ΔΙΚΤΥΟ 5G ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ -- τοῦ David Icke

Ἡ Κλίκα

Ἔχουμε μία πυραμίδα. Ἔτσι λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ κλίκα, ἡ καμπάλ. Ἔχουμε μία πυραμίδα καὶ στὴν κορυφή της βρίσκεται ὁ ἐσωτερικὸς κύκλος τῆς κλίκας, ὁ ὁποῖος κινεῖ τὰ νήματα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Καθὼς κατεβαίνεις ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδας συναντᾶς ὅλο καὶ περισσότερους ἀνθρώπους καὶ σὲ κάθε κατώτερη βαθμίδα τῆς πυραμίδας γνωρίζουν λιγότερα ἀπὸ ὅσα γνωρίζουν στὴν κορυφή. Γιατὶ ὁ μόνος τρόπος οἱ λίγοι νὰ χειραγωγήσουν τὸν κόσμο εἶναι μέσῳ αὐστηρῆς κατηγοριοποίησης, ὅπου οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν μόνο ὅσα χρειάζεται νὰ γνωρίζουν, γιὰ νὰ κάνουν τὴν συνεισφορά τους στὸ σύστημα. Χωρὶς νὰ γνωρίζουν πῶς ἡ συνεισφορά τους συνδέεται μὲ τὴ συνεισφορὰ τῶν ἄλλων στὴ δημιουργία μιᾶς πολὺ διαφορετικῆς εἰκόνας ἀπὸ αὐτὴ στὴν ὁποία νομίζουν ὅτι συμμετέχουν. Στὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδας, γνωρίζουν ὅτι χειραγωγοῦν, γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπάτη. Ἀλλὰ ἐὰν εἶσαι γιατρὸς καὶ σοῦ λένε ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ συμπτώματα καὶ ὅταν τὰ βλέπεις, νὰ διαγιγνώσκεις πάντα μὲ κορωνοϊὸ COVID-19. Ὅταν κάποιος μπαίνει στὸ νοσοκομεῖο, θὰ τὸν ἐξετάζεις ὁπωσδήποτε γιὰ κορωνοϊὸ COVID-19. Ἄν πεθάνει ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία, θὰ βάζεις κορωνοϊὸ COVID-19 στὸ πιστοποιητικὸ θανάτου του. Ποιὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη φράση σὲ κάθε τυραννία;

Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου – αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ἐὰν τὸ δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό, καὶ τὸ καλὸ δένδρο παράγει ἐπίσης καλὸν καρπὸ (Ματθ. ζ´ 16., Λουκ. Ϛ´  44), ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς ἀΐδιας καλλονῆς, πῶς δὲν θὰ ὑπερεῖχε ἀσυγκρίτως κατὰ τὴν καλοκαγαθία ἀπὸ κάθε ἀγαθὸ ἐγκόσμιο καὶ ὑπερκόσμιο; Διότι ἡ δύναμις ποὺ ἐκαλλιέργησε τὰ πάντα, ἡ συναΐδια καὶ ἀπαράλλακτη εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος, ὁ προαιώνιος καὶ ὑπερούσιος καὶ ὑπεράγαθος Λόγος, ἀπὸ ἀνέκφραστη φιλανθρωπία κι᾽ εὐσπλαγχνία γιὰ χάρι μας ἠθέλησε νὰ περιβληθῇ τὴν ἰδική μας εἰκόνα, γιὰ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν φύσι ποὺ εἶχε συρθῇ κάτω στοὺς μυχοὺς τοῦ ἅδη καὶ νὰ τὴν ἀνακαινίσῃ, διότι εἶχε παλαιωθῆ, καὶ νὰ τὴν ἀναβιβάσῃ πρὸς τὸ ὑπερουράνιο ὕψος τῆς βασιλείας καὶ θεότητός του.

Patriarch Kirill ceases liturgical commemoration of archbishop of Cyprus for backing schism in Ukraine

Moscow, November 20, Interfax - Patriarch Kirill of Moscow and All Russia is ceasing the liturgical commemoration of Archbishop Chrysostomos II of Cyprus for recognizing the new uncanonical Orthodox Church of Ukraine.


The Holy Synod of the Russian Orthodox Church officially resolved during an online meeting on Friday that the liturgical commemoration of the name of Archbishop Chrysostomos II of Cyprus in diptychs, as well as prayer and Eucharistic communion with him, is no longer possible. The same concerns joint prayer services with those hierarchs of the Church of Cyprus who maintain communion with the Ukrainian schismatics.

«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΩΣ ΘΕΟΠΡΕΠΕΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ»! -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Γκιουλέ

«Σήμερον ὁ Θεοχώρητος Ναός, ἡ Θεοτόκος ἐν ναῷ Κυρίου προσάγεται, καὶ Ζαχαρίας ταύτην ὑποδέχεται. Σήμερον τὰ τῶν Ἁγίων Ἅγια ἀγάλλονται καὶ ὁ χορὸς τῶν ἀγγέλων μυστικῶς πανηγυρίζει μεθ᾽ ὧν καὶ ἡμεῖς ἑορτάζοντες σήμερον, σὺν τῷ Γαβριὴλ ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος» (ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς).

Ὡς παναρμόνιος οὐράνια ἀρχαγγελικὴ ὑμνωδία, ποὺ ἀκούεται ἐν οὐρανοῖς, «ἀκαταπαύστοις στόμασι καὶ ἀσιγήτοις δοξολογίαις» ἀπὸ τὴν ἄυλον καὶ μακαρίαν φύσιν τῶν ἐπουρανίων Ἀσωμάτων δυνάμεων, ἀντηχεῖ στὶς μυσταγωγούμενες πνευματικὲς ἀκοὲς τῶν ἑορταζόντων Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὁ Θεόφθογγος ὑμνολογικὸς λόγος τοῦ πνευματέμφορου ὑμνογράφου τῆς ἑορτῆς, ποὺ ἀναβιβάζει τὶς κατενυγμένες καρδιές τους στὰ νοητὰ λειτουργικὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς τρισυποστάτου Θεότητος!… Γιατὶ σήμερον, ἡ Πάναγνος θεόνυμφος Παρθένος, ἡ θεόπαις Μαριάμ, ὡς τριετίζουσα δάμαλις καὶ «ὡς ναὸς ἐκλεκτὸς καὶ πανάμωμος, προεμνηστεύθη τῷ Πνεύματι, μυστικῶς νυμφευθεῖσα τῷ Θεῷ καὶ Πατρί», εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Πανσέπτου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου προσάγεται καὶ ὁ Ζαχαρίας αὐτὴν ἀγαλλόμενος, θεοπρεπῶς ὑποδέχεται!… Σήμερον «ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, εἰσάγεται ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα τὴν ἐν Πνεύματι Θείῳ. Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος» (Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς). Σήμερον καὶ αὐτὰ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀγάλλονται, γιατὶ θεοπρεπῶς ὑποδέχονται τὴν πολυτίμητον παστάδα καὶ Παρθένον, ὡς ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν μυστικὴν ἱερουργίαν τῶν θείων γάμων Θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος!… Σήμερον καὶ αὐτοὶ οἱ οὐράνιοι χοροὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, μυστικῶς πανηγυρίζουν!… Γιατί, ὅπως θεολογεῖ ἡ οὐρανόφθογγος θεολογικὴ γλῶσσα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, «τὸ ἱερώτατον θυγάτριον τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης, τὸ διαφυγὸν τὴν παρατήρησιν τοῦ πονηροῦ, τὸ πολιτευσάμενον ὡς νύμφη Θεοῦ καὶ Μητέρα τοῦ φύσει Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», σήμερον «εἰσάγεται εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀνατραφῆναι Κυρίῳ» (ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς). Σήμερον εἰσέρχεται μυστικῶς καὶ ἱεροκρυφίως εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἡ πάναγνος Θεόπαις Μαριάμ, ἡ Θεόνυμφος κόρη, ὡς μυστικῶς «προμνηστευθεῖσα τῷ Πνεύματι», ὅπου εὑρίσκετο ἡ ἑπτάφωτος λυχνία καὶ ἡ τράπεζα τῆς προθέσεως τῶν ἄρτων, γιατὶ κατὰ τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον «αὐτὴ ἦταν ἡ πραγματικὴ ἑπτάφωτος λυχνία τῶν ἑπτὰ χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!…».

Θ.΄ωδή των Εισοδίων της Θεοτόκου.


 

Τη ΚΑ΄ (21η) Νοεμβρίου, η εν τω Ναώ Είσοδος της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

Η Είσοδος της Κυρίας Θεοτόκου εις τον νομικόν ναόν επροξένησεν εις τους Ορθοδόξους Χριστιανούς εορτήν θαυμαστήν και παγκόσμιον, επειδή εγένετο αύτη με παράδοξον τρόπον και ήτο προοίμιον του μεγίστου και φρικτού Μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, το οποίον δια της Θεοτόκου έμελλε να γίνη εις τον κόσμον. Έλαβε δε την αφορμήν η εορτή των Εισοδίων από την εξής υπόθεσιν: Η παναοίδιμος Άννα, επειδή όλην σχεδόν την ζωήν της διήλθε στείρα, χωρίς να γεννήση παιδίον, παρεκάλει τον Δεσπότην της φύσεως μετά του συζύγου της Ιωακείμ να χαρίση εις αυτούς τέκνον, και αν επιτύχωσι του ποθουμένου, ευθύς να αφιερώσωσιν αυτό εις τον Θεόν. Όθεν εγέννησεν η Άννα παραδόξως την πρόξενον γενομένην της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, την καταλλαγήν και φιλίωσιν του Θεού μετά των ανθρώπων, την αιτίαν της αναπλάσεως του πεσόντος Αδάμ και της τούτου εγέρσεως και θεώσεως· Αυτήν, λέγω, την Πανυπέραγνον και Δέσποινα Θεοτόκον Μαρίαν. Όταν λοιπόν η θεόπαις Μαριάμ έγινε τριών ετών, έλαβον Αυτήν οι γονείς της και την προσέφεραν κατά την σημερινήν ημέραν εις τον ναόν, και πληρούντες τας υποσχέσεις των, αφιέρωσαν την θυγατέρα αυτών εις τον χαρισάμενον ταύτην Θεόν. Παραδίδουσι δε Αυτήν εις τους Ιερείς και μάλιστα εις τον τότε αρχιερέα Ζαχαρίαν, ο οποίος ταύτην παραλαβών εισήγαγεν εις το ενδότατον του ναού, όπου μόνος ο αρχιερεύς άπαξ του έτους εισήρχετο και τούτο εποίησε κατά βούλησιν Θεού, Όστις έμελλε μετ’ ολίγον να γεννηθή εξ Αυτής, προς ανάπλασιν και σωτηρίαν του κόσμου. Εκεί λοιπόν η Παρθένος διέμεινε δώδεκα έτη, τρεφομένη μεν ξενοπρεπώς από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ με τροφήν ουράνιον, αξιουμένη δε της του Θεού εμφανείας, έως ότου επλησίασεν ο καιρός του θείου Ευαγγελισμού και των ουρανίων και υπερφυσικών εκείνων μηνυμάτων, τα οποία εμήνυον, ότι ο Θεός ηυδόκησε να σαρκωθή εξ Αυτής φιλανθρώπως, ίνα αναπλάση τον φθαρέντα υπό της αμαρτίας κόσμον. Τότε δε η Θεοτόκος εξελθούσα από τα Άγια των Αγίων, παρεδόθη εις τον μνήστορα Ιωσήφ, ίνα εκείνος υπάρχη φύλαξ και μάρτυς της παρθενίας Αυτής και ίνα υπηρετήση τόσον εις τον άσπορον Τόκον Της, όσον και εις την φυγήν Της εις Αίγυπτον και εις την απ’ εκείνης επάνοδον εις την γην Ισραήλ.

Διευθυντής του ραδιοφώνου του Βατικανού: Συνωμοσία και σχέδιο του Δαίμονα η Covid-19

16 Νοεμβρίου 2020

Πατήρ Livio Fanzaga (πηγή: radiomaria.it)

Σάλο προκαλούν οι δηλώσεις του Πατέρα Livio Fanzaga, Διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού του Βατικανού RadioMaria, o οποίος ισχυρίζεται πως η πανδημία είναι μέρος ενός πανούργου σχεδίου, μια «ελίτ» συνωμοσία για την δημιουργία ενός κόσμου του Σατανά.

«Αυτή η επιδημία δεν είναι τυχαία, δεν ξεκίνησε από νυχτερίδες ή στην αγορά του Wuhan. Είναι ένα σχέδιο που εγώ αποδίδω στο Δαίμονα. Πράττει μέσω εγκληματικών μυαλών που το εφάρμοσαν με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο: την δημιουργία ενός υγειονομικού ή επικοινωνιακού πραξικοπήματος, ύστερα από ιδεολογική, πολιτική και επικοινωνιακή προετοιμασία».

Ο Πατήρ Fanzaga συνέχισε λέγοντας πως: «Είναι ένα σχέδιο με σκοπό να εξασθενίσουν την ανθρωπότητα, να την γονατίσουν, να εγκαταστήσουν μία υγειονομική και κυβερνητική (ψηφιακή) δικτατορία. Αυτό, δημιουργώντας έναν καινούργιο κόσμο που δεν θα είναι πλέον του Δημιουργού μας του Θεού, με την εξάλειψη όλων αυτών που τίθενται εναντίον του εγκληματικού αυτού σχεδίου, ίσως και με την συνενοχή κάποιων Κρατών». 

Ο Πατήρ Fanzaga μίλησε ακόμη και για τον υποτιθέμενο απώτερο σκοπό αυτής της επινόησης, με αιχμές κατά των πρόσφατων Αμερικανικών εκλογών: «…(στόχος είναι, είπε) η δημιουργία ενός νέου κόσμου χωρίς Θεό. Ο κόσμος του Σατανά, όπου όλοι θα είμαστε ζόμπι. Είναι σχέδιο, όχι κάτι αόριστο, το οποίο κατ’ εμέ θα πραγματοποιηθεί πριν το 2021. Η εκλογή του Joe Biden στις ΗΠΑ αποτελεί κερασάκι στην τούρτα…»

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις ειδικά στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, ο Πατήρ Fanzaga δήλωσε στην Adnkronos πως επιμένει στις απόψεις του, και υπογράμμισε πως «είναι ένα ξεκάθαρο σχέδιο, με ειδικό στόχο τον Δυτικό Κόσμο».

(ανταπόκριση από Ιταλία Κρίστιαν Μαυρής)

https://www.fotgrammi.gr/

ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ -- Του Φώτη Κόντογλου

Κήρυγμα της απλής ζωής

Εμάς τους έλληνες, μας έχει πιάσει μια βασανιστική μανία να νεωτερίζουμε στο κάθε τι. Η αιτία αυτηνής της μανίας είναι το ότι είμαστε ματαιόδοξοι και θέλουμε να φαντάζουμε ο ένας στον άλλον, και προπάντων στους ξένους, δείχνοντάς τους πως είμαστε όμοιοί τους στον ευρωπαϊσμό, και μάλιστα και κάτι παραπάνω! Αλλά, εξόν απ’ αυτό, μ’ όλο που αγαπάμε τα δικά μας πράγματα, σαν να μην πιστεύουμε ώρες-ώρες σε δαύτα και ντρεπόμαστε να είμαστε αυτοί που είμαστε· μα ντρεπόμαστε για τα καλά μας, κι όχι για τα κακά! Η απλότητα που έχουμε από φυσικό μας μάς φαίνεται φτωχή, η ευαισθησία μας μάς φαίνεται πως βλάφτει την αξιοπρέπειά μας, η σεμνότητά μας μάς φαίνεται πως μας δείχνει ασυγχρόνιστους, καθυστερημένους κ.λ.π. Και γινόμαστε ψεύτικα αξιοπρεπείς, σοβαροί, περίπλοκοι, επιστημονικοί, ψυχροί, αγέλαστοι, και παίρνουμε μιάν εμβρίθεια που μας κάνει αντιπαθητικούς και κωμικούς, ίσια-ίσια στα μάτια των ξένων που θέλουμε να επιδείξουμε όλα αυτά τα «μπονσερβίτσια». Αυτή την ξενομανία φαίνεται πως την είχανε οι Έλληνες και στα αρχαία χρόνια, γιατί γράφει κάπου ο Παυσανίας ο Περιηγητής: «Έλληνες αεί εν  θαύματι τιθέασι τα αλλότρια ή τα οικεία», «οι Έλληνες πάντα θαυμάζουνε περισσότερο τα ξένα από τα δικά τους». Αλλά, επειδή τον παλιόν καιρό δεν βρίσκανε τίποτα να πάρουνε από τους ξένους, που ήτανε βάρβαροι και περιφρονημένοι, μήτε μηχανές, μήτε μόδες, μήτε φιλοσοφίες, αναγκαστικά απομένανε στα δικά τους, δηλαδή ζούσανε με τον τρόπο τον δικό τους.

Ο καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: «ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΥΝΤΑ ΠΑΛΙ! ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ»


 --------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν κ. Καθηγητήν! Ὁ Μητσοτάκης καί ἡ παρέα του εἶναι ὄντως φανατικοἰ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας!