Φώτης Κόντογλου - Ἡ πίστη τοῦ λαοῦ μας

Ἐκεῖνοι οἱ ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι, ἐκεῖνα τὰ ἀγράμματα γεροντάκια καὶ οἱ γριοῦλες, ποὺ τὴν Σαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται ὅλη μέρα στὴν ἐκκλησία, ζήσανε ἀπὸ τὰ μικρά τους χρόνια ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ καταλάβανε αὐτὸ τὸ χαροποιὸν πένθος, ποὺ δὲν τὸ καταλάβανε, ἀλοίμονο, οἱ σπουδασμένοι μας, ποὺ θέλουνε νὰ τοὺς διδάξουνε, ἀντὶ νὰ διδαχθοῦνε ἀπ᾿ αυτούς. Τώρα τὶς μέρες τῆς Σαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Βδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα πορεύονται μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἀκολουθᾶνε ὁλοένα ἀπὸ πίσω του, ἀληθινά, ὄχι φανταστικά, ἀκούγοντάς Τον νὰ λέγῃ:«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ παραδοθήσεται ὁ Ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ». Μαζί του βρίσκονται στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο καὶ δακρύζουνε ἀπὸ τὰ λόγιά Του, μαζί Του πᾶνε στὸ πραιτώριο καὶ στὸν Πιλᾶτο, μαζί Του ῥαπίζονται, μαζί Του μαστιγώνονται, μαζί Του ἐμπαίζονται, μαζί Του σταυρώνονται, μαζί Του θάβονται, μαζί Του ἀνασταίνονται. Τὰ μάτια τους γίνονται βρῦσες καὶ τρέχουνε, μὰ αὐτὰ τὰ δάκρυα δὲν εἶναι δάκρυα τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς βεβαιότητας πὼς μ᾿ αὐτὰ ποτίζεται τὸ ὁλόδροσο κι ἀμάραντο δέντρο τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸ γίνεται κάθε χρόνο. Ὤ! Πόσο ἀληθινὰ πίστι εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστι τοῦ λαοῦ μας!

Medvedev congratulates Athos clergy

9/8/2011

 President of Russia Dmitry Medvedev has congratulated Archimandrite Jeremiah and other clergy of the Saint Panteleimon`s Monastery on Mount Athos in northeastern Greece on the fest day of Saint Panteleimon celebrated by the Russian Orthodox Church today. Mr. Medvedev stressed that historically this monastery has had deep links to Russia. The male monastery of St Panteleimon was founded in the 11th century and is one of the twenty old monasteries located on Mount Athos.

ΚΑΙ Η ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ


ΕΝΩ τά τῆς ρωσικῆς ἐκπαιδεύσεως βαίνουν τόσον καλῶς ἐξ ἐπόψεως χριστιανικῆς ἀγωγῆς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ, τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας ἔρχεται ἀντιμέτωπον μέ τούς ἱερούς Κανόνας. Ἄς ἴδωμεν τί γράφει τό περιοδικόν “ὁ Σωτήρ”:
Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὡς ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἔκαμε πρόσφατα μερικές δηλώσεις, πού μᾶς παραξένεψαν. Εἶπε δηλαδή, ὅτι ἐμεῖς
στή Ρωσία “ἀναγνωρίζομε στήν πράξη τά Μυστήρια τῶν παπικῶν, καί ἄν ἕνας παπικός κληρικός προσέλθει στήν Ὀρθοδοξία, τόν δεχόμαστε ὡς κληρικό”... Ἀγνοεῖ ὅτι οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί; Ἀγνοεῖ ἐπίσης τί ὁρίζουν οἱ ἱεροί Κανόνες; Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὀ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔχουν χαρακτηρίσει τούς παπικούς ὡς αἱρετικούς...
Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἀπό παλαιότερα βαρύνεται μέ πολλά ἀνοίγματα ὡς πρός τά “Μυστήρια” τῶν παπικῶν καί δέν ὀρθοτομεῖ ὡς πρός αὐτό.
Τώρα ἡ Ρωσική Ἐκκλησία κινδυνεύει ἀπό ἄλλη κοσμικότητα˙ ἀπό τή χλιδή καί ἀπό τήν τάση ἐπιδείξεως καί ἐπιβολῆς σʼ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία καί προπάντων ἀπό τήν αἵρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Θά πρέπει κάποτε οἱ Ρῶσοι, νά λάβουν σοβαρῶς ὑπʼ ὄψιν τάς ὑποδείξεις.

Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος»

How Often Should We Receive Holy Communion?

Macarius Notaras

To receive Communion the usual two or three times a year is good and helpful, but to receive Communion more frequently is far better. Remember, the nearer a person comes to the light, the more light he gets. The closer he draws to the fire, the warmer he is. The nearer he approaches sanctity, the more saintly he becomes.

π. Ιωάννης Ρωμανίδης: Ποια είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας


Το θέμα τώρα είναι ποια είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Η Ορθόδοξη παράδοσι προσφέρει μέθοδο θεραπείας του νοός του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής του. Η θεραπεία αυτή έχει δύο φάσεις, όπως είπαμε, τον φωτισμό κα την θέωσι. Η θέωσις, δηλαδή η θεοπτία, είναι η εγγύησις της θεραπείας, της πλήρους θεραπείας.
Αυτή η θεραπευτική μέθοδος, η θεραπευτική αγωγή, που προσφέρει η Ορθόδοξος παράδοσις, παραδίδεται (εξ ου και παράδοσις) από γενεά σε γενεά με φορείς ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν στον φωτισμό και στην θέωσι και έγιναν θεραπευτές για τους άλλους. Δεν είναι δηλαδή απλή μεταβίβασις γνώσεων από τα βιβλία, αλλά μεταβίβασις και διαδοχή εμπειρίας, της εμπειρίας του φωτισμού και της εμπειρίας της θεώσεως.
(κάνετε κλικ επάνω στις Αγγλικές λέξεις: Read more, να διαβάσετε όλο το κείμενο)

Elder Joseph the Hesychast:

…Having Christ as ally and armed with the weapons of Faith, Love and Humble-mindedness and of the Precious Cross, we will defeat the invisible and visible enemies…If we wish our salvation, we will find it only in repentance and in our return to God, from whom we departed…If we truly repent, like the Ninevites, we will also be saved, if we don’t repent, we will be sent to perdition…