Ὁ πατήρ Γεώργιος ὁ Μεταλληνός γιά τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς

...Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸ τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ intrercommunio (δια-κοινωνία) μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς Προτεστάντες.
Λέει ὁ Σακαρέλλος· 
Ἔγινε ἡ Ἕνωση”. Καὶ πράγματι ἔγινε ἡ Ἕνωση.
...Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται, (τὸν Πάπα), ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε, τί σημαίνει· ὁ ἄλλος, (ὁ Πάπας), νὰ βλασφημεῖ, (ὄχι ὡς πρόσωπο, ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ λές· ρὲ παιδιά, τρελαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί(!)

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Δε το βλέπεις, δε το παρατηρείς ότι βιώνουμε μια σχιζοφρενική κατάσταση; Να εορτάζει ο ορθόδοξος κόσμος μαζί και οι Έλληνες, οι φραγγεμένοι Έλληνες να είναι μοιρασμένοι; Ακριβώς αυτό λέω, το Άγιο Όρος εξακολουθεί να κρατεί έστω τυπικά τα πατροπαράδοτα και οι νεοημερολογίτες να τα νοθεύουν! Ποιοί είναι οι σχισματικοί εκείνοι που στέκονται επί των παραδόσεων ή εκείνοι που τα νοθεύουν; Γιατί ο εγωισμός και η φιλαυτία προιόντα της εκκοσμίκευσης να σου σκοτίζει το νου; Πότε έγινε το σχίσμα, ποιοί το δημιούργησαν, τί σε κίνησε να νεωτερίζεις εφ΄όσον ο χρόνος και τα ημερολόγια είναι άνευ σημασίας; Δε θα έπρεπε να σε απασχολεί, άφησέ το όπως το βρήκες, όπως σου το παρέδωσαν. Ποιοί συνεχίζουν την ίδια πτωτική πορεία, ποιοί αγκαλιάζουν καινοτομίες και οικουμενισμό, ποιοί συλλειτουργούν με αιρετικούς και νοθεύουν αυτή τη ποτισμένη με μάρτυρες και ποταμούς αιμάτων αυτή τη πίστη;
---------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 23 Οκτωβρίου 2019 - 7:41 π.μ.

Ἐάν δέν ἔκλεινες πεισματικῶς καί στρουθοκαμηλικῶς τά πνευματικά μάτια καί αὐτιά σου, θά ἔβλεπες καί θά ἄκουγες ὅτι τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου καί τό σχίσμα πού αὐτή προεκάλεσεν, ὅπως άκριβῶς ἀνεμένετο νά συμβῇ, γι' αὐτό ἄλλωστε ἔγινε ἡ ἀλλαγή, δηλαδή πρός ἀποδυνάμωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἠκολούθησεν ἡ εἴσοδος εἰς τό ΠΣΕ (1948), ἡ ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» (1965), ὅπερ φοβερόν ἐστί καί λέγειν, ἡ ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας (1990), ἡ ἀναγνώρισις ὅλων τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» (2016), ἡ ἀναγνώρισις τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν καί τό σχίσμα μέ τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν (2019) κ.λπ. Ἐσύ δέν τά βλέπεις καί δέν τ' ἀκοῦς ὅλ' αὐτά, διότι εἶσαι πνευματικῶς τυφλός καί κουφός καί ἀναπαράγεις, ὡς χαλασμένον μαγνητόφωνον, τίς δαιμονικές, ἀνιστόρητες καί παράλογες ψευτιές πού σοῦ ἔμαθαν τ' ἀφεντικά σου κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. τοῦ 1924.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox HymnsΩ Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» 
(Άσ. δ: 7)

Τη ΚΓ΄ (23η) Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και πρώτου Επισκόπου των Ιεροσολύμων ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου.

Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο θείος του Κυρίου Απόστολος και πρώτος Επίσκοπος  Ιεροσολύμων, ήτο από την Ιουδαίαν, υιός ων του μνήστορος Ιωσήφ. Επειδή δε άλλο δεν είναι εις τους ζηλωτάς της ευσεβείας και εναρέτους γλυκύτερον, ως η του δικαίου ενθύμησις, η οποία τους ευφραίνει περισσότερον από ό,τι ο χρυσός τους φιλαργύρους ή τους φιληδόνους το κάλλος του σώματος και επειδή δεν είναι μόνον γλυκεία η του δικαίου ενθύμησις, αλλά και υπερλίαν ωφέλιμος, διότι εμφυτεύει εις τας ψυχάς κέντρον θεϊκού ζήλου και διεγείρει εις την μίμησιν αυτού τους εντυγχάνοντας, δια τούτο θα είπωμεν και ημείς ολίγα τινά δια τον αληθώς και δικαίως δίκαιον όντα και ονομαζόμενον θείον τούτον Ιάκωβον, όστις επλούτησε και της θείας ταύτης επωνυμίας, να λέγηται από όλους τους Αγίους διαφερόντως και εξαιρετώτερα Αδελφόθεος, διότι ουδείς άλλος ηξιώθη να ονομάζηται αδελφός του Χριστού ειμή μόνον αυτός ο αοίδιμος. 

Εναντίον του ΘΝΠ - ΓΟΧ -- του Δ. Χατζηνικολάου, Αναπληρωτού Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ἀγαπητέ καί Σεβαστέ μοι Πάτερ,

Ἐπειδή ἀνεδημοσιεύσατε ἄρθρον πού χαρακτηρίζει «ὑποκριτάς», «συμφεροντολόγους», «φανατισμένους», «παρασυρμένους» κ.λπ. ὅλους ἐμᾶς πού ἀντιδροῦμε στόν καινοφανῆ ἐκκλησιαστικόν θεσμόν τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ) τοῦ Ν. 4301/14, τόν ὁποῖον υἱοθέτησε καί ἐφήρμοσεν ἡ Σύνοδσος τοῦ κ. Καλλινίκου, μάλιστα δέ καλοῦν εἰς μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν Σύνοδον ὅλους ἐμᾶς πού ἀπετειχίσθημεν ἀπό αὐτήν ἐπειδή θεωροῦμε τόν ἐν λόγῳ θεσμόν δεινήν αἵρεσιν, αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος ν’ ἀπαντήσω. Σᾶς παρακαλῶ νά καταχωρήσετε τήν ἀπάντησίν μου.

Κατ’ ἀρχάς, ἄς σημειωθῆ ὅτι μέχρι τώρα δέν ἔχω ἀκούσει οὔτε ἕν σοβαρόν ἐπιχείρημα πού νά καταρρίπτῃ αὐτά πού ἔχω δημοσιεύσει ἐπανειλημμένως, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν περιτράνως ὅτι ἡ ὑπαγωγή εἰς τόν Ν. 4301/14 ἀποτελεῖ αἵρεσιν. Ἀφορισμοί τοῦ τύπου «εἶναι ἕν νομικόν περίβλημα, δέν εἶναι θέμα πίστεως» δέν μοῦ χρειάζονται.

Ἄς βγῇ, λοιπόν, ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι ἀποδεχομένη τό Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/14 ἐννοεῖ ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένη μέ τούς προκαθημένους τῶν «ἐπισήμων ἐκκλησιῶν», λόγῳ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν ὁποίαν αὐτοί ἀνήκουν, ἀλλά, ὄχι μόνον εἶναι δογματικῶς ἡνωμένη μέ τά ἱστορικά Πατριαρχεῖα καί τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ὡς θεσμούς, ἀλλ' ἀποτελεῖ καί τήν συνέχειαν αὐτῶν, κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι «οἱ Π/Ηται δέν ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλ' εἶναι ἡ φρουρά πού θ’ ἀγωνισθῇ διά νά ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπ' ὅπου ἐξέκλινε».

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι δέν θά δεχθῇ ποτέ νά ὀνομάσῃ «ἐκκλησίας» τούς αἱρετικούς καί τούς ἀλλοθρήσκους, ὅπως ἀπαιτεῖ τόν Ἄρθρον 12 τοῦ Ν. 4301/14, συμφώνως πρός τό ὁποῖον ὅλοι αὐτοί δύνανται νά ἱδρύσουν τοὐλάχιστον τρία ΘΝΠ.

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι καταργεῖ τήν παράγραφον (ε) ἀπό τήν Ὁμολογίαν Πίστεως πού ὑπέβαλε τό 2014, προκειμένου νά ὑπαχθῇ εἰς τόν Ν. 4301/14, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν οἱ πιστοί «πείθονται προθύμως» πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ὡς νά ἦτο αὐτή ἀλάθητος!

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι θά ἐξέλθῃ τῶν ΘΝΠ, ἄν δέν τροποποιηθοῦν τά Ἄρθρα 2 καί 10 τοῦ Ν. 4301/14, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν τοὐλάχιστον 300 ἄτομα διά τήν ἵδρυσιν καί τοὐλάχιστον 100 διά τήν μή διάλυσιν ἑνός ΘΝΠ, διότι αὐτά καταργοῦν τό εὐαγγελικόν «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσω αὐτῶν» (Ματ. 18:20).

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι, φειδομένη τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου της, ἀπορρίπτει τά ἀντιχριστιανικά νομοθετήματα περί ὁμοφυλοφιλίας, περί τοῦ «γάμου» καί τῆς υἱοθεσίας ἐκ μέρους τῶν ὁμοφυλοφίλων, περί δῆθεν «ἀντιρατσισμοῦ», περί τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» κ.λπ., ἐπί ποινῇ ἀφορισμοῦ αὐτῶν πού τά δέχονται! Διότι πιστεύει ὅτι μέ τήν στάσιν της αὐτήν ὄχι μόνον δέν «διασαλεύει τήν δημοσίαν τάξιν», κατά τό Ἄρθρον 11 τοῦ Ν. 4301/14, ἀλλά τοὐναντίον πιστεύει ὅτι ἔτσι προστατεύει τήν εἰρήνην, τήν Ἑλληνικήν καί Ὀρθόδοξον ταυτότητα καί τήν συνοχήν τῆς κοινωνίας.

Τέλος, ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι δέν δέχεται τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπ. Παιδείας μέ τίτλον «Πιλοτική ἐφαρμογή τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ μητρώου Θρησκευτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων & Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν ...», ἡ ὁποία θεωρεῖ «ψευδολειτουργούς» τούς ἱερεῖς πού δέν δέχονται νά ὑπαχθοῦν εἰς κάποιαν ἀνεγνωρισμένην ἀπό τό Κράτος θρησκευτικήν ὀντότητα, ὅπως, παραδείγματος χάριν, εἶναι οἱ ἀποτειχισμένοι ἱερεῖς ἀπό τό νέον καί ἀπό τό παλαιόν ἑορτολόγιον.

Ἄς βγῇ, λοιπόν, ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅλ’ αὐτά, καί βεβαίως ν’ ἀρχίσῃ τήν ὑλοποίησιν αὐτῶν τῶν διακηρύξεων, καί τότε, ἀγαλλομένῳ ποδί, θά ἐπιστρέψω εἰς αὐτήν, φιλῶν τάς χεῖρας καί τούς πόδας τοιούτων Ἀρχιερέων τοῦ Ὑψίστου! Μία Σύνοδος πού ὄχι μόνον δέν ἀγωνίζεται γιά τίποτε ἀπ’ ὅλ’ αὐτά, ἀλλά καί ὑπήχθη οἰκειοθελῶς εἰς τόν Ν. 4301/14 πού τά ἐπιβάλλει, δέν εἶναι ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά «ἐκκλησία» τοῦ Ἀντιχρίστου!
--------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Σήμερα, τό ἱστολόγιον «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», γιά τό ὁποῖον μέχρι πρότινος ἔτρεφα μεγάλην ἐκτίμησιν, καί βεβαίως διά τόν διαχειριστήν του, μέ τόν ὁποῖον συνεργάσθηκα ἔν τινι βαθμῷ, ἀνήρτησεν ἕν παραπλανητικόν δημοσίευμα ὑπέρ τῶν ΘΝΠ. Ἡ παροῦσα ἀνάρτησις, ἡ ὁποία τό πρῶτον ἐδημοσιεύθη πρό καιροῦ, ἀποτελεῖ ἀπάντησιν εἰς τό ἐν λόγῳ δημοσίευμα, τό ὁποῖον λέγει ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτοπροσδιορίζεται, δέν ἑτεροπροσδιορίζεται. Αὐτό, βεβαίως, εἶναι ὀρθόν, ἀλλά ΔΕΝ ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα ὑπέρ τῶν ΘΝΠ, ὅπου πολλά μέλη τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου ὑπέγραψαν (καί ἄρα αὐτοπροσδιωρίσθησαν) ὅτι (1) ΔΕΝ ἀποτελοῦν τήν συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (βλ. ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014), ἐφόσον δέχονται ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τήν Ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, (2) δέχονται νά ὀνομάζωνται "ἐκκλησίες" ὅλες οἱ θρησκεῖες πού ἱδρύουν τοὐλάχιστον 3 ΘΝΠ, (3) δέχονται νά τούς διαλύῃ ὁ Εἰσαγγελεύς ἄν μειωθοῦν σέ λιγώτερα ἀπό 100 μέλη (κάτι πού θ' ἀποτελῇ τήν πραγματικότητα ὅταν ἀρχίσουν οἱ διωγμοί), (4) δέχονται a priori νά πείθωνται προθύμως στήν Σύνοδον (ὅπερ ἀποτελεῖ ἐκδοχή τοῦ παπικοῦ ἀλαθήτου) κ.λπ. Συνεπῶς, μετά τήν τεραστίαν αὐτήν δογματικήν πτῶσιν, τά ἄτομα αὐτά ΑΥΤΟπροσδιορίζονται ὅτι ΔΕΝ ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κάτι ἄλλο.