Δικαίωμα Αυτοπροσδιορισμού --- Kyprianos Christodoulides

Τά τρεία στοιχεία τής Φύσεως : Υγρά, Στερεά, Αέρια, έχουν κι αυτά τό δικαίωμα τού αυτοπροσδιορισμού τους. Καί πώς αποφαίνονται ;

1. Μέσω ΟΗΕ

2. Μέσω αρμοδίων θεσμών, εμπνεύσεως Δυτικής ( : USA καί UK )

3. Μέσω αγίας Έδρας, όταν ανέρχεται εις αυτήν ο εκάστοτε Pontifex Maximus καί κατέρχεται - εις αυτήν καί αυτόν - τό Spiritus Sanctus.

Μήπως έχετε νά προσθέσετε καί κάτι άλλο ;  

https://docs.google.com/document/d/1ZEhAz-RR_DkmawE9lCQ3RjVWiKbsRcRq/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

Γιά καλύτερη ανάγνωση μέ φωτό

https://docs.google.com/document/d/1YfhHNrWIe4xUBIkyhx9OmrpWIeiwc2Ad/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true