ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α Π Θ.

1. Ἀπαγορευμένη καὶ ἐπιτρεπόμενη ἀποτείχιση
Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται συχνὰ λόγος γιὰ «ἀποτείχιση» καὶ «ἀποτειχισμένους» πιστούς, μὲ συχνὴ ἐπίσης καὶ μᾶλλον σκόπιμη παρανόηση τοῦ ἐννοιολογικοῦ περιεχομένου αὐτῶν τῶν λέξεων. Τὸ οὐσιαστικὸ ἀποτείχισις παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἀποτειχίζω, τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὰ Λεξικὰ σημαίνει: ὀχυρώνω, ἀποκλείω διὰ τείχους, ἐγείρω μεσότοιχον. Ἑπομένως καὶ ἡ λέξη «ἀποτείχισις» σημαίνει: ἀποκλεισμὸς διὰ τείχους, ὀχύρωσις. Τὸ δὲ τεῖχος ποὺ ὑψώνει κανεὶς γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ καλεῖται ἀποτείχισμα.
Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ χρήση τῆς λέξεως ἀποτείχιση προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιος ἐχθρός, γιὰ τὴν προφύλαξη ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὑψώνει κανεὶς ἕνα τεῖχος. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ἡ ἔννοια αὐτὴ τῆς ἀποτειχίσεως φραστικὰ εἰσάγεται ἀπὸ τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Μ. Φωτίου (861), ὅπου εἶναι σαφέστατο καὶ ἡλίου φαεινότερο ποιός εἶναι ὁ κίνδυνος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀποτείχιση. Αὐτὸς εἶναι ἡ αἵρεση καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἐπίσκοποι.

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός -- Αθανάσιος Σακαρέλλος θεολόγος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018
Τη Ζ΄ (7η) Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων Τριάκοντα Τριών Μαρτύρων των εν Μελιτινή, ΙΕΡΩΝΟΣ και των λοιπών.                                                                                        

Ιέρων ο ανδρείος και γενναίος στρατιώτης του ουρανίου Βασιλέως Χριστού ήτο από τα Τύανα, ήτις είναι δευτέρα πόλις των Καππαδοκών· η μήτηρ αυτού εκαλείτο Στρατονίκη, γυνή θεοσεβής και φοβουμένη τον Κύριον. Τον καιρόν εκείνον εβασίλευον τα δύο ανήμερα και άς[λαγχνα θηρία, ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός οι αντίχριστοι εν έτει 290, προς τους οποίους κατήγγειλάν τινες, ότι όλη η χώρα των Αρμενίων και Καππαδοκών καταφρονούσι τα προστάγματα αυτών, προσκυνούντες Θεόν νεώτερον· όθεν έστειλαν δύο άνδρας, σκολιούς τον τρόπον και πολυμηχάνους, τον μεν ένα Αγρικόλαον ονόματι εις την Καππαδοκίαν, τον δε έτερον Λυσίαν καλούμενον εις την Αρμενίαν ως αντιπροσώπους των, να τιμωρώσιν όσους δεν προσκυνούσι τα είδωλα και να εύρουν ανδρείους στρατιώτας δια τον πόλεμον.

Ο ΑΒΒΑΣ ΔΟΥΛΑΣ, ο μαθητής του Οσίου Βησσαρίωνος, διηγείτο στούς Αδελφούς.

Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας, ο Γέροντάς μου κι’ εγώ, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. 

- Διψώ, Αββά, είπα στον Γέροντά μου.

- Πιές από τη θάλασσα, μου είπε. Τον κύτταξα με απορία. Πινόταν εκείνο το νερό, που ήταν όλο αλμύρα και θειάφι; Ο Γέροντας όμως είχε σταθή σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά.

- Πιές, μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της Νεκράς Θαλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγήνι που είχα μαζί μου.

- Γιατί το γεμίζεις; με ρώτησε ο Γέροντας.

- Για να το έχω, όταν διψάσω πάλι, Αββά. Με κύτταξε με αυστηρό βλέμμα:

- Ο Θεός που είναι εδώ, ολιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω.

Δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου


Ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον λατρείαν μας - «ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΡΑΘΩΜΕΘΑ» - Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Λατρεία εἶναι τό ἱερότερο καί ὡραιότερο καί εὐγενέστερο πνευματικό πανηγύρι, πού συγκροτεῖται στή γῆ. Προπάντων ἡ Θεία Λειτουργία μέ τήν Εὐχαριστιακή Σύναξη, ἀποτελεῖ το ἀποκορύφωμα καί τήν ἔξαρση τῆς ἐν Χριστῷ χαρᾶς. Ἐκεῖ ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Τριάδα ὁμοούσιον και ἀχώριστον». Ἐκεῖ ἄγγελοι και ἄνθρωποι στέκονται μέ δέος ἐνώπιον Κυρίου Σαββαώθ. Ἐκεῖ ζηλεύουμε τίς μυστικές παναρμόνιες μελωδίες τῶν ἀγγέλων, ἀλλά καί οἱ ἄγγελοι «ἐπιθυμοῦν παρακύψαι». Ζηλεύουν —γιά να χρησιμοποιήσουμε ἀνθρώπινο χαρακτηρισμό— ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, πού ἔχουμε τή δυνατότητα —κατά τό παράγγελμα τοῦ Κυρίου— νά μεταλαμβάνουμε καί νά κοινωνοῦμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Ζοῦμε ἀπό τούτη τή ζωή τίς πνευματικές ἀπολαύσεις τοῦ παραδείσου. Πατᾶμε στή γῆ, μά οἱ ψυχές αἰσθάνονται ὑπερφυσικά καί ὑπεργήϊνα. Ὁ Θεός δίνει πνευματικές ἀπολαύσεις πού δέν τίς βρίσκει ὁ ἄνθρωπος πουθενά ἀλλοῦ.

Ορθοδοξία ίσον Ελλάδα

Καμία συζήτηση με την Αριστερά για το άρθρο 3 στο Σύνταγμα

Από τον δρα Απόστολο Κρητικόπουλο

Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως άθεος πρωθυπουργός μας τις τελευταίες ημέρες έχει αποκλειστικά έναν και μόνο στόχο. Η Αριστερά, αγκαζέ με όλα τα «ορφανά» της περιόδου Σημίτη (ο οποίος είχε προκαλέσει τεράστιο χτύπημα στη θρησκεία μας με την κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες) και με τη βοήθεια μεγάλου κομματιού της «μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης», τα μέλη της οποίας πασχίζουν να γίνει η Ελλάδα «ευρωπαϊκό σύγχρονο κοσμικό κράτος και όχι αγιατολάχ όπως είμαστε τώρα», όλος αυτός ο αντιχριστιανικός συνασπισμός, λοιπόν, συνωμοτεί για να κονιορτοποιήσει τον πιο ισχυρό στύλο συντηρητισμού και ελληνικότητας του Συντάγματός μας: το άρθρο 3.

Το υπέροχο προοίμιο του Συντάγματός μας «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» μαζί με το άρθρο 3 που ορίζει εξαρχής ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθοδοξία μας κάθονται στον λαιμό των απανταχού προοδευτικούληδων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ένα «σύγχρονο κράτος» έχει αναφορά σε «επικρατούσα θρησκεία». Βέβαια, όλοι αυτοί οι υπερφίαλοι και ουτοπιστές αριστερόστροφοι διεθνιστές δεν αντιλαμβάνονται τη βαθύτατη σχέση Ορθοδοξίας και Ελλήνων.

Η Παναγία Τριχερούσα από το Χιλανδάρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης


Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης η Νεάπολη της Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο του εορτασμού της Σύναξης των Νεαπολιτών Αγίων την ιερά και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας
Το αντίγραφο της εικόνας, που θα παραμείνει στην περιοχή, υποδέχτηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ενώ την εκόμισαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Νίκσιτς κ. Ιωαννίκιος και ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου κ. Μεθόδιος.

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μίλκας παρουσίασε διεξοδικά και εμπεριστατωμένα την ιστορία της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, καθώς και την ιστορική διαδρομή της από τη Δαμασκό στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στη Λαύρα Αγίου Σάββα, στη Σερβία και τη Μονή Χιλανδαρίου.

Ἀγρυπνία Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων (8η Νοεμβρίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ στό πανηγυρίζον Παρεκκλήσιον ἐντός τῆς Μονῆς μας.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
  
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Iεράς  Μονής ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ντροπή και αίσχος! Για ένατη ημέρα άταφος ο αδικοχαμένος Κ. Κατσίφας!

Τι ειπώθηκε στους Ελληνες αστυνομικούς για τις συνθήκες θανάτου του 35χρονου
Ισως και θέμα ωρών να είναι πλέον η επιστροφή της σορού του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου Κατσίφα στην οικογένειά του, ύστερα από εννέα ολόκληρες ημέρες που παραμένει άταφος! Χθες το βράδυ η εισαγγελία της Αλβανίας έδωσε το πράσινο φως για την παράδοση της σορού. Φυσικά, λόγω της στάσης που έχει κρατήσει η πλευρά της Αλβανίας από τη στιγμή που ο 35χρονος δολοφονήθηκε από τις αλβανικές ειδικές δυνάμεις, τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο... 

Επιχορήγηση 1.240.000 ευρώ στις μονές του Αγίου Όρους

Μήπως τελικά εξαγοράζεται η σιωπή του Αγ. Όρους με τις οικονομικές επιχορηγήσεις του κράτους;
Με σημερινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου κατανέμονται οι οικονομικές χορηγίες ύψους 1.240.000 ευρώ στα 22 Ιερά Καθιδρύματα βάσει του εγγράφου της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Ορους με το οποίο προσδιορίζονται οι συντελεστές ανά Μονή.
Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στην πρώτη θέση αναφορικά με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης βρίσκεται η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας με 144.088 ευρώ. Ακολουθεί η Ιερά Μονή Ιβήρων με 112.877,20 ευρώ και η Ιερά Μονή Διονυσίου, η οποία επιχορηγείται με το ποσό των 104.197,20 ευρώ. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέου με 24.428 ευρώ και Ιερά Σκήτη Τιμίου Προδρόμου με 8.965,20 ευρώ.
"Ο.Τ"