ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

«Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1:38).

Δεν είναι νομίζω η ταπεινωφροσύνη περισσότερον από όλας τας άλλας αρετάς περιφρονημένη από τον άνθρωπον, όχι δι΄ άλλην αιτίαν, αλλά διότι ούτος δεν κατώρθωσεν ακόμη να αποκαλύψη τον πολύτιμον εκείνον θησαυρόν, τον οποίον περιλαμβάνει αύτη η αρετή εντός των μακαρίων κόλπων της. Έλα εδώ εις το μέσον, συ τρισάθλιε Εωσφόρε, μαύρον και σκοτεινόν νέφος του Άδου και της κολάσεως, εγέρθητι από την άσβεστον ταύτην κάμινον όπου κατακαίεσαι, συ ο οποίος δεν ήθελες να ταπεινώσης την πονηράν σου καρδίαν, όταν είχες πλουτισμένον τον νουν με υπερβάλλουσαν γνώσιν, να μαρτυρήσης αν εγώ δεν λέγω την αλήθειαν. Ποία είναι εκείνη η αιτία, η οποία σε εξώρισεν από τον ουρανόν, σε εγύμνωσεν από τας ακτίνας και τας λάμψεις των αγγελικών ουσιών και σε ημαύρωσε με όλα τα σκότη του Άδου;

Προς θλίψη των εχθρών του Έθνους, υπάρχει ελπίδα!

«Εν αρχή ην η Ελλάς, και η Ελλάς ην προς την Οικουμένην, και  Οικουμένη  ην  η  Ελλάς!!!»

                                             


 
ή Ελλάς ή επί τας!!!                                                  Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Οδυσσέας Τηλιγάδας      Στέργιος Σμυρλής

210 3250220                    6944325056

Εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θετόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ. -- Του Επισκόπου Ηλία Μηνιάτου

«Ιδού συλλήψη εν γαστρί, και τέξη υιόν» (Λουκ. 1: 31).

Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς, όταν αρχίση εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευσις του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγη το ταχύτερον, μετ΄ αυτών δε ολοσχερώς αφανίζεται το ζοφερώτατον σκότος της σκοτεινής νυκτός. Εναρμόνιος μουσική, με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη, αντηχεί εις τα χρυσοπράσινα δάση· οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτατον ύπνον, εγείρονται δια τας ποικίλας των ασχολίας. Και ήδη, ως χαριέστατος μηνυτής, εις όλον τον απέραντον Κόσμον ευαγγελίζεται· «Ιδού ημέρα ήγγικεν, ιδού εξέλαμψεν». Ομοίως κατά την σημερινήν ημέραν προβαίνει από εκείνην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο αγλαοπυρσόμορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός και καθαρός Γαβριήλ. Και ευθύς ως με τον χαιρετισμόν «Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου» (Λουκ. 1: 28), ζωγραφίζει εις την άμωμον γαστέρα της Θεομήτορος Μαριάμ την έλευσιν του αδύτου της δικαιοσύνης Ηλίου, τότε αρχίζει το ταχύτερον να φεύγη η αντίθετος πολυθεϊα των δολίων ειδώλων.

Προτρεπτικός προς τους Έλληνες από τον Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων --- Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Από τον τυραννικό ζυγό των Οθωμανών στον υγειοναζισμό των Νεοταξιτών

«Χαίρετε, ω Άνδρες Έλληνες, χαίρετε εν Κυρίω και πάλιν ερώ χαίρετε· […] Ευλογημένη η γη εις την οποίαν στρατοπεδεύετε. Ευλογημένα τα νικηφόρα σας όπλα, και αυταί αι υψηλαί πέτραι, εκ των οποίων πετώσι τα βέλη σας κατά των τυράννων. Ευλογημένος ο ακαταμάχητος στόλος σας, όστις καθαρίζει την Ελληνικήν θάλασσαν εκ των μικρών αυτής μοιχών, και πανολέθρων καταποντιστών».

ΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ιστορικός τε άμα και διηγηματικός εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, συλλεχθείς εκ διαφόρων αντιγράφων, άμα δε και μεταφρασθείς εις την κοινήν γλώσσαν παρά του εν Μοναχοίς ελαχίστου Δαμασκηνού του Υποδιακόνου και Στουδίτου.

Συνήθειαν έχουσιν οι βασιλείς, όταν μέλλωσι να μεταβώσιν εις τόπον τινά, τον οποίον επιθυμούσι, πρώτον να στέλλωσι τους υπηρέτας των να ευτρεπίσωσι τον τόπον εκείνον. Είτε δε εις ανάκτορα μεταβαίνουσιν, είτε εις εξοχήν, το αυτό κάμνουσι. Διότι, ως βασιλείς όπου είναι, δεν αναπαύονται εις πάντα τόπον, όπως ο καθείς άνθρωπος. Αν δε ο βασιλεύς μέλλη να υπάγη εις πόλεμον, στέλλει προ αυτού όλον το στράτευμα και κατόπιν ακολουθεί και αυτός. Τοιουτοτρόπως λοιπόν εποίησε και ο μέγας Βασιλεύς των βασιλέων, επειδή έμελλε να έλθη εις πόλεμον κατά του ανθρωποκτόνου διαβόλου.

Απολυτίκιον Ευαγγελισμού της Κυρίας Θεοτόκου μας


 Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.

Τη ΚΕ΄ (25η) Μαρτίου, ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

Ο Ευαγγελισμός του μεγάλου μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον και αειπάρθενον Μαρίαν ούτως εγένετο. Ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ο πάντοτε φροντίζων δια το γένος των ανθρώπων ως πατήρ φιλόστοργος, θεωρών το πλάσμα των χειρών Αυτού κατατυραννούμενον υπό του διαβόλου και κατασυρόμενον εις τα πάθη της ατιμίας και εις την ειδωλολατρίαν υποκείμενον, ηθέλησε να αποστείλη τον Υιόν Του τον μονογενή, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όπως λυτρώση αυτό από τας χείρας του διαβόλου. Επειδή δε ηθέλησε να είναι άγνωστον το μυστήριον τούτο, όχι μόνον εις τον σατανάν, αλλά και εις αυτάς τας ουρανίους Δυνάμεις, ενεπιστεύθη αυτό εις ένα των Αρχαγγέλων του, ήτοι εις τον ενδοξότατον Γαβριήλ. Προωκονόμησε δε να γεννηθή πρωτύτερα και η Αγία Παρθένος Μαρία και να φυλαχθή καθαρά, ως αξία του τοιούτου μεγάλου μυστηρίου και παγκοσμίου καλού. Όταν λοιπόν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ελθών ο Αρχάγγελος εις την πόλιν Ναζαρέτ, όπου έμενεν η Παρθένος Μαριάμ, είπεν αυτή· «Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου» (Λουκ. α:28). Η δε Παρθένος, προτάξασα άλλους τινάς λόγους, είπε τελευταίον προς τον Άγγελον· «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. α:38). Ευθύς δε μετά τον λόγον τούτον συνέλαβεν υπερφυώς εν τη αχράντω κοιλία Αυτής τον Υιόν και Λόγον του Θεού, την ενυπόστατον σοφίαν και δύναμιν Αυτού, με την επισκίασιν Αυτού του ιδίου Λόγου του Θεού και με την επέλευσιν του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε λοιπόν ετελέσθησαν μετ’ οικονομίας άπαντα τα μυστήρια του Θεού Λόγου δια την ημετέραν σωτηρίαν και απολύτρωσιν.

Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η αποσύνδεση της χριστιανικής ζωής από την Εκκλησία, που σημειώθηκε κατά τους νεώτερους χρόνους, παραμόρφωσε τον Χριστιανισμό και ευνόησε την εκκοσμίκευση. Κι επειδή η εκκοσμίκευση καθιερώθηκε και εμπεδόθηκε πρώτα στην Δύση, για να διαδοθεί ως εισαγόμενη και στην Ανατολή, η υπεροχή των δυτικών στην κατάσταση αυτή ήταν ευνόητη. Γι αὐτό οι εκκοσμικευόμενες κοινωνίες της Ανατολής είναι φυσικό να μειονεκτούν απέναντι στις εκκοσμικευμένες κοινωνίες της Δύσεως και να χρειάζονται να τις ακολουθούν διαρκώς ως ουραγοί κατευθυνόμενοι σε αδιέξοδο. Περιφρονήσαμε τις αυθεντικές μας ρίζες, απαρνηθήκαμε τον πνευματικό μας πλούτο, λησμονήσαμε τον υπερβατικό προσανατολισμό μας και θελήσαμε να εκσυγχρονιστούμε περπατώντας ξιπόλητοι στα αγκάθια της εκκοσμικεύσεως.

Η ιερά μονή του Προύσου. -- Η τιμωρία του Γερμανού.

Στο ιστορικό της μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή, πού μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερειπίων, έγινε το 1944 από τους Γερμανούς. Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν άπ' έξω κι έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μία αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό, και ο Γερμανός ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι ο ναός παρέμεινε αβλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος δια μέσου των αιώνων. 

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη χριστιανοί που κοινωνούν με αυτούς τους αντίχριστους


 -----------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος θά τολμοῦσε ποτέ νά διαστρέψῃ τόσον πολύ τήν Ἀλήθειαν!


Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «Εις την Θεοτόκον Μαρίαν»

«Ει γαρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθείς, πάντως δε και άνθρωπος …Ει τις ου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένον, χωρίς έστι της Θεότητος …Θεός έστιν αληθής το λατρευόμενον, την δέ μητέρα Θεού τιμώμεν και σέβομεν... Θεού μητέρα την Παρθένον ταύτην γινώσκοντες, ου θεάν ταύτην φημίζομεν, άπαγε• της ελληνικής τερθρείας τα τοιαύτα μυθεύματα• επεί και θάνατον αυτής καταγγέλομεν• αλλά Θεού σαρκωθέντος Θεού μητέρα γινώσκομεν …Έζης γαρ ου σεαυτή• ου γαρ σεαυτής ένεκα γεγέννησαι• έζης Θεώ, δι΄ον εις τον βίον ελήλυθας• όπως τη παγκοσμίω εξυπηρετήσης σωτηρία, όπως η αρχαία βουλή του Θεού, της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως, δια σου πληρωθή. 

Αρχαίαν και αληθινήν του Θεού Βουλήν της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως …Εις τα ανεξιχνίαστα πελάγη της φιλανθρωπίας … προς εαυτήν εκκλησιάσασα τω ενιαίω της γνώμης βουλήματι..το άπλετον και αχανές της αυτού αγαθότητος πέλαγος …Αύτη την άφατον της του Θεού προς ανθρώπους αγάπης εδημοσίευσεν άβυσσον ..Ο Θεός Πατήρ ευδοκήσας τελεσθήναι ο προώρισε προ αιώνων μυστήριον σαρκούται, ων ανάρχως ασώματος, δι΄ ημάς και την ημετέραν σωτηρίαν. Σε προγνούς ο των όλων Θεός αξίαν ηγάπησε, και αγαπήσας προώρισε και επ΄ εσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγε, και Θεοτόκον Μητέρα και τιθηνόν του οικείου Υιού και Λόγου ανέδειξε. Όντως εύρες χάριν, η αξία της χάριτος». 

Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή διάστασις τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἐπειδή κάθε 128 χρόνια «χάνεται» καί μία ἡμέρα, λόγῳ τοῦ σφάλματος τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου, σήμερα ὄντως ἡ ἰσημερία ἔχει κατεβῆ στίς 8 Μαρτίου. Ὅλ' αὐτά περί ἰσημερίας κ.λπ. θά ἦσαν τελείως ἀνούσια καί ἀνάξια λόγου διά τούς πιστούς ἄν δέν ἐσερβιρίζοντο ὑπό τῶν Μασσώνων (=Σατανιστῶν) ὡς δῆθεν οἱ πραγματικοί λόγοι διά τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἡμερολογίου ἤ μᾶλλον νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό 1924, προκειμένου νά ἐξαπατήσουν τόν πιστόν λαόν καί νά τό δεχθῇ. Ὅπως ἔχει γραφῆ ἑκατομμύρια φοράς, οἱ πραγματικοί λόγοι ἦσαν (1) νά προωθηθῇ ὁ Οἰκουμενισμός μέ τήν περιβόητον «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», καί (2) νά γίνῃ σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οὕτως ὥστε ν' ἀποδυναμωθῇ Αὐτή καί νά μήν ἀντισταθῇ σθεναρῶς εἰς τόν σταδιακῶς ἐπιβαλλόμενον Σατανισμόν καί καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος (πρβλ. Οἰκουμενισμός, κατασυκοφάντησις ἤ/καί κατάργησις τῶν ἱερῶν Παραδόσεων, διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων στά σχολεῖα, ἀντικατάστασις τοῦ πληθυσμοῦ μέ εἰσαγομένους ἰσλαμιστάς, διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας, χρεωκοπία τῆς χώρας, ξεπούλημα Ἐθνικῆς Κυριαρχίας κ.λπ.). Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή διάστασις τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. Ὅσοι δέν δύνανται νά τήν κατανοήσουν καί ἀναλώνονται σέ ἀερολογίες/ψευδολογίες τοῦ τύπου «εἰδωλολάτρης εἰσήγαγε τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον», «οἱ Σύνοδοι τοῦ 16ου αἰῶνος πού κατεδίκασαν τό ν.ἑ. ἐνδιαφέροντο μόνον διά τό Πασχάλιον», «ὅσοι ἐμμένουν στίς 13 ἡμέρες εἶναι ἡμερολάτραι», «καλύτερον θά ἦτο νά εἰσαχθῇ τό Μακεδονικόν ἡμερολόγιον» κ.λπ., αὐτοί, λοιπόν, ἄν δέν ψεύδωνται ἐσκεμμένως, τότε πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.

---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρό 20ετίας περίπου, εἰς ἐπίσημον ἔκθεσιν τοῦ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἐπέκρινε κάποιες δῆθεν παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, ἀνεφέρετο ὡς αἰτία ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι πολύ ἰσχυρά! Αὐτό ἦτο τό «κάρφος» στά μάτια τους ἀνέκαθεν, δι' ὅ καί διώρισαν ἰδικούς των ἀνθρώπους εἰς ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς θώκους, προκειμένου νά κατεδαφίσουν Ἐκκλησίαν καί Πολιτείαν. Καί τό ἐπετυχον, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου τό 1924!

------------------------

Ο/Η Άναξ είπε...

Υπάρχει ένα λάθος στο τέλος του σχολίου. Δεν έγινε αλλαγή εορτολογίου, το ημερολόγιο άλλαξε το κράτος. Άρα και η εκκλησία άλλαξε το ημερολόγιο. Έτσι δεν είναι κ. Στουραΐτη; Μιας και έχετε σπουδάσει θεολογία, κ. Στουραΐτη, αν τύχει και δείτε το σχόλιό μου αυτό, ήθελα μια απάντηση. Δεν ρωτάω τον κ. Χατζηνικολάου, απλά θα ήθελα και εγώ την γνώμη ενός θεολόγου, όπως ο κ. Στουραΐτης Χ.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 24 Μαρτίου 2022 - 10:29 π.μ.

Κρῖμα, ὦ «βασιλεῦ τοῦ λόγου»! Ὅταν καταργῇς 13 νηστησίμους ἡμέρας κατ' ἔτος ἀπό τήν νηστείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, εἰς μερικά δέ ἔτη τήν καταργῇς τελείως, αὐτό δέν εἶναι ἀλλαγή ἑορτολογίου;

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 24 Μαρτίου 2022 - 6:05 μ.μ., 25 Μαρτίου 2022 - 3:20 π.μ.

Ὀφείλω νά σᾶς θαυμάσω γιά ἕν πρᾶγμα: τήν συνέπειάν σας εἰς τήν ἀερολογίαν καί τήν ψευδολογίαν! Κατά τά τελευταῖα πέντε περίπου χρόνια οἱ Τρικαμηνισταί ἔχουν παραγάγει ἄφθονον ψεῦδος καί ἀνοησίαν! Συνεχίζετε, λοιπόν, νά γράφετε ὅτι 13 = 8 ἤ 9 ἤ 5! Χωρίς δέν καμμίαν ἐντροπήν, ὅπως ὅλοι οἱ αἱρετικοί, ἀραδιάζετε καί ... ἱερούς κανόνες! Καλά, δέν γνωρίζετε, ὅτι νηστεία κατά τά Σαβ/κα τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων σημαίνει ἀποχήν ἀπό κρέας, πουλερικά, αὐγά καί γαλακτοκομικά προϊόντα; Ἀσφαλῶς τό γνωρίζετε! Ὅμως, τό πάθος σας νά γράψετε Ψεύδη καί ἀνοησίες ὑπερτερεῖ! Διότι ἔχετε ἀναλάβει ἐργολαβικῶς νά ὑποβαθμίσετε καί νά φορτώσετε στούς Π/Ητας τό σχίσμα πού ἔχετε κάνει, ἀποσιωπῶντες τήν τεραστίαν ζημίαν πού ἔχει ἐπιφέρει εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τό Ἔθνος καί ἐπικεντρώνοντες στό ... πόσες ἀκριβῶς ἡμέρες νηστείας περικόπτονται, ἀπό τίς 13 πήγατε στίς 8-9 καί τώρα στίς 5, ἄρα 0!!! Τό στρατόπεδον τοῦ Διαβόλου ἔχει βλέπω πολλές ἐφεδρεῖες! Τέλος.

Περίπου 30 υγειονομικοί έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας

 Στον Focus FM 103,6 και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη μίλησαν ο πυρηνικός ιατρός, κ. Ζήσης Δεληχάς και ο νευροχειρουργός, κ. Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης.

“Είμαστε εδώ, περιμένουμε αποφάσεις, στην ουσία κορυφώνουμε την όλη προσπάθειά μας. Δε θα τους περάσει”, υπογράμμισε ο κος Δεληχάς.

“Κλιμακώνουμε τον αγώνα, υπάρχουν άτομα που ξεκινουν σήμερα απεργία πείνας.Είναι μία ένδειξη ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι” τόνισε ο κος Μπαϊραμίδης. “Είναι τελείως αστείοι οι λόγοι για τους οποίους είμαστε εκτός εργασίας. Σε λίγο αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να σταθούν και στα δικαστήρια”, πρόσθεσε.