη και εις ένα καιρόν όπου ήτο άψυχος, και ύστερον από τόσα και τόσα σημεία μιας αγάπης τόσον ασυγκρίτου και θερμοτάτης, πάλιν ζητείς να δώσης και άλλην απόδειξιν της ιδικής σου αγάπης!