π.Θεόδωρος Ζήσης, Η Κοίμηση της Θεοτόκου και οι εχθροί της [mp3 2018]

Οι νέοι Οφφικιάλιοι --- Kyprianos Christodoulides

Τώρα έχουμε τόν νέον Άρχοντα Οφφικιάλιο Πατριαρχείου κ. Βαρθολομαίου, τόν σωτήρα μας κ. Σωτήρη Τσιόδρα ο οποίος είπε : " Όποιος πεθαίνει από ή μέ covid, εμείς γράφουμε θάνατος από covid ".


Προηγουμένως, είχαμε κι άλλον. Αυτός ήταν " μεγάλος" Άρχοντας Ρήτορας. Ο κ. Τσιόδρας είναι απλά "άρχοντας" - υποτίθεται τής Ιατρικής. 

Καί τί είπε αυτός ο άλλος ;

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ Παναγία, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἄσκησε ὁλοκληρωτικά τήν παρθενία, προσκολληθείσα στόν Τριαδικόν Θεόν, μέ τέλεια ὑπακοή, ταπείνωση καί ἀγάπη στό πανάγιον θέλημά Του.

Τό προπατορικό ἁμάρτημα πού ἔφερε, ἐξαιτίας τῆς ἀστοχίας τῆς προμήτορος Εὔας, οὐδέποτε ἐβλάστησε καρπόν ἤ φύλλα, οὔτε καί κατά διάνοια. Ἐπεδίωκε, ἀδιαλλείπτως μέ ἀγῶνες πνευματικούς, τήν παρθενίαν, τήν ὑπακοήν. Ἐξομοιώνεται, στόν ναόν, κατά χάριν μέ τόν Πατέρα πού γέννησε μέ παρθενία τόν Υἱόν, ἀϊδίως καί ἀχρόνως καί μέ τόν παρθένο Υἱό πού προῆλθε μέ γέννηση ἀπό τόν Πατέρα· καί πού γεννήθηκε σωματικά τόν κατάλληλο καιρό, ἀπό τά δικά της ἄχραντα αἵματα καί μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα πού προβάλλεται μόνο ἀπό τόν Πατέρα, ὄχι μέ γέννηση, ἀλλά μέ ἐκπόρευση, μέ τρόπο ἀνείπωτο.

Ἀγαποῦμε τήν Δέσποινα ὑπερβολικά, σεβαστή γερόντισσα, ἐπειδή ἀναμφιβόλως στό πανάχραντο πρόσωπό Της, ἔγκειται ὁλόκληρο τό μυστήριο τῆς Κ.Διαθήκης· καί μέσω τῆς Θεοτόκου Μαρίας, συγγενεύουμε μέ συγγένεια ἐξ’ αἵματος, μέ τόν Θεόν. Μέ μεσίτρια τήν Ἀειπάρθενον, βιώνουμε ἐμπειρικά τό μυστήριο πού μᾶς καταδεικνύει καί μᾶς προσφέρει ὁλόκληρο τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, σέ ὅλον τόν θαυμαστόν Πλοῦτον τῆς Θεανθρωπίνης προσωπικότητός Του· ὅλες τίς  δυνάμεις καί ὅλη τήν ἀγάπη Του. Ἔτσι πληροῦται ὅλη ἡ πνευματική καί ὑπερφυής οἰκονομία τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ἐπέλασις τῶν Παγκοσμιοποιητῶν Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἰδόντες οἱ Παγκοσμιοποιηταί (= Σατανισταί) ὅτι αἱ πελωρίων διαστάσεων ἀπάται τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς «κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας», τοῦ «προσφυγικοῦ» ζητήματος (διάβαζε «ἀντικαταστάσως πληθυσμῶν» μέ στόχον τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης), τῶν καταστρεπτικῶν μνημονίων, τοῦ κορονοϊοῦ καί τῆς ὑποχρεωτικότητος τῶν «ἐμβολίων» (διάβαζε «θανατηφόρων ἐνέσεων», κατά Vladimir Zelenko, μέ στόχον τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ), τῆς «κλιματικῆς κρίσεως», τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος διά τῶν ἐμπρησμῶν, χάριν τῆς ἐξυπηρετήσεως ἀλλοτρίων συμφερόντων (ἐγκατάστασιν ἀνεμογεννητριῶν, ἀνέγερσιν ξενοδοχείων κ.λπ.), τήν σκόπιμον/ἐγκληματικήν παράλειψιν ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν σιδηροδρόμων κ.ἄ., τάς ὁποίας αὐτοί ἔχουν διοργανώσει καί ἐκτελέσει παγκοσμίως, «ἔπιασαν» εἰς τό εὐρύ κοινόν· καί ὅτι αἱ κατά τόπους Διοικοῦσαι Ἱεραρχίαι, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τήν μόνην δύναμιν πού θά ἠδύνατο ν’ ἀνατρέψῃ τά ἄκρως βρωμερά συνωμοτικά σχέδιά των, εἶναι πλέον συνεργοί των, ὡς ἄλλοι Ἰοῦδαι· προχωροῦν τώρα ἀκάθεκτοι εἰς νέας ἀπάτας, νέους περιορισμούς τῶν ἐλευθεριῶν καί νέας βρωμεράς προδοσίας.