Το έγκλημα της απέλασης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1964-65 -- Γράφει ο κ. Νικόλαος Ουζούνογλου, καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.

Η κυβέρνηση του Ισμέτ Ινονού, τον Μάρτιο του 1964, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της διάλυσης της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Τα προηγούμενα σχέδια αφανισμού είχαν αποτύχει να εκριζώσουν στην ολότητα τον ελληνισμό της Πόλης, κορυφαία των οποίων ήταν η απαγόρευση πλήθους επαγγελμάτων (νόμος 2007/1932), η επιστράτευση το 1941 στα τάγματα εργασίας όλων των ανδρών 18-45 ετών της ελληνικής, της αρμενικής και της εβραϊκής μειονότητας, ο Φόρος Ευμάρειας (Βαρλίκι, 1942-44) με σκοπό την οικονομική καταστροφή των μειονοτήτων και ακόμα η Νύκτα Τρόμου της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955 κατά την οποία εφαρμόστηκε ένα κεραυνοβόλο σχέδιο καταστροφής του ελληνισμού της Πόλης, που προετοιμάστηκε από τη Διοίκηση Ανορθόδοξου Πολέμου της Τουρκίας με τη συνεργασία της τότε κυβέρνησης, όπως έχει αποδειχθεί πρόσφατα.

Τα ιστορικά στοιχεία που έχουν προκύψει με τη δημοσίευση των Πρακτικών της Δίκης των γεγονότων της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955, στη νήσο Πλάτη, εναντίον της ανατραπείσας κυβέρνησης Μεντερές με το στρατιωτικό κίνημα της 27ης Μαΐου 1960, δείχνουν ότι το σχέδιο της μαζικής απέλασης Ελλήνων υπηκόων που διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη με το καθεστώς «Εταμπλί», είχε καταστρωθεί από το 1957.

Η ΑΛΗΘΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΟΥΜΕ... -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 

ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ-ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ.ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ(29-8-21) --  π. Γεώργιος  Αγγελακάκης


https://patergeorgiosaggelakakis.blogspot.com/

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.

Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος. Εκεί, στο μέσον μιας ημέρας γεμάτης σημεία και διδαχές, ο Κύριος περνώντας μπροστά από το «τελωνείο» του Ματθαίου τον βλέπει και του απευθύνει το κάλεσμα· «ακολούθει μοι».

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ


 

Τη Ε΄ (5η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΖΑΧΑΡΙΟΥ πατρός του Προδρόμου.

Ζαχαρίας ο θείος Προφήτης, επειδή εκήρυττε παρρησία την Θεοτόκον Μαρίαν, ότι αυτή είναι ομού Μήτηρ και Παρθένος και επειδή προσέταξε την Θεοτόκον, αφού εγέννησε τον Χριστόν, να μη εξέρχηται του τόπου εκείνου, όστις ήτο διωρισμένος εν τω ναώ να στέκωνται αι παρθένοι και προς τούτοις, επειδή ο υιός του Ιωάννης κατά τον καιρόν της βρεφοκτονίας εζητείτο και δεν ευρίσκετο, διότι εκρύπτετο πέραν του Ιορδάνου ποταμού εντός σπηλαίου ομού με την μητέρα του, δια ταύτας τας τρείς αιτίας φονεύεται εις το μέσον του θυσιαστηρίου από τους Ιουδαίους κατά προσταγήν του Ηρώδου.

Βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὡς γνωστόν, ἕν ἀπό τά πολλά ὀνόματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι «μισόκαλος». Βεβαίως, καί τά ὄργανά του μισοῦν μέ φανατισμόν τό καλόν. Ἐάν δέ χαθῇ τό καλόν, τότε αὐτοί χαίρονται, ὡς μισόκαλοι πού εἶναι. Αὐτό ἀσφαλῶς συμβαίνει πρωτίστως στά ἐκκλησιαστικά, διότι κάθε φορά πού σβήνει μία «λυχνία» (τοπική ἐκκλησία) οἱ μετοχές τῆς Κολάσεως ἀνεβαἰνουν, διό καί ἡ χαρά τῶν όργάνων τοῦ Διαβόλου. Ἔτσι, λοιπόν, ἀντί νά μετανοήσουν οἱ μασσῶνοι πού ἔκαναν τό σχίσμα τό 1924, πολεμοῦσαν λυσσωδῶς κατά τῶν Ὀρθοδόξων γιά νά τούς ἐκμηδενίσουν, ἐνῷ οἱ ἴδιοι προώδευαν ἐν Διαβόλῳ ἡμέραν μέ τήν ἡμέραν. Ἰδού μικρόν δεῖγμα τῶν πτώσεων ὅσων ἔμειναν μέ τήν πλευράν τῶν Οἰκουμενιστῶν: (1) ἰσότιμος συμμετοχή στό ΠΣΕ, (2) ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» τό 1965, (3) ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας τό 1990, (4) συνοδική ἀναγνώρισις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό 2016, (5) ἕνωσις μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας τό 2019, (5) διαστροφή τοῦ Τριαδικοῦ Δόγματος καί ἐπανεισαγωγή τοῦ Ἀρειανισμοῦ, προκειμένου ν' ἀνακηρυχθῇ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ὁ «πατριάρχης» Βαρθολομαῖος, (6) ἐπανεισαγωγή καί τῆς εἰκονομαχίας μέ πρόσχημα τόν Κορονοϊόν, (7) συνεχεῖς διωγμοί τῶν Ὀρθοδόξων κ.λπ. Μέχρι πρότινος, τό ἀντίπαλον δέος (οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ π.ἑ.) κρατοῦσαν ὁριακῶς, ἄν καί προβληματικῶς, τήν Ὀρθοδοξίαν, διό καί τό μῖσος τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον των παρέμενεν ἄσβεστον. Μετά τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ καί τήν ἐκ τούτου πτῶσιν τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι τώρα πλέον ἀνοίγουν διάπλατα οἱ πύλες τῆς ἠγαπημένης των Κολάσεως!

Γενετικώς τροποποιημένοι άνθρωποι -- του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Από ιστοσελίδα Facebook

 -  Nadia MacLeod 

Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως!

Όταν θα χρειαστεί κάποιος ανεμβολίαστος αίμα, ΔΕΝ θα μπορεί να γνωρίζει εάν είναι από εμβολιασμένο, ή όχι !!! Γι'αυτό δώστε αίμα μόνο όταν κάποιος συγκεκριμένος ανεμβολίαστος (ή δικός σας εμβολιασμένος) σας το ζητήσει και συμφωνήστε με τους γιατρούς να του δώσουν το δικό σας αίμα και άλλων ανεμβολίαστων φίλων και συγγενών, οι οποίοι θα δώσουν ΓΙ'ΑΥΤΟΝ συγκεκριμένα

Επειδή αυτό όμως νομίζω πως δεν συνηθίζεται, γι'αυτό θα χρειαστεί... λίγος κόπος για να το επιβάλλετε (το να πάρει ο ανεμβολίαστος συγκεκρίμενο αίμα δικών του ανθρώπων, όπως δίνουμε μυελό των οστών από συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένα άτομα)

Αν μπορεί κάποιος ιατρός να μας ενημερώσει λίγο πιο σωστά, πάνω στο πώς μπορεί να κανονιστεί κάτι τέτοιο

 Κυπριανός Χριστοδουλίδης:

Nadia MacLeod απαντώ στήν δική σου αναδημοσίευση ανάρτησης ( : Alina Papakostopoulou).

Συνέχεια στό «Πού βρίσκεται η Εκκλησία σήμερα» --- του ιατρού κ. Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΔιόρθωση ημαρτημένου τού γράφοντος :

"αγίω πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται καί καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται ιεροκρυφίως"

- Χαρίλαος Στουραΐτης
Επειδή "και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής",  η Εκκλησία είναι και θα είναι παρούσα.Το πρόβλημα, γιατρέ είναι, ότι δεν την δέχεται ο κ. Χατζηνικολάου. Το "δυνάμει και ουχί ενεργεία",  βλέπετε.

- Kyprianos Christodoulides
Μπερδευτήκαμε μέ τό "δυνάμει καί ενεργεία" !  Νά, λοιπόν, καί μία άλλη εκδοχή αυτού. Εδώ, στό βίντεο, έχουμε τό "ουσία καί ενέργεια", όπου τά πράγματα ξεκαθαρίζουν από άλλη οπτική γωνία. Καί αυτό, από τόν Νεορθόδοξο Μητροπολίτη Ιερόθεο Βλάχο, που δέν χαίρει ιδιαίτερα καλής φήμης στά εκκλησιαστικά και γενικότερα στά θρησκευτικά-θεολογικά μας πράγματα. Η τοποθέτηση που κάνει σωστή, στό ζήτημα "ουσία καί πρόσωπο", τό οποίο κακώς ερμηνεύουν οι ημέτεροι περσοναλιστές - παλαιοί καί νέοι - ορθόδοξοι. Κατ' αυτούς, τό πρόσωπο (ενέργεια) προηγείται τής ουσίας (δύναμις). Λάβε υπόψη, ουσία καί πρόσωπο ή δύναμις καί ενέργεια, δέν ταυτίζονται.
Άκουσε προσεκτικά

https://metemorfothis.blogspot.com/2018/11/13-2018.html

 Η "διόρθωση ημαρτημένου" έγινε διότι στά υπάρχοντα καί κυκλοφορούντα μικρά εγκόλπια τσέπης (ένα εξ αυτών τής Αδελφότητος Θεολόγων "Ο Σωτήρ") τό συγκεκριμένο Α΄ Αντίφωνο, ήχος δ΄, απουσιάζει. Σαφώς, όμως, τό θυμόμουν από τήν Μικρά Παράκληση, τήν οποία περιέχει όλη τό Ωρολόγιον Μέγα. Δέν τήν θυμόμουν επαρκώς κι έτσι, κάτι μού διέφυγε. Τό διόρθωσα, βλέπε φωτογραφίες 1 (από τό Ωρολόγιον) καί 2 (από τό εγκόλπιο τσέπης).

Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί.

Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ' όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων, και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας και να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των, αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας. Πρέπει να παύσωμεν του λοιπού να λέγωμεν εις τας προσευχάς  μας «δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών». Πρέπει να κλαύσωμεν δια τα πλήθη των Ομολογητών, που εμαρτύρησαν ματαίως και προ του σχίσματος και μετά το σχίσμα. Και πρέπει να σβήσωμεν πλέον και την ιεράν κανδήλαν, που καίει ακοίμητα εις την είσοδον του Ναού του Πρωτάτου, επάνω εις τα άγια λείψανα των Αγιορειτών Πατέρων, που εμαρτύρησαν από τους Ενωτικούς του 13ου αιώνος, διότι δεν εδέχθησαν το μνημόσυνον του Πάπα. Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται. Εάν δεν είναι οι Λατίνοι αιρετικοί, πρέπει να καύσωμεν όλους τους αντιλατινικούς λόγους του Μ. Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καβάσιλα, Ιωσήφ Βρυεννίου, Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου του Σχολαρίου και τόσων ιερωτάτων θεολόγων μέχρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ως και τας Συνοδικάς αποφάσεις. Τότε τι χρειάζονται το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πυρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν! 

Babylas the Holy Martyr

Saint Babylas was the twelfth Bishop of Antioch, being the successor of Zebinus (or Zebinas); he was beheaded during the reign of Decius, in the year 250, and at his own request was buried in the chains with which he was bound. The Emperor Gallus (reigned 351-354) built a church in his honour at Daphne, a suburb of Antioch, to put an end to the demonic oracles at the nearby temple of Apollo. When Julian the Apostate came in 362 to consult the oracle about his campaign against the Persians, the oracle (that is, the demon within it) remained dumb until at last, answering Julian's many sacrifices and supplications, it told him, "The dead prevent me from speaking."