Ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Ήλθεν η ώρα να σας εκφράσουμε την ταπεινή μας γνώμη για την δήθεν «Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο» του Κολυμπαρίου της Κρήτης. Εκεί κάτω, λοιπόν, οι συνελθόντες Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, όσοι βεβαίως εψήφισαν και υπέγραψαν την σχετική πεπλανημένη Απόφαση της Ληστρικής εκείνης Συνόδου, απεφάνθησαν ότι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (!!!!) όλες οι μέχρι σήμερα αποκαλούμενες «χριστιανικές Ομολογίες»! Δηλ., σύμφωνα με την Απόφαση του Κολυμπαρίου,  οι Παπικοί (ή θεολογικώτερα, οι Ρωμαιοκαθολικοί) καί οι Διαμαρτυρόμενοι, (ή  αλλοιώς, οι Προτεστάντες) δεν συνιστούν τα αποκόμματα, που ξεσχίσθηκαν από το Σώμα της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!!!!  Διά της Αποφάσεως εκείνης ισοπεδώθηκαν όλα τα μεγέθη! Όλοι μαζί, Ορθόδοξοι, Παπικοί και Προτεστάντες  μπήκαμε στό ίδιο καλάθι! ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!

ΛΟΓΟΣ εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θετόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

«Ιδού συλλήψη εν γαστρί, και τέξη υιόν» (Λουκ. 1: 31).

Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς, όταν αρχίση εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευσις του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγη το ταχύτερον, μετ΄ αυτών δε ολοσχερώς αφανίζεται το ζοφερώτατον σκότος της σκοτεινής νυκτός. Εναρμόνιος μουσική, με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη, αντηχεί εις τα χρυσοπράσινα δάση΄ οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτατον ύπνον, εγείρονται δια τας ποικίλας των ασχολίας. Και ήδη, ως χαριέστατος μηνυτής, εις όλον τον απέραντον Κόσμον ευαγγελίζεται΄ «Ιδού ημέρα ήγγικεν, ιδού εξέλαμψεν». Ομοίως κατά την σημερινήν ημέραν προβαίνει από εκείνην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο αγλαοπυρσόμορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός και καθαρός Γαβριήλ. Και ευθύς ως με τον χαιρετισμόν «Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου» (Λουκ. 1: 28), ζωγραφίζει εις την άμωμον γαστέρα της Θεομήτορος Μαριάμ την έλευσιν του αδύτου της δικαιοσύνης Ηλίου, τότε αρχίζει το ταχύτερον να φεύγη η αντίθετος πολυθεϊα των δολίων ειδώλων.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Θεία Κοινωνία καὶ Κορωνοϊός

Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου,
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρoς Θεολογίας
Μεταξὺ τῶν θεοσύστατων Μυστηρίων, μέσῳ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος καθίσταται πραγματικὸ μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ ἐπιτυγχάνει τὴν σωτηρία του, συγκαταλέγεται καὶ τὸ Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, ἡ Θεία Κοινωνία. Ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος εἶπε στοὺς Μαθητές Του, ὀλίγον πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους Του, κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο: «Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι τὸ σῶμα μου […] Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου» (Ματθ. 26, 26-28). Μὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς παρέδωσε τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ ἐπιβεβαίωσε ὅτι μέσα στὸ ἅγιο Ποτήριο ὑπάρχει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του καὶ ὄχι ἁπλῶς ψωμὶ καὶ κρασί. Προηγουμένως εἶχε διακηρύξει ὅτι «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον […] ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. 6, 54, 56).

Τη ΚΒ΄ (22α) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος ΕΥΘΥΜΙΟΥ, του εν Κωνσταντινουπόλει αθλήσαντος εν έτει αωιδ΄ (1814), ξίφει τελειωθέντος.

Ευθύμιος ο νέος του Χριστού Οσιομάρτυς καλεί ημάς προς πανήγυριν, ευλαβείς πανηγυρισταί· όθεν και ημείς, ως θερμοί αυτού ερασταί, ας εισέλθωμεν εις το στάδιον της διηγήσεως των ενδόξων κατορθωμάτων και της λαμπράς αυτού αθλήσεως ίνα και τας επιταγάς τας οποίας ελάβομεν περί τούτου εκπληρώσωμεν, και τους συνελθόντας αδελφούς εν Χριστώ και Πατέρας πνευματικώς δεξιωθώμεν και την ιδιαιτέραν ημών οφειλήν, εν μέρει, αποδώσωμεν διηγούμενοι και φέροντες εις το μέσον τα κατ’ αυτόν, εις δοξολογίαν του πάντας ανθρώπους θέλοντος σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν Χριστού του Θεού ημών.

Επιστήμη καί ποιοτική επιβίωσις -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«Τό θαύμα τής Ιατρικής Επιστήμης τού 2020, είναι η ποιοτική επιβίωση αυτών (σ.σ. ηλικιωμένων) τών ατόμων» (Σωτήριος Τσιόδρας)

Κι εγώ συγκινήθηκα μαζί του ! Καί η δική μου συγκίνηση μ΄ έσπρωξε νά κάνω ακόμη ένα βήμα πιό πέρα. Ναί, η ποιότητα ζωής (ποιοτική επιβίωσις) μετράει στήν Ιατρική Επιστήμη, όταν ως "ποιοτική ζωή" εννοείται τό «28 εἶπε δὲ ἀνθρώπῳ· ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη.» (Ιώβ, Κεφ. κη΄, απόκρισις Ιώβ πρός Βαλδάδ τόν Σαυχίτη). Η ποιότητα δέν προηγείται τής ζωής, επειδή η ζωή ανεξαρτήτως ποιότητας, είναι πρωτίστως Η Ζωή.-

https://www.youtube.com/watch?v=eeKNX65hVf4

Η Ουνία είναι απάτη!

Είναι κοσμική νοοτροπία εντελώς αταίριαστη με την καθαρότητα του Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι όπως ο «Δούρειος Ίππος», ο οποίος σαν εγχείρημα μπορεί να επαινήται ως «ευφυές τέχνασμα» του ενός των αντιπάλων εις τον Τρωϊκόν Πόλεμον, αλλά εις την εκκλησιαστική ζωή συνιστά θανάσιμον αμαρτία και επίσημον ενέργειαν  καταφανώς αντιχριστιανικήν. Ο Πάπας προκειμένου να υποτάξη την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εχρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί την κοσμικήν εξουσίαν, όπου τούτο συμπέσει με τα ιδικά της συμφέροντα, μέσω του κυριολεκτικώς σατανικού οργάνου της που είναι η Διπλωματική Υπηρεσία του Βατικανού. Ο Πάπας έγινε ο εμπνευστής και οργανωτής των Σταυροφοριών και προσπάθησε δια των στιφών των βαρβάρων τότε ηγεμονιών της Ευρώπης να εξαναγκάση την Ορθοδοξίαν εις υποταγήν. Δεν το κατώρθωσε και κατέφυγε εις την απάτην της Ουνίας. Ο μαρτυρικός Λαός του Θεού, ο «φύλαξ της Ορθοδοξίας» προσεύχεται δια τους τραγικούς Ουνίτας και τους καθολικίζοντας. Προσεύχεται να επανέλθουν εις την μοναδικήν Πίστην της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού της γλυκυτάτης Ορθοδοξίας μας!

Ὁ κορωνοϊὸς θὰ ταράξη τὴν θυσίαν;

Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου
Ζώντας τὴν παγκόσμια λαίλαπα ποὺ ὀνομάζεται κορωνοϊὸς (ἰὸς ποὺ μοιάζει μὲ κορώνα ἢ κορωνοϊός), παρατηροῦμε ὅτι μόλις ἐμφανίστηκε αὐτὴ ἡ ἀσθένεια στὴν Ἑλλάδα, ἀμέσως ἄρχισαν οἱ φωνὲς ποὺ ζητοῦν νὰ σταματήσει τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, διότι δῆθεν θὰ μεταδοθεῖ μέσῳ τῆς Μετάληψης ὁ νέος ἰός.
Γιὰ τὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, γιὰ νὰ μεταδοθεῖ στοὺς Χριστιανοὺς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ μυστήριο εἶναι ἡ κατεξοχὴν προσευχή, ἡ κορυφαία θυσία καὶ λατρεία πρὸς τὸν Θεό. Καὶ ἀποτελεῖ ἐντολὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν». (Λουκ. 22, 19).

--------------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Ο Κορωνοϊός δεν θα σβήσει γιατί οι πρακτικές προστασίας και το κλείσιμο τών Εκκλησιών, βρίσκουν ανταπόκριση στα πειθήνια όργανα.

Φρειδερίκος Νίτσε:

«Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. 

Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα.

Σε ημερίδα του «Συνδέσμου Θεολόγων», ο καθηγητής Δημήτριος Γόνης υπογράμμισε για την Ουνία:

Η Ουνία είναι μέσο που χρησιμοποίησε η Χριστιανική Δύση, για να καθυποτάξει Ορθόδοξες και μη Εκκλησίες στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική, όταν διαπίστωσε κυρίως μετά την Δ΄ Σταυροφορία, ότι δεν είναι δυνατή η «επιστροφή» των «πλανεμένων» αδελφών στους κόλπους της με πειθώ. Οι επιστρέφοντες στην Παπική Εκκλησία βρίσκονταν στους κόλπους της, ακόμη και όταν διατηρούσαν το λειτουργικό τυπικό της εκκλησίας τους. Αρκούσε μονάχα η προσκόλλησή τους στον Πάπα και στα δόγματα της Παπικής Εκκλησίας. Τα αποτελέσματα της Ουνίας ήταν θεαματικά. Με την βοήθεια κοσμικών αρχόντων και μοναχικών ταγμάτων, με υποσχέσεις, πιέσεις, εκβιασμούς και απάτες κατόρθωσε να διεισδύσει σε διάφορες τοπικές Εκκλησίες και να εξουδετερώσει ολόκληρες Ορθόδοξες Εκκλησίες όπως η Πολωνία και η Λιθουανία.

Κορονοϊός, διδάσκοντες ΕΚΠΑ, Λοιμωξιολόγος Σ. Τσιόδρας


Όταν "σιτέψουν" οι καθημερινές ειδήσεις θανάτου από γρίπη κορονοϊού - άλλοτε είχαμε τούς χοίρους -, τότε θά μάθουμε τήν αλήθεια. Είναι σύντομη. Όλα έγιναν γιά νά "γονατίσουν" οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες, οι αναπτυσσόμενες, αλλά καί οι αναπτυγμένες μέ δανεικά. Κυρίως αυτές οι τελευταίες, που έπαψαν νά έχουν ανάγκη δανείων, έχοντας πλέον δικό τους (κυρίαρχο καί ανταγωνιστικό τού δολαρίου) νόμισμα. Δέν έπαψαν όμως νά είναι ενεργειακά δέσμιες τού κεφαλαίου, που λεγεται ενέργεια.

Διαβάστε τό παρακάτω, άν εν τώ μεταξύ δέν αποσυρθεί, καί ύστερα τό σχόλιο
https://www.ethnos.gr/ellada/95298_koronoios-didaskontes-ekpa-kata-tsiodra-aparadektes-oi-theseis-toy

ΣΧΟΛΙΟ
Μεταξύ τών ανθρώπων υπάρχουν διαφωνίες. Γιά νά χαρακτηρίσουμε όμως τίς διαφωνίες ως "καλές διαφωνίες", οφείλουν καί οι δύο πλευρές νά εκθέσουν τά επιχειρήματά τους. Τότε μιλάμε γιά καλές διαφωνίες.

650.000 δικαστικαί αποφάσεις: Είναι και τούτο δείγμα της ελλείψεως χριστιανικού πνεύματος

Δικαστική έρευνα απέδειξεν ότι εις την Ελλάδα εξεδόθησαν ετησίως 650.000 δικαστικαί αποφάσεις. Η προσφυγή τόσου πλήθους εις τα δικαστήρια είναι από πάσης απόψεως κατακριτέα, διότι φανερώνει φιλέριδον διάθεσιν, τάσεις εκδικήσεως και δημιουργίας μίσους και έχθρας. Είναι και τούτο δείγμα της ελλείψεως χριστιανικού πνεύματος, το οποίον καλλιεργεί την αγάπην και αποφεύγει την έχθραν. Τον λόγον έχει η Εκκλησία και το σχολείον, οι δύο παιδαγωγοί του λαού.

“Ορθόδοξος Τύπος” αριθμ. φ. 915.
--------------------------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
«Η προσφυγή τόσου πλήθους εις τα δικαστήρια είναι από πάσης απόψεως κατακριτέα, διότι φανερώνει φιλέριδον διάθεσιν, τάσεις εκδικήσεως και δημιουργίας μίσους και έχθρας. Είναι και τούτο δείγμα της ελλείψεως χριστιανικού πνεύματος, το οποίον καλλιεργεί την αγάπην και αποφεύγει την έχθραν».

Ἰδού ἕν ἀκόμη θέμα, ἐκτός ἀπό τήν Ἐπιφανιακήν αἵρεσιν τοῦ «ἀχρικαιρισμοῦ» καί τοῦ «δυνητισμοῦ», ὅπου ὁ «ΟΤ» σφάλλει. Οἱ διεφθαρμένοι καί διεστραμμένοι ἔχουν καταλάβει ὅλας τάς ἐξουσίας καί προωθοῦν ἀδίκως τά συμφέροντα τῶν ὁμοίων των, ἐνῷ ἀδικοῦν καί διώκουν ἀπηνῶς τούς μή ἡμετέρους. Ὁ «ΟΤ» συμβουλεύει τούς χριστιανούς νά γίνουν «καρπαζοεισπράκτορες» τῶν διεστραμμένων καί τῶν διεφθαρμένων καί νά μήν προσφεύγουν εἰς τά Χριστιανικά Δικαστήρια, λές καί προσφεύγουν σέ Κατῆδες!

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

«Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1:38).


Δεν είναι νομίζω η ταπεινωφροσύνη περισσότερον από όλας τας άλλας αρετάς περιφρονημένη από τον άνθρωπον, όχι δι΄ άλλην αιτίαν, αλλά διότι ούτος δεν κατώρθωσεν ακόμη να αποκαλύψη τον πολύτιμον εκείνον θησαυρόν, τον οποίον περιλαμβάνει αύτη η αρετή εντός των μακαρίων κόλπων της. Έλα εδώ εις το μέσον, συ τρισάθλιε Εωσφόρε, μαύρον και σκοτεινόν νέφος του Άδου και της κολάσεως, εγέρθητι από την άσβεστον ταύτην κάμινον όπου κατακαίεσαι, συ ο οποίος δεν ήθελες να ταπεινώσης την πονηράν σου καρδίαν, όταν είχες πλουτισμένον τον νουν με υπερβάλλουσαν γνώσιν, να μαρτυρήσης αν εγώ δεν λέγω την αλήθειαν. Ποία είναι εκείνη η αιτία, η οποία σε εξώρισεν από τον ουρανόν, σε εγύμνωσεν από τας ακτίνας και τας λάμψεις των αγγελικών ουσιών και σε ημαύρωσε με όλα τα σκότη του Άδου; Τι είναι εκείνο το οποίον σε κατεβίβασεν από την υπερουράνιον δόξαν και σε εκρήμνισε κάτω εις μίαν φοβεράν ατιμίαν και σε εσφράγισε μέσα εις την αιώνιον κόλασιν ως κατάδικον; Ειπέ μας΄ ήτο άλλη αιτία, ει μη διότι υπερηφανεύθης και ηθέλησες να αναβής υπεράνω του Θεού σου και Πλάστου;
--------------------------------------------------
Ο/Η Ιωακειμίδου Ιωάννα είπε...

Γιατί τζάμπα μάγκας? Εκεί βρίσκεται, εκεί λειτούργησε. Μήπως ο Κυθήρων λειτούργησε στην Αθήνα για να έχει πιο πολύ κόσμο?
Ή μήπως κινδυνεύει λιγότερο ο Πατέρας Γρηγόριος επειδή είναι στην ερημιά. Δεν τον ξέρουν πού βρίσκεται? Αν θελήσουν κι επιτρέψει ο Θεός μπορούν να τον συλλάβουν.
Ο Θεός να τον φυλάει κι αυτόν και όλους τους ιερείς που θα πειθαρχήσουν στον Θεό κι όχι στους ανθρώπους.

Ο (ψευδο)σουλτάνος δαιμονίζεται!... -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Ο φαυλεπίφαυλος αρχιμαφιόζος της Άγκυρας μηχανεύεται μέρα-νύχτα ό,τι κακό εναντίον της Ελλάδος. Έμμονη ιδέα του να (δια)πράξει ό,τι κάκιστον, ό,τι ακατανόμαστον κατά της Πατρίδος μας. Από δίπλα αναγκαίοι συνεργοί του οι επιφανείς Ευρωπαίοι «εταίροι» μας. Γνωρίζουν την αλήθεια, και όμως την αντιπαρέρχονται. Πολύ χοντροκομμένο ωστόσο το τελευταίο ευρω-τερατούργημά των Βρυξελλών: Η απίστευτη «παράλληλη δομή»- συμφωνία τού (ψευδο)σουλτάνου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σ. Μισέλ και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εν λόγω πρόεδροι, αν και η κοινή Δήλωση Ε.Ε.- Τουρκίας της 6ης Μαρτίου 2016 είναι προ πολλού νεκρή, την θεωρούν ισχύουσα με όλες τις έννομες συνέπειές της.