Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2011
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Ραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης κ. Μορντεχάϊ Φριζής, ἐγγονός τοῦ ἀειμνήστου συνταγματάρχου Μαρδοχαίου Φριζῆ, ἥρωος τοῦ ἀλβανικοῦ ἔπους, εἰς συνέντευξιν αὐτοῦ ἀνεφέρθη εἰς τόν ἀναμενόμενον ὑπό τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ «Μεσσίαν» καί παρέθεσε τά στοιχεῖα τῆς προσωπικότητός του καί τοῦ ἔργου τό ὁποῖον θά ἐπιτελέσῃ εἰς τόν Ἑβραϊκόν λαόν ἀλλά καί τήν ἀνθρωπότητα...

Ecumenism is the common name for the pseudo-Christianity

Ecumenism is the common name for the pseudo-Christianity

of the pseudo-Churches of Western Europe. Within it is the

heart of European humanism, with Papism as its head.

 

From an interview:

Q: One could conclude that there are various theological views within Orthodoxy about co-operation with Roman Catholic Church since,

The duty of the entire Church

It is the duty of the entire Church, the Royal Priesthood of Believers, to not only be aware of the issues, but to speak out against

Ο δρόμος της ευτυχίας


Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού; Ασφαλώς τίποτα. Λέει ο Θεός γι’ αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: