Mαύρη είναι η νύχτα στα βουνά....

Η Ελληνική "Ορθόδοξη" κοινότητα της Κωνσταντινούπολης συνεχίζει την ιφτάρ παράδοσή της.


(σ.σ. Τι είναι το ιφτάρ; Δείπνο μετά την δύση του ηλίου, κατά την περίοδο του Ραμαντάν, συνοδευόμενο με την προσευχή: Ω! Αλλάχ, νηστεύουμε για σένα, και με την δική σου ευλογία τώρα την διακόπτουμε!
Η ελληνική "Ορθόδοξη" κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, βλέπει τον "Ποιμένα" της να μοιράζει αφθόνως  "άγια" Κοράνια, και αυτή με την σειρά της προσφέρει τα ιφτάρ, συμπροσευχομένη στον Αλλάχ. Άλλωστε για τους Οικουμενιστές τί Χριστός τι Αλλάχ όλοι τα ίδια είναι...)

İstanbul's Greek Orthodox community continues its iftar tradition


Write Comment
0
Add to Google
3

Laki Vingas is a representative of the Greek Orthodox community and head of the Minorities Foundation in İstanbul. (Photo: Today's Zaman)
10 July 2013 /SÜMEYRA ÇİÇEK, İSTANBUL
The Greek Orthodox community of İstanbul's Yeniköy neighborhood, which traditionally hosts iftar dinners for Muslims fasting during the month of Ramadan, is continuing its iftar program this year.
“Yeniköy is a multicultural neighborhood,” said Laki Vingas, a representative of the community and head of the Minorities Foundation. The Yeniköy Orthodox Community banner wishing all in the area a happy Ramadan is a usual sight for Yeniköy residents. “We also have great participation from our Muslim neighbors at our Easter celebrations,” Vingas said.
He believes that experiencing such events together brings great happiness to those living in the neighborhood. “We have many neighbors who fast during Ramadan, and we also take part in it and attend iftar dinners. We also host iftar dinners. We love doing this. In fact, we are thinking of organizing iftar dinners with minority foundations in Mardin. We always happily attend iftars organized by others and we always eagerly await the Ramadan pide.”
Vingas said Ramadan is a month of compassion and patience. “Ramadan also brings respect to people and communities. These values only have a meaning when we keep them alive. We should help others feel these sentiments,” he added.

Psalm 33 I will bless the Lord- Ψαλμός 33 Ευλογήσω Τον Κύριον


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ερωτά τον Οικ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο :

Πῶς εἶναι δυνατόν Ὑμεῖς, Παναγιώτατε, ὁ πνευματικός ἡγέτης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νά διαλέγεσθε μέ τόν ἀμετανόητο Παπισμό, ὅταν αὐτός δέν ἔχει ἀποκηρύξει τίς πάμπολλες αἱρέσεις του καί δέν ἔχει δείξει ἴχνος μετανοίας; Ἤ μήπως δέν εἶναι φοβερές καί τρομερές αἱρέσεις Α) ἡ κρατική ὑπόσταση καί δομή τοῦ Βατικανοῦ μέ ὑπουργεῖα καί ὑπουργούς καί τράπεζες, β) τό Filioque (ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ), γ) ἡ κτιστή Θεία Χάρις, δ) τό πρωτεῖο ἐξουσίας, ε) ἡ κατοχή τόσο τῆς κοσμικῆς ὅσο καί τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας ἀπό τόν Πάπα, στ) τό ἀλάθητο, ζ) οἱ θεωρίες περί ἐσχάτου κριτοῦ τῆς Ἐκκλησίας, περί αὐθεντίας, περί μοναρχικοῦ ἀξιώματος, ἐκκλήτου καί ἀναμαρτησίας, περί ἄκρου Ἀρχιερέως τοῦ Πάπα, η) τό διά ραντισμοῦ «βάπτισμα», θ) τά ἄζυμα (ὄστια), ι) ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ μέ τά ἰδρυτικά λόγια καί ὄχι μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ θεωρία τῆς μετουσιώσεως, ια) ἡ στέρηση τῆς κοινωνίας τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ στούς λαϊκούς καί ἡ παροχή σέ αὐτούς μόνο τοῦ Σώματος, ιβ) ἡ στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας ἀπό τά νήπια, ιγ) ἡ Μαριολατρεία, ιδ) ἡ ἄσπιλος σύλληψη καί ἡ ἐνσώματη ἀνάληψη τῆς Θεοτόκου, ιε) τό καθαρτήριο πῦρ, ιστ) τά λυσίποινα, ιζ) ἡ περίσσεια ἀξιομισθία τοῦ Χριστοῦ, ιη) ἡ περίσσεια τῶν ἔργων τῶν Ἁγίων, ιθ) ἡ ἀξιομισθία τῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου, κ) τά ἀγάλματα καί γενικά ἡ θρησκευτική ζωγραφική ἀντί τῆς Ὀρθοδόξου εἰκονογραφίας, κα) ἡ ὑποχρεωτική ἀγαμία τοῦ κλήρου, κβ) ἡ ἀναγνώριση σφαγέων (βλ. Στέπινατς) ὡς «ἁγίων», κγ) ἡ θεωρία περί προσβολῆς καί ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης, λόγω τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί γενικά τό δικανικό πνεῦμα, ἀπό τό ὁποῖο κυριαρχεῖται ὁ Παπισμός, κδ) ἡ ἀπόρριψη τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί ἡ ἐκμετάλλευσή της ὡς ὀργάνου τῆς παπικῆς διδακτικῆς ἐξουσίας (ὁ Πάπας εἶναι ἡ Παράδοση), κε) ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ἀλάθητος Πάπας εἶναι ὁ μοναδικός φύλακας, κριτής καί ἑρμηνευτής τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, κστ) ἡ θεώρηση τῆς ἀρχέγονης δικαιοσύνης ὡς ὑπερφυσικοῦ δώρου τῆς Θείας Χάριτος, πού προστέθηκε ‘κατά συμβεβηκός’ στό ‘κατ’εἰκόνα’, τό ὁποῖο νοεῖται μέσα σέ πλαίσια αὐτάρκειας καί στατικότητας, κζ) ἡ ἀπώλεια τῆς ἀρχέγονης δικαιοσύνης καί ἡ διατήρηση ἀλωβήτου καί σώου τοῦ κατ’εἰκόνα, κη) ἡ «πάσχουσα ἐκκλησία», ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό τούς πιστούς, πού βρίσκονται στό καθαρτήριο πῦρ, κθ) ἡ ἀπόρριψη τῆς ἰσότητος τῶν ἐπισκόπων, λ) τό συγκεντρωτικό καί ἀπολυταρχικό διοικητικό σύστημα μέ ἀπόλυτο μονάρχη τόν Πάπα, πού εἰσήγαγε τόν παποκαισαρισμό, λα) τά μοναχικά τάγματα καί ὁ ὀργανωτικός-κοινωνικός χαρακτήρας τοῦ μοναχισμοῦ, λβ) ὁ ἀπρόσωπος καί δικανικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, λγ) ἡ ἐπάρατη Οὐνία, δούρειος ἵππος τοῦ Παπισμοῦ;

Οι «50 ομιλίες» του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Μελέτημα  33ον.


1. Επίσης και το φως που έλαμψε στον μακάριο Παύλο στο δρόμο της Δαμασκού, με το οποίο υψώθηκε ως τον τρίτο ουρανό και άκουσε αλάλητα μυστήρια, δεν ήταν κάποιος φωτισμός νοημάτων και γνώσεως.Ήταν υποστατική μέσα στην ψυχή, έλλαμψη της δυνάμεως του αγαθού Πνεύματος. Την υπερβολική λαμπρότητα αυτού του φωτός δεν μπόρεσαν ν΄ αντέξουν τα σαρκικά μάτια και τυφλώθηκαν. Με αυτό το φως αποκαλύπτεται κάθε γνώση και γνωστοποιείται αληθινά ο Θεός στην άξια και αγαπώμενη από Αυτόν ψυχή.                                                                                                             
2. Κάθε ψυχή που με τη δική της επιμέλεια και πίστη αξιώθηκε να ντυθεί από εδώ τελείως το Χριστό με την εσωτερική πληροφορία της Χάριτος, μυείται από τώρα στη γνώση όλων των ουρανίων μυστηρίων. Κατά δε τη μεγάλη ημέρα της αναστάσεως, και το σώμα της θα συνδοξασθεί με την ίδια δόξα και θα αρπαγεί στους Ουρανούς από το Πνεύμα. Οπότε θα αξιωθεί να γίνει όμοιο με το δοξασμένο σώμα του Χριστού μας και έτσι θα κληρονομήσει και την αιώνια χαρά στη Βασιλεία των Ουρανών, μαζί με το Δεσπότη Χριστό μας.                                                                                                                           
3. Η Θεόμορφη εικόνα του Αγίου Πνεύματος, που έχουν οι άγιοι κατά κάποιο τρόπο, σαν τυπωμένη από τώρα μέσα τους, θα κάνει τότε και το σώμα εξωτερικά Θεόμορφο και ουράνιο. Στους αμαρτωλούς, αλλοίμονο, το σκοτεινό κάλυμμα του κοσμικού πνεύματος που τύλιξε την ψυχή τους και με τα πάθη έκανε το νου τους σκοτεινό, θα παρουσιάσει τότε και το σώμα σκοτεινό και γεμάτο από κάθε λογής ντροπή.                                                                                                                                                           
4. Μετά την παράβαση η αγαθότητα του Θεού κατεδίκασε σε θάνατο τον Αδάμ. Ήρθε πρώτα ο θάνατος στην ψυχή του και ακολούθησε ο σωματικός θάνατος μετά 930 χρόνια. Έτσι και τώρα ο Θεός με το σταυρικό θάνατο του Σωτήρα Χριστού συμφιλιώθηκε με τον άνθρωπο, που αληθινά πίστεψε και ξαναζωντάνεψε την ψυχή του για να ξαναζωντανέψει και να ντύσει μ΄ αθάνατη και άφθαρτη δόξα το σώμα του.                                                                                                                                          
5. Γιατί, όπως λέει ο μακάριος Παύλος, η στέρεη τροφή είναι για τους τελείους, οι οποίοι έχουν γυμνασμένα τα πνευματικά αισθητήρια, στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Αλλά και ο Θείος Πέτρος λέει: «Και σεις, έχοντας τα λόγια των Προφητών, καλά θα κάνετε να τα προσέχετε, γιατί είναι σαν λυχνάρι που φέγγει στο σκοτάδι, ώσπου να χαράξει η μέρα και ν΄ ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός». Αλλά οι πολλοί δεν διαφέρουν διόλου από εκείνους που βαδίζουν τη νύχτα χωρίς κανένα φως και χωρίς την παραμικρή ακτίδα. Χωρίς δηλαδή κάποιο Θεϊκό λόγο να φωτίζει τις ψυχές τους, ώστε σχεδόν να μοιάζουν με τυφλούς. Αυτοί είναι οι ολότελα δεμένοι με τα δεσμά της ύλης και τις βιοτικές αλυσίδες. Και ούτε ο φόβος του Θεού τους συγκρατεί, ούτε κανένα αγαθό έργο κάνουν. Γιατί, όσοι από εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο κρατούν την πίστη και το φόβο του Θεού, αυτοί δεν τυλίγονται ολότελα στο σκοτάδι. Γι΄ αυτό και μπορούν να έχουν ελπίδα σωτηρίας.

Κύπρος: Μάθημα επιβίωσης του ελληνισμού

Του Κωνσταντίνου Χολέβα.
Στις 9 Ιουλίου ο Κυπριακός Ελληνισμός και το Έθνος ολόκληρο τιμά τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των τριών Επισκόπων και των 486 κληρικών και λαϊκών που εκτελέσθηκαν από τους Τούρκους την 9η Ιουλίου 1821. Ο Εθνομάρτυς Κυπριανός έμεινε στην Ιστορία με τη θρυλική απάντησή του στο Οθωμανό διοικητή Κιουτσούκ Μεχμέτ, την οποία κατέγραψε γλαφυρότατα ο Κύπριος ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης σε σχετικό ποίημά του: «Η Ρωμηοσύνη εν να χαθή όντας ο κόσμος λείψη»! Δηλαδή το Ελληνορθόδοξο Γένος θα εξαφανισθεί μόνον όταν έλθει η συντέλεια του κόσμου. Μήνυμα ελπίδας και επιβίωσης, το οποίο εκφράζει τη δύναμη του Ελληνισμού, το αναστάσιμο μήνυμα της Ορθοδοξίας, το αντιστασιακό φρόνημα του Έθνους μας και την πίστη στη διαχρονική ιστορική πορεία μας.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Iερά Μητρόπολις Πειραιώς :


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

Ο «Κολοφών των κακών» (Iερός Χρυσόστομος).

     Με πολλή ανησυχία και θλίψη παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό μια καταιγιστική επέλαση του πάθους της ομοφυλοφιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαπιστώνουμε μια απρόσμενη συμπάθεια προς αυτή, από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και μια προκλητική αποδοχή από τις κυβερνήσεις των κρατών, επιχειρώντας να την νομιμοποιήσουν και να την καθιερώσουν, όχι μόνο ως νόμιμη, αλλά και ως φυσική επιλογή. Για να «χρυσώσουν το χάπι» έπαψαν πλέον να την χαρακτηρίζουν ως σεξουαλική διαστροφή και την ονομάζουν «διαφορετικότητα»! Σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία, έχουν αναγάγει τη σχέση μεταξύ των ομοφύλων ατόμων σε νομική σχέση «γάμου» με όλα τα δικαιώματα του γάμου μεταξύ των ετεροφυλικών ατόμων. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, δίνονται περισσότερα δικαιώματα στους «γάμους» των ομοφυλοφίλων. Αναφέρουμε για παράδειγμα πρόσφατη απόφαση του Πολεμικού Ναυτικού των Η.Π.Α. η οποία δίνει σκανδαλώδεις διευκολύνσεις και προνόμια σε ζευγάρια ομοφυλοφίλων στρατιωτικών, σε σχέση με τα ετερόφυλα ζευγάρια! Στην Αγγλία η κατάσταση είναι ακόμη πιό τραγική.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η κινητοποίηση των πολιτών ακύρωσε τον διαγωνισμό για το τζαμί!

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=24&t=8064

Σήμερα, 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 08:30, συγκεντρωθήκαμε έξω από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) στην οποία επρόκειτο να διενεργηθεί η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την ανέγερση του τεμένους στον Βοτανικό,
όπου και διαμαρτυρηθήκαμε για την επαίσχυντη απόφαση της ανέγερσης τεμένους, την κατάφωρη παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης και την καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων που απορρέουν από το ίδιο το Σύνταγμα.

Οι Έλληνες Πολίτες κρατώντας
Ελληνικές Σημαίες βροντοφώναξαν το «ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ».
Οι καθ’ όλα ευγενέστατοι υπάλληλοι της υπηρεσίας κλήθηκαν να συνταχθούν μαζί μας και να αρνηθούν να συναινέσουν στο έγκλημα κατά της Ελλάδος και να καταπατήσουν και οι ίδιοι τον όρκο τους στο Ελληνικό Σύνταγμα. Αρκετοί ήταν αυτοί που συμμερίστηκαν και συντάχθηκαν… νοερώς… μα κανείς τους δεν είχε το σθένος να κάνει αυτό που ορίζει ο όρκος του στο Ελληνικό Σύνταγμα!

Από τις ΔΕΚΑ ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες, που τόλμησαν και πλησίασαν τον χώρο της ΕΥΔΕΚ διά των εκπροσώπων τους, ουδέ μία κατάφερε να εισέλθει στην υπηρεσία και να καταθέσει φάκελο προσφοράς!
Ακόμη και όταν κάποιοι εξ αυτών κάλεσαν την ΥΑΤ που ευρίσκετο εκεί για την προστασία τους (ή την με συνοδεία είσοδό τους στην υπηρεσία), πάλι δεν μπόρεσαν να εισέλθουν.

Αποτέλεσμα; Η δημοπρασία εκρίθη ΑΓΟΝΗ καθ’ ότι ΟΥΔΕΜΙΑ προσφορά κατετέθη!

Εν τω μεταξύ είχε πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ από τον Σύλλογο Αθηνά του Βοτανικού
για την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της δημοπρασίας, γεγονός που την καθιστά υποχρεωτικά να τελεί εν αναμονή της εκδίκασης της αποφάσεως για την ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ του νόμου 3512/2006 περί ανεγέρσεως τεμένους στον Βοτανικό.

Ευχαριστούμε όλους και κυρίως τους Κυπρίους και Ποντίους αδελφούς που αγωνίσθησαν μαζί μας σήμερα και παραμένουμε σε επαφή για τις επόμενες κινήσεις μας.

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΧΗ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΕΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑ ΙΕΡΟ
ΣΕ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΠΟΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!

«ΔΡΑΣΗ ανεξαρτήτων ΠΟΛΙΤΩΝ»
Κατά της κατασκευής ή αδειοδότησης
μουσουλμανικού τεμένους ή τζαμιού

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Εις αυτήν την πολυσήμαντον ημέραν ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς θα διατυπώση την εσχάτην, την τελεσίδικον κρίσιν Του περί ολοκλήρου της ιστορίας του κόσμου και του ανθρώπου, περί όλων των ανθρώπων μαζί και περί εκάστου προσωπικώς. Και όπως εις το τέλος της δημιουργίας επεσκόπησεν όλα τα δημιουργηθέντα όντα και κτίσματα και εξέφρασεν περί πάντων την κρίσιν Του, ότι είναι «λίαν καλά» (Γεν. 1, 31), ούτως, ο Τρισήλιος Κύριος θα επιθεωρήση και την εσχάτην ημέραν όλα τα όντα και κτίσματα, εις το τέλος της πορείας των δια μέσου της ιστορίας, και θα εκφράση την κρίσιν Του περί πάντων.Τότε θα χωρίση τελικώς τους καλούς και τους κακούς, και θα ορίση ανυπέρβατον και αδιάβατον όρον μεταξύ των. Τότε θα διατυπώση την τελικήν Του αλάθητον κρίσιν περί όλων των ανθρωπίνων αξιών, τότε θα ζυγίση εις τον τέλειον και ακριβή ζυγόν της Δικαιοσύνης και της Αγάπης Του όλα τα έργα των ανθρώπων, όλας τας σκέψεις και λογισμούς των ανθρώπων, όλα τα αισθήματα των ανθρώπων, όλας τας επιθυμίας των ανθρώπων, όλας τας λέξεις και λογισμούς των ανθρώπων, τότε θα τελειώση «το μυστήριον του Θεού» (Αποκ. 10, 7) περί του ανθρώπου, περί της κτίσεως, περί του κόσμου, περί του σύμπαντος. Τότε όλοι οι αγαθοί και παν το αγαθόν θα κληρονομήση την αιώνιον Μακαριότητα, τον αιώνιον Παράδεισον, την γλυκυτάτην Βασιλείαν των Ουρανών του Γλυκυτάτου Κυρίου Ιησού, όλοι δε οι κακοί και παν το κακόν την αιώνιον βάσανον, την αιώνιον Κόλασιν εις το πάμπικρον βασίλειον των παγκάκων πεσόντων αγγέλων.