Θρησκευτικές προπαγάνδες στόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό -- π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ, Ὁμότιμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μένοντας πιστή, παρὰ τὶς ἱστορικὲς περιπέτειές της (ἀραβοκρατία, λατινοκρατία, τουρκοκρατία) στὴν ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἔγινε μετὰ τὸ σχίσμα ὁ κύριος κατακτητικὸς στόχος τῆς Δύσεως, καὶ κυρίως τῆς Παλαιᾶς Ρώμης.
Ἡ ὑποταγὴ τῆς Ἀνατολῆς, κυρίως μετὰ τὸ σχίσμα, ἐντάχθηκε στὶςβασικὲς προτεραιότητες τοῦ Παπισμοῦ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀφομοίωση τοῦτμήματος ἐκείνου τῆς Χριστιανοσύνης, ποὺ μὲ τὸν τρόπο ὑπάρξεώςτου ἀναιροῦσε (καὶ ἀναιρεῖ), τὴ δυτικὴ ἀλλοτρίωση. Στὴν ἀσυγκράτητη παπικὴ (ἀργότερα καὶ προτεσταντικὴ) ἐπιβουλὴ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ θὰ συνειδητοποιήσει ὅτι τὸ «δυτικὸ ἀπέναντι», μὲ τὸ ὁποῖο ἐπὶ αἰῶνες θὰ ἀντιπαλεύει, εἶναι περισσότερο δυσπολέμητο ἀπὸ τὸ «ἀνατολικό», ἀφοῦ ἀπειλοῦσε ὄχι τὰ σώματα, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν ψυχή,κατὰ τὸν Πατροκοσμᾶτὸν Αἰτωλό.
Ἀνάλογα μὲ τὴ στάση τους ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία οἱ Ἕλληνες θὰ διαιρεθοῦν, ἀμέσως μετὰ τὸ τελικὸ σχίσμα (1054), σὲ «ἑνωτικοὺς» (φιλοδυτικοὺς) καὶ «ἀνθενωτικοὺς» (ἀντιδυτικούς).

Στη Σύνοδο των Επισκόπων της Αμερικής, η Ρώσοι της Διασποράς δεν έλαβαν μέρος...


CLEVELAND, OH – The Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America convened its ninth annual meeting today in Cleveland, Ohio. The day began with a celebration of the Divine Liturgy at St. Sava Serbian Orthodox Cathedral in Parma, Ohio.
His Eminence Archbishop Demetrios, Geron of America, Chairman of the Assembly, opened the meeting with a prayer. His Eminence Metropolitan Gregory of Nyssa, Secretary of the Assembly, took the roll call. Twenty-five hierarchs were present. Prior to the meeting, the hierarchs of the Russian Orthodox Church Outside of Russia notified the Chairman that they have suspended their participation in the Assembly in light of events currently ongoing in Ukraine.  

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Τη Δ΄ (4η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΕΡΟΘΕΟΥ πρώτου Επισκόπου Αθηνών.                                                                                                

Ιερόθεος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών και πρώτος Επίσκοπος Αθηνών εγεννήθη εις τας κλεινάς Αθήνας και ήτο εις εκ των εννέα βουλευτών του Αρείου Πάγου, καθώς ήτο και ο θείος Διονύσιος ο μαθητής του. Προκατηχηθείς δε την εις Χριστόν πίστιν από τον Απόστολον Παύλον και βαπτισθείς, εχειροτονήθη υπ’ αυτού πρώτος Επίσκοπος Αθηνών. Αυτός δε πάλιν μυσταγωγεί τελειότερον τα περί Χριστού δόγματα τον Αρεοπαγίτην Διονύσιον.

Πάθε δια την σωτηρίαν σου όπως Εκείνος έπαθε για σένα.

Αντώνιος ο Μέγας:
Ουδείς χωρίς πειρασμόν θα δυνηθή να εισέλθη εις την βασιλείαν των ουρανών. Αφαίρεσε τους πειρασμούς, αλλά ουδείς θα σωθή.

Μ. Βασίλειος:
Αι θλίψεις δεν παρέχονται υπό του Κυρίου εις τους δούλους Του άνευ λόγου, αλλά προς δοκιμήν της αληθινής αγάπης μας προς τον Κτίστη μας.

Συμεών ο Ν. Θεολόγος:
Μιμήσου Χριστόν τον Θεόν. Πάθε δια την σωτηρίαν σου όπως Εκείνος έπαθε για σένα. Διότι τον έλεγον δαιμονισμένον, πλάνον, φάγον και οινοπότην…

Τη Γ΄ (3η) του μηνός Οκτωβρίου, ο Όσιος Πατήρ ημών ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χοζεβίτης, Επίσκοπος Καισαρείας, εν ειρήνη τελειούται.

Ιωάννης ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο από τας Θήβας της Αιγύπτου, υιός γονέων μεγάλων και περιφανών· λαβών δε το Αγγελικόν σχήμα των Μοναχών, από τον πάππον αυτού Μοναχόν όντα, και αποχαιρετήσας αυτόν, επήγεν εις τα Ιεροσόλυμα. Επειδή όμως δεν εδέχετο την Αγίαν και Οικουμενικήν Τετάρτην Σύνοδον την εν Χαλκηδόνι, αλλ’ εχώριζε τον εαυτόν του από την Καθολικήν Εκκλησίαν, δια τούτο θέλων να προσκυνήση τον Τίμιον Σταυρόν ημποδίζετο να πλησιάση εις αυτόν.

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Τὴν Τετάρτην 14 Ἰουλίου ἑωρτάσαμεν τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, ὁ ὁποῖος εἶναι μέγας διδάσκαλος τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν πολύπονον ἐπίγειον ζωήν του παρήγαγεν ὀγκωδέστατον ἔργον καὶ ἐπηρέασε δραστικῶς τὴν πορείαν τῆς θεολογικῆς σκέψεως τοῦ συγχρόνου ἐκκλησιαστικοῦ βίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας. Καταθέτομεν ὡρισμένας ἀπὸ τὰς «Συνταγματικὰς θέσεις» τοῦ Ἁγίου. Διὰ τὸ ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων λέγει: «“μέγα ἁμάρτημα λογιάζει ὁ παρών Κανών (ΞΕ΄ Ἀποστολικός) τό νά ἔμβη τινάς Χριστιανός μέσα εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν διά νά προσευχηθῇ …πόσῳ μᾶλλον παρανομεῖ ὁ Χριστιανός ἐκεῖνος ὅπου συμπροσεύχεται με τούς σταυρωτάς τοῦ Χριστοῦ;” (ἑρμηνεία στον ΞΕ΄ Ἀποστολικό, Πηδάλιον, σ. 84–85).

Τη Γ΄ (3η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και των συν αυτώ οκτώ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Διονύσιος ο Άγιος Ιερομάρτυς ήτο κατά τους χρόνους Ουαλεριανού και Γαλιηνού των βασιλέων εν έτει σνδ΄ (254)· παρασταθείς δε έμπροσθεν του ηγεμόνος Αιμιλιανού, και μη πεισθείς να αρνηθή τον Χριστόν και να θυσιάση εις τα είδωλα, εξορίζεται. Έπειτα δένεται με δεσμά και λιθοβολείται· υπέστη δε περισσότερα βάσανα, αφ’ όσα είχε πάθει πρότερον κατά τον καιρόν του Δεκίου εις την Λιβύην. Κλεισθείς δε μέσα εις τόπον ξηρόν και άνυδρον, ομού με τον Φαύστον, Γάϊον, Πέτρον, Παύλον και με άλλους τέσσαρας, εις διάστημα χρόνων ολοκλήρων δώδεκα, ετελειώθη εν τη καλή ομολογία της πίστεως μετ’ εκείνων.     

Τό πραξικόπημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατά τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καί τρόποι ἄμυνας ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν

Χάρη Ἄνδραλη, δικηγόρου.

(Εἰσήγηση του στην ΗΜΕΡΙΔΑ Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά· ἡ ἑπόμενη μέρα - ΣΕΦ 15 Σεπ 2018)

Ἐδῶ καί χρόνια, ἡ ΠΕΘ, τό κατεξοχήν ἁρμόδιο ἐπιστημονικό ὄργανο γιά νά κρίνει τήν καταλληλότητα ἑνός προγράμματος σπουδῶν στά θρησκευτικά, μεμονωμένοι θεολόγοι, κληρικοί, νομικοί, σωματεῖα, ἔχουν ἀποδείξει ὅτι τά προγράμματα σπουδῶν Φίλη καί Γαβρόγλου, εἶναι προσηλυτισμός στή θρησκεία τῆς νέας ἐποχῆς πού βάζει τό Χριστό στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τό Μωάμεθ καί τό Βούδα. Ὁμαδικός προσηλυτισμός ἰδιαιτέρως σοβαρός, ὄπως πολύ εὔστοχα διατυπώθηκε στίς ἀπόλυτα τεκμηριωμένες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ. Εἶναι δηλαδή ἔγκλημα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.

ΛΟΓΟΣ Εις τον Μέγαν Ιεράρχην ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ τον Αρεοπαγίτην

(Του εν Αγίοις Πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Β΄  του Κυπρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως).                                                                                                            

Η πρόθεσίς μου να ομιλήσω είναι δικαιολογημένη· το έργον όμως της ομιλίας τολμηρόν, διότι έχει σκοπόν να επαινέση τον εκλεκτόν Διονύσιον· και πόσον πράγματι είναι μεγάλον το μέγεθος της υποθέσεως της ομιλίας, είναι αρκετόν να καταδείξη ευθύς εξ αρχής το ίδιον το όνομα του σήμερον ευφημουμένου, ενδόξου και σεβαστού από τους πρώτους χρόνους Αγίου. Αλλ’ ο λόγος φοβηθείς περισσότερον τας συνεπείας της αμελείας περί την εκτέλεσιν του καθήκοντος, παρά την δυσκολίαν των οφειλομένων εις τον Άγιον επαίνων, και επικαλούμενος τον Θεόν ηγεμόνα και βοηθόν του, προχωρεί ήδη, δια της φωνής του ομιλούντος, εις την εξύμνησιν και έξαρσιν του δικαίου Διονυσίου.

Άγιος Γρηγόριος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Μέγας ούτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αστήρ διεκρίθη δια τους αγώνας του εναντίον των λατινοφρόνων και λατινοφίλων ενωτικών της εποχής του, υπήρξε δε ο σφοδρότερος αντίπαλος του λατινόφρονος Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου. Πριν εισέτι χειροτονηθή Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατά το 1283, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου, διηύθυνε λίαν επιτυχώς τας Πατριαρχικάς υποθέσεις ως λόγιος Γεώργιος εκ Κύπρου. Εκλεγείς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από λαϊκών, ηρνήθη να δεχθή χειροτονίαν από λατινόφρονας ή λατινοφίλους Επισκόπους, ή έστω και απλώς επικοινωνήσαντας μετά των λατινοφρόνων. Επειδή δε όλοι σχεδόν οι Επίσκοποι του κλίματος του Πατριαρχείου της εποχής εκείνης είχον οπωσδήποτε επικοινωνήσει μετά του προκατόχου του Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου, παρέμεινεν επ’ αρκετόν εψηφισμένος μεν Πατριάρχης, αλλ’ άνευ χειροτονίας εκτελών μόνον όσα εκ των πατριαρχικών καθηκόντων δεν απήτουν ιερωσύνην. Ελθόντων ακολούθως εις Κωνσταντινούπολιν των μη λατινισάντων Επισκόπων Κοζύλης και Δεβρών (πόλεων Αιτωλίας και Μακεδονίας), εδέχθη την χειροτονίαν αφού προηγουμένως εχειροτόνησαν ούτοι τον Ηρακλείας Γερμανόν, όστις, κατά την τάξιν, εγκαθίστα τον Κωνσταντινουπόλεως.

«Δύναμη Ελληνισμού» με σάρκα και οστά!


Το νέο κόμμα θα κινείται στον χώρο «δεξιά» της Νέας Δημοκρατίας
Ακόμη ένα κόμμα που τοποθετείται ιδεολογικά στον χώρο της Δεξιάς έλαβε και επισήμως χθες «σάρκα και οστά». «Δύναμη Ελληνισμού» το όνομά του και εμπνευστές του ο ανεξάρτητος βουλευτής Δημήτρης Καμμένος, που θα είναι ο πρόεδρος, και ο Τάκης Μπαλτάκος, ο οποίος θα είναι ο γενικός γραμματέας του νέου φορέα. 
Πρόκειται για ένα νέο πατριωτικό -όπως το αποκαλούν οι δημιουργοί του- κόμμα, το οποίο θα απευθύνεται σε όσους πολίτες κινούνται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Η παρουσίαση του εγχειρήματος έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τους δύο άνδρες να χαρακτηρίζουν το σημερινό πολιτικό προσωπικό «χαμηλής στάθμης, ενώ και οι πολιτικοί με όραμα έχουν εκλείψει», κάτι που εκ των πραγμάτων επιβάλλει τη γέννηση ενός κόμματος με χαρακτηριστικά την καταχώριση και τη μεταλαμπάδευση της ελληνικής παιδείας, καθώς και τη διάχυση του ελληνικού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας. Η στρατηγική της Δύναμης Ελληνισμού, σύμφωνα με τους Δ. Καμμένο και Τ. Μπαλτάκο, θα έχει ως συνισταμένη «την εθνική ανεξαρτησία με τις υφιστάμενες διεθνείς συνεργασίες, χωρίς την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας».