Τό ἔργο τοῦ Ραββίνου Ἀθηναγόρα! -- Γράφει ο π. Νικόλαος Δημαράς

Ποιά χάρη ἔχουν ὁ Ραββίνος Ἀθηναγόρας καί οἱ ψευδοπατριάρχες, κατά τούς Κανόνες, Δημήτριος καί Βαρθολομαῖος πού ἀκολούθησαν τήν γραμμή του καί ὅσοι τούς μνημονεύουν καί εἶναι κοινωνικοί μαζί τους;

Γιά τόν μασῶνο, ψευδοπατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἔχουν γραφεῖ πολλά. Ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ μέχρι σήμερα ἀρκετά στοιχεῖα, πού δείχνουν, πόσο ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τήν Ὀρθοδοξία.
Δείχνουν ἀκόμα, πόσο δικαιολογημένες ὑπῆρξαν, γιά τίς ἐνέργειές του, οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων.
Τό 1970, τρεῖς ἐπίσκοποι, ὁ πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος καί ὁ Παραμυθίας Παῦλος, ὥς καί δεκάδα ἁγιορείτικων μοναστηριῶν, διέκοψαν τό μνημόσυνό του, ὅπως προτρέπουν τούς πιστούς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν κάποιος ἐπίσκοπος διδάσκει ἤ ἀκολουθεῖ κάποια αἵρεση.
Ὁ Ἀθηναγόρας ὄχι μόνον ἀκολούθησε αἵρεση, τόν Παπισμό, ἀλλά ἑνώθηκε μ’ αὐτόν, και μαζί του ἕνωσε τό 1965 ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία πέτυχε νά εἶναι Πατριάρχης.
Ὑπάρχουν, ὅμως, καί τά χειρότερα!

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

«Ὁ Πατροκοσμᾶς1 εἶναι ἀπό τις γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας2, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.

Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική εὐσέβεια ξένη πρός τήν ἀκαδημαϊκή θεολογία»--«Τά κηρύγματά του συγκλόνισαν τό Λαό τόσο ἀπό ἐθνική, ὅσο καί ἀπό θρησκευτική ἄποψη»--γι’ αὐτό ἐθεωροῦντο «ἀπό κοινωνικοπολιτική ἄποψη ἀνατρεπτικά»3. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στό στόμα τοῦ Λαοῦ καί τῶν Τραγουδιῶν του σώθηκε ὁ ἀπόηχος τῶν κηρυγμάτων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους.

Οι δύο Γέροντες καί η νέα μέθοδος έρευνας -- του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

Κάτω από τήν φωτογραφία τού καθενός γράφεται ο αποφθεγματικός λόγος εκάστου. Καί ο μέν Ηγούμενος τής Μονής Βατοπεδίου αγ. Όρους μάς πληροφορεί ότι τό εμβόλιο είναι μία ιατρική πράξη. Όποιος τήν κάνει δέν καταφρονεί θεό καί πίστη, δέν είναι δέ σωστό νά ταυτίζεται η πράξη αυτή (εμβόλιο) μέ τήν μεταφυσική (σ.σ. φιλοσοφία) καί τήν θεολογία. Είναι, δηλαδή, η πράξη αυτή καθαρά εμπειρική, χωρίς ίχνος θεωρίας : είτε κοσμικής είτε νοεράς ή νοητής. Μέ λίγα καί απλά λόγια η ιατρική πράξη τού εμβολιασμού είναι τύπου «κάνοντας καί βλέποντας». Σημείωση, μή σάς εκπλήσσει αυτό, ζούμε στήν εποχή όπου όλα ανατρέπονται ! Επομένως, γιατί νά μήν ανατραπεί καί τό «βλέποντας καί κάνοντας» ;

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας


 

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου ΕΥΦΗΜΙΑΣ.

Ευφημία η πανεύφημος του Χριστού Μεγαλομάρτυς ήκμαζε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος των Ρωμαίων Διοκλητιανού βασιλεύσαντος κατά τα έτησπδ΄ - τε΄ (284 – 305), είναι δε αύτη, ήτις θαυμασίως εκράτυνε τον όρον της εν Χαλκηδόνι συνελθούσης Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ρμη΄ (148) έτη περίπου από του μαρτυρίου αυτής ήτοι εν έτει υνα΄ (451). Αύτη ήτο από την Χαλκηδόνα και ο μεν πατήρ της ωνομάζετο Φιλόφρων και ήτο περιφανής και πλούσιος, συγκλητικός το αξίωμα, η δε μήτηρ της εκαλείτο Θεοδοσιανή, ήτο δε γυνή ευσεβής και συμπαθεστάτη εις τους πτωχούς. Από τοιαύτην όθεν ρίζαν αγαθήν εκβλαστήσασα η καλλίνικος Ευφημία δεν ήργησε να καταστή ονομαστή και πανεύφημος δια την προς Χριστόν πίστιν και ευσέβειαν. Κατά την εποχήν εκείνην, ως είπομεν, εβασίλευε των Ρωμαίων ο Διοκλητιανός, όστις εκίνησε μέγαν διωγμόν εναντίον των Χριστιανών, ηγεμόνευε δε εις τα μέρη της Ανατολής ο Πρίσκος, έχων συγκάθεδρόν του φιλόσοφόν τινα Απελλιανόν, ο οποίος ήτο και ιερεύς του ψευδωνύμου θεού Άρεως.

Ἄν ποτέ ἀνασυνταχθῇ ἡ Ὀρθοδοξία καί γίνῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος, αὐτή θά μακαρίσῃ τούς ἁγνούς ἀγνωνιστάς τοῦ 1924 -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ο «Π/Ηται» πού ἀντέδρασαν τό 1924 εἰς τήν Μασονικήν μεταρρύθμισιν τοῦ ἑορτολογίου, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἦτο τό πρῶτον ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ βῆμα πρός τόν Οἰκουμενισμόν, ἀντιστοιχοῦν πρός τούς ἀντιδράσαντας εἰς τήν εἰκονομαχικήν ψευδο-σύνοδον τοῦ 754. Ἄν ποτέ ἀνασυνταχθῇ ἡ Ὀρθοδοξία καί γίνῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος, αὐτή θά μακαρίσῃ τούς ἁγνούς ἀγνωνιστάς τοῦ 1924 καί θ' ἀναθεματίσῃ ὅσους κατόπιν ἐπρόδωσαν τόν ἱερόν ἀγῶνα χέρι-χέρι μέ τούς Οἰκουμενιστάς Μεταξάκην, Παπαδόπουλον καί ὅσους κατόπιν ἠκολούθησαν τήν γραμμήν τῶν δύο αὐτῶν «νέων Λουθήρων».

--------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Οι "αγνοί αγωνιστές", κ. Χατζηνικολάου, χωρίστηκαν σε παρατάξεις και δημιούργησαν πολλές αιρέσεις. Άρα κάτι δεν έκαναν σωστά και αυτοί.
Διαβάζω για αλλαγή εορτολογίου, αλλά δεν βλέπω να έχουν αλλάξει εορτολόγιο οι Οικουμενιστές. Οι περισσότεροι Οικουμενιστές γιορτάζουν με το Παλαιό Ημερολόγιο.
Το κίνημα του Παλαιού Ημερολογίου απέτυχε.Ένα εκατομμύριο Έλληνες ακολούθησαν αυτήν την πλάνη, αλλά σύντομα κατάλαβαν το λάθος τους. Σήμερα οι οπαδοί του Παλαιού Ημερολογίου είναι ελάχιστοι και χωρισμένοι σε πολλά κομμάτια(περίπου το 1% στην πατρίδα μας). Δεν έχει σχέση η αλλαγή του ημερολογίου με τον Οικουμενισμό. Δεν είναι Οικουμενισμός μια αλλαγή ημερολογίου. Οικουμενισμός είναι η κατάργηση των Ιερών Κανόνων, είναι η Δεσποτοκρατία, η Θεωρία των κλάδων κ.λπ.
Σύνοδος δεν θα γίνει, αλλά αν θα γινόταν, οι πρώτοι που θα πρέπει να καταδικαστούν μετά τους Οικουμενιστές, είναι αυτοί που έκαναν σχίσμα και άνοιξαν τις πόρτες στους εχθρούς του Κυρίου.

---------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

΄΄Το νέο ημερολόγιο δεν είναι καινοτομία αλλά μία απλή διόρθωση;΄΄
Και τότε γιατί κατεδικάσθη και αναθεματίσθη υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος;

Η αλλαγή του ημερολογίου το 1924 έγινε κατ΄εφαρμογήν της οικουμενιστικής Εγκυκλίου του 1920, η οποία ανεγνώρισε θεία χάρη σ΄όλες τις αιρετικές ομάδες, δηλαδή κατήργησε το Εκκλησιολογικό δόγμα, κατήργησε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και εκτός των άλλων ξεπέρασε τα όρια της τελέσεως του Πάσχα, τα οποία είναι από 22 Μαρτίου έως 25 Απριλίου.

Η ανοιξιάτικη Ισημερία γινόταν, γίνεται και θα γίνεται πάντοτε στις 7-8 Μαρτίου Ιουλιανού Ημερολογίου και όχι στις 21 αυτού, όπως ψευδώς διατείνεται ο Νεοημερολογιτισμός.

Όσο για τις δύο Πασχαλιές, έχει ήδη γίνει αυτό πλείστες φορές, και δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στην αίρεση του νέου ημερολογίου.

-------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 6:31 μ.μ., 16 Σεπτεμβρίου 2021 - 12:05 π.μ.

Χάσατε πολλά ἐπεισόδια!

-------------------------

Ο/Η Αντώνης είπε...

"Η ανοιξιάτικη Ισημερία γινόταν, γίνεται και θα γίνεται πάντοτε στις 7-8 Μαρτίου Ιουλιανού Ημερολογίου και όχι στις 21 αυτού, όπως ψευδώς διατείνεται ο Νεοημερολογιτισμός"

Χαρίλαε,
Φέτος Πανσέληνο το Μάρτιο είχαμε στις 15 με το Ιουλιανό (παλαιό) τότε όπως τα λες, δλδ ότι μετράτε την ισημερία στις 7-8 Μαρτίου με το Ιουλιανό θα έπρεπε να γιορτάσουμε το Πάσχα την επόμενη Κυριακή δλδ 21 Μαρτίου... Αλλά για να μη πέσει πριν το εβραϊκό θα έπρεπε να το γιορτάσουμε στις 4 Απριλίου όπως οι Λατίνοι... Εμείς όμως το γιορτάσαμε ένα μήνα μετά, 2 Μαΐου..

Για ξαναδέστο λοιπόν,
η ισημερία που λογαριάζουν για την εύρεση των ημερομηνιών του Πάσχα είναι η πλασματική 21 Μαρτίου με το παλαιό.
Γι'αυτό φέτος η 1η εαρινή Πανσέληνος στις 15 Μαρτίου με το παλαιό κ στις 28
με το νέο θεωρήθηκε ότι είναι πριν την πλασματική ισημερία άρα πήγανε στη επόμενη Πανσέληνο στις 27 Απριλίου οπότε γιορτάσαμε το Πάσχα την Κυριακή 2 Μαΐου.

Με το παλαιό δεν πρόκειται να συμπέσουν ξανά δύο πασχαλιές μαζί ενώ με το νέο πέφτει το 2035, το 2046 κτλ

Γενικώς, ξαναδέστα και μη είστε απόλυτοι και πάνω απόλα μην υβρίζετε αυτούς που έχουν άλλη γνώμη και μάλιστα πιο σωστή.

-------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Θα κατανοήσετε το θέμα Ανοιξιάτικη Ισημερία, αγαπητέ Αντώνης, όταν μελετήσετε γιατί τα όρια του Πάσχα να κυμαίνονται από 22 Μαρτίου έως 25 Απριλίου, Ιουλιανού Ημερολογίου. Επτά [7-8] η ανοιξιάτικη Ισημερία, συν 14 για την Πανσέληνο, όταν η πρώτη ημέρα της ξεκινήσει ταυτόχρονα με την ανοιξιάτικη Ισημερία, μας κάνει 21 22 Μαρτίου.
Γι΄αυτό, λοιπόν, τα όρια που έθεσε η Α΄Οικουμενική είναι τα παραπάνω.
Να λάβετε υπόψιν και τον παράγοντα γεωγραφικό πλάτος.
Πάντως, εάν είχατε μελετήσει Εκκλησιαστική Ιστορία, θα γνωρίζατε ότι για την Εκκλησία αυτό που προέχει είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και όχι τα πλήθη.
Θα γνωρίζατε επίσης ότι πλείστες φορές έμεινε ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος, όταν οι πλειοψηφία ενέδιδε στην αίρεση.
Τα σχίσματα γίνονται λόγω των αιρέσεων.
Αυτό συνέβη το 1924 από τους νεοημερολογίτες, αυτό το 1937 από τον πρ. Φλωρίνης, αυτό και τις υπόλοιπες.
Εάν επιθυμείς, πορεύσου πρός τον Λαρίσης και Τυρνάβου Αμφιλόχιο, τον μοναδικό Ορθόδοξο Επίσκοπο τούτη την στιγμή, ώστε να βιώσεις το μυστήριο της θεώσεως.
Μακριά από νεοημερολογίτες, Ακακιοφλωρινικούς και τους άλλους δεκατριμερίτες αιρετικούς.

-------------------------

Ο/Η Νεκτάριος Τόμπρος είπε...

Είσαι εντελώς άσχετος με την Θεολογία! Ίσως έχεις σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο των Οικουμενιστών. Άλλο πράγμα είναι το σχίσμα και άλλο είναι αίρεση.Έχεις ανοίξει καθόλου το Πηδάλιο; Διάβασες καθόλου τον Μέγα Βασίλειο; Σχίσμα μπορεί να γίνει χωρίς οι σχισματικοί να έχουν κάποια αίρεση. Σχίσμα είναι η διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας(αυτό που έκανε ο αιρετικός Καρπαθάκης και η παρέα του). Διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας επιτρέπεται να κάνεις για δύο λόγους, για θέμα δικαιοσύνης και αιρέσεως. Ούτε αίρεση υπήρξε το 1924 (με την αλλαγή που έκαναν σε έναν αριθμό) ούτε και αδικία. Ξυπνήστε επιτέλους και μάθετε Θεολογία και Εκκλησιολογία. Σπουδάστε στα Πανεπιστήμια των Αγίων Πατέρων για να ξεκολλήσει το μυαλό σας από τις πλάνες. Η αίρεση του Παλαιοημερολογιτισμού είναι το εμπόδιο(το φρένο) για την σωτηρία πολλών ψυχών.Τρομάζει ο κόσμος με τα χάλια σας και παραμένει σε κοινωνία με τους αντιχρίστους Οικουμενιστές ψευδεπισκόπους.

-------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Απευθυνθείτε στην οικουμενιστική Εγκύκλιο του 1920, η οποία εφαρμόσθη και εφαρμόζεται πλήρως από τους αιρετικούς, σχισματικούς και οικουμενιστές νεοημερολογίτες και θα βρείτε τις αιρέσεις.

Στην Εγκύκλιο αυτή, καταργείται το ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ, εξού και το ΄΄πρός τις απανταχού Εκκλησίες΄΄ και εφαρμόζεται το ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

Ποιά αλλαγή, λοιπόν, σ΄ένα αριθμό;

Δεν διάβασες τις δηλώσεις του Πάπα τον Νοέμβριο του 2020, που απευθύνθηκε στον έτερο αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο, με ειδική αναφορά στην οικουμενιστική Εγκύκλιο του 1920;

Νεοημερολογιτισμός = Οικουμενισμός.
Εύχομαι να το κατανοήσετε κάποτε και να εισέλθετε στην Εκκλησία του Χριστού.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 16 Σεπτεμβρίου 2021 - 9:22 μ.μ.: «Ούτε αίρεση υπήρξε το 1924 (με την αλλαγή που έκαναν σε έναν αριθμό) ούτε και αδικία. Ξυπνήστε επιτέλους και μάθετε Θεολογία και Εκκλησιολογία».

Σχόλιον: Τέτοια ψέμματα λένε σήμερα ὁ Ἱερώνυμος, ὁ Ἐφιαλτάκης κ.ἄ. γιά τό «ἐμβόλιον» καί γιά ὅλα τά ἄλλα σημαντικά θέματα. Προφανῶς, ἀκολουθεῖς κι ἐσύ τήν συμβουλήν τοῦ «ἔξω ἀπ' ἐδῶ», ὅτι «ἄν ἀποφασίσῃς νά εἴπῃς ψέμματα, νά εἴπῃς μεγάλα τοιαῦτα». Ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς ἀπό παλαιότερα σχόλιά σου, εἶσαι τῆς τρικαμηνικῆς σέκτας, ἔτσι δέν εἶναι;

-------------------

Ο/Η Νεκτάριος Τόμπρος είπε...

Γνωρίζω πολύ καλά τι λέει ο Μέγας Άγιος (αν και δεν λέει αυτό ακριβώς ο Άγιος). Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι η Εγκύκλιος του 1920. Γιατί ο "Άγιος" Ματθαίος Καρπαθάκης δεν διέκοψε την κοινωνία με τον Πατριάρχη Νέας Ρώμης το 1920; Τέσσερα χρόνια έκανε οικονομία; Μήπως ήθελε να γίνει Αρχιεπίσκοπος;

Ο/Η Νεκτάριος Τόμπρος είπε...

Η Εκκλησία δεν καταδίκασε κανένα ημερολόγιο. Δεν υπήρχε λόγος να καταδικάσει τους Παπικούς για την αλλαγή που έκαναν στο ημερολόγιο, απλώς καταδίκασαν την αλλαγή που έκαναν στο Πασχάλιο οι Παπικοί. Αν δεν άλλαζαν το Πασχάλιο, καμία καταδίκη δεν θα υπήρχε. Στην ουσία, οι τότε Πατέρες καταδίκασαν μια νέα καινοτομία των Παπικών (καταπάτηση Οικουμενικής Συνόδου, Αποστολικού Ιερού Κανόνα κ.λπ.), δηλαδή την αλλαγή του Πασχαλίου. Δεν υπάρχει καμία Σύνοδος της Εκκλησίας που να έχει καταδικάσει αλλαγή ημερολογίου. Δεν υπάρχει Ιερός Κανόνας που απαγορεύει μια μελλοντική αλλαγή ημερολογίου. Ούτε οι Άγιοι Απόστολοι γράφουν για αλλαγές ημερολογίων, ούτε και οι Άγιοι έδωσαν κάποια σημασία στα ημερολόγια. Αποτείχιση θα κάνεις για άλλα θέματα.
Μακάρι να ήξερα που μένεις για να σε βοηθήσω και να εξαλείψω πολλές αμαρτίες μου.
Έναν αριθμό άλλαξαν και τίποτα περισσότερο (το 1 το ονόμασαν 13). Έβαλε ο διάβολος μερικούς "κακόγερους"(εκείνη την εποχή) και εκτέλεσαν άριστα το σχέδιό του. Έκαναν σχίσμα και στην συνέχεια έπεσαν σε πολλές καινοτομίες.
Ο "Επίσκοπός" σου, Χαρίλαε,μου θυμίζει τον Ματθαίο. Ήταν και αυτός ο μόνος αληθινός Επίσκοπός στην εποχή του.

Ο/Η Νεκτάριος Τόμπρος είπε...

Όχι, δεν είναι έτσι. Ο γράφων ανήκει στην Ορθοδοξία και ακολουθεί τον Κύριο. Θαυμάζει βέβαια και τον Ιερομόναχο των Τεμπών, αλλά δεν ακολουθεί τα λάθη του.
Θα πρέπει να αποδείξεις τουλάχιστον ένα ψέμα μου.Το ψέμα με χωρίζει από τον Θεό και θα ήθελα να το αποφύγω.

Το Χάραγμα της Ανελευθερίας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής καθώς δια της εργαλειοποιήσεως της δημόσιας υγείας, δημιουργείται μία καινοφανή Τάξη Πραγμάτων η οποία καταβαραθρώνει άρδην τα μέχρι τούδε δεδομένα της ζωής μας, με αποτέλεσμα, εκόντες άκοντες να υφιστάμεθα τις συνέπειες εις την καθημερινότητά μας.

Η δυστοπία καθίσταται απτή εις πάσα έκφανση του κοινωνικού μας, βίου καθότι η ελευθέρα επιλογή μη υποβολής εαυτόν εις μίας εξαναγκαστική ιατρική πράξη, αντιμετωπίζεται κατά τρόπο κοινωνικά απαξιωτικό, με συνέπεια οι «μη εμβολιασμένοι» να συνιστούν μία κοινωνική μερίδα, η οποία εξ ορισμού δέον, όπως βληθεί και απομονωθεί, προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις επιταγές του αυθέντη Κράτους.

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).

Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών Αντιοχείας, Αλεξανδρείας, Σερβίας, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Βουλγαρίας Γεωργίας, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

-----------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὑπάρχει μεγάλη σύγχυσις γύρω ἀπό τούς ὅρους «διακοπή μνημοσύνου», «διακοπή κοινωνίας» καί «ἀποτείχισις». Πολλοί νομίζουν ἐσφαλμένως ὅτι καί οἱ τρεῖς αὐτοί ὅροι σημαίνουν τό ἴδιο πρᾶγμα. Ὁ πρῶτος ὅρος σημαίνει διακοπή μνημοσύνου τοῦ τοπικοῦ «ἐπισκόπου» καί ὑπονοεῖ ὅτι ὑπάρχει κοινωνία μέ ἄλλους «ἐπισκόπους» πού κοινωνοῦν μέ τόν τοπικόν «ἐπίσκοπον» ἤ μέ τόν ἐπίσης αἱρετικόν «πατριάρχην», ὁπότε πρόκειται γιά «μιά τρύπα στό γυαλό», κατά τό δή λεγόμενον. Ὅσοι τό κάμνουν αὐτό ἐμπαίζουν Θεόν καί ἀνθρώπους. Ὁ δεύτερος ὅρος («διακοπή κοινωνίας») εἶναι ταυτόσημος μέ τόν τρίτον («ἀποτείχισις») καί σημαίνει ἄμεσον καί ἔμμεσον διακοπήν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ ὅλους τούς αἱρετικούς «ἐπισκόπους». Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Ὀρθόδοξος τρόπος ἀντιδράσεως πρός τήν αἵρεσιν.

Το ταξίδι στη “Μάλτα” -- Του Αλεξάνδρου Καλόμοιρου(1931-1990)

Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί σαν άτομα αλλά μόνον σαν Εκκλησία σημασία καίρια έχει όχι μόνον η δική μας πίστη να είναι αληθινή αλλά και αυτή των αδελφών και των πατέρων μας. Το ποικιλόπιστο άθροισμα δεν έχει σχέση με την Εκκλησία του Χριστού  που είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Στην Εκκλησία υπάρχει μία πίστη, η αληθινή, και συμφωνία όλων στην Ορθοδοξία και ομόνοια. Δεν το νοιώθουν, άραγε, αυτό οι ευσεβείς και καλοπροαίρετες ορθόδοξες ψυχές; Αλλά τότε τι είναι αυτό που τις συγκρατεί μέσα σ΄ αυτό το όζον σύμπλεγμα της ψευτιάς; Είναι το ότι δεν βλέπουν που να πάνε. Γιατί δυστυχώς καμιά οργανωμένη Εκκλησία σήμερα δεν έχει  εχέγγυα πιστότητας στη γνήσια Πατερική Ορθοδοξία, αφού φυσικά Ορθοδοξία δεν είναι μόνον η τήρηση του ακενοτόμητου εορτολογίου. Γιατί όμως αισθάνονται οι χριστιανοί τόσο πολύ έντονα την ανάγκη να καταφύγουν οπωσδήποτε σε μια διοικητικά οργανωμένη Εκκλησία; Αυτό γίνεται γιατί η ιστορία έχει μεγάλη δύναμη στην ψυχή μας. Eπειδή την Εκκλησία μέσα στους αιώνες, την γνωρίσαμε οργανωμένη σε Πατριαρχεία και σε Συνόδους την ταυτίσαμε με την οργάνωσή της αυτήν, ξεχνώντας ότι κατά την διάρκεια των αιρέσεων, η οργάνωση αυτή χανόταν για τους Ορθοδόξους και γινόταν το όπλο της κακοδοξίας εναντίον τους. Όμως στους αποκαλυπτικούς καιρούς που ζούμε έχουμε αφήσει πια πίσω την ιστορία και μπήκαμε στην Εσχατολογία.

-------------------------

Ο/Η Αντώνης είπε...

Να αλλάξετε το όνομα του ιστοτόπου σας σε "γνήσια" ορθόδοξη φωνή για να μη μπερδεύετε τον κόσμο

Για 13 μέρες κάνετε θέμα κ θα χαθούν ψυχές

Είστε τυπικοί και αυστηροί και μένετε στο πάτριο ημερολόγιο αλλά δεν βλέπετε ότι κανείς ορθόδοξος πλέον δεν ακολουθεί τους αποστολικούς Κανόνες και αυτούς της 1ης Οικουμενικής Συνόδου που κανόνισαν το Πάσχα να εορτάζεται την Κυριακή μετά την 1η εαρινή Πανσέληνο και αν συμπίπτει με το εβραϊκό να εορτάζεται την επόμενη Κυριακή...
Και εορτάζετε κι εσείς το Πάσχα ακόμη και μετά την 2η εαρινή Πανσέληνο;; Εντελώς λάθος, ημερολογιακά!!!
Τι λοιπόν;;
Είστε αποστάτες και δεν τηρείτε τα διατεταγμένα;
Ή ο,τι σας συμφέρει τηρείτε κι ο,τι δε σας συμφέρει το "καταπίνετε";;!!!

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11:06 π.μ. «Και εορτάζετε κι εσείς το Πάσχα ακόμη και μετά την 2η εαρινή Πανσέληνο;; Εντελώς λάθος, ημερολογιακά!!!»

Σχόλιον: Οἱ ἡμερομηνίες ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἔχουν καθορισθῆ μέ βάσιν τόν Πασχάλιον Κανόνα, ἔτσι ὥστε νά τηροῦνται οἱ τέσσαρες ὅροι πού ἔθεσεν ἡ Α' Οἰκ. Σύνοδος, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στίς ὑποσημειώσεις του Ζ' Ἀποστολικοῦ Κανόνος. Μέχρι στιγμῆς, οἱ Οἰκουμενισταί δέν ἔχουν ἀλλάξει τό Πασχάλιον καί ἑορτάζουν μαζί μέ τούς Ὀρθοδόξους, κατά τά προαναφερθέντα, ἐκτός ἀπό τήν «ἐκκλησίαν» τῆς Φινλανδίας (δικαιοδοσίας τοῦ Φαναρίου) καί τῆς παρεκτροπῆς τοῦ περασμένου Πάσχα (2021). Ἄρα πόθεν προκύπτει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ἑορτάζουν εἰς διαφορετικόν χρόνον;

---------------------

Ο/Η Αντώνης είπε...

"αφού φυσικά Ορθοδοξία δεν είναι μόνον η τήρηση του ακενοτόμητου εορτολογίο"
Το "ακενοτόμητο εορτολόγιο" που υπάρχει στο κείμενο που ανέβασες φταίει...
Όχι ότι όλα λύθηκαν αλλά κάτι μπορεί να γίνει...
Όταν βρεις χρόνο γράψε κάτι γι'αυτό το πολύ περίεργο που συμβαίνει στους ορθόδοξους.. θέλουν να τηρούν μέχρι κεραίας τα παραδεδομενα αλλά εδώ κάνουν εξαίρεση...

Να πω την αλήθεια τν είδα τον ιστότοπό σου αλλά είχα ξεχάσει το όνομα....

Δεν πρέπει όμως να τους κατηγορείς όλους ως "αντίχριστους οικουμενιστες"

Είναι ακραίο, πώς να το κάνουμε.. πιο ακραίο δε γίνεται.

15 Σεπτεμβρίου 2021 - 1:53 μ.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Αντώνης είπε...

Δημήτριε, διάβασε καλύτερα τι έγραψα.
Η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα κανονίστηκε, τα πρώτα χρόνια, να εορτάζεται την Κυριακή μετά την 1η εαρινή Πανσέληνο αρκεί να μη συμπίπτει με το εβραϊκό οπότε πάει μόνο μια εβδομάδα μετά..
Μυστηριωδώς με το πέρασμα των χρόνων καταλήξαμε, χωρίς Κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, να το εορτάζουμε ακόμη κ μετά τη 2η εαρινή Πανσέληνο κι αυτό θεωρείται πλέον "παραδεδομενα"... Εμμ δεν είναι παραδεδομενο, πώς να το κάνουμε;;

15 Σεπτεμβρίου 2021 - 2:03 μ.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Αντώνης είπε...

Οι επονομαζόμενου από εσάς οικουμενισταί μπορεί να προβούν στη διόρθωση εορτασμού του Πάσχα κι εσείς θα τους υβριζετε ως αντίχριστους...
Γι'αυτό σας λέω, μη κάνετε τέτοιο κακό στην ψυχή σας υβριζοντας τους άλλους και μάλιστα πολλές φορές ... αναίτια

---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀντώνιε, δέν κατάλαβες τό μήνυμά μου κι ἐπιμένεις στό λάθος σου. Σοῦ ἔγραψα ὅτι οἱ ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα ἔχουν πρό πολλοῦ καθορισθῆ μέ βάσιν τόν Πασχάλιον Κανόνα (ὑπάρχει μαθηματικός τύπος) κατά τρόπον ὥστε νά τηρῶνται ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ συνθῆκες (καί ὄχι μόνον ἡ μία) πού ὥρισεν ἡ Α' Οἰκ. Σύνοδος. Ἐσύ ἀναφέρεσαι μόνον εἰς τήν τετάρτην συνθήκην, ἡ ὁποία, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, κάποτε (κάθε 300 ἔτη) παραβαίνεται, προκειμένου νά τηρηθῇ ἡ σημαντικωτέρα συνθήκη τῆς μή συμπτώσεως μέ τό νομικόν φάσκα τῶν Ἰουδαίων (Βλ. Πηδάλιον, Σημείωσις εἰς τόν Ζ' Ἀπ. Κανόνα). Ἑπομένως, ποῦ τήν βλέπεις τήν «καινοτομίαν»; Διϋλίζεις τόν κώνωπα καί καταπίνεις τήν κάμηλον, ἀγαπητέ, ἐφόσον σ' ἐνοχλεῖ ὁ χαρακτηρισμός «ἀντίχριστοι» γιά τούς Οἰκουμενιστάς.

Το ξέρατε; Να γιατί οι Μουσουλμάνοι επιλέγουν άλλο emβόλιο


 

Nikitas the Great Martyr

This Saint was of high birth among the Goths beyond the Danube River. He was taken by Athanaric, pagan ruler of the Goths, and after being tortured, was burned to death for his confession of Christ. According to some, this took place during the reign of Saint Constantine the Great; according to others, under the Emperor Gratian.