Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός

…Λέγοντας «Ουνία», εννοούμε ένα θρησκευτικοπολιτικό σχήμα, που επινοήθηκε από τον Παπισμό για τον εκδυτικισμό της μη λατινικής Ανατολής, την πνευματικοπολική δηλαδή υποταγή της στην εξουσία του Πάπα.

Η επεκτατική αυτή κίνηση του Παπικού Θρόνου, ονομαζόμενη ΟΥΝΙΑ ή ΟΥΝΙΤΙΣΜΟΣ στη γλώσσα μας, οφείλει το όνομά της στη λατινική λέξη
UNIO (ένωση), αλλά μόλις το 1596 έλαβε στην Πολωνία επίσημα το όνομα UNIA (σλαβ. UNIJA). Το όνομα χρησιμοποιήθηκε τότε, για να χαρακτηρισθεί όχι μόνο η ενωτική κίνηση με τον Πάπα, αλλά και το συγκεκριμένο σώμα (κοινότητα) των Ορθοδόξων, οι οποίοι συνοδικά απεφάσισαν όχι την ολοτελή προσχώρησή τους στον Παπισμό, αλλά μόνο την αναγνώριση του Πάπα ως πνευματικής κορυφής τους, διατηρώντας τα λατρευτικά και λοιπά έθιμά τους και δίνοντας, έτσι εξωτερικά την εντύπωση της συνέχειας και παραμονής στο εθνικό πλαίσιό τους.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=10&t=9801&sid=90fbe9e9c72259055ccbc124f24b5483


Κάθε Τρίτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Μαρίας Μαγδαλινής μυροφόρου, Μαρκέλλης.

Ἡ Ἁγία μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καταγόταν ἀπὸ τὰ Μάγδαλα.
Ὅταν πληροφορήθηκε γιὰ τὸν Χριστό, πῆγε κοντά του καὶ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὰ δαιμόνια ποὺ τὴν ἐνοχλοῦσαν καὶ στὴνσυνέχεια ἔγινε μαθήτρια του.  Aγία Μαρία  Μαγδαληνή, ἀκολούθησε τὸν Χριστὸ ἕως τὸ πάθος Του, ἔγινε μυροφόρος, εἶδε πρώτη τὴν Ἀνάσταση, ὅταν ἀργὰ τὴν νύχτα τοῦ Σαββάτου εἶδε τὸν ἄγγελο ποὺ κύλησε τὴν πέτρα ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ μνημείου.
Ἐπίσης μόλις ξημέρωσε, ἐνῶ στέκονταν κοντὰ στὸ μνημεῖο, εἶδε δύο  ἀγγέλους μὲ λευκὰ νὰ κάθονται στὸ μνημεῖο καὶ μετὰ εἶδε τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐπειδὴ Tὸν πέρασε γιὰ τὸν κηπουρό, τῆς εἶπε «Μή μου ἅπτου» (μὴν μὲ ἀγγίζεις).

Μετὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου,  Μαρία πῆγε στὴν Ἔφεσο στὸν ἀπόστολο καὶ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη.
Ἐκεῖ ἐκοιμήθη καὶ ἐνταφιάστηκε.

Eίναι πλέον ούχί Έκκλησία τού Χριστού, άλλ' "Εκκλησία" τού Πάπα

Άφ' ού ό Πάπας έπαυσε τού νά είναι Άρχιερεύς τής ρωμαικής  "Εκκλησίας", άνηγόρευσε δ' αύτός έαυτόν αύτοκράτορα καί βασιλέα πάντων τών έπί γής βασιλέων καί ήγεμόνων, άφ' ού άφήκε κατά μέρος τήν είρηνικήν βασιλείαν τού Εύαγγελίου καί ύποστηρίζει τήν βασιλείαν τού ξίφους καί τών αίμάτων, άποκατέστη λίαν δικαίως ύποπτος καί κινδυνώδης. Άνευ άντιλογίας δέ τά φρικώδη κακά τά τήν Εύρώπην καταμαστίζοντα έπί πολλά κατά συνέχειαν έτη έχουσι τήν άρχήν αύτών είς τήν τοιαύτην άντευαγγελικήν διαγωγήν τού Πάπα, όν ούδόλως τις άμαρτάνει, έάν, άποκαλέση άρχηγόν ούχί τής χριστιανικής θρησκείας, άλλ' αίμάτων καί σφαγών καί μάρτυς ή Ίστορία, άποδεικνύουσα δυστυχώς τρανότατα ότι πλείους έθανάτωσε τό τού Πάπα φάσγανον, ή οί διώκται τού χριστιανισμού Νέρωνες, Διοκλητιανοί καί λοιποί. Ώστε άρκεί μόνος ό λόγος ούτος ίνα άποδείξη, ότι ή δυτική  "Έκκλησία" πρό πολλού έπαυσεν έχουσα τόν άληθή αύτής χαρακτήρα, καί είναι πλέον ούχί Έκκλησία τού Χριστού, άλλ'  "Εκκλησία" τού Πάπα, διότι άφ' ότου ούτος ένεδύθη τήν έωσφορικήν χλαμύδα τού άναμαρτήτου, καί έθετο ώς άρχήν τής κυβερνήσεως τής Έκκλησίας τήν ίδίαν έαυτού θέλησιν, ού μόνον ώφέλιμος τή χριστιανική Έκκλησία καί κοινωνία δέν ήτο πλέον δυνατόν νά φανή, άλλά τούναντίον έπιβλαβέστατος. 

(Νεοφύτου Μητροπ. Δέρκων 1865-1875).

Mένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστιν!

Αποκηρύσσομεν τα φιλενωτικά συνθήματα και φιλενωτικάς τάσεις και μένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστιν, ακολουθούντες όσα προεφήτευσαν οι Θεηγόροι Προφήται και εδίδαξαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, ο των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αι επτά άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι, και αι τοπικαί τοιαύται, έχοντες επί κεφαλής τον ακρογωνιαίον Λίθον Χριστόν, τον Θεόν ημών, και εν γένει εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε δια γραφίδος είτε δια παραδόσεως, αποκρούοντες την «Ένωσιν» ή «Ενότητα», όπως την αποκαλούν εσχάτως οι φιλενωτικοί παπόδουλοι οικουμενιστές.

Η λάμψη και η αλήθεια των σιωνιστών

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

«Θα διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα λάμψει. Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι το απίστευτο γεγονός τονίζει την κρίση που υπάρχει ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, σχετικά με την τραγωδία της κατάρριψης, ή πτώσης, του Boeing των Μαλαισιανών αερογραμμών στην Ουκρανία. 

Το ξέρουμε, απαντάμε, ότι η αλήθεια θα λάμψει, όπως δυστυχώς δεν έλαμψε με την πτώση, ή μάλλον ελεγχόμενη κατεδάφιση, του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου λίγα μόλις λεπτά πριν καταρρεύσουν οι Δίδυμοι Πύργοι. Κάτι δεν πήγε καλά, ο συγχρονισμός απέτυχε, κι έτσι είδαμε όλοι πρώτα την ελεγχόμενη κατεδάφιση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και μετά όλα τα σκέπασε η σκόνη - συγγνώμη, λάμψη ήθελα να γράψω - από την πτώση των Διδύμων.

Για ποια "λάμψη" και ποια "αλήθεια" κόπτεται ο κύριος Μπάρακ Ομπάμα ; Οι σιωνιστές είναι αδίστακτοι. Όπως δεν νοιάστηκαν για τις ψυχές που χάθηκαν στους Δίδυμους Πύργους, όπως δεν νοιάστηκαν για τα εκατομμύρια των Ιρακινών νεκρών, όπως δεν νοιάστηκαν για τις χιλιάδες νεκρών σε Γιουγκοσλαβία, σε Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία, Γάζα και όπου αλλού απλώνεται ο εγκληματικός τους βραχίονας, θα νοιαστούν τώρα για τις τρείς εκατοντάδες νεκρών του Μαλαισιανού
Boeing
; Είμαστε καλά ; Δεν βλέπουμε ποιοι ασυνείδητοι δολοφονούν χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπων, και ζητάμε να "λάμψει η αλήθεια" ;

Αυτά να πάνε αλλού να τα πουν οι επίδοξοι κοσμοκράτορες της δολοφονικής παγκοσμιοποίησης (σιωνιστικής) που μας ετοιμάζουν. Κακοί σύμβουλοι τους καθοδηγούν και αυτά που κάνουν στους άλλους, θα τα βρουν μπροστά τους. Οι σύμβουλοι, ως γνωστόν, πατέρα τους έχουν το διάβολο. Εκείνον που τους αποκάλεσε "τέκνα του διαβόλου" τον σταύρωσαν. Έπειτα αφανίστηκαν, φευ, από τους προστάτες τους. Το ίδιο θα πάθουν πάλι.

Μετάνοια και εξομολόγηση

Αγαπητέ αναγνώστη 

Επιθυμώ να επικοινωνήσω για λίγο μαζί σου . Θέλω να σου μιλήσω για θέμα βασικό. Θέμα από το οποίο εξαρτάται η επίγεια γαλήνη και χαρά, αλλά και η αιώνια ευτυχία μας. Και το θέμα αυτό δεν είναι άλλο από το ιερό μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως.
 
Δεν γνωρίζω αν απασχόλησε ποτέ τη σκέψη σου το θέμα αυτό. Αν διάβασες κάτι σχετικό ή αν το συζήτησες με κάποιον . Για αυτό θα σε παρακαλέσω να μελετήσης με προσοχή τις σελίδες του παρόντος κειμένου. Μην το περιφρονήσεις. Μην το αφήσεις από τα χέρια σου, αν δεν φτάσεις ως την τελευταία του λέξη. Έτσι θα κατανοήσεις την σπουδαιότητα του θέματος και θα κατατοπιστείς σχετικά με τον τι πρέπει να κάνης για να σωθής.
 
Η σπουδαιότητα του θέματος της σωτηρίας μας τονίζεται μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Δεν θα μακρυγορήσω. Ούτε θα σε ζαλίσω με την παράθεση των σχετικών εδαφίων. Θα περιοριστώ μόνο στο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: « Τι έχει να ωφεληθή ο άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο, ζημιωθή δε την ψυχή του; Ή τι είναι δυνατόν να δώση ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του; » ( Ματθ . 16 , 26 ) .
 
Η ψυχή μας λοιπόν δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Γιατί είναι αιώνια κι αθάνατη. Ενώ όλα τα πράγματα του κόσμου είναι πρόσκαιρα και φθαρτά. Επομένως πρέπει να είναι βασικό μας μέλημα η σωτηρία της ψυχής μας.
 
Ποιος όμως απειλεί την σωτηρία της ψυχής μας; Η αμαρτία, μας βεβαιώνει ο αψευδής λόγος του Θεού. Τα διάφορα πάθη, που ως σαράκι κατατρώγουν τον ψυχικό μας οργανισμό, δηλητηριάζουν τη ζωή μας και την καταντούν μαρτύριο. Αυτά αφαιρούν τη χαρά και την ευτυχία. Και μας στερούν την αιώνια μακαριότητα κοντά στο Θεό.
 
Πως θα θεραπευθούμε λοιπόν από τα ολέθρια μικρόβια της αμαρτίας; Που θα βρούμε το αποτελεσματικό φάρμακο για την αποκοπή των παθών; Στο ερώτημα αυτό απαντάει η Αγία Γραφή, η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και η ζωή των Αγίων. Των ανθρώπων που αγωνίσθηκαν κατά της αμαρτίας και των παθών και ευαρέστησαν το Θεό με την ενάρετη ζωή τους. Αγία Γραφή λοιπόν, Ορθόδοξη Εκκλησία και Άγιοι μας βεβαιώνουν πως το αντίδοτο κατά της αμαρτίας και των παθών είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Το μυστήριο που είναι το λουτρό της ψυχής. Το δεύτερο βάπτισμα. Αν ο άνθρωπος μετανοήσει ειλικρινά και εξομολογηθεί όλες τις αμαρτίες του στον πνευματικό, καταστρέφεται το δηλητήριο της αμαρτίας και η ψυχή του μπαίνει στο δρόμο της θεραπείας της. Ξεπλένεται και καθαρίζεται από τη βρωμιά της αμαρτίας και του κακού. Και συγχρόνως ενισχύεται στο να κάνη το αγαθό από τη θεία Χάρη . Σώζεται…
 

Από το σύντομο πρακτικό οδηγό εξομολογήσεως « Μετάνοια και εξομολόγηση »