ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΙ...!! -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 https://patergeorgiosaggelakakis.blogspot.com/

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

Κοσμοϊστορικὸν γεγονός

Ἡ Καινή Διαθήκη καί γενικώτερα ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζει τήν σπουδαιότητα καί την ἀξία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι τό θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας, τό περιεχόμενο τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος καί ἡ πηγή τῶν μυστηρίων, ἡ ἀπαρχή τῆς ἄλλης βιοτῆς, τήν ὁποία ὁ Χριστός ἐγκαινίασε. Ὁποιαδήποτε θρησκεία ἤ φιλοσοφικό σύστημα μπορεῖ νά σταθεῖ καί νά ἰσχύει ἀνεξάρτητα ἀπό τό πρόσωπο καί τή ζωή τοῦ ἱδρυτοῦ του, καθ᾽ ὅσον ἀποτελεῖ μία θεωρία. Π.χ. τό ἄν ὑπῆρξε Μωάμεθ ἤ ὄχι, ἄν ἦταν ἕνας προφήτης ἤ ψευδοπροφήτης καί δικτάτωρ δέν ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά τό μωαμεθανισμό. Αὐτό, πού ἐνδιαφέρει, εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς θρησκείας του. Ὁ χριστιανισμός ὅμως δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, ἄν δέν ὑπῆρξε ἀληθινός ὁ Χριστός, δηλαδή ἄν δέν ἦταν Θεάνθρωπος καί ἄν δέν Ἀναστήθηκε. «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται», κατά τόν συλλογισμό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν» (Α´ Κορ. 15, 14). Καί τοῦτο, διότι βάση τῆς χριστιανικῆς πίστεως δέν εἶναι ἁπλῶς μία διδασκαλία, ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἕνα πρόσωπο καί ἕνα γεγονός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Ἀνάστασή Του. Τό γεγονός ὅμως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό καί γιά τήν παγκόσμια ἱστορία, διότι ἡ Ἀνάσταση ἀνταποκρίνεται σέ δύο ἐσώτατες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου· νά νικήσει τόν θάνατο καί τήν φθορά καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἐνοχή καί τό ἄγχος, πού τοῦ προξενεῖ ἡ ἁμαρτία. Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του σώζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ θανάτου καί τόν λυτρώνει ἀπό τήν τυραννία τῆς ἁμαρτίας.

Ιδιώνυμο έγκλημα --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η βιούμενη κατάσταση αποδεικνύει την αντίληψη της κυβερνητικής ελίτ, προς την πνευματικά ευνουχισμένη υδαρή μάζα, την οποία χειραγωγεί αγεληδόν, μέσω της καθεστωτικής πατερναλιστικής τηλοψίας, την οποία, ποδηγετεί σταθερά, προς την κατά το δοκούν, πολιτική κατεύθυνση, προς σκοπό να την παρελκύσει-εξαπατήσει, εξυπηρετώντας παρασκηνιακά, κατ’ ουσίαν, αλλότρια από τα επιφαινόμενα συμφέροντα.

Εν προκειμένω, καθίσταται πρόδηλο ότι η προσφιλής ως άνω πρακτική αποβλέπει προς τον βίαιο εθισμό της κοινωνίας και εις το σκοπούμενο, εξ αυτού, αποτέλεσμα του φαινομένου του «κοινωνικού Μιθριδατισμού», ήτοι εις την αναντίρρητη κατάφαση της κυβερνητικής πολιτικής, από την κοινωνία.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ -- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΚΟΡΗ ΙΑΤΡΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ἀντιπρόεδρος τῆς Πολιτιστικῆς καί Κοινωνικῆς Κινήσεως «ΕΠΑΛΞΕΙΣ»

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ 5G

Ὕστερα ἀπό αὐτά τά ἐνημερωτικά στοιχεῖα, ἄς ἔρθουμε νὰ δοῦμε τί ἔγινε ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μέχρι σήμερα, γιά νά δοῦμε ὅτι τό ἴδιο πρωτόκολλο πού ἐφαρμόστηκε στήν πόλη Wuhan ἔχει τεθεῖ σέ ἐφαρμογή καί στήν Ἑλλάδα. Στήν πόλη Wuhan τῆς Κίνας, οἱ 10.000 σταθμοὶ βάσης 5G βρίσκονταν σέ λειτουργία. Τά σώματα τῶν ἀνθρώπων ἀντί νὰ ζοῦν σὲ ἕνα φυσικό περιβάλλον, βρέθηκαν πλέον νά ζοῦν σὲ ἕνα περιβάλλον ὑψηλῆς τάσης, τό ὁποῖο ἄρχισε νά ἐπενεργεῖ βαθειά καί σταθερά μέσα στό εὐαίσθητο ἀνθρώπινο ἀνοσοποιητικό σύστημα. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἡ ἀκτινοβολία πρωτίστως ἑστιάζει τίς καταστρεπτικές της ἐνέργειες στήν ἐγκεφαλική λειτουργία. Ἡ ἀκτινοβολία τούς χτύπησε πρῶτα-πρῶτα στό κεφάλι. Παράλληλα, ἡ ἄμυνά τους κατάρευσε, καί ἐνῶ περπατοῦσαν στούς δρόμους, ἄρχισαν νά πέφτουν κάτω, ἐνῶ ἤδη ζοῦσαν μέσα τους μιά κατάσταση ζάλης, σύγχυσης, ζέστης στό σῶμα, ναυτίας, ἀνορεξίας, δυσφορίας ψυχικῆς. Αὐτά εἶναι συμπτώματα τοῦ 5G.

Χριστός Ανέστη- PASCHA - Τhe Sunday of the Resurrection - Hymns


 

Τη ΚΕ΄ (25η) Μαΐου η Τρίτη εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ιωάννου του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού η τιμία Κεφαλή κεκρυμμένη ούσα το πρότερον από τους ανθρώπους και δις κατά το παρελθόν ευρεθείσα εχάθη και πάλιν. Μετά πολλούς δε χρόνους ανεφάνη και δια τρίτην φοράν εις τα Κόμανα της Καππαδοκίας αναδυθείσα εκ των κόλπων της γης, καθώς αναφαίνεται ο χρυσός εκ των μεταλλείων. Δεν ήτο όμως την φοράν αυτήν κεκλεισμένη εντός ληκύθου, ως ήτο κατά την προηγουμένην αυτής εύρεσιν, αλλ’ ευρίσκετο εντός αργυρού αγγείου και εις τόπον ιερόν. Απεκαλύφθη δε διά τινος Ιερέως. Όθεν από τα Κόμανα ανεκομίσθη εις την Κωνσταντινούπολιν. Ο δε πιστότατος βασιλεύς και ο Πατριάρχης μεθ’ όλου του Ορθοδόξου Κλήρου και λαού υπεδέχθησαν ταύτην λίαν ασμένως και μετ’ ευλαβείας προσκυνήσαντες απέθεσαν εις τόπον ιερόν και σεβάσμιον.

Κείμενο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Συρακουσῶν καὶ Ἁγίας Τριάδος Ἀβερκίου γραμμένο τὸ 1969.

«Πρέπει νὰ προβοῦμε σὲ ἀποφασιστικὴ ρήξη μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ τοὺς συνοδοιπόρους του. Ὁ δρόμος μας δὲν εἶναι ὁ δικός τους. Πρέπει νὰ τὸ ποῦμε αὐτὸ μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ νὰ τὸ δείξουμε μὲ τὶς πράξεις μας. Μία ἐποχὴ πραγματικῆς ὁμολογίας ἔρχεται γιὰ μᾶς, μία ἐποχή, ποὺ ἴσως παραμείνουμε μόνοι καὶ διωκόμενοι. Στὸ βαθμὸ ποὺ ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Τοπικὲς Ἐκκλησίες ἔχουν πλέον εἰσέλθει στὶς τάξεις τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» καὶ ἔχουν ὡς ἐκ τούτου προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ προσκυνήσει τὸν Σατανά, ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα τῆς πλήρους ἀπομονώσεώς μας. Δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ ἀποστάτες τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι, ἐάν ἀπαιτηθεῖ, νὰ ἀναχωρήσουμε στὶς «κατακόμβες». Ἡ θέση μας ὡς μαχητὲς καὶ ὁμολογητὲς τῆς καθαρῆς καὶ ἀμόλυντης ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, μᾶς θέτει κάτω ὰπὸ μεγάλη ὑποχρέωση, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὸ παρελθόν. Πρέπει νὰ θυμόμαστε πάντα, ὅτι ἕνας ἀληθινὸς ποιμένας τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν μπορεῖ ποτὲ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε ἄλλα συμφέροντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καθαρὸ ζῆλο γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του – σὲ αὐτὸ καὶ μόνο πρέπει ὅλες οἱ σκέψεις του, ὅλα τὰ συναισθήματά του καὶ κάθε δραστηριότητα του νὰ κατευθύνεται πάντα».

Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ως κοινωνικά πρότυπα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η αφιδατωμένη πνευματικά περίοδος καθίσταται ιδιαίτατα επώδυνη για την σύγχρονο πολίτη, διότι στερείται της υπάρξεως ερείσματος και εφαλτηρίου αγωνιστικότητας, καθότι βιώνει έντονα την μοναξιά του, ων ανήμπορος αφενός να ερμηνεύσει την γενεσιουργό αιτία της θλίψεως του και εξ ετέρου να εξεύρει λυσιτελώς τα πρόσφορα μέτρα θεραπείας του.

Ο λόγος ασφαλώς καθίσταται βαθύτερος από τον επιφαινόμενο περί της υφιστάμενης οικονομικής καταστάσεως ή της επελεύσεως της κοινωνικής αποσυνθέσεως ένεκεν των αλλεπαλλήλων εγκλεισμών, εξαιτίας και συνεπεία του αφηγήματος της πανδημίας.

Symeon the Stylite of the Mountain

Saint Symeon, the "New Stylite," was born in Antioch; John his father was from Edessa, and Martha his mother was from Antioch. From his childhood he was under the special guidance of Saint John the Baptist and adopted an extremely ascetical way of life. He became a monk as a young man, and after living in the monastery for a while he ascended upon a pillar, and abode upon it for eighteen years. Then he came to Wondrous Mountain, and lived in a dry and rocky place, where after ten years he mounted another pillar, upon which he lived in great hardship for forty-five years, working many miracles and being counted worthy of divine revelations. He reposed in 595, at the age of eighty-five years, seventy-nine of which he had passed in asceticism.