Εφόσον συζητάμε γιά θαυματοποιούς νεο-αγίους --- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Προλογικό τής ερήμου, πρώτο μέρος

- Γέροντα, έχεις ζήσει ποτέ κανένα θαύμα ;

- Πολλά

- Πείτε μας ένα

- 1) Γένεσις, κεφ. 2 : "7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν."

2) Κατά Ιωάννην, κεφ. θ' : "6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν 

οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων."

Βλέπεις εδώ καμία διάφορα μεταξύ τού Γένεσις, κεφ.2 καί Κατά Ιωάννην, κεφ. θ' ;

- Καί στά δύο, Γέροντα, βλέπω θαύμα.

Σχολιᾶστε πρίν τό κατεβάσουν! --- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Διεθνές Συνέδριο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – 30 χρόνια διακονίας»

27-5-2022 https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/ekklisia-tis-ellados/7092316_o-arhiepiskopos-sto-diethnes-synedrio-oikoymenikos-patriarhis

Ἰωάννης Λιάπης: «ἡμεῖς οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύοντες ... Αὐτῆς τῆς προσδοκίας, τῆς μυστικῆς χαρᾶς καὶ ἐλπίδος διαπρύσιος κῆρυξ καὶ ἀπόστολος τυγχάνει ὁ Παναγιώτατος, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς βαθείας Αὐτοῦ πίστεως, ἥτις «δι’ ἀγάπης ἐνεργεῖται» (Γαλ. 5, 6), καλεῖ «μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος» (Παρ. 9, 3) πάντα καλοπροαίρετον ἄνθρωπον εἰς τὴν σωστικὴν Κιβωτὸν τῆς Ἐκκλησίας, .. Ὡστόσον, «ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος» (Ἑβρ. 11, 32) περὶ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐτοῦ Διακονίας, τῶν κόπων καὶ μόχθων Αὐτοῦ διὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ».

Σχόλιον: Ἀντί τοῦ προφανοῦς αὐτοῦ πολλαπλοῦ ψεύδους, θά ἔπρεπε νά εἰπῇ: «ἡμεῖς οἱ μή πιστεύοντες εἰς Χριστὸν, ἀλλ' εἰς τόν Οἰκουμενισμόν, διαπρύσιος κῆρυξ καὶ ἀπόστολος τοῦ ὁποίου τυγχάνει ὁ αἱρεσιάρχης κ. Δημήτριος Ἀρχοντώνης, ὁ ὁποῖος καλεῖ πάντα κακοπροαίρετον ἄνθρωπον εἰς τὴν σιωνιστικὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ... ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ τῆς αἱρετικῆς αὐτοῦ διδασκαλίας, τῶν κόπων καὶ μόχθων αὐτοῦ διὰ τήν καταστροφήν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δόξαν τοῦ Διαβόλου».