Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ του Ασκητού -- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ

Τω περιποθήτω τέκνω Νικολάω,                                             

Επειδή έκπαλαι μεγάλας φροντίδας κατέβαλες, ίνα σώσης τον εαυτόν σου, ως και μεγίστην μέριμναν δια την κατά Θεόν ζωήν, συζητών δε με ημάς διηγείσο δια ποίων κόπων, θερμών αγώνων και αυστηρού τρόπου ζωής προσεπάθεις να πλησιάσης προς τον Κύριον, εφαρμόζων εις τους αγώνας σου εγκράτειαν και πάσαν κακοπάθειαν, εντατικήν αγρυπνίαν και σύντονον προσευχήν· εξιστόρεις δε οποίοι πόλεμοι και εξάψεις σαρκικών παθών αναταράσσουν την ανθρωπίνην φύσιν και κατά της ψυχής εξεγείρονται υποκινούμενα υπό του νόμου της αμαρτίας του αντιστρατευομένου τον νόμον του νοός ημών (βλ. Ρωμ. ζ: 23), συνεκινείσο δε και ωδύρεσο, διότι περισσότερον παρηνωχλείσο από τον πόλεμον της οργής και των σαρκικών ελαττωμάτων και επεζήτεις να ακούσης λόγον συμβουλευτικόν και δια τίνος τρόπου θα ηδύνασο να καταστής ανώτερος των ολεθρίων τούτων κακών, δια τούτο και κατ’ εκείνον τον καιρόν, όσον ήτο δυνατόν, προσωπικώς σε συνεβουλεύσαμεν, παραδώσαντες εις σε ως υποθήκην  ψυχωφελείς σκέψεις και γνώμας υποδείξαντες και δια ποίων ασκητικών αγώνων μετά συνέσεως και πεφωτισμένης γνώσεως της λογικής, κατά το Ευαγγέλιον πολιτευομένη η ψυχή, υποβοηθουμένη και υπό της Χάριτος της Πίστεως, δύναται να υπερασπίση εαυτήν κατά των εκ της κακίας αναφυομένων κακών, ιδιαιτέρως δε των κακιών, τας οποίας προανεφέραμεν.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Προσφιλέστατα εν Κυρίω τέκνα. Χαίρω και δοξάζω το πανύμνητον όνομα του Κυρίου Ιησού συν Πατρί και Πνεύματι, δια την πίστιν σας και τας αγίας εμπνεύσεις σας…                                                                                                                                                                                                                                            

… Γράφετε, προφανώς υπό τον φωτισμόν του αγίου Πνεύματος, του «συναντιλαμβανομένου ταις ασθενείαις ημών»: «Είμεθα νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Ζώμεν και ημείς εις τον καταλυτικόν 20ον  αιώνα. Ρεύματα μας περιβάλλουν ποικίλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, κοινωνιστικά, πολιτιστικά, πολιτειακά, εκκλησιαστικά και μας προκαλούν εις αντιμετώπισίν των, εις μίαν τοποθέτησιν απέναντί των… Βεβαίως, πλην των διανοητικών προκλήσεων έχομεν και πειρασμούς ηθικούς. Είμεθα Ορθόδοξοι χριστιανοί και θέλομεν να ζήσωμεν και να αποθάνωμεν εν ευσεβεία και να μη εκπέσωμεν, όσον εξαρτάται από ημάς, της αιωνίου ζωής και μακαριότητος…  Δια τούτο, παρακαλούμεν την αγιότητά σας, όπως μας υποδείξη τρόπους οικοδομής εν Χριστώ και μας βοηθήση εις μίαν ορθήν αντιμετώπισιν των ανωτέρω συγχρόνων προκλήσεων, ώστε, χωρίς υπεκφυγάς, να πάρωμεν μίαν έλλογον στάσιν και θέσιν…».   Εξ όσων γράφετε συνάγω, ότι γνωρίζετε εις γενικάς γραμμάς την διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εντός της οποίας περιλαμβάνεται η εν Χριστώ ζωή, είναι η ιδία εν Χριστώ, ολόκληρος η Εκκλησία, αν όχι εν τελεία πληρότητι, όμως είναι, ως καταβολαί, ως λέγει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας.

Τη Ε΄ (5η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ του Αθηναίου, του ασκήσαντος εν τω όρει της Θράκης της πέραν της χώρας των Χετταίων.

Μάρκος ο Αθηναίος, ο εν Οσίοις Οσιώτατος και εν Αγίοις Αγιώτατος Πατήρ ημών, ο ασκήσας εις την βαθυτάτην έρημον την πέραν της Αιγύπτου κειμένην, εν τω όρει τω καλουμένω της Θράκης, διέλαμψεν εν τη πανερήμω ταύτη κατά τον Δ΄ μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τους χρόνους δηλαδή εκείνους κατά τους οποίους ο εν Αιγύπτω Χριστιανικός ασκητισμός ευρίσκετο εις το μεσουράνημα του μεγαλείου του. Ακριβείς πληροφορίας περί του χρόνου της γεννήσεως και της προς Κύριον εκδημίας του Οσίου τούτου Πατρός δεν έχομεν, τόσα δε μόνον περί τούτου γνωρίζομεν, όσα διηγείται εις τινα διήγησίν του ο Όσιος Πατήρ ημών Σεραπίων. Κατά την διήγησιν ταύτην ο Όσιος ούτος Μάρκος εκκινήσας από την πατρίδα του, την περιώνυμον πόλιν των Αθηνών, εις την οποίαν εγεννήθη, κατέληξεν εις τας εσχατιάς της Αιγυπτιακής ερήμου, προχωρήσας εις αυτήν βαθύτερον παντός άλλου Ασκητού και διαμείνας εν αυτή υπό πάντων αγνοούμενος επί ενενήκοντα πέντε όλα έτη· μόνον δε κατά τα τέλη του Βίου του απεκαλύφθησαν τα περί αυτού παρά Θεού εις τον Όσιον Σεραπίωνα, όστις και επρόλαβε ζώντα τον Άγιον και επληροφορήθη παρά του ιδίου τα κατ’ αυτόν. Όσα λοιπόν είδε και όσα ήκουσε περί του Οσίου τούτου Μάρκου διηγείται εις την διήγησιν ταύτην ο Όσιος Σεραπίων. Έχει δε αύτη ως εξής:

Νοημοσύνη Καί Φόβος -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

- Kyprianos Christodoulides
Οι Εντολές δέν απαιτούν νοημοσύνη. Απαιτούν τήν εφαρμογή (υποταγή) τών Εντολών, δηλαδή τού Νόμου.

- Νεκτάριος Δαπέργολας
Kyprianos Christodoulides Πάντως, όπως ἔχω καί ἄλλες φορές γράψει, θεωρῶ ἐδῶ καί πολύ καιρό ἀπολύτως δεδομένο ὅτι δέν τούς ἀρκεῖ ἀπλῶς ἡ ὑπακοή. Θέλουν καί τόν ἐξευτελισμό μας. Ἐδῶ ζοῦμε κανονικότατα τό "Σαλό" τοῦ Παζολίνι, δέν εἶναι παῖξε-γέλασε!

- Kyprianos Christodoulides
Νεκτάριος Δαπέργολας Οι νοήμονες δέν εξευτελίζονται ό,τι καί νά τούς κάνεις. Αντίθετα. οι στερούμενοι νοημοσύνης, είναι οι ευάλωτοι στόν εξευτελισμό.

--------------------------

Ο/Η SCRIPTA MANENT είπε...

Ο Νεκτάριος Δαπέργολας όταν του γράφεις για αποτείχιση ως το μόνο επιβεβλημένο και αναγκαίο μέτρο, σφυρίζει αδιάφορα.
Αυτός δεν είναι αγώνας, όσο σωστά και να γράφει είναι ένα ψεύτικο θεαθήναι.
Να έχουμε τον νου μας.

Ισλαμικοί Εσπερινοί Το νέο βιβλίο του Λευτέρη Πανούση

Το θανάσιμο ερώτημα

"...Πως έφτασε λοιπον η Ευρώπη σε τέτοιο σημείο βιοφυλετικής και πνευματικής παρακμής, ώστε όχι μονον οι λευκοι Ευρωπαίοι να μην κατανοούν τους προφανείς κινδύνους από τον ραγδαία εξελισσόμενο λαθρεποικισμό τους [από αφροασιατικές μάζες, πιστές στον Προφήτη] αλλά – κι αυτό δύσκολα το χωράει ο νους – πως γίνεται να μαστίζονται από τέτοιου είδους νοητική τύφλα, ώστε να ανοίγουν αγκαλιές, θύρες, σύνορα και πόδια, σε κείνους ακριβώς που έχουν ορκιστεί να τους εξαφανίσουν;
Ο Μαρξ έλεγε ότι: "οι καπιταλιστές είναι ικανοί να μας πουλησουν και το σκοινί που θα τους κρεμάσουμε..."
Οι σημερνοί Ευρωπαίοι στη μεγαλη πλειοψηφια τους, απεδειχθησαν τελικα ικανοί να χαρίσουν [ούτε καν να πουλησουν] στους λαθροκατακτητες τους, τη μαχαιρα που θα τους σφαγιασουν…
Αν το χρέος του κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου είναι να δώσει την προσωπική μαρτυρία του στον αιώνα που έζησε, το χρέος ημών των λευκών, χριστιανών Ευρωπαίων σήμερα, είναι να δώσουμε τη μαρτυρία μας, για το
 θανασιμο ερώτημα του πως συνεβη και ανοιξαμε τις θύρες των τειχών μας, στους ασιάτες εισβολείς, που εδώ κι αιώνες έχουν τάξει στον Αλλαχ τους, την ολοκληρωτική κατάκτηση της Ευρώπης των απίστων..."

Οι "Ισλαμικοί Εσπερινοί" λοιπον, είναι μια μαρτυρία.

Μια μαρτυρία για το πως φτάσαμε ως εδώ...

Πως καταντησαμε εμεις οι Ευρωπαίοι, να αυτοκτονούμε μαζικά, χαμογελώντας και άδοντας, σκυφτοί κι ενοχικοί, μπροστά στα πόδια του λαθροκατακτητή μας...

Είναι όμως και κατι ακομα...

Ειναι και μια πρώτη γνωριμία με το Ισλαμ. 

Με την ιστορία του, με την περίοδο της μεγάλης ακμής του, στον καιρό του χαλιφάτου των Αββασιδών και ακόμα - μια σύντομη περιήγηση στο Ιερό Βιβλίο του Ισλαμ και στο πρόταγμα της επαναδημιουργίας του Δ΄ Χαλιφάτου, που θα διαδεχθεί το Γ΄ χαλιφάτο των Οσμανλήδων, στην Κωνσταντινούπολη...

Ώστε να γνωρίζουμε [στοιχειωδώς] ποιους έχουμε απέναντι μας, στην αέναη συγκρουση Ανατολής - Δύσης, που συνεχίζεται ακόμα... 

Λευτέρης Πανούσης

http://ierosloxos2012.blogspot.com/

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Αποδεχόμαστε όλα τα δόγματά της, όλους τους Ιερούς Κανόνες της, όλες τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους και αποκρούουμε και αποκηρύσσουμε όλες τις αιρέσεις, παλαιές και νεώτερες, και μεταξύ αυτών τις πάμπολλες του Παπισμού και του Προτεσταντισμού. Όσοι τις δικαιολογούν ως θεολογούμενα, όσοι αναγνωρίζουν τα μυστήρια και την Χάρη των δήθεν αδελφών  εκκλησιών, των αιρέσεων, των δήθεν εκκλησιών, αυτοί σχίζουν και διαιρούν τους Ορθοδόξους  πιστούς και υπόκεινται στα σχετικά επιτίμια των Ιερών Κανόνων, που δεν έχουν παλιώσει, ούτε έχουν ακυρωθή, αλλά ίσχυαν, ισχύουν και θα ισχύουν πάντοτε. Η Νέα Εποχή, η καινή κτίση, άρχισε δια της ενανθρωπήσεως, δια της Γεννήσεως του Χριστού, και συνεχίζεται δια των Αποστόλων και των Πατέρων. Δεν την αρχίζουν τώρα οι πατριάρχες και οι αρχιεπίσκοποι, που διακρίνουν τις εποχές και διαιρούν την Εκκλησία, για να αποφύγουν τις συνέπειες της συνεχείας και της ταυτότητος» 

 (Ο.Τ. 1708)

Κωνσταντίνος Βαθιώτης :Η νέα μορφή θρησκείας η υγειολατρεία.

 Εν αναμονή της επικείμενης ασύλληπτης βλαΚΥΑ με τα ακόμη πιο απάνθρωπα (δήθεν υγειονομικά) μέτρα:

Οι Έλληνες διαθέτουν στόμα μόνο για να τρώνε αλλά όχι για να κραυγάζουν όταν τους ξεΚοΙΚΙΛΙΑζουν οι κάθε λογής ΧΑρδαΛΙαδΕΣ

Οι Έλληνες φόρεσαν διπλές και τρίδιπλες μάσκες για να προστατεύσουν το στόμα τους από τον “αόρατο εχθρό”.

Οι Έλληνες που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν.

Οι Έλληνες που εκτός από το στόμα υπεραγαπούν το σώμα τους.

Οι Έλληνες που έχουν παραλύσει λες και παίρνουν την ναρκωτική ουσία σόμα, μοιάζοντας με τους υπηκόους του Παγκόσμιου Κράτους που πλάστηκε στην φαντασία του Άλντους Χάξλεϋ. 

Κορώνα στο κεφάλι των Ελλήνων η υγειά τους:

Κίνημα Δικαστῶν Ἐπανάστασις Εἰσαγγελέων

175 μέλη τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων κατά Σεβαστίδη γιά τό κείμενο ὑπέρ τοῦ Κουφοντίνα

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ἔχει προκληθεῖ στούς κόλπους τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως γιά τόν Δημήτρη Κουφοντίνα. Μεγάλη μερίς δικαστῶν ἔχουν ὑπογράψει, εἴτε ὁμαδικῶς εἴτε μεμονωμένως, κείμενα πού καταδικάζουν ἔντονα τήν ὑπεράσπιση τῶν αἰτημάτων τοῦ τρομοκράτου ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ΕΔΕ Χριστόφορο Σεβαστίδη, ὁ ὁποῖος ἔχει καταστεῖ πλέον «κόκκινο πανί» γιά τούς ἐκπροσώπους τῆς Δικαιοσύνης.

Τήν πρώτη κίνηση κατά τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως τήν ἔκανε ὁ ἀντιεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρος Ντογιάκος, δικαστικός πού χαίρει ἐκτιμήσεως μεταξύ τῶν συναδέλφων του καί ἔχει χειρισθεῖ πολύκροτες δίκες. Ἐτόλμησε δέ νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του ἀπό τήν Ἕνωση καί νά κατηγορήσει τήν διοίκηση τῆς ΕΔΕ, ὅτι μέ τήν κίνησή της παρέπεμψε στήν λήθη τῆς Ἱστορίας «τούς ἐπιφανεῖς δικαστές καί εἰσαγγελεῖς οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν θύματα τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων». Ὁ κ. Ντογιάκος, ὁ ὁποῖος ἔχει πέσει καί ὁ ἴδιος θῦμα τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως, δέν ἔκρυψε τήν ἔντονη ἐνόχλησή του καί ἐμμέσως κατηγόρησε τά μέλη τοῦ Δ.Σ. ὅτι δέν ἐνήργησαν μέ ἰδιαίτερη σπουδή καί περίσκεψη.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην:

« Ὁ Ἰησοῦς, σὲ παρακαλῶ, ἂς εἶναι τὸ γλυκὺ ἐντρύφημα τῆς γλώσσης σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ τερπνὸν μελέτημα τῆς καρδίας σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ ἐντρύφημα καὶ ἡ ἰδέα τοῦ νοῦ σου. Ἐν συντομία ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου καὶ ποτὲ νὰ μὴ χορταίνης ἐπικαλούμενος τὸν Ἰησοῦν…»