Βιογραφικό Πρωτ. πατέρα Θεοδώρου Ζήση

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), γεννήθηκε τὸ 1941 στὸ χωριὸ Παναγία τῆς Θάσου, πέμπτος ἀπὸ ἑπτὰ τέκνα. Μετὰ τὴ λήξη τοῦ πολέμου, τὸ 1945, ἐγκαταστάθηκαν οἰκογενειακῶς στὸ χωριὸ Μέση τῆς Κομοτηνῆς, ὅπου ὁ Ἱερεὺς πατήρ του Νικόλαος διορίσθηκε ἐφημέριος. Ἐκεῖ ὁ Θεόδωρος περάτωσε τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Στὴ συνέχεια ἐνεγράφη στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχο­λὴ τῆς Ξάνθης, ἑπταετοῦς φοιτήσεως, ἀριστεύων καὶ πρωτεύων καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῶν σπουδῶν του (1953-1961).
Εἰσήχθη πρῶτος στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τῆς ὁποίας τὸ πτυχίο ἔλαβε τὸ 1965 μὲ τὸ βαθμὸ Ἄριστα (10). Ἐνεγράφη ὡς ἀριστοῦχος στὴ Νο­μικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τῆς ὁποίας παρηκολούθησε τὰ πρῶτα ἔτη, διέκοψε ὅμως τὴ φοίτηση, ὅταν ἄρχισε νὰ σταδιοδρομεῖ στὴ Θεολογικὴ Σχολή. Ὑπηρέτησε ἐπὶ διετία στὶς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, στὴ Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία, ὡς θεολόγος-ὁπλίτης (1966-1968). Ἐνυμφεύθη (1968) τὴ θεολόγο Χριστίνα Μπουλάκη, κόρη ἱερέως, ἐπίκουρη Καθηγήτρια κατόπιν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὸ γνω­στικὸ ἀντικείμενο τῆς Ἱστορίας τῶν Σλαβικῶν καὶ λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπέκτησαν δύο τέκνα.

Israeli military chief rabbi-designate under fire over remarks on rape


Rabbi Colonel Eyal Karim, Israeli military chief rabbi-designate, is seen in this handout picture received by Reuters from the Israeli Defence Force (IDF) Spokesperson Unit on July 13, 2016. Courtesy of IDF Spokesperson Unit/Handout via REUTERS
Israel’s military has nominated a new chief rabbi who seemed to imply in a past religious commentary that its soldiers are allowed to rape non-Jewish women in wartime.
Rabbi Colonel Eyal Karim’s remarks 14 years ago stirred controversy at the time and remain on an Israeli religious website today, along with a link to a clarification he published on the same site in 2012 in which he said his words had been taken out of context and rape is forbidden “in any situation”.
Karim’s appointment, which still has to be approved by the defence minister, drew criticism on Tuesday from women’s groups and a prominent female politician. They pointed to a reply Karim gave in 2002 to a question about the Bible’s attitude towards rape during war, in the “Ask the Rabbi” section of kipa.co.il.
He responded that in the interests of maintaining warriors’ morale and fighting fitness during armed conflict, it was permitted to “satisfy the evil inclination by lying with attractive Gentile women against their will”.

O π. Θεόδωρος Ζήσης για τον οικουμενισμό στις Θεολογικές σχολές


The Monks Of Simonopetra Monastery - Agni Parthene -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ακύλα αποστόλου, Νικοδήμου Αγιορείτου, Ιούστου.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα ἦσαν Ἰουδαῖοι οἱ ὁποῖοι ἐκδιώχθηκαν  ἐπὶ αὐτοκράτορος Κλαυδίου (41 – 54 μ.Χ.) καὶ κατέφυγαν στὴν Κόρινθο. Κατάγονταν ἀπὸ τὸν Πόντο, ὁ δὲ Ἀκύλας ἐξασκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ σκηνοποιοῦ. Ἦσαν δὲ ἄνθρωποι ἐνάρετοι καὶ εὐσεβεῖς. Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθηκε τὴν Κόρινθο γιὰ νὰ διδάξει τὴν ὀρθόδοξη πίστη, τὸ ζεῦγος τοῦ προσέφερε θερμὴ φιλοξενία καθὼς εἶχε ἐντυπωσιαστεῖ μὲ τὸ κήρυγμά του. Τόσο τοὺς ἄγγιξε ὁ φλογερὸς καὶ σωτήριος λόγος τοῦ Ἀποστόλου, ὥστε ἀφοῦ κατηχήθηκαν καὶ ἐβαπτίσθηκαν ἀπὸ αὐτόν, ἀποφάσισαν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν στὶς περιοδεῖες του ὡς βοηθοί του. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τοὺς ἀγάπησε τόσο πολὺ γιὰ τὴν ἀρετή τους καὶ γιὰ τὴ θερμουργὸ πίστη τους στὸ Χριστό, ὥστε τοὺς μνημονεύει καὶ στὶς ἐπιστολές του.
Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦλθε στὴ Νικόπολη τῆς Ἠπείρου, ἀπέστειλε ἀπὸ ἐκεῖ στὸ νησὶ τῆς Λευκάδος τὸ συνεργάτη του Ἀπόστολο Ἀκύλα. Ὁ νέος κήρυκας τῆς πίστεως ἀποβιβάσθηκε στὸ τότε ρωμαϊκὸ λιμάνι, ποὺ ἐξυπηρετοῦσε τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀμβρακικό, στὴ σημερινὴ παραλία τοῦ Ἅη – Γιάννη. Σὲ ἕνα σπήλαιο τῆς παραλίας, λόγῳ τοῦ χειμῶνος, ὁ Ἅγιος Ἀκύλας συγκέντρωσε τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐποθοῦσαν νὰ διδαχθοῦν τὴ νέα διδασκαλία. Σύντομα ὁ Ἅγιος Ἀκύλας ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴ Λευκάδα γιὰ τὴν Ἔφεσο καὶ τὸν διαδέχθηκε ὁ Ἀπόστολος Ἡρωδίων.

Από τα διακοινωνικά θέματα – Εξουσία και αντιεξουσία-- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀνάμεσα στά χαρίσματα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, εἶναι καί τό ἐξουσιαστικό. Ἀπ’ τή στιγμή πού πλάστηκε «κοινωνικόν ζῶον ὁ ἄνθρωπος, καί οὐχί μοναστικόν οὐδέ ἄγριον», καθώς λέγει ὁ Μ.Βασίλειος, κατά συνέπεια, ἐξουσιάζει καί ἐξουσιάζεται. Ἔχει τή δύναμη καί τό προσόν νά κυβερνᾶ καί νά κυβερνᾶται. Ἔτσι, πολύ νωρίς, μόλις οἱ ἄνθρωποι ἔφτιαξαν κοινότητες καί πολιτεῖες, δημιούργησαν καί τήν τέχνη τῆς πολιτικῆς, τῆς κυβέρνησης, τῆς ἐξουσίας. Ἀπό τότε —ἀπ’ τά παλιά τά χρόνια— φιλόσοφοι, σάν τόν Ἀριστοτέλη, κοινωνιολόγοι καί ἄνθρωποι τῆς πολιτικῆς ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἐπιστήμη τῆς ἡγετικῆς ἐξουσίας καί τῆς κυβερνητικῆς εὐθύνης. Κατά τόν Ἀριστοτέλη, «πολίτου δοκίμου ἡ ἀρετή, τό δύνασθαι καί ἄρχειν καί ἄρχεσθαι καλῶς». Εἶναι μέγα προσόν τό νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος καί νά κυβερνᾶ καί νά κυβερνᾶται. Νά ἔχει τό ἡγετικό χάρισμα, ἀλλά καί τήν ἀρετή τῆς πειθαρχίας στούς νόμους. «Τό ἄρχειν ἥδιστον», λέει ὁ ἴδιος ἀλλ’ ἡ σοφία τῶν ἀρχαίων ἀπ’ τήν ἀνθρώπινη πεῖρα, ἔλεγε πώς, «ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι».

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13ης Ιουλίου 2016

Ἐπειδὴ πληθαίνουν οἱ σιγοψυθιρισμοί, κυρίως ἀπὸ θρησκευτικὰ περιβάλλοντα, διαδίδοντες ὅτι πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ νέο πολιτικὸ κόμμα, στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει καὶ ὁ ἀγωνιστὴς δάσκαλος καὶ μέλος τῆς Παρατάξεώς μας κ. Δημήτρης Νατσιός, πληροφοροῦμε τοὺς ψηφοφόρους, τοὺς φίλους μας ἀλλὰ καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενον τὰ ἑξῆς:

α) Ὁ κ. Δημήτρης Νατσιὸς εἶναι ἀπὸ ἐτῶν μέλος τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ οὐδέποτε ἐκδήλωσε ὁποιαδήποτε δυσαρέσκεια ἢ ἀντίθεσή του στὴν πολιτικὴ τῆς Παρατάξεώς μας ἢ τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ αὐτήν, πράξη ἠθικὰ ἀπαραίτητη, προκειμένου νὰ ἐνταχθεῖ ἕνα μέλος Παρατάξεως σὲ κάποια ἄλλη Παράταξη.

β) Στὸν κ. Δημήτρη Νατσιὸ ἔχει γίνει ἀπὸ ἐτῶν καὶ παραμένει ἀνοικτὴ ἡ πρόταση τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», νὰ ἀναλάβει ὡς Περιφερειάρχης ὁλόκληρη τὴν Βόρεια Ἑλλάδα, παρὰ τὴν μέχρι σήμερα ἄρνησή του, διότι, ὅπως ὁ ἴδιος κατ’ ἐπανάληψη μᾶς δήλωσε «δὲν ἐπιθυμεῖ πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν πολιτικὴ ὡς ὑποψήφιος».
Συνεπῶς, οἱ διαδίδοντες αὐτοῦ του εἴδους τὶς ἀνακρίβειες θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ γιατί ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐκθέτουν ἑαυτούς, ἀφ' ἑτέρου σπιλώνουν τὴν ἀξιοπιστία τρίτων, ὅπως ὁ κ. Δημήτρης Νατσιός.

(σ.σ. Η Μικτή Μονή του Έσσεξ Αγγλίας καρποφορεί ! Καιρός πλέον να καταργηθεί το άβατο του Αγίου Όρους)-- Μοναστική Σύναξη στην Εσθονία (ΦΩΤΟ)

esthonia-5
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 36η συνάντηση μοναχών και μοναζουσών του Οργανισμού EIIR στην Ταλλίνη της Εσθονίας από 5 έως 10 Ιουλίου τρ.έτ.
Στην συνάντηση συμμετείχαν μοναχοί και μοναχές από διάφορα Ορθόδοξα Μοναστήρια της Ευρώπης αλλά και από μοναστικές κοινότητες άλλων χριστιανικών ομολογιών.

Από τα πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου

Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για το Χριστό και για χάρη της εντολης Του, πιστεύοντας οτι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενος ζωής· να θεωρεί τη φτώχεια σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη· και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτε, κατέχει τα πάντα ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο της επιγνώσεως του Χριστού, και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό.

ΟΛΟΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00) ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΟΛΟΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00) ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 114.
Καλούμε κάθε Έλληνα πατριώτη να έρθει σήμερα Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ. στο χώρο που αγωνιζόμαστε να γίνει »Hot Spot για Έλληνες» και όχι τζαμί για ισλαμιστές!   Μια πρωτοβουλία των κατοίκων του Βοτανικού και πατριωτικών οργανώσεων, επίσης να έχουμε όλοι μαζί μας Ελληνικές σημαίες.                                                                                      
Πρέπει να υπερασπιστούμε την άξια αυτή κίνηση των συμπατριωτών μας και να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα της εθνικής αντίστασης.
 ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ …ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!


Πηγή : https://pmgrigorios.wordpress.com/

Ερωτήματα δια την στάσιν του Σεβ. Ναυπάκτου

Παραθέτομεν κείμενον του Σεβ. Ναυπάκτου με τίτλον: “Διατί δεν υπέγραψα το κείµενον «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον»” και εις την συνέχειαν βαθυσεβάστως υποβάλλομεν προς τον Σεβασμιώτατον σκέψεις και ερωτήματα.

«Έχουν δηµοσιευθή διάφορα σχόλια σχετικά µε την στάση που τήρησα ως προς το κείµενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας µε τίτλο: «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον». Άλλοι γράφουν ότι δεν το υπέγραψα, άλλοι ότι το υπέγραψα µε επιφυλάξεις και άλλοι ότι το υπέγραψα.
Με την δήλωσή µου αυτή επιβεβαιώνω ότι πράγµατι δεν υπέγραψα αυτό το κείµενο, και επί πλέον εξέφρασα τις επιφυλάξεις µου για τα κείµενα «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσµω» και «Το Μυστήριον του Γαµου και τα κωλύµατα αυτού», σε συγκεκριµένα σηµεία, τα οποία ανέπτυξα κατά τις Συνεδριάσεις.
Ειδικά για το πρώτο κείµενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον» θέλω να πω ότι όντως δεν το υπέγραψα µετά από βαθειά σκέψη, έχοντας θεολογικά κριτήρια.

ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ

«Ω Κύριε, ανήσυχος είναι η ψυχή μας, έως ου εύρη ανάπαυσιν εν Σοι».

Έμαθον δια της «Εκκλησίας», ότι εις τας Αθήνας αφίχθη τελευταίως ένας Γιόγκι και πολλοί έσπευσαν εις συνάντησίν του, «δια να μάθουν παρ’ αυτού την μέθοδον της κατακτήσεως της αληθούς χαράς και ευτυχίας», την οποίαν υπέσχετο «ο απόστολος ούτος του ανατολικού εξωχριστιανικού μυστικισμού». Οι Γιόγκι, ως γνωστόν, είναι μοναχοί βουδδισταί, οι οποίοι ακολουθούντες τας υποδείξεις του πρίγκηπος Σιντάρτα – τον οποίον ανεγνώρισαν ως Θεόν – αγωνίζονται δια την απαλλαγήν των από την εσωτερικήν δυστυχίαν των, δια μεθόδων τινών. Ο βουδδισμός στηρίζει όλην την περί λυτρώσεως θεωρίαν του και μακαριότητα – «νιρβάνα» -- εις την νέκρωσιν του αισθήματος της ζωής, της βουλήσεως. Και ως γνωρίζομεν εκ πληροφοριών, οι Γιόγκι, κάμνουν και ένα είδος «νοεράς προσευχής», περιερχόμενοι ούτω εις κατάστασίν τινα εκστάσεως. Δεν χωρεί καμμία αμφιβολία, ότι ο βουδδισμός, ως θρησκεία, είναι χάλκευμα του θρησκευτικού συναισθήματος και παραπλάνησις του σατανά. Είναι φανερόν, ότι οι δυστυχείς Γιόγκι εμπαίζονται από πονηρά πνεύματα, τα οποία και τον διδάσκαλόν των πρίγκηπα ηπάτησαν. Αλλά λαμβάνουν παρ’ αυτών αποζημίωσίν τινα, μίαν ψευδαίσθησιν μακαριότητος υπό μορφήν φωτοφανειών, αι οποίαι δεν είναι άγνωστοι εις τους καθ’ ημάς διδασκάλους του Ορθοδόξου Ασκητισμού. Δια τούτο και η βουδδιστική διδασκαλία, ως και ο, υπό του «μετασχηματιζομένου εις άγγελον Φωτός» εμπνευσθείς, Νεοπλατωνισμός, είναι πλήρεις φασματικού φωτός, «πυρώδους», όπερ δημιουργεί δι’ απάτης των οφθαλμών ο Εωσφόρος, «ο δια την έπαρσιν σκότος Βεελζεβούλ και γενόμενος και λεγόμενος», κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον.