Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων


Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διά τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.

Xairetismoi (Salutations to the Theotokos)

Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας αναθεματίζουνΆγιε Θεοδόσιε, οι οικουμενιστές δεν δέχονται την Δ' Οικ. Σύνοδο της Χαλκηδόνος, αναγνωρίζουν δε ως Ορθόδoξους τους αιρετικούς Μονοφυσίτες, έχουν κοινωνία μαζί τους και προσφάτως ο "Ορθόδοξος" Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος "ξελαρυγγιάστηκε" φωνάζοντας "άξιος"… "άξιος" στην εκλογή του αιρετκού Κόπτου Πατριάρχη! Ουδείς δε από τους δειλοκάρδιους "Ορθόδοξους" Μητροπολίτες και Αγιορείτες έχει το Ορθόδοξο φρόνημα να τους αναθεματίσει!!!

(σ.σ. οι Άγιοι της Ορθοδοξίας αναθεματίζουν τους αιρετικούς και οι "ορθόδοξοι" οικουμενιστές ομολογούν ότι οι  Πατέρες μας υπήρξαν θύματα του αρχεκάκου όφεως, υπόδικοι στην κρίση του Θεού!!!!)

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς σὲ λόγο του περὶ εἰκόνων μᾶς λέει:


«Ἐπειδὴ ὅλα ὅσα λέγονται (τὰ λόγια τῶν ἁγίων) εἶναι ἀληθινὰ καὶ σκοπὸς
τους εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων ποὺ δοξάζονται ἀπὸ Αὐτόν, καὶ ἡ
σωτηρία μας καὶ ἐξουδετέρωση καὶ καταισχύνη τοῦ Διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων του, τὰ προσκυνοῦμε καὶ τὰ ἀγκαλιάζουμε καὶ τὰ καταφιλοῦμε καὶ τὰ ἀσπαζόμαστε μὲ τὰ μάτια καὶ τὰ χείλη καὶ τὴν καρδιά, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁλόκληρη τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων καὶ τῶν διακεκριμένων Πατέρων, ἐνῶ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ βδελυκτὰ καὶ ἀκάθαρτα γραφόμενα τῶν Μανιχαίων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ τῶν ἄλλων αἱρέσεων, τὰ ἀποστρεφόμαστε καὶ τὰ ἀπορρίπτουμε, ἐπειδὴ περιέχουν ψεύτικα καὶ μάταια πράγματα καὶ ἔχουν ἐφευρεθεῖ γιὰ τὴν δόξα καὶ χαρὰ τοῦ Διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων του, μολονότι περιέχουν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ»

Θὰ ὁμιλήσῃ ἐπὶ τούτων ἡ ῾Ιστορία μίαν ἡμέραν

 ῾Ο ἀείμνηστος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομος Βʹ, ἀναφερόμενος
εἰς τὴν συνάντησιν τῶν ῾Ιεροσολύμων Πάπα και Αθηναγόρα το 1964 γράφει:

Κρίνοντες τὰς γενομένας πράξεις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Παλαιστίνῃ, πρὸς τόσον ἐπίσημον, καὶ δὴ ἐξ ὀνόματος τῆς ὅλης ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τὸν Πάπαν Ρώμης, λέγομεν, ὅτι τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον, ὡς σωτήρια δῆθεν τῆς Χριστιανοσύνης διατυμπανισθέντα γεγονότα, ε ἶ ν α ι κ α ν ο ν ι κ ῶ ς κ ο λ ά σ ι μ α, ὡς γενόμενα ἐπὶ καταφρονήσει τῶν ἁγίων καὶ ῾Ιερῶν Κανόνων καὶ ἐπὶ ἀνατροπῇ τῆς ἐν Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ αἰωνοβίου τάξεως, καὶ πρὸς σοβαρὸν
σκανδαλισμὸν τῶν ᾿Ορθοδόξων, δὸς δ᾿ εἰπεῖν, καὶ διαιρέσεως αὐτῶν, καὶ πρὸς προφανῆ ἐξευτελισμὸν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. ᾿Αλλ᾿ αἱ τοιαῦται αὐτόβουλοι καὶ ἀμελέτητοι ἀποφάσεις, ὡς μάλιστα μετὰ τόσης ἀσυγγνώστου σπουδῆς ληφθεῖσαι καὶ ἐκτελεσθεῖσαι,κυοφοροῦσι καὶ ἐπικινδύνους ἐπιπτώσεις.
Τὰ περὶ τούτου λαβόντα χώραν γεγονότα, ἄκρως δυσάρεστα καὶ διασύροντα αὐτὸ τοῦτο τὸ κῦρος τῆς ᾿Ορθοδοξίας, δὲν πρόκειται νὰ ἐκθέσωμεν ὧδε. Θὰ ὁμιλήσῃ ἐπὶ τούτων ἡ ῾Ιστορία μίαν ἡμέραν

Ιδού η Ιστορία ομιλεί :
Οικ. Πατρ. κ. Βαρθολομαίος:«Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων» (!!!), 

ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην θρονική εορτή του 1998.
«Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου…».

Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων, να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός.

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»


Σωματειον

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008
Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου


ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ ΤΟΥ 1821
ΚΑΙ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

28.3.2013
ΩΡΑ 17.30
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ)

22.3.2013

1. Πέραν τῆς μεγαλεπηβόλου  ἐκδηλώσεως, ποὺ θὰ ἔχωμε τὴν 31.3.2013 καὶ ὥρα 16.00 στὸ γήπεδο ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, θὰ πραγματοποιήσωμε καὶ τρισάγιο στὸ ἄγαλμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, τὴν 28.3.2013 καὶ ὥρα 17.30.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Κων. Καρακατσάνης καθ. Η Δωρεά οργάνων (Απόσπασμα)

Simeron Wordpress


Δημοσιεύθηκε στις 22 Μάρ 2013
Ομιλία κ. Κωνσταντίνο Καρακατστάνη Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά ανθρωπίνων οργάνων - μέρος Α' (mp3)
Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου και στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της Μητροπόλεώς μας προς τιμήν των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ο Σύλλογος Φίλων του Ι. Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος «ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς» διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για το φλέγον θέμα των μεταμοσχεύσεων σε σχέση με τον εγκεφαλικό θάνατο και του νέου νόμου της εικαζόμενης δωρεάς οργάνων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αρχονταρίκι της Ι. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου μετά την λειτουργία της Κυριακής 10 Μαρτίου 2013.

Προσκεκλημένος του Συλλόγου ήταν ο Καθηγητής της Πυρηνικής Ιατρικής κ. Γεώργιος Καρακατσάνης ο οποίος με επιστημονική συνέπεια αλλά και απλότητα εξήγησε τις σκοπιμότητες και το αβάσιμο σε επιστημονικότητα και λογική του εγκεφαλικού θανάτου. Ξεχωριστή, διδακτική και συγκινητική ήταν η παρέμβαση του Καθηγητού της Ιατρικής κ. Δημητρίου Τσαντίλα που περιέγραψε την σωτηρία ασθενούς που παραλίγο θα κατέληγε μετά την διάγνωση του «εγκεφαλικού θανάτου» της και αφού θα την αποσύνδεαν από την τεχνική υποστήριξη.

Ειδικό χαιρετισμό απήυθυνε ο Καθηγούμενος του Ησυχαστηρίου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Κύριλλος μεταφέροντας τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και καλωσορίζοντας τους Καθηγητές και όλους τους ακροατές στην Μονή.

Αξίζει να ενημερωθείτε για το θέμα παρακολουθώντας τα παρακάτω αρχεία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/44E5C21...

αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ΄ ο ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω!

Ο Πειραιώς Σεραφείμ:
 - Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα!

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης:
Πάει να κυριαρχίσει μία αίρεσις η οποία λέγεται "ονοματοκρυπτισμός", να κρύψουμε τα ονόματα, να μην πούμε τα ονόματα...

Ο Ορθόδοξος λαός:
Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Βαρθολομαίου Οικ. Πατριάρχου, Ρωσίας Κυρίλλου, Αλεξανδρείας Θεοδώρου, Σερβίας Ειρηναίου, Αντιοχείας Ιωάννου, Ιεροσολύμων Θεοφίλου, Κύπρου Χρυσοστόμου, Ελλάδος Ιερωνύμου και +Χριστοδούλου, Αλβανίας Αναστασίου (έστι δε και άλλα πολλά ονόματα, άτινα εάν γράφηται καθ΄ εν, ουδέν αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία...),
ωσαύτως, τοις κοινωνούσιν εν γνώσει τοις προμνημονευθείσιν αιρετικοίς ή συνηγορούσι, διαδίδουσι, ή υπεραμυνομένοις της καινοφανούς αυτών αιρέσεως του οικουμενισμού εν προσχήματι αδελφικής αγάπης, ή υποτιθεμένης ενώσεως των διαχωρισθένων Χριστιανών, Ανάθεμα, Ανάθαμα, Ανάθεμα!

Simeron Wordpress·

Ι. Μητρόπολις Πειραιώς, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2013


Ὁ ὅρος Ἰησουίτης πού κατά Μπαμπινιώτη εἶναι συνώνυμο τοῦ «ὑποκριτής καί ταρτοῦφος» διά τά μέλη τῆς Ἀδιαιρέτου καί ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ στά μέλη τοῦ μοναστικοῦ τάγματος τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, τό ὁποῖον ἵδρυσαν τό 1534 ὁ Ἰσπανός Ἰγνάτιος Λογιόλα καί ὁ Βάσκος Φραγκίσκος Ξαβιέ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς Μεταρρυθμίσεως καί τῆς ἐπαναστάσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης κατά τῆς ἐκτροπῆς τοῦ παποκαισαρισμοῦ. Βαρύνεται δέ μέ τήν ἄγρια πολεμική καί τίς ὕπουλες ἐνέργειες εἰς βάρος τοῦ μαρτυρικοῦ καί Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως πού δολοφονήθηκε τελικά μέ φρικώδη τρόπο τό 1638. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Λούκαρις ἦτο ἱκανότατος καί μεμορφωμένος καί ἀγωνίστηκε ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, τοῦ ὁποίου τήν ἱστορική συνέχεια ἔβλεπε συνυφασμένη μέ τήν ἀδιαίρετη Ὀρθόδοξη πίστη. Γι’ αὐτό καί μέ ὅλες του τίς δυνάμεις ὑπεράσπιζε τήν ἀκαινοτόμητο καί ἀποστολικοπαράδοτη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Τα πάντα επιβάλλουν εις όλους μας επαγρύπνησιν.
Κατόπιν όλων αυτών των ενεργειών των ταγών της Ορθοδοξίας ο κίνδυνος να απαμβλυνθή εις την ψυχήν μας η συνείδησις, ότι  οι Παπικοί είναι αιρετικοί καθίσταται μεγαλύτερος. Όταν ονομάζουν την Εκκλησίαν  “πλοίον του Πέτρου”,  όταν αναγορεύουν ένα άνθρωπον αλάθητον, όταν παρεισάγουν εις το Σύμβολον της Πίστεως επινοίας ανθρώπων, όταν δημιουργούν νέα δόγματα άγνωστα εις την Μίαν, Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικὴν Εκκλησίαν των πρώτων εννέα αιώνων, όταν στερούν τον λαὸν του Θεού απὸ το Αίμα του Κυρίου, ο Οποίος καλεί τους πάντας να το πίουν, όταν τόσα άλλα παρόμοια διδάσκουν και πράττουν, δεν είναι αιρετικοί;
Είναι αιρετικοὶ οι Παπικοὶ και εμμένουν εις τας αιρετικὰς καινοτομίας των και τολμούν μάλιστα να τας θεωρούν, συμφώνως προς το  μήνυμα του Πάπα, “ως κληρονομίαν Χριστού”. Είναι αιρετικοὶ και δι᾿ αυτὸ ως αιρετικοὺς βλέπουν ημάς τους Ορθοδόξους και ζητούν να εγκαταλείψωμεν την Ορθοδοξίαν μας, ζητούν με την υπόσχεσιν να μας μεταχειρισθούν “μετ᾿ ευσπλαγχνίας” !
Τα πάντα, λοιπόν, διαλαλούν τον κίνδυνον, που διατρέχομεν συνδιαλεγόμενοι με επιμόνους αιρετικούς και τα πάντα επιβάλλουν εις όλους μας επαγρύπνησιν.
Ποία Ορθοδοξία εορτάζουμε;

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα εορτάσουμε όλοι μαζί την νίκη της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων. Όλοι μαζί:  «Τι καλόν το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό».. Όλοι μαζί: Να ενθυμηθούμε το αίμα που έχυσαν οι Άγιοι της Πίστεώς μας προκειμένου να διατηρηθή  ανόθευτος αιωνίως   « η άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστις». Όλοι μαζί: Να τιμήσουμε τους Αγίους της Ορθοδοξίας που έδωσαν την ζωή τους να μην μετατεθούν τα όρια της Πίστεώς μας, «μη μέταιρε όρια αιώνια, α έθεντο οι πατέρες σου». Όλοι μαζί: Κλήρος και Λαός να διακηρύξουμε ότι κρατούμε την Ορθοδοξία μας «καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ’ αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του λόγου».
Αλλά σεβαστοί Πατέρες, ποία Ορθοδοξία εορτάζουμε; Την Ορθοδοξία της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Συμβόλου της Πίστεώς μας ή την  «Ορθοδοξία» που εισαγάγατε εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο «Εκκλησιών» ως ισότιμο μέλος  (θεωρία των κλάδων) ; Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία των Επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων  ή την  «Ορθοδοξία» του Μπαλαμάντ       (17 -24 Ιουνίου 1993) των  «αδελφών Εκκλησιών» όπου η αιρετική Παπική  «Εκκλησία» εξωμοιώθη με την Ορθόδοξη Εκκλησία; Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία της Δ’ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου ή την  «Ορθοδοξία» του Σαμπεζύ-Γενεύης  (Συμφωνητικό Νοεμβρίου 1990), όπου οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες, μετά από 15 αιώνες “ανακάλυψαν”  ότι ουδεμία διαφορά υπάρχει μεταξύ Ορθοδοξίας και Μονοφυσιτισμού; Έτσι, οι «ορθοδοξοι» του Πατριαρχείου Αντιοχείας ασπάζονται την εικόνα του «αγίου» Διόσκορου του σφαγέα του Αγίου Πατριάρχου Κων/πόλεως Φλαβιανού!!! Eορτάζουμε  την Ορθοδοξία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: Τον Πάπα να καταράσθε, ή την «Ορθοδοξία» όλων των Ταγών των τοπικών «Ορθοδόξων» Εκκλησιών, των Επισκόπων της «Εκκλησίας» της Ελλάδος και Αγιορειτών,  των ομονοούντων και κοινωνούντων με τον κ. Βαρθολομαίο;  Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου…..
(τώρα Φραγκίσκου και ο Θεός γνωρίζει πόσων άλλων)

Α΄ Κυριακή των Νηστειών. Ο Θρίαμβος της Ορθοδοξίας

σ.σ. Ωραίο το άρθρο.Θα μπορούσε όμως, ο αδελφός Χριστάκης Ευσταθίου της "Εκκλησίας" Κύπρου να μας πει αν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος πιστεύει αυτά που γράφει για τους Πατέρες και το θρίαμβο της Ορθοδοξίας; Τα έξοδα που σπαταλάει στα αεροπορικά εισητήρια Λευκωσία--Ρώμη για να ασπάζεται τον Αντί του Χριστού, δηλαδή τον Αντίχριστο Πάπα θα αρκούσαν να λύση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ταλαίπωρη Κύπρος μας.... Αυτή την Ορθοδοξία εορτάζουμε; 

Το άρθρο:

Όπως γνωρίζουμε, κάθε Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ανοίγει μπροστά μας δύο θέματα στα οποία ο πιστός καλείται να εντρυφήσει και να αντλήσει πλούσια πνευματικά εφόδια. Έτσι και την πρώτη Κυριακή των νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας.
Θυμόμαστε την μέρα αυτή τη νίκη εναντίον των εικονομάχων, μιας αίρεσης με πολύ επικίνδυνες πλάνες οι οποίες ουσιαστικά συνίστανται στην αμφισβήτηση της Ενανθρώπησης του Κυρίου μας. Αυτό σήμαινε ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σωθεί και να εγκολπωθεί τα αιώνια μηνύματα της αιώνιας αλήθειας του Κυρίου μας.
Ο θρίαμβος της Εκκλησίας
Η νίκη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας σηματοδοτείται με την οριστική


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Αμαρτία διανοητική δύναμις.

Η αμαρτία, κατά πρώτον λόγον, είναι νοητική, διανοητική, νοερά, λογική δύναμις, δηλαδή δύναμις της νοήσεως, της διανοίας, του νου και της λογικής, πλημμυρίζουσα ως λεπτοτάτη «ύλη» την λογικήν και την συνείδησιν του ανθρώπου, τον νουν, την ψυχή και την διάνοιάν του. Αυτή εργάζεται δια της λογικής και της συνειδήσεως του ανθρώπου ως συστατική ενέργεια της λογικής και της συνειδήσεως, ούτως ώστε οι άνθρωποι να θεωρούν όλας τας απάτας και ψευδοαπάτας της λογικής και της συνειδήσεώς των ως τι το ολοτελώς ιδικόν των, ως κάτι το ανθρώπινον και φυσικόν. Και δεν αισθάνονται εν τη αυταπάτη των και δεν κατανοούν εν τη μωρία των, ότι εδώ πρόκειται περί της πανουργίας του διαβόλου, δια της οποίας αυτός απαλλοτριώνει και κρημνίζει τον νουν του ανθρώπου, την λογικήν και την συνείδησίν του, εις την αλογίαν του θανάτου και εις το σκότος από το οποίον δεν ημπορούν να ίδουν τον Θεόν ούτε τα του Θεού. Δια τούτο, ακριβώς, και Τον αρνούνται συχνά, Τον βλασφημούν και Τον απορρίπτουν. Εκ των καρπών των επιστημών αυτών ευκόλως συμπεραίνεται ότι αυταί είναι όντως «διδασκαλίαι δαιμονίων» (Α΄ Τιμ. 4, 1).

Nὰ ἀποδέχεσαι καὶ νὰ τιμᾶς τὶς ἅγιες καὶ οἰκουμενικὲς ἑπτὰ συνόδους


Ὁ Μέγας Φώτιος σὲ κατηχητικὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἄρχοντα Μιχαὴλ τῆς Βουλγαρίας τοῦ γράφει:

«Ἔτσι λοιπὸν σκεπτόμενος καὶ πιστεύοντας, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς ἁγίας, καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, σὺ τὸ ὡραῖο γέννημα τῶν κόπων μου, νὰ ἀποδέχεσαι καὶ νὰ τιμᾶς τὶς ἅγιες καὶ οἰκουμενικὲς ἑπτὰ συνόδους, ἄλλες ἀπὸ αὐτὲς γιατί εἶναι διδάσκαλοι, καὶ ἄλλες γιατί εἶναι πρόμαχοι τῆς εὐσεβείας. Γιατί μὲ αὐτὲς ἀποκρούεται κάθε καινοτομία καὶ αἵρεση, καὶ ἑδραιώνεται στὶς ψυχὲς τῶν εὐσεβῶν ὡς ἀναμφίβολη σεβασμιότητα τὸ αἰώνιο καὶ ἀρχαιοπαράδοτο φρόνημα τῆς ὀρθοδοξίας».