Ἡ μέλλουσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος -- Του π. Γεωργίου Μεταλληνού

Οἱ Σύνοδοι τοῦ 14ου αἰῶνος διατυπώνουν τὴν θεολογία περὶ τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση δέχεται αὐτὲς τὶς Συνόδους ὡς 9η Οἰκουμενικὴ καὶ πανορθόδοξα γίνεται αὐτὸ ἀποδεκτὸ ἀπὸ γνωστοὺς Θεολόγους. Διότι καὶ ἡ Σύνοδος αὐτή, ὅπως καὶ ἡ 8η τὸ 879, διαφοροποιοῦν ριζικὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν πατερικὴ συνέχειά της, ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ τῆς Δύσεως. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, λοιπόν, μὲ τὴν θεολογία του, καρπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν φωτισμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καρδιά του, εἶναι ὁ Πατέρας τῆς 9ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.Ἕνα ἐπίκαιρο ἐρώτημα εἶναι: Ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει πανορθόδοξος Σύνοδος τί θὰ κάνει; Ἑτοιμάζεται αὐτὴ ἡ Σύνοδος, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει, ὅπως διαβάζουμε καὶ ὅπως βλέπουμε, στὴν ἀποδοχὴ τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὡς αὐθεντικῶν χριστιανισμῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικό. Εὔχομαι νὰ μὴ γίνει ποτέ. Ἀλλὰ ἐκεῖ ὁδηγοῦνται τὰ πράγματα. Ἐάν, λοιπόν, συνέλθει ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος, ποὺ θὰ ἔχει τὸν χαρακτήρα γιὰ μᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐὰν συνέλθει καὶ δὲν δεχθεῖ μεταξὺ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὴν 8η καὶ τὴν 9η, θὰ εἶναι ψευδοσύνοδος. 

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός α΄ μέρος


Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων ΖΗΝΟΒΙΟΥ και ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Ζηνόβιος και Ζηνοβία οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν αδελφοί καταγόμενοι από την επαρχίαν των Κιλίκων εκ πόλεως καλουμένης Αιγαί. Οι γονείς αυτών ήσαν θεοφιλείς και ενάρετοι άνθρωποι αμφότεροι, ρίζα αγαθή εξ ης τα καλά αυτά βλαστήματα ανεβλάστησαν. Ο πατήρ αυτών ωνομάζετο και αυτός Ζηνόβιος, η δε μήτηρ Θέκλα. Αμφότεροι οι Άγιοι, όντες ομόφρονες κατά την πίστιν, διήγον βίον ευσεβή και ενάρετον κατά πάντα.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


O Συναξαριστής της ημέρας


Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ  Επισκόπου Συρακουσών, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Πέτρου.                                                       

Μαρκιανός ο Μάρτυς εχειροτονήθη από τον Απόστολον Πέτρον και απεστάλη Επίσκοπος εις τας Συρακούσας της Σικελίας. Καταπλήξας δε όλους τους εκεί ευρισκομένους με τα θαύματα και σημεία όσα ετέλεσε και κατακρημνίσας με μόνην την προσευχήν του τους βωμούς των ειδώλων, εποίησεν όλους υιούς φωτός δια της θεογνωσίας και δια του αγίου Βαπτίσματος. Όθεν οι Ιουδαίοι, από τον φθόνον κινούμενοι και μη υποφέροντες την παρρησίαν του Αγίου, εθανάτωσαν αυτόν με βίαιον θάνατον και ούτως εκομίσατο ο μακάριος τον της αθλήσεως αμάραντον στέφανον.

Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης στον Λόγον ΚΑ´ της «Κλίμακος»:

«Ο κενόδοξος είναι ειδωλολάτρης και ας δείχνη ότι είναι πιστός. Σέβεται τον Θεόν φαινομενικά, αλλά επιζητεί πραγματικά να αρέση στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν. Και είναι κενόδοξος κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθόν και η προσευχή του άκαιρη και άστοχη, γιατί και τα δυο τα κάνει για τον ανθρώπινον έπαινο…». 

Η ιερά μονή του Προύσου. -- Η τιμωρία του γερμανού.

Στο ιστορικό της μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή, πού μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερειπίων, έγινε το 1944 από τους γερμανούς. 
Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν άπ' έξω κι έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μία αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό, και ο γερμανός ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. 
Έτσι ο ναός παρέμεινε αβλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος δια μέσου των αιώνων.
 

Τιμῆς ἁπάσης ὑπέρτερον δώρημα,Τῆς λύπης λύσις, τῆς αἰχμαλωσίας λύτρωσις, τῶν θνητῶν θέωσις, ὡραία τῇ φύσει καὶ μώμου παντὸς ἀνεπίδεκτος· ἀπὸ λιβάνου τῆς παρθενίας ἀνοῦσα καὶ τὸν κόσμον μυρίζουσα· ἐξ ἧς γλυκασμὸς ἀπορρέων τὴν παλαιὰν τοῦ ξύλου πικρίαν ἐγλύκανεν· τὴν οὐσίαν ὅλην φρικτῶς χωρήσασα τῆς Θεότητος· τιμῆς ἁπάσης ὑπέρτερον δώρημα, καὶ κάλλους παντὸς ὑπέρτιμον ἐγκαλλώπισμα· Σολομῶντος κλίνη, παρίστανται κύκλῳ οἱ ἑξήκοντα δυνατοί, αἱ ῥήσεις δηλαδὴ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς· φωτοδόχον χωρίον, ἐξ οὗ σωτηρίας ἀκτῖνες τῇ οἰκουμένῃ ἐπέλαμψαν· τὸ μεγαλεῖον τῆς φρικτῆς οἰκονομίας· τὸ περικαλλὲς τῆς θείας συγκαταβάσεως ἐνδιαίτημα· τὸ τοῦ κόσμου διαλλακτήριον· τὸ ἡμέτερον ἱλαστήριον καὶ προσφύγιον· τὸ πάντων τῶν καλῶν εὐκταιότατον δώρημα.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Ηρωας ανήμερα της εθνικής επετείου!

Ο Βορειοηπειρώτης Κωνσταντίνος Κατσίφας «έπεσε» με το όπλο στο χέρι, υπερασπιζόμενος γη και σημαία ελληνική. Αυτό έγινε την 28η Οκτωβρίου, στον εορτασμό της έναρξης του πολέμου που στεφάνωσε την Ελλάδα με νίκη και δόξα, ακριβώς εκεί: στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας έφτασε στο σημείο να «αυθαιρετήσει» και να προσπαθήσει να βαστάξει Θερμοπύλες για έναν απλό λόγο: Κανείς άλλος δεν θέλησε να το κάνει.
Η λέξη «κανείς» δεν απευθύνεται στους ελεύθερους φυλακισμένους Βορειοηπειρώτες, εκείνους που δίνουν καθημερινά μάχες διατήρησης των δικαιωμάτων τους, της ταυτότητάς τους, των οσίων και ιερών του Γένους μας ως μέλη διεθνώς αναγνωρισμένης εθνικής μειονότητας.
Οι Βορειοηπειρώτες βλέπουν τα σπίτια τους να γκρεμίζονται, τους τάφους να βεβηλώνονται, τις περιουσίες τους να κατάσχονται, την ελληνικότητά τους να διώκεται και να δολοφονούνται αδέλφια μας, όπως ο αλησμόνητος Χειμαρριώτης Αριστοτέλης Γκούμας (στις 13 Αυγούστου 2010), επειδή έκανε το «έγκλημα» να μιλήσει ελληνικά.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Μπορεί κανείς νά πιστέψει ὅτι τά τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα κάποια ἡμέρα θά βελτιωθοῦν; Μπορεῖ κανείς νά βάλει ὅραμα γιά τήν Ἐκκλησία; Εἶναι δυνατό νά ἀλλάξουν τά κακῶς κείμενα; Εἶναι πιθανό νά ἀρθοῦν οἱ Μητροπολίτες στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μελετήσουν τά προβλήματα τῶν κληρικῶν καί τοῦ λαοῦ; Θά μπορέσει ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νά ἀναδιοργανώσει τίς διοικητικές της ὑπηρεσίες καί νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἀναβάθμιση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἱερέων; Σέ ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα ἀπαντῶ ἀπερίφραστα: ΟΧΙ. Τίποτα δέν θ᾽ ἀλλάξει στήν Ἐκκλησία. Ὅσο οἱ ἰθύνοντες εἶναι ἀδιάφοροι καί δέν πονοῦν γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό, ἀλλά μοναδική τους ἔγνοια εἶναι ἡ περαιτέρω ἀνάδειξή τους, προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν τήν φιλοχρηματία καί φιλοδοξία τους, κανείς δέν μπορεῖ νά εἶναι αἰσιόδοξος. Εἰδικότερα τήν κύρια εὐθύνη ἔχει ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος. Δυστυχῶς, οἱ τρεῖς τελευταῖοι Ἀρχιεπίσκοποι στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κινήθηκαν χωρίς ὅραμα γιά τήν Ἐκκλησία.

Τη ΚΘ΄ (29Η) Οκτωβρίου, μνήμη του Νέου Οσιομάρτυρος ΤΙΜΟΘΕΟΥ του Εσφιγμενίτου.

Τιμόθεος ο Άγιος Οσιομάρτυς κατήγετο από την επαρχίαν Κισσανίου του κατά την Θράκην, από χωρίον τι καλούμενον Παράορα, ωνομάζετο δε Τριαντάφυλλος πρότερον· όταν δε έφθασεν εις ηλικίαν, έλαβε γυναίκα νόμιμον και εγέννησεν εξ αυτής δύο κοράσια. Μετά δε χρόνους η γυνή αυτού, εκ συνεργείας του διαβόλου, ηγάπησεν Αγαρηνόν τινα. Όθεν ετούρκευσε και υπανδρεύθη με αυτόν, αφήσασα τον νόμιμον αυτής σύζυγον. Αλλ’ ούτος, λυπούμενος δια την απώλειαν της ψυχής αυτής, προνοών δε και δια τα κοράσια αυτού, μήπως τα λάβωσιν οι ασεβείς και τα τουρκεύσωσι κατά την συνήθειαν αυτών, αφ’ ενός μεν παρέδωκεν αυτά εις τινας συγγενείς αυτού να τα φυλάττωσι κεκρυμμένα εις το χωρίον των, αφ’ ετέρου δε δεν έπαυεν από του να μηνύη προς αυτήν όπως επιστρέψη εις την πίστιν του Χριστού δια να μη αποθάνη εις την ασέβειαν, οπότε θα κολασθή αιωνίως και άλλα όμοια.

«Δίχτυα Σόρος σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη»

Βόμβες από τον Κακλαμάνη για τον σκοτεινό ρόλο του κερδοσκόπου
Σε αποκαλύψεις σχετικά με τον ρόλο του Τζορτζ Σόρος, τη χρηματοδότηση για τη στήριξη των Σκοπιανών, αλλά και τη συνεργασία του ιδρύματος Σόρος με τον Δήμο της Αθήνας προέβη ο Νικήτας Κακλαμάνης. 
Από τα λεγόμενά του προκύπτει, μάλιστα, ότι ο Τζορτζ Σόρος ουσιαστικά ελέγχει μέσω χρηματοδότησης τις τοπικές Αρχές της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας της Ελλάδας!

Τη ΚΘ΄ (29η) Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ.

Μελιτινή η Αγία Μάρτυς, διαβληθείσα εις τον επιτόπιον άρχοντα, ότι ήτο Χριστιανή, παρίσταται εις αυτόν. Και πρώτον μεν δέρεται εις το πρόσωπον και γυμνούται καθ’ όλον το σώμα της, και ούτως ως νικήτρια ίσταται πομπευομένη δια τον Χριστόν επί πολλάς ώρας, εν τω μέσω του κριτηρίου· πλην και ούτω γυμνή ισταμένη εχλεύαζε τον άρχοντα και όλα τα είδωλά του· διότι τιμήν ενόμιζεν η μακαρία την ατιμίαν ταύτην, την οποίαν ελάμβανε δια τον Χριστόν. Έπειτα δε βασανισθείσα με πολλάς βασάνους και φυλαχθείσα αβλαβής, τελευταίον κατεπληγώθη δια ξίφους και ούτω παρέδωκε την ψυχήν της εις χείρας Θεού.

Γιορτάζουμε αληθινά τις εποποιίες του ’12 και του ’40 αν ανατρέψουμε το Βατερλώ των Πρεσπών -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Πανηγυρίζουμε το τριήμερο αυτό, όλοι βεβαίως οι Έλληνες, αλλά ειδικά οι Μακεδόνες (κατά Τσίπραν-Κοτζιά: «Νότιοι … Μακεδόνες») την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης μας ύστερα από 500 χρόνια βάρβαρης τουρκικής δουλείας. Ιερό επίκεντρο του εορτασμού ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς.

   Τιμούμε την ιστορική προέλαση του Ελληνισμού που απέπλυνε την ντροπή του 1897. Και τιμούμε ταυτόχρονα την ηρωική απόκρουση της φασιστικοναζιστικής επίθεσης που δέχτηκε η χώρα μας το 1940-41.
   
       Έχουν εν προκειμένω βαρύνουσα σημασία όσα κατέγραψε ο τότε πρέσβης του Μουσολίνι στην Αθήνα Εμμανουέλε Γκράτσι:

Τη ΚΘ΄ (29η) Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΑΝΝΗΣ, της μετονομασθείσης Ευφημιανός.

Άννα η Οσία Μήτηρ ημών εγεννήθη εις το Βυζάντιον, από ευλαβή τινα έγγαμον Διάκονον του εν Βλαχέρναις Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ονόματι Ιωάννου· αφ’ ου δε απεβίωσαν οι γονείς της, εφρόντισεν η μάμμη της να την ενώση δια γάμου με άνδρα ευλαβέστατον, μετά του οποίου απέκτησε δύο τέκνα. Ελθών όμως τότε από το όρος του Ολύμπου ο εκ πατρός θείος της, Μοναχός ων ασκητικώτατος και διορατικώτατος, του οποίου μολονότι έκοψε την γλώσσαν Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος, ο εικονομάχος, ο βασιλεύσας κατά τα έτη ψιζ΄- ψμα΄ (717 – 741), εν τούτοις ελάλει ανεμποδίστως, ούτος, λέγω, άμα είδε την ανεψιάν του ταύτην Άνναν, φωτισθείς υπό της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, είπεν ως προορατικός ταύτα, τα οποία εφανέρωναν την μέλλουσαν προκοπήν της Αγίας·

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ; - 2ον ΜΕΡΟΣ

2Α  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΕΣ« ΤΟΥ ΘΕΟΥ,

ΗΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΙΕΡΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ

ΑΙΓΙΟΝ, 28Η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ: Ο Θεός είναι και ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, άρα και ΤΙΜΩΡΟΣ ! 

Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΗΤΑΝ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ, δηλ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ!

Τη ΚΘ΄ (29η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΒΡΑΜΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ της αυτού ανεψιάς.

Αβράμιος ο Όσιος Πατήρ ημών ανέθαλεν εις την Έδεσσαν της Μεσοποταμίας εν έτει 296 εκ ρίζης ευγενούς και περιφανούς, διότι οι γονείς του ήσαν λαμπροί τον βίον, πλούσιοι τε και ένδοξοι, ήτο δε ο ευλογημένος ούτος νέος εξ αρχής ταπεινός και ενάρετος. Όθεν οι γονείς του, βλέποντες την ένθεον πολιτείαν και τα θαυμάσια ήθη αυτού, τον ενύμφευσαν ακουσίως του, φοβούμενοι μήπως από την μεγάλην του ευλάβειαν γίνη Μοναχός.

Τιμ Άντερσον: Ο βρώμικος πόλεμος ενάντια στη ΣυρίαΚυκλοφορεί ο βρώμικος πόλεμος ενάντια στην Συρία του Τιμ Άντερσον
Έχουμε ήδη το βιβλίο στα χέρια μας και το διαβάζουμε. Γνωρίζαμε από πριν τις απόψεις του συγγραφέα και το μήκος κύματος που κινείται. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα το βιβλίο, είναι μία εξαιρετική εργασία όπου με την παράθεση αναμφισβήτητων γεγονότων και μαρτυριών αποδεικνύεται περίτρανα ότι:
 α) ουδέποτε υπήρξε μετριοπαθής ή έστω κοσμική αντιπολίτευση πόσο μάλλον αριστερή και επαναστατική που να συμμετείχε στην ένοπλη εξέγερση.

 β) όλες οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην ''εξέγερση'' ανήκουν στους πιο αντιδραστικούς και μισαλλόδοξους κύκλους του φονταμενταλιστικού Ισλάμ,
 γ) όλες αυτές οι οργανώσεις χρηματοδοτούνται άμεσα από τις ΗΠΑ και τις στενά συνεργαζόμενες μαζί τους περιφερειακές δυνάμεις(Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία και Τουρκία), δ)η σκανδαλώδης προπαγάνδα και παραποίηση γεγονότων μέσω ΜΜΕ(BBC, Al Jazeera, Guardian, New York Times) αλλά και ΜΚΟ όπως Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(HRW), Διεθνούς Αμνηστίας, ''Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων''(ένας μόνο άνθρωπος ο Ραμί Αμντούλ Ραχμάν με έδρα στην Αγγλία), η Avaaz(Soros), οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Καμπάνια για την Συρία και τα περιβόητα Λευκά Κράνη.

η αλβανική αστυνομία, εν ψυχρώ τον εκτέλεσε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του

Πένθος και αναβρασμός απλώνονται πάνω από το χωριό Βουλιαράτες στην Αλβανία μετά τον θάνατο του 35 χρονου ομογενή Κωνσταντίνου Κατσίφα το πρωί της Κυριακής, από πυρά Αλβανών αστυνομικών. Η μητέρα του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και πλήθος κόσμου βρίσκεται έξω από το σπίτι που διέμενε μαζί της ο 35χρονος. Πολλοί από τους κατοίκους του χωριού υποστηρίζουν ότι ο Κατσίφας ήταν στοχοποιημένος από τις Αρχές εξαιτίας των θέσεων που εξέφραζε υπέρ της Ελλάδας και διατείνονται πως ήταν μεν οπλισμένος αλλά δεν είχε σκοπό να στρέψει το όπλο του εναντίον κάποιου. Από την άλλη πλευρά σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αλβανική αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, υποστηρίζει ότι ο 35χρονος πυροβολούσε εναντίον τους επί 30 λεπτά και πώς παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους να παραδοθεί πετώντας τον οπλισμό του εκείνος αρνήθηκε.

ΜΚΟ της ΠΑΠΙΚΗΣ “εκκλησίας” στην Ελλάδα βοηθάει ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ να πάρουν ελληνική ιθαγένεια…

Eνώ τόσα προβλήματα και δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός, η Παπική Εκκλησία μέσω της ΜΚΟ αγωνίζεται να πάρουν πρόσφυγες και μετανάστες την ελληνική ιθαγένεια.
Σύμφωνα με άρθρο της voicenews έχει συσταθεί ΜΚΟ με το όνομα Κάριτας-Caritas, που ανήκει στην καθολική εκκλησία.