Ποίος είναι ο κερδισμένος της Συμφωνίας των Πρεσπών;

Τὴν Παρασκευὴ 25 Ἰανουαρίου 2019 τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο προέβη σὲ μία πράξη Ἐθνικῆς μειοδοσίας, ποὺ πρόδωσε καὶ ἀτίμασε τὴν Ἱστορία τοῦ τόπου, ὑπογράφοντας τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια. Ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο, ἡ ὑπογραφὴ αὐτὴ θὰ ἐπιφέρει μία σειρὰ ἀπὸ ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ ὀνομασία τῆς Βαλκανικῆς. Στὰ Σκόπια σήμερα ὑπάρχουν δύο Ἐκκλησίες:

Ομιλία περί Οικουμενισμού - π. Θεόδωρος Ζήσης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει εἰς τούς ἀναγνώστας της, ὅτι ἡ Α.Θ.Μ ὁ  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκηται μεταξύ τῶν ἡμερῶν Πέμπτης 8ης/ 21ης καί Κυριακής 11ης/ 24ης Φεβρουαρίου 2019 εἰς Qatar, ἔνθα τήν Παρασκευήν 9ην / 22ραν Φεβρουαρίου  θά τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.
Λεπτομέρειαι περί τοῦ γεγονότος τούτου θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Σ. σ. 
εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. (Πατρ. Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, ο πόλεμος συνεχίζεται...)

Ύμνοι Κυριακής του ασώτου -- Orthodox Hymns

Τη ΚΓ΄ (23η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Επισκόπου Σμύρνης.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Πολύκαρπος ο ένδοξος Ιερομάρτυς του Χριστού ήτο γέννημα και θρέμμα της πόλεως Εφέσου, εις την οποίαν εγεννήθη περί το έτος ξη΄ (68) μ.Χ. Οι γονείς του ήσαν πλουσιώτατοι, αλλ’ ευσεβείς και ελεήμονες· ο πατήρ του ωνομάζετο Παγκράτιος και η μήτηρ του Θεοδώρα. Τούτους διέβαλον εις τον εξουσιαστήν της Εφέσου Μαρκίωνα, ότι ήσαν Χριστιανοί· όθεν έστειλεν εκείνος στρατιώτας, οίτινες τους παρουσίασαν έμπροσθέν του, ήτο δε τότε η Θεοδώρα έγκυος εις τούτον τον Άγιον. Λέγει δε τότε προς αυτούς ο Μαρκίων· «Διατί δεν υπακούετε σεις εις τους βασιλικούς ορισμούς, αλλά καταφρονείτε τους μεγάλους θεούς και προσκυνείτε τον Χριστόν»;

Τη ΚΒ΄ (22α) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΒΑΡΑΔΑΤΟΥ.

Βαραδάτος ο Όσιος Πατήρ ημών κατήγετο εξ Αντιοχείας· επειδή δε ηγάπησε την ερημικήν και φιλόσοφον ζωήν, πρώτον μεν εκλείσθη εντός μικρού κελλίου, εκείθεν δε επήγεν εις εν ύψωμα, το υψηλότερον της περιοχής, και εκεί κατεσκεύασε κιβώτιον μικρότατον εκ ξύλου, το οποίον δεν εχώρει ούτε αυτό το σώμα του. Ηναγκάζετο λοιπόν ο αοίδιμος να κύπτη πάντοτε, επειδή το κιβώτιον δεν είχεν ύψος ανάλογον προς το μέγεθος του σώματός του· ούτε ήτο συνηρμοσμένον καλώς δια σανίδων, αλλά ήτο χαμηλόν και όμοιον με τας ανοικτάς κιγκλίδας.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Γλυφάδας -- ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάτες καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν,  τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,  «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ παραλείψωμε νὰ ἐκφράσωμε τὴν μεγίστη μας θλίψη γιὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου π. Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας  γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη,  Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.  

Κλίμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς οἱ ἐπὶ γῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνατρέχομεν


Δέσποινα, ὑπεραγία μου Θεοτόκε, κεχαριτωμένη Θεογεννήτρια, ὑπερευλογημένη Θεοχαρίτωτε Θεομῆτορ, δοχεῖον τῆς ἀστέκτου Θεότητος τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ ἀθανάτου καὶ ἀοράτου Πατρός, θρόνε πυρίμορφε, τῶν τετραμόρφων ὑπερενδοξοτέρα, πάναγνε, πανάχραντε, πανάσπιλε, παναμόλυντε, παναμώμητε, πανύμνητε, πανάφθορε, παμμακάριστε, πανακήρατε, πάνσεπτε, πάντιμε, παντευλόγητε, παντομνημόνευτε, παμπόθητε, παρθένε τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ νοΐ, καθέδρα Βασιλέως τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ, κλίμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς οἱ ἐπὶ γῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνατρέχομεν, νύμφη Θεοῦ, δι’ ἧς αὐτῷ κατηλλάγημεν·

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Μεταμοντέρνα Αριστερά (26) - Ο Λούμπεν Homo Syrizeikus

Του Ηλία Παπαναστασίου
Δεν χρειαζόταν η «Πολακιάδα» των τελευταίων ημερών για να κατανοήσουμε το βάθος – και πλάτος ή εύρος- της Ηθικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν χρειάζονταν οι μεταγραφές όλων των ρεταλιών του θνήσκοντος και παρηκμασμένου ΠΑΣΟΚ για να συνειδητοποιήσουμε που το πάνε οι λεβέντες της Πρώτη Φορά «Αριστεράς».
Δεν χρειάζονταν οι «ρυθμίσεις» στο πάρα πέντε του νέου Νόμου Κατσέλη

– ο ΣΥΡΙΖΑ σφύριζε αδιάφορα τέσσερα ολόκληρα χρόνια – για να συνειδητοποιήσουμε τον παχυδερμισμό των Κυβερνώντων «Αριστερών».

Δεν χρειαζόταν ο απίστευτος αμοραλισμός των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ για να αντιληφθούμε το απύθμενο θράσος τους, την ανύπαρκτη Ηθική τους και τον παροιμιώδη χαμαιλεοντισμό τους.

Τη ΚΒ΄ (22α) Φεβρουαρίου, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ και ΛΙΜΝΑΙΟΥ.

Θαλάσσιος και Λιμναίος οι Όσιοι Πατέρες ημών ήκμασαν εν Συρία επί των ημερών του Επισκόπου Κύρου Θεοδωρήτου (393-458) όστις έγραψε και τον Βίον αυτών. Και ο μεν εις εκ των δύο τούτων Οσίων, ο Θαλάσσιος, κτίσας ασκητήριον επί μικρού όρους άνωθεν χωρίου τινός της Κύρου, ονομαζομένου Τιλλίμας, υπερέβαλεν όλους τους τότε Οσίους κατά την απλότητα του ήθους και κατά το ταπεινόν φρόνημα. Ο δε έτερος, ο Λιμναίος, όστις ήτο τότε πολύ νέος κατά την ηλικίαν, υπεραγαπών την ασκητικήν ζωήν, επήγε προς τον ανωτέρω μέγαν Θαλάσσιον, και διδαχθείς παρ’ αυτού τα της ασκητικής πολιτείας μαθήματα, επήγεν έπειτα προς τον αοίδιμον Όσιον Μάρωνα.

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Τη ΚΒ΄ (22α) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εν τω Παυλοπετρίω.

Αθανάσιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει υπό ευλαβών και πλουσιωτάτων γονέων· επειδή δε εκ νεαράς ηλικίας υπήρξεν ευλαβής επόθησε να ενδυθή το Μοναχικόν σχήμα. Μεταβάς λοιπόν εις την εν τω κόλπω της Νικομηδείας Μονήν του Παυλοπετρίου, έγινεν εκεί Μοναχός.

Φώτης Κόντογλου -- Ἀθεΐα, τὸ καύχημα τῆς ἐποχῆς μας

«Νὺξ ἀφεγγὴς τοῖς ἀπίστοις, Χριστέ, 

τοῖς δὲ πιστοῖς φωτισμός»


Ἀθεΐα! Τίτλος μεγάλος καὶ καύχημα γιὰ τὸν σημερινὸν ἄνθρωπο. Ὅποιος τὸν ἀποχτήσει (καὶ γιὰ νὰ τὸν ἀποχτήσει, φτάνει νὰ χειροτονηθεῖ μοναχός του ἄπιστος),γίνεται παρευθὺς στὰ μάτια τῶν ἄλλων σοφός, κι᾿ ἂς εἶναι ἀμόρφωτος, σοβαρός, κι᾿ ἂς εἶναι γελοῖος, ἐπίσημος κι᾿ ἂς εἶναι ἀλογάριαστος, ὑπεράξιος κι᾿ ἂς εἶναι ἀνάξιος, ἐπιστήμονας κι᾿ ἂς εἶναι κουφιοκέφαλος.
Δὲν μιλῶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει πόθο νὰ πιστέψει, μὰ δὲν μπορεῖ, μὲ ὅλο ποὺ κατὰ βάθος πάντα ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας εἶναι ἡ περηφάνεια, αὐτὴ ἡ ὀχιά, ποὺ κρύβεται τόσο ἐπιτήδεια μέσα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν καταλάβει.

Εισαγωγή επικινδύνου βουδιστικής πρακτικής στα δημοτικά σχολεία!


Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ἕνωση Γονέων (ἡ γνωστὴ κίνηση ποὺ ἵδρυσε ὁ μακαριστὸς π. Ἀ. Ἀλεβιζόπουλος) ἔβγαλε μία δραματικὴ ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία κάνει γνωστὲς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νὰ ἐφαρμοστεῖ σὲ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ μία ἄκρως ἐπικίνδυνη βουδιστικὴ πρακτικὴ διαλογισμοῦ! Πρόκειται γιὰ τὴν διεθνῶς γνωστὴ μέθοδο «mindfulness», γιὰ τὴν ὁποία «ἡ διεθνὴς βιβλιογραφία ἀναφέρει κινδύνους καὶ παρενέργειες, ἀκόμα καὶ ἀνεπανόρθωτες γιὰ τὴν ψυχική, ἀλλὰ καὶ τὴν σωματικὴ ὑγεία προσώπων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πρακτικὴ τοῦ mindfulness καθὼς καὶ μὲ ὅλες τὶς πρακτικὲς διαλογισμοῦ.