Τη ΙΓ΄ (13η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο μέγας φωστήρ και μεγαλόφωνος της οικουμένης διδάσκαλος, κατήγετο από την μεγαλόπολιν Αντιόχειαν, εγεννήθη τω τνδ΄ (354) έτει, υιός ων γονέων πατρός μεν Σεκούνδου αρχιστρατήγου, μητρός δε Ανθούσης, οίτινες ήσαν αμφότεροι πλούσιοι ειδωλολάτραι πρότερον· όταν δε εγέννησαν τον Άγιον εβαπτίσθησαν και εγένοντο Χριστιανοί. Από τοιούτους γονείς γεννηθείς ο Άγιος, ότε ήτο παιδίον, εδείκνυεν οποίος θέλει καταστή εις το ύστερον· δεκαοκταετής δε γενόμενος, εβαπτίσθη δια χειρός του Αγίου Μελετίου, του τότε Πατριάρχου Αντιοχείας. Ευθύς λοιπόν κατά την αρχήν της ζωής του πολλήν αγάπην και έρωτα είχεν ο Άγιος ούτος εις τους λόγους και τα μαθήματα. Δεν παρήλθε πολύς καιρός και ο μεν πατήρ του απέθανεν, η δε μήτηρ του έμεινε χήρα, νέα δε ούσα εικοσαετής, μόνον τον Άγιον είχε προς παρηγορίαν.

Ο σκοπός καί ο στόχος -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

   

Σκοπεύουν τό συναίσθημα καί στόχο έχουν τόν φόβο. Είναι δεινοί σκοπευτές, αλλά ο στόχος παραμένει αλώβητος στήν θέση του. Ματαιοπονούν. Ούτε οι μάσκες τού φόβου, ούτε τά πρόστιμα, ούτε ο κατ΄ οίκον εγκλεισμός μπορούν νά αποδώσουν τά αναμενόμενα. Καί αυτός ο θάνατος, αναμενόμενος άλλωστε γιά όλους, δέν είναι αρκετός

Οι εξουσιαστές άρχοντες τού αέρος, δηλαδή τού πνεύματος τών υιών τής απειθείας, που μάς κυβερνούν, θέλοντας νά μας καθυποτάξουν παγκοσμίως στό εωσφορικό πνεύμα, που εμπνέει τά σχέδιά τους, θά αποτύχουν. Δέν γνωρίζουν ποιόν έχουν απέναντί τους. Έχουν απέναντι τό Πνεύμα τής αληθείας καί μέ όσα ψέματα προσπαθούν νά τό καλύψουν, δέν τά καταφέρνουν. Γιατί ; Διότι ... « 5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· ( ... ) · 6 καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.» (Εφ. β΄).

 

Άς μας αφήσουν λοιπόν ήσυχους οι εξουσιαστές άρχοντες τού αέρος, μέ τούς σφραγισμένους ναούς, όπως καί οι μετ΄ αυτών προβατόσχημοι λύκοι. Τό πνεύμα τών υιών τής απειθείας είναι αέρας, είναι τό ψέμα, στερείται υπόστασης. Τό Πνεύμα τής Χάριτος είναι η αλήθεια καί η Αλήθεια είναι πάντα ενυπόστατη.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας:

«Τα θαύματα δεν είναι πάντοτε αναγκαία απόδειξη της ενάρετης ζωής. Τα θαύματα δεν υπήρξαν στη ζωή όλων των Αγίων, αλλά ούτε και όσοι θαυματούργησαν υπήρξαν όλοι εργάτες της αρετής. Πολλοί μεγάλοι Άγιοι δεν έκαναν κανένα θαύμα… και σε αυτούς που επικαλούνται τον Χριστό δεν είναι τίποτε ακατόρθωτο και μόνο για να αποκαλυφθεί ο προσκαλούμενος Κύριος. 

(Aγίου Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, κεφάλαιον ζ΄).

ΣΟΚ: Ιρανός επιχειρηματίας-«πρόσφυγας» ψάχνει εικονικό ενοικιαστήριο για να πάρει 1800€ σε επιδόματα


 https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/

Η τούρκικη απειλή για «ιερό πόλεμο», εκ μέρους Μουσουλμάνων μεταναστών

 

Ηρακλής Ρεράκης, Ομ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Η τούρκικη απειλή για «ιερό πόλεμο», εκ μέρους Μουσουλμάνων μεταναστών

Εξ’ αιτίας των δυσμενών οικονομικών, εργατικών και πολιτικών συνθηκών διαφόρων χωρών της υφηλίου, πολλοί μουσουλμάνοι ζητούν καταφύγιο στις ισχυρότερες τεχνολογικά και οικονομικά χώρες του δυτικού κόσμου.

Ωστόσο, ένα κομμάτι από αυτούς δεν είναι όπως οι άλλοι μετανάστες, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σε κάποιους εξ’ αυτών, μια αναζωπύρωση του ισλαμικού φανατισμού, της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας και του ιερού πολέμου (Τσιχάντ).

Άλλωστε, εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς στη Δύση, ορισμένες χώρες, όπως η Τουρκία, αυτοπαρουσιάζονται ως εκπρόσωποι του Ισλάμ, επιδιώκοντας, έτσι, να γίνουν αποδεκτοί στο παγκόσμιο πολιτικό στίβο, έστω και με επιβολή, ως ένας ισχυρός παράγοντας και ως μια αξιοπρόσεκτη οντότητα.

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Τι τα θέλετε.... Εδώ η Ρωσία του Πούτιν πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο τους Αρμένιους για χάρη των μουσουλμάνων. Δύσκολα στην ιστορία θα βρει κανείς τέτοιας έκτασης προδοσία μεταξύ υποτίθεται συμμάχων... Ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα δεν τήρησαν οι Ρώσοι και αναρωτιούνται μετά γιατί οι χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ τους εγκαταλείπουν...

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ 12/11/2020

 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=16054&mobile=on

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=16054

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.....ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ(8-11-2020) π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=16056&mobile=on

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ -- Του Φώτη Κόντογλου

Η βραδινή μυσταγωγία

Γιατί άραγε μού φέρνουνε βαθιά συγκίνηση καί φυλάγω κρυφά μέσα στήν καρδιά μου κάποια πράγματα πού δέν τά παρατηρεί κανένας; Κι άν βρεθεί κανείς νά τά προσέξει καί νά νιώσει κάτι απ' αυτά, ωστόσο δέν τό φανερώνει, γιά νά μήν τόν λογαριάσουν γιά άνθρωπο πού χάνει τόν καιρό μέ κάποια πράγματα πού δέν είναι σοβαρά, προπάντων στήν εποχή μας, πού θέλει νά είναι οι άνθρωποι θετικοί, δίχως αισθηματολογίες, δραστήριοι σέ χειροπιαστά πράγματα, πρό πάντων σέ ό,τι βγάζει χρήματα: "λεφτά, πολλά λεφτά!" ακούω συχνά νά λένε δίπλα μου, κι ανατριχιάζω, άν τύχει νά καθίσω σέ καμιά καρέκλα, κι άς βρίσκουμαι καί μίλια μακριά από τήν Αθήνα. Εδώ πιά, μέσα στή νέα ελληνική Βαβυλωνία, όπου νά σταθεί κανένας δέν ακούγει τίποτ' άλλο από κουβέντες γιά λεφτά. Κι άν τύχει νά ακούσει κανείς καί καμιά άλλη ομιλία, πάλι, σάν συλλογισθεί λίγο, θά δεί πώς κι εκείνη η κουβέντα στά λεφτά καταλήγει καί στά λεφτά αποβλέπει.

Γιατί αὐξήθηκαν τά κρούσματα τῆς λοίμωξης στήν Θεσσαλονίκη; --- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἄδειοι καί ἔρημοι οἱ ναοί

Τήν περασμένη Κυριακή ἀναγνώσθηκε στίς ἄδειες ἀπό πιστούς ἐκκλησίες περικοπή ἀπό τό κατά Λουκᾶν Ἅγιο Εὐαγγέλιο, στήν ὁποία ὁ εὐαγγελιστής διηγεῖται δύο θαύματα· τό θαῦμα τῆς θεραπείας τῆς αἱμορροούσας γυναίκας καί τό θαῦμα τῆς ἀνάστασης τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου[1].

Δέν θά σχολιάσουμε τό οἰκτρό καί ἀπαίσιο θέαμα τῶν ἄδειων καί ἔρημων ναῶν, πού ἐνθυμίζει προετοιμασία γιά νά ἐγκατασταθεῖ τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν τόπῳ ἁγίῳ», οὔτε τήν ἀλλοίωση καί διαστρέβλωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀπό συμμετοχικό ὅλων τῶν πιστῶν μυστήριο, σέ θεατρική παράσταση μερικῶν κληρικῶν καί ἱεροψαλτῶν ἠθοποιῶν, τήν ὁποία μπορεῖ κανείς νά παρακολουθεῖ, χωρίς νά εἶναι παρών, ἀπό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση.

Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ρήμαξε τό νοῦ καί τίς καρδιές πολλῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, καί αὐτό τό ρήμαγμα ὁδηγεῖ τώρα καί στό κλείσιμο, στήν ἐρημία τῶν ναῶν.