Περικοπή ανέκδοτος εκ του βίου του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου.


(εκ του υπ΄ αριθμ. 79 Χειρογράφου Κώδικος της Ι. Μονής Καρακάλλου)

….Όταν έγινα χρόνων επτά, εζήτουν άρτον πολλάκις από τον τραπεζάρην (εις τα κοινόβια, ούτω ονομάζεται αυτός που ετοιμάζει την τράπεζαν των Μοναχών) και επήγαινον εις την Εκκλησίαν όπου ήτο η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, βαστάζουσα το άγιον βρέφος εις τας αγκάλας της, προς τον οποίον έλεγα ταύτα, κατά την γνώσιν οπού είχα τότε και φρόνησιν. «Εσύ είσαι μικρόν παιδί ωσάν εμένα, αλλά εμένα μου δίδει ο τραπεζάρης ψωμί και τρώγω όσον θέλω, και συ πως πορεύεσαι άσιτος; Λάβε τον άρτον ετούτον και φάγε τον». Ταύτα λέγων του έδιδα το ψωμί, ο δε Ιησούς Χριστός ελάμβανεν αυτό θαυμασίως από το χέρι μου, και δεν ηξεύρω τι το έκαμνεν. Ούτως λοιπόν έγινε πολλές φορές και μου εφαίνετο πως το έτρωγεν. Ο Τραπεζάρης λοιπόν ήλθε κατόπιν μου μίαν ημέραν οπού του εζήτησα πολλαίς φοραίς ψωμί, δια να ιδή τι το έκαμνα, και βλέπων αυτήν την θαυματουργίαν εξεπλάγη και το είπε εις τον Ηγούμενον. Ο Ηγούμενος τον επρόσταξε να μη μου δώσει πλέον ψωμί όταν του ζητήσω, αλλά να μου ειπή να υπάγω να μου δώση εκείνος όπου του έδιδα και εγώ το ιδικόν μου μερίδιον και ούτως εποίησα. Όθεν πορευθείς εις την ρηθείσαν εικόνα είπον:  Ο τραπεζάρης δεν μου δίδει πλέον ψωμί, αλλά μου είπε να μου δώσης από το ιδικό σου, καθώς και εγώ πολλάκις σου έδωκα. Ταύτα λέγων εγώ, άπλωσε την δεξιάν ο Δεσπότης και μου δίδει ένα ωραιότατον άρτον, τόσον μεγάλον όπου δεν εδυνάμην να τον σηκώσω και μετά βίας και κόπου πολλού απήλθον εις τον Ηγούμενον, ο οποίος με τους λοιπούς αδελφούς εξεπλήττοντο, και με ευλαβούντο από την ώραν εκείνην και με ετιμούσαν.                                        Ήσαν δε πάντες οι μοναχοί αυτής της Μονής αγιώτατοι, πορευόμενοι εν πάσαις ταις εντολαίς του Κυρίου άμεμπτοι… έμαθον υπ΄ αυτών και εδιδάχθην την Ιεράν Γραφήν και της μοναδικής πολιτείας όλας τας τάξεις και πάσαν ακρίβειαν.

Εν Αγίω Όρει εν τη Ιερά Κοινοβιακή Μονή του Καρακάλλου                                1 Οκτωβρίου 1949. 

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.β΄. Ἡ ἀποτείχισις τῶν Ἁγιορειτῶν ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα

Επειδή ὁ σκοπός τῆς παρούσης μελέτης δέν εἶναι ἡ διεξοδική ἀνάλυσις ἑκάστης ἀποτειχίσεως, ἀλλά τό ὅτι ἡ ἀποτείχισις εἶναι ἡ ἐν καιρῷ αἱρέσεως ὀρθόδοξος θέσις καί γραμμή, διά τοῦτο θά ἀναφέρωμε καί ὀλίγα διά τήν δευτέρα ἀποτείχισι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ἡ ὁποία συνέβη στό Ἅγ. Ὄρος κατά τήν τριετία τοῦ 1970-1973. Μελετῶντας ὅσα κείμενα ἔφθασαν εἰς ἡμᾶς διά τήν ἁγιορείτικη ἀποτείχισι, διαπιστώνομε ὅτι αὐτή ἐξεκίνησε μέ ὅλες τις πατερικές προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νά ὑπάρχουν διά νά εἶναι νόμιμος ἡ ἀποτείχισις καί θεάρεστος ὁ σκοπός της. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ τό ξεκίνημα ἦτο ἄριστον, τό τέλος της ἦτο ἀπελπιστικά κακό, ταπεινωτικό καί ἄδοξο. Διότι οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες κατέθεσαν τά ὅπλα τότε πού ἔπρεπε νά ἐντείνουν τόν ἀγῶνα των, ὅταν δηλαδή ἄρχισαν οἱ ἀπειλές καί οἱ φοβέρες ἀπό τούς Πατριαρχικούς ἐξάρχους · τότε πού ἦταν προβληματισμένοι οἱ Πατριαρχικοί καί οἱ Οἰκουμενιστές · τότε πού τά βλέμματα τῶν Ὀρθοδόξων ἐνατένιζον εἰς τό Ἅγ. Ὄρος ὡς εἰς τήν ἀκρόπολιν τῆς Ὀρθοδοξίας, προσδοκῶντας τήν ἀποκατάστασιν τῆς πίστεως. Καί θυμίζει αὐτή ἡ ἀποτείχισις τήνΜικρασιατική
καταστροφή, ἡ ὁποία ἐξεκίνησε μέ νίκες καί θριάμβους καί κατέληξε σέ ταπεινωτική ἧττα καί θρίαμβο τῶν ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι εἰς τό ἑξῆς θά ἔχουν τόν ἀέρα τοῦ νικητοῦ καί θά ρυθμίζουν τίς κινήσεις καί τούς «πατριωτισμούς» τῶν ἡττημένων. Ὁ νοῶν νοείτω καί διά τά ἐκκλησιαστικά.

Συνεχίζεται.

Το έλαττον υπό του κρείττονος ευλογείται


O Πάπας είχε υπογράψει ως Καρδινάλιος το 2000 και το επανέλαβε το 2007 στη δήλωση Dominus Ιesus  ότι :  Υπάρχει μία μόνο Εκκλησία του Χριστού η Οποία διατηρείται εντός της Καθολικής Εκκλησίας και κυβερνάται από τον διάδοχο του Πέτρου και τους Επισκόπους που ευρίσκονται σε κοινωνία με αυτόν.

Γνωρίζοντας αυτό, ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος εδέχθη την "ευλογία" από τον παπικό Καρδινάλιο, διότι όπως αναφέρει η Αγία Γραφή χωρίς δε πάσης αντιλογίας το έλαττον υπό του κρείττονος ευλογείται (Εβρ. 7, 7).......

Taufgedächtnis

6''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ 2-4-06'

Uploaded by on Sep 4, 2010

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο υγιής πατριωτισμός
(πάντηση σέ παρερμηνεες)

Κωνσταντνος Χολέβας
Πολιτικός πιστήμων

Προσφάτως προβλήθηκαν
ρισμένες τεκμηρίωτες καί προκλητικές πόψεις «μοντέρνων» θεολόγων, ο ποοι κατηγορον καί παρερμηνεύουν τή διαχρονική στάση τς ρθοδόξου κκλησίας ναντι το πατριωτισμο και τς θνικς ταυτότητος. Θεωρον τι κακς ναφερόμαστε στήν ρθοδοξία ς στοιχεο τς πολιτιστικς μας ταυτότητος καί πί πλέον λέγουν τι ο γνες τς κκλησίας πέρ τς θνικς λευθερίας πρξαν μία παρένθεση, ποία πρέπει νά κλείσει. ρθότατα καί μέ πλόυσια πιχειρήματα πήντησε δη Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ. Προσωπικά θά θελα πλς νά σημειώσω ρισμένες στορικές παρατηρήσεις ες πίρρωσιν τν πόψεων το Σεβασμιωτάτου.
πό τήν ρχαιότητα δη ρόδοτος χει παραδεχθε τι θρησκεία ποτελε θεμελιδες συστατικό τς ταυτότητος νός θνους. 
Θεωρε
ς νωτικά στοιχεα τν διασπασμένων λληνικν πόλεων-κρατν τήν κοινή καταγωγή, τήν κοινή γλσσα, τήν κοινή θρησκεία καί τά μοειδ (μότροπα) θη καί θιμα. ξ λλου κατά τίς δύο χιλιετίες τς Χριστιανικς ζως το Γένους μας λληνες καί ξένοι χουν καταγράψει τήν μεγάλη πίδραση τς ρθοδοξίας πί τς θνικς καί πολιτιστικς μας διοπροσωπίας.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Opa! It's Time for the Greek Food Festival


The festival will be held this weekend, June 22 to 24, in Oakmont.


For 38 years, the community and the members of the Dormition of the Theotokos Greek Orthodox Church in Oakmont have been coming together to celebrate the annual Greek Food Festival.

Each year, patrons from all over the region visit the church festival, which is held the last full weekend of June.

In Greece, a panayita (festival) consists of good food, drink, music and dancing. The Greek Food Festival in Oakmont offers that—and more—to its visitors.

Visitors can take a tour of Greece with their palates as they enjoy many of the country's entrees and deserts.

Some of the food sold includes lamb shank, chicken glazed with fruit and honey, gyros, smelts, stuffed grape leaves, honeyballs, baklava, and much more.

The Grecian Express Band will be playing music throughout the three nights, and the Grecian Odyssey Dancers will perform at around 7 p.m. and 8 p.m. all three nights.

The church bookstore, where patrons can buy a variety of Greek gifts and religious items, also will be open.

Σκληραίνει τη στάση της απέναντι στην ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων η ΒουλγαρίαΠολύ αυστηρή στάση στην ευρωπαϊκή πορεία της ΠΓΔΜ προαναγγέλλει ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπ. Μπορίσοφ με αφορμή την υπόθεση Μίτρεβα.
Η Βουλγαρία θα είναι πολύ αυστηρή κατά την έγκριση των κριτηρίων ένταξης της ΠΓΔΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διεμήνυσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, με αφορμή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της ΠΓΔΜ στην υπόθεση της Σπάσκα Μίτρεβα.
Η Σπάσκα Μίτρεβα, η οποία πολιτογραφήθηκε Βουλγάρα υπήκοος το 2009 και μετακόμισε στη Σόφια, ενώ μέχρι τότε ζούσε στη Γεύγελη της ΠΓΔΜ, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη εδώ και αρκετά χρόνια με τον πρώην σύζυγό της, πολίτη της ΠΓΔΜ, σχετικά με την επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους.
Μάλιστα, το 2008 δικαστήριο της ΠΓΔΜ την είχε καταδικάσει σε τρίμηνη φυλάκιση, επειδή δεν επέτρεπε στον πρώην σύζυγό της να βλέπει το παιδί, παρά την περί αυτού αντίθετη απόφαση του Δικαστηρίου.
Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της βουλγαρικής κυβέρνησης, που, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, θεώρησε ότι η δίωξή της οφείλεται σε λόγους που αφορούν την πολιτογράφησή της ως Βουλγάρας υπηκόου.
Σε μία τελευταία εξέλιξη, το Ανώτατο Δικαστήριο της ΠΓΔΜ αποφάσισε να αφαιρέσει την επιμέλεια της ανήλικης κόρης του ζευγαριού από τη μητέρα, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις στη Βουλγαρία και, μάλιστα, δια στόματος του ίδιου του κ. Μπορίσοφ.
«Ως κράτος δεν σχολιάζουμε τη δικαστική απόφαση στην υπόθεση Μίτρεβα, αλλά η Βουλγαρία θα είναι πολύ αυστηρή κατά την έγκριση των κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ» τόνισε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός.
«Ήλπιζα, ειλικρινά, ότι οι συνάδελφοι στα Σκόπια θα εργάζονται για τη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων, αλλά δεν περνάει μία μέρα, ούτε μία βδομάδα, χωρίς να λαμβάνουμε δείγματα μιας στάσης (από την πλευρά των Σκοπίων), που δεν αξίζει στο βουλγαρικό λαό» συμπλήρωσε ο κ. Μπορίσοφ.
Υπογράμμισε δε πως το δικαστικό σύστημα στην ΠΓΔΜ θα αξιολογηθεί, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, δηλαδή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κριτηρίων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_20/06/2012_448040

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΜΑΣ

--Πραγμάτωσις της Ορθοδοξίας—

Είναι δύσκολον, πάρα πολύ δύσκολον, εις την στενήν ανθρωπίνην ψυχήν και εις το ακόμη στενώτερον ανθρώπινον σώμα, να εισδύση η άπειρος και αιωνία ζωή. Οι φυλακισμένοι κάτοικοι της γης στέκουν με υποψίαν εμπρός εις κάθε τι το επέκεινα. Φυλακισμένοι εις την φυλακήν του χρόνου και του χώρου δεν αντέχουν, από αταβισμόν ή ίσως από αδράνειαν, το να εισδύση εντός των κάτι το υπερχρονικόν και υπερτοπικόν, κάτι το επέκεινα και αιώνιον. Μίαν τοιαύτην εισβολήν την θεωρούν ως επίθεσιν και απαντούν με πόλεμον. Δεδομένου μάλιστα ότι ο «σης» του χρόνου διαφθείρει τον άνθρωπον, αυτός δεν αγαπά την επέμβασιν της αιωνιότητος εις την ζωήν του και δυσκόλως προσαρμόζεται προς αυτήν. Την επέμβασιν ταύτην την θεωρεί συχνά ως βίαν και ασυγχώρητον θράσος, και άλλοτε μεν γίνεται σκληρός επαναστάτης εναντίον της αιωνιότητος, διότι βλέπει ότι είναι πάρα πολύ μικρός απέναντί της, άλλοτε δε φθάνει μέχρις αγρίου μίσους εναντίον της, διότι την θεωρεί υπό πρίσμα πολύ ανθρώπινον, πολύ γήϊνον, πολύ ενδοκοσμικόν. Βυθισμένος με το σώμα εις την ύλην, δεμένος με την δύναμιν της βαρύτητος εις τον χρόνον και τον χώρον και έχων αποχωρισμένον το πνεύμα του από την αιωνιότητα, ο ενδοκόσμιος άνθρωπος δεν αγαπά τας δυσχερείς εκδρομάς προς το επέκεινα και το αιώνιον. Το χάσμα το οποίον υπάρχει μεταξύ χρόνου και αιωνιότητος είναι δι΄ αυτόν αγεφύρωτον, διότι του λείπει η αναγκαία ικανότης και η δύναμις να το δρασκελήση. Πολιορκημένος πανταχόθεν από τον θάνατον ο άνθρωπος περιπαίζει εκείνους οι οποίοι του λέγουν: «ο άνθρωπος είναι αθάνατος και αιώνιος». Αθάνατος, ως προς τι; Ως προς το θνητόν σώμα του; Αιώνιος, ως προς τι; Ως προς το αδύνατον πνεύμα του;  

Από την Ιεραποστολή στην Κορέα


Είμαι ο πατέρας του κλέφτη...!Παρακαλώ τους σεβαστούς αναγνώστες του περιοδικού να μου επιτρέψουν να παρουσιάσω ενα γεγονός, το οποίο μάς συγκλόνισε τον τελευταίο καιρό στην Κορέα. Πρόκειται για την πνευματική αντιμετώπιση, από Κορεάτες νεοφώτιστους Ορθόδοξους γονείς, ενός σοβαρού παιδαγωγικού προβλήματος. Πήρα την απόφαση να το καταγράψω, επειδή ίσως φανεί χρήσιμο και για τους Έλληνες γονείς.
Ο οκτάχρονος γιος της οικογένειας είναι πολύ ζωηρός. Και στο παρελθόν έχει προκαλέσει προβλήματα και ανησυχίες στους γονείς του. Αλλά η τελευταία πράξη του τους άφησε άναυδους.
Συνήθως, όταν ο Β. επιστρέφει από το σχολείο, η μητέρα του ελέγχει την σχολική του σάκα και συζητάει μαζί του πώς πέρασε στο σχολείο, τι μάθημα έκανε, τι βαθμό πήρε στην ορθογραφία κ.λπ. Μια μέρα στην σάκα η μητέρα βρήκε χρήματα. Μετά από αλλεπάλληλες ερωτήσεις τελικώς ο Β. ομολόγησε ότι τα έκλεψε. Η μητέρα κράτησε την ψυχραιμία της και προσπάθησε να εξακριβώσει τον τρόπο και τον λόγο της κλοπής.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

π. Θ. Ζήσης. Αγάπη Αγ. Ιωάν. Χρυσοστόμου για Απ. Παύλο


Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιούν 2012 από 
π. Θεόδωρος Ζήσης - Η αγάπη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/2FEB2E3E.el.aspx