ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ «Φανάρι -Βατικανό: "Προς σύνθεσιν τελική "


ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ.


Ο Μ. Αντώνιος λέγει σε μια απ τις «Συμβουλς» του, που διεσώθηκαν, τα εξής για την πλεονεξία: 

«Εκείνοι, που δεν αρκούνται σε αυτά, που χρει
άζονται για να ζουν, αλλά επιθυμούν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτόν τους στα πάθη, που ταράζουν την ψυχή και της φέρνουν λογισμούς και φαντασίες, ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Και όπως τα ρούχα, που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους, που τρέχουν στο αγώνισμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει, εμποδίζει τις ψυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν». 

O Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, προς τον Υπουργό Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

Υπουργέ μου,


Ἐπανελθών ἀπό τό 25νθήμερο ταξίδι μου εἰς τήν Αὐστραλίαν, ὅπου ἕνας ἄλλος – νέος κόσμος ζῆ, κινεῖται καί ἀναπτύσσεται, θεωρῶ χρήσιμο καί ἐπιβεβλημένο, ἐν ὄψει τῶν ὅσων τεκταίνονται διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τίς μηδενικές προσλήψεις Θεολόγων καθηγητῶν κατά τό τρέχον σχολικόν ἔτος, καί τόν ἐπιχειρούμενο ἀπό σκοτεινές δυνάμεις ἀποχρωματισμό τῆς παιδείας ἀπό τίς ἑλληνοχριστιανικές μας παραδόσεις, νά καταθέσω μέ βαθύτατο πόνο ψυχῆς τά κάτωθι λίαν θετικά δεδομένα τῆς Αὐστραλιανῆς ἠπείρου, σχετικά μέ τά ἀνωτέρω, ἐν τιμῇ πολλῇ πρός τό πρόσωπόν σας, καί νά ἐκλιπαρήσω Ὑμᾶς, τόν καθ ̓ ὕλην ἁρμόδιον Ὑπουργόν, τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας κ.Ἀντώνιον Σαμαρᾶν καί τήν Κυβέρνησιν τοῦ Κράτους μας, νά παρέμβητε δυναμικά τήν ὑστάτην αὐτήν ὥραν, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τό χεῖλος τοῦ κρημνοῦ, διά τήν ἀποτροπήν ἐπαπειλουμένης ἐθνικῆς συμφορᾶς.
Παρακαλῶ, λοιπόν, θερμότατα τήν εὐγένειαν καί ἐξοχότητά σας νά ἐπιστήσετε τήν προσοχήν σας εἰς τά ἀκόλουθα:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Tώρα... και Τότε:

ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’ ΕΙΣ ΤΗΝ Ζ’ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ.

T χάριτι το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν Χριστο Εχαριστήριον Δοξολογίαν ναπέμψαμεν σήμερον τ γί Τριαδικ Θε μν ν τ Πανιέρ Να τς ναστάσεως, πί τ βδόμ πετεί τς ναρρήσεως τς μν Μετριότητος ες τόν αματόρρυτον θρόνον γίου ακώβου το δελφοθέου καί πρώτου εράρχου τν εροσολύμων………


Απολιπών τον βίον ο Αρχιερεύς των  Ιεροσολύμων Ζαχαρίας (609-632), συνηθροίσθη όλον το πλήθος εις την Εκκλησίαν και κλείσαντες τάς πύλας του Ναού και σφραγίσαντες επιμελώς, ανέμενον έξωθεν, ίνα ίδωσι ποίον Αρχιερέα και Ποιμένα θέλει τους εξαποστείλει ο Θεός, διότι τοιαύτην καλήν συνήθειαν είχον οι άνθρωποι εκείνοι. Οπόταν δηλαδή ήθελον να εκλέξουν νέον Αρχιερέα, έκλειον καλώς τας θύρας του Ναού και όστις ήθελε δυνηθή να ανοίξη αυτάς διά προσευχής, εκείνον ευθύς ως άξιον εχειροτονούσαν. Τότε λοιπόν, ως υπό θείας Χάριτος οδηγηθείς ο ιερός Μόδεστος, έφθασεν εις τάς πύλας του Ναού και ευθύς διά της προσευχής του αι θύραι ηνοίχθησαν και ο θείος Μόδεστος Αρχιερεύς του Θεού αποκατεστάθη, διά την απλότητα, την καθαρότητα και την αγάπην την οποίαν είχεν εις τον Θεόν. Χειροτονηθείς δε Αρχιερεύς ο Άγιος και αγωνιζόμενος καθ΄ εκάστην έτι περισσότερον, του εδόθη τοιαύτη Χάρις εκ Θεού και τοιαύτη πλουσιωτάτη δύναμις, ώστε εκτός από τα άλλα θαύματα και τας ιατρείας, τας οποίας έκαμεν εις τους ανθρώπους, εθεράπευε και τα ζώα.

Κατοπτρίσθητε, Αγιοταφίτες "Πατέρες", κατοπτρίσθητε Οικουμενιστές Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι, πού ως λύκοι ωρυόμενοι, με διαπλοκάς και μηχανορραφείας, προσπαθείτε να αλώσετε την Ορθοδοξία μας. Μετρήθητε διά του θείου αυτού τρόπου αναδείξεως Ποιμένων. Ζυγίσθητε επί του απαιτουμένου βάρους καθαρότητος των Ποιμένων. Πόσον ελλιπείς θα ευρεθήτε! Ναι! Θα ευρεθήτε τρομακτικώς ελλιπείς και μυστηριώδης τις χείρ θα γράψη και δι’ υμάς  « επί το κονίαμα του τοίχου  του οίκου» υμών ό,τι έγραψε διά τον βασιλέα της Βαβυλώνος Βαλτάσαρ: « Μανή, θεκέλ, φάρες»!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βιέννη

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην επίσημη τελετή έναρξης της λειτουργίας του «Κέντρου Βασιλιά Αμπντουλάχ για το... Διαθρησκευτικό Διάλογο», που εγκαινιάζεται αύριο βράδυ στη Βιέννη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν και με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων των παγκοσμίων Εκκλησιών και της πολιτικής.


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more