Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Παρ’ ὅλη τήν συμφωνία κλήρου, λαοῦ καί αὐτοκράτορος ὁ ἅγιος δέν ἠθέλησε νά ἐνθρονισθῆ ὡς ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Προφανῶς ἐπερίμενε τήν σύγκλησι τῆς Συνόδου. Ὁ βιογράφος ἀναφέρει ἐδῶ τά ἑξῆς:
«...καί τῷ ἀέρι φωτισθέντι αἱ τῶν ἀνθρώπων διάνοιαι τήν δυσθυμίαν εἰς φαιδρότητα συμμετέβαλον, τόν τε βασιλέα ἱκέτευον ἐγκαθιδρῦσαι τόν ἀρχιερέα τῷ θρόνῳ. Ὁ δέ μακάριος, μή βουλόμενος ἐκεῖσε καθιδρυνθῆναι, αὐτός ἐν τοσούτοις
ἐκφωνεῖν ὑπό τῆς ἐγκρατείας καί τῆς ἀσθενείας οὐχ οἷός τε ὤν, προσφωνεῖ τῷ πλήθει διά τινος λέγων αὐτοῖς · “ Ὦ τέκνα, νῦν καιρός εὐγνωμονοῦντας τήν χάριν ὁμολογεῖν ἐφ’ οἷς ἐχαρίσατο ἡμῖν ἡ Τριάς. Περί δέ τοῦ θρόνου εἰσαῦθις ἀναλαβώμεθα”. Ταῦτα μέν λαός δεξάμενος, ἐπραΰνετο · ὁ αὐτοκράτωρ δέ τῆς μετριότητος τοῦ ἀνδρός κατεπλήττετο. Καί οὕτως μέν ἡ πανήγυρις διελύθη, εὐφροσύνην τε πλείστην παρασχομένου Χριστοῦ καί ἀσφάλειαν, ὥστε
κατευνασθῆναι τῶν τε ὅπλων τήν παρασκευήν καί τῆς μανίας τό ζέον · ἕν δέ μόνον γυμνωθέν ξίφος ἀναιμωτί πάλι ἐμβληθῆναι τῇ ξιφοθήκῃ» (P.G. 35, 292C).
Ὅταν μετ’ ὀλίγον συνῆλθε ἡ Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ὑπό τήν προεδρίαν κατ’ ἀρχάς τοῦ ἁγ. Μελετίου, τοῦ ὁμολογητοῦ, ἀπέδωσε τόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τόν ἅγιον καί τόν ἐγκατέστησε εἰς αὐτόν. Ἡ ἀναφορά

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ελάβαμε αυτό το ηλεκτρονικό γράμμα :


ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ. ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.
 
ΤΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ

«Τό ἑλληνικό ἔθνος : ὁ ὀφθαλμός καί ὁ διδάσκαλος
τῆς Οἰκουμένης»  (ἅγ. Νεκτάριος)

(τοῦ π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)

Ὁ Κύριος εἶπε στοὺς μαθητές Του: «Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς.» (Ἰω., ιστ΄, 7). Ὄντως ὁ Κύριος ἀνελήφθη καὶ ἔστειλε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Ὁποῖον ὁδηγεῖ τὴν Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν Ἀποστολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Μὲ ἔμφαση ἐτόνιζε: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ...» (Ματθ.,ια΄,29), «...προσέχετε...» (Ματθ.,ζ΄,15) καὶ (Ματθ.,ι΄,17) «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε» (Ματθ., κστ΄, 41),  «...γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί...» (Ματθ.,ι΄,16).
Στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,  προστίθενται καὶ τὰ ἑξῆς: Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι Τὸν κατηγόρησαν ὅτι ἐν τῷ πνεύματι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, τότε μὲ πραότητα  τοὺς ἀπήντησε καὶ στὴν ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἔχομε δυὸ ἐκπληκτικὲς προφητεῖες (Ματθ., ιβ΄, 24-32). Ἡ πρώτη εἶναι, πώς ὅταν ὁ σατανᾶς ἐκβάλλει τὸν σατανᾶ τότε ἡ βασιλεία του διαμερισθεῖσα καταλύεται, πράγμα ποὺ συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας καὶ ἡ δεύτερη, πώς ἐφόσον ὁ Ἴδιος ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια ἐν Πνεύματι Θεοῦ τότε τὸ τέλος τοῦ σατανᾶ εἶναι ἐγγύς


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος :


"Είναι μια περίοδος που πρέπει όλοι οι ορθόδοξοι να ενωθούν κάτω από την σκέπη του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.«Οίτινες την υγιή ορθόδοξον πίστιν προσποιούντες ομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσιν, τους τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσιν, μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν» 
(Μεγ. Βασιλείου, P.G. 160, 101Α)

Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει πρός τινα, διά τῆς τιμίας αὐτοῦ ἐπιστολῆς :
“ἔφης δε μοι ὅτι δέδοικας εἰπεῖν τῷ πρεσβυτέρῳ σου, μή ἀναφέρειν τόν αἱρεσιάρχην, καίτοι περί τούτου εἰπεῖν σοι τό παρόν, οὐ καταθαρρῶ · πλήν ὅτι μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἂν ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων”.
((Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ τόν Παλαιολόγον, εἰς: Δοκίμιον Ἱστορικόν Μοναχοῦ Καλλίστου Βλαστοῦ, ἐκδ. 1896, σελ. 97-107).


Μην ξεχνάς :

την πατριαρχική γκύκλιος το 1920,
την  πίσημη «ρσις τν ναθεμάτων» τό 1965 πο πό τήν φύση τους εναι αώνια,
την  πίσημη χορηγία τν Μυστηρίων πρός τούς παπικούς το 1969 πό τό Πατριαρχεο τς Μόσχας,
την  συμμετοχή τν ρθοδόξων στό Παγκόσμιο Συμβούλιο κκλησιν (ΠΣΕ) ς δρυτικά του μέλη πό τό 1948 (οτε ο Παπικοί δέν καταδέχτηκαν ποτέ νά γίνουν μέλη το ΠΣΕ) ,
την συνοδική ναγνώριση τν Λατίνων στό Μπάλαμαντ τό 1993,
 την συνοδική ναγνώριση τν Μονοφυσιτν στό Σαμπεζύ πό 9 ρθόδοξες κκλησίες καί ο μετά ατν νωτικές ποφάσεις τν Πατριαρχείων λεξανδρείας καί ντιοχείας,
την  πίσημη ναγνώριση το βαπτίσματος καί τς ερωσύνης τν Λουθηρανν στό Φράιζινγκ πό τόν Γερμανίας Αγουστίνο καί τήν περί ατόν Σύνοδο.

Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων, να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός!

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών : "Την Δευτέρα πρέπει να έχουμε Κυβέρνηση και να φύγει ο εγωισμός"


Ιερώνυμος στη ΝΕΤ:"Την Δευτέρα πρέπει να έχουμε Κυβέρνηση"
"Την Δευτέρα πρέπει να έχουμε Κυβέρνηση και να φύγει ο εγωισμός", τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ Ιερώνυμος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωινή εκπομπή "Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ".
Σχολιάζοντας την σημερινή οικονομική κρίση και τις αυτοκτονίες πολλών πολιτών, ο κ Ιερώνυμος είπε οτι "είναι μεγάλη η τραγωδία της κοινωνίας. Εμείς, εδώ στην Εκκλησία βλέπουμε καθημερινά δεκάδες ανθρώπινες τραγωδίες. Αυτοί που αυτοκτονούν είναι άρρωστοι. Υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που ζούμε. Και μπορεί εμείς οι μεγαλύτεροι να τα δούμε, να τα ζήσουμε. Αλλά υπάρχουν και καλύτερα. Δεν πρέπει να μας πιάσει πανικός δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας. Η καρδιά του Έλληνα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και μεθοδικοί. Έχουμε έναν λαμπρό λαό αλλά τον έχουμε προδώσει. Πρέπει να γίνουμε όλοι πρότυπα" επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνων.
Για το θέμα των μεταναστών και τα σισίτια της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος είπε:"Πρέπει να σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου. Ένας άνθρωπος έγινε μαύρος. Ωραία τι να κάνουμε να τον σκοτώσουμε; Δεν πρέπει να κάνουμε οπαδούς. Μόνοι μας έχουμε καταστρέψει την κοινωνία. Ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα οι μετανάστες. Αλλά δεν τους έφερα εγώ. Κάποιοι άλλοι έχουν καθήκον να τους διώξουν, αν είναι παράνομοι. Εγώ έχω καθήκον να τους δώσω ένα πιάτο φαγητό. Δεν θέλουμε να είναι εδώ πέρα , να πάνε στα σπίτια τους, αλλά όσο είναι εδώ δεν μπορούμε να τους αφήσουμε χωρίς φαγητό. Υπάρχουν και αυτοί που έμπλεξαν με τα ναρκωτικά. Αλλά προσπάθησαν και έδιωξαν αυτή την αρρώστια. Δεν με στενοχωρεί κι ούτε με νοιάζει όταν λένε ότι είμαι άθεος".
 Αλλαγή δεν γίνεται από έξω. Η αλλαγή γίνεται από μέσα μας. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να είμαστε αληθινοί, ελεύθεροι και να έχει και ο Θεός ένα κομμάτι στη ζωή μας. Ο Θεός έχει πολλά αλλά όταν μας τα δίνει δεν πρέπει να κρατάμε ομπρέλα.
Σε μια αποστροφή μάλιστα μιλώντας για την κατασταση στην Ελλάδα είπε οτι "τα μνημόνια υπάρχουν από το 1821 μέχρι σήμερα. Είναι εθνική μας αρρώστια αυτή". "Έφτασα σε αγανάκτηση και έστειλα την επιστολή στον πρώην πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο". Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η περιουσία της Εκκλησίας και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τοκογλυφία εις βάρος της Ελλάδας.
Απαντώντας σε ερωτηση για το ταξίδι του στην Ρωσία δήλωσε:"Είναι μια περίοδος που πρέπει όλοι οι ορθόδοξοι να ενωθούν κάτω από την σκέπη του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό το θέμα το συζητήσαμε στις επαφές μας στην Ρωσία. Συζητήσαμε και τρόπους εκμετάλλευσης της Εκκλησιαστικής Εκκλησίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κράτος. Αν μας βοηθήσει η Πολιτεία να αξιοποιήσουμε αυτή τη λίγη περιουσία που έχουμε η Εκκλησία θα αναλάβει όλα αυτά τα Ιδρύματα που κλείνουν. Σε δύσκολες εποχές η Εκκλησία δεν εγκατέλειψε αυτόν τον λαό. Ενώ άλλοι έφυγαν. Πήραν το αεροπλάνο και φύγανε. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα και κάτω από αυτές τις συνθήκες".

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν περιγραφή ὁ ἅγιος δέν ἦλθε διά νά κάνη τόν Ἐπίσκοπο εἰς τήν πρωτεύουσα, οὔτε πολύ περισσότερο διά νά δημιουργήση Σύνοδο ὀρθοδόξων
Ἐπισκόπων, ἀλλά ἦλθε διά νά θυσιασθῆ ὑπέρ τῆς πίστεως καί νά συνδράμη εἰς τήν ἀποκατάστασί της. Ὅταν δέ μετά τούς ἀγῶνες του μετεστράφη εἰς τήν Ὀρθοδοξία μέγα μέρος τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ καί μετά τούς πειρασμούς πού εἶχε ἀπό τόν κυνικό φιλόσοφο Μάξιμο, ὁ ἅγιος ἠθέλησε νά ἀναχωρήση εἰς τήν ἀγαπημένη του ἡσυχία. Ὁ βιογράφος ἀναφέρει εἰς αὐτό τό σημεῖο τά ἑξῆς:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more