Απόσπασμα του Γέροντος Δανιήλ για το ημερολογιακό 6-/19-5-1925

Και τελευταίον, να είπωμεν εν ολίγοις και περί της αναθεωρήσεως του Ημερολογίου. 

Μολονότι περί τούτου και δια του τύπου είπομεν τα δέοντα και πολλοί άλλοι, επισήμως και μη, έκαμον τας διαμαρτυρίας των, εν τούτοις όμως, επειδή το ζήτημα του Ημερολογίου επαρουσιάσθη ως αφετηρία όλων των άλλων αναθεωρήσεων, και δια τούτο εγένετο τόσος πάταγος και εσκανδάλισε πολλούς, τούτου χάριν ο ειρμός της παρούσης μελέτης με υποχρεοί, όπως φέρω απαθώς και τας επί τούτου ταπεινάς κρίσεις μου. Άπαντες οι ισχυρισμοί και αι εύλογοι κρίσεις τόσον των σημερινών θεολόγων μας, Ιεραρχών και Καθηγητών όσων και των Μαθηματικών, αφορώντες επί τη βάσει της Επιστήμης και ενορώντες, ότι το καθ΄ ημάς Ιουλιανόν ημερολόγιον οσημέραι παραβιάζει την Ισημερίαν, εν ω το Γρηγοριανόν κατά τον της Επιστήμης λόγον είναι ορθότερον, προβάλλουσι την αναθεώρησιν και διόρθωσιν τούτου προς άρσιν του σκανδάλου.
-----------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Τα αυτονόητα λέγει ο Γέρων της εποχής εκείνης.
Εκ του κειμένου, τίς φράσεις ας προσέξουμε.

"...δια τούτο εγένετο τόσος πάταγος και εσκανδάλισε πολλούς.."

Μόνο μεταρρυθμίσεις τού διαβόλου, επιφέρουν Μέγα Πάταγο, φόνους καί αίμα στήν Αγία Εκκλησία Του Χριστού.
Με απλά λόγια οι Λατίνοι, ο, τι δεν κατάφεραν με την βία των Στσυροφοριών, το κατάφεραν τον εικοστό αιώνα με την απαλή μοντέρνα εκδοχή της δήθεν διόρθωσης τού ημερολογίου.
Και βλέπεται πως εμείς οι Ορθόδοξοι μιλάμε για εορτολόγιο, ενώ οι εκπεσόντες τής Χάριτος Λατίνοι, ομιλούν για ημερολόγιο. Μεταξύ τών δύο Χάσμα Μέγα υπάρχει.
Γι αυτό δεν μπορεί να είναι ορθόδοξη η γέφυρα τών δύο.
Ποιός λοιπόν είναι ο σκοπός ύπαρξης τής Αγίας Εκκλησίας τού Χριστού ;
Δεν είναι η Αγιότητα;
Δεν υπήρχε Αγιότητα, πρό της πτώσεως τού τείχους τής εορτολογικής ενότητας τής Αγίας Εκκλησίας;
Τι πλέον θέλεις;

----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
γ. Δανιήλ: «Αντί η καθ΄ ημάς Ορθόδοξος Εκκλησία να παροτρύνη τους γλιχομένους και επιθυμούντας την ένωσιν αυτών μεθ΄ ημών, να προβάλη όσα εισι θεσπισμένα παρά της καθ΄ ημάς Ανατολικής Εκκλησίας επιτέλεια και ανεπίδεκτα αναθεωρήσεως, προβάλλει όπως ημείς δια της Αναθεωρήσεως παραδεχθώμεν πάντα όσα ούτοι φρονούσι και ακολουθούσι και αφομοιωθώμεν αυτοίς και δια της προσεγγίσεως ταύτης αντί ημείς να κερδήσωμεν τούτους, ημείς να υποκύψωμεν-μη γένοιτο!-προς αυτούς».

Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Κωνσταντῖνε, πιστεύω ὅτι ὁ Θεός σοῦ εἶπε ν' ἀνεβάσῃς αὐτό τό κείμενον, πρῶτον, διότι εἶναι προφητικόν καί, δεύτερον, διότι ἐπιβεβαιώνει κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον αὐτά πού γράφουμε ἐδῶ καί πολλά χρόνια πρός τόν π. Ε. Τρικαμηνᾶν καί τούς ὁμόφρονάς του, ὅτι δηλαδή ἦτο ἀπό τότε γνωστόν ὅτι ὁ πραγματικός λόγος τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἑορτολογίου δέν ἦτο ἡ ἐπαναφορά τῆς ἰσημερίας στήν 21ην Μαρτίου, ὅπως ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ εἶπαν εἰς τόν πιστόν λαόν, ἀλλ' ἡ ἕνωσις μετά τῶν αἱρετικῶν τῆς Δύσεως, ὅπως ἔγραψαν ὁλοφάνερα οἱ Οἰκουμενισταί στήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920 καί εἰς τά βιβλία των. Ἰδού, λοιπόν, ἡ δογματική διάστασις τοῦ θέματος! Πόσον πεπλανημένοι καί πόσον συκοφάνται εἶναι ὅσοι λέγουν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατρίου δῆθεν «προσέθεσαν ἕν νέον δόγμα», «λατρεύοντες» τάχα τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον», χάριν τοῦ ὁποίου δῆθεν «ἔκαναν σχίσμα»! Ὄχι, ἀγαπητοί! Ἐσεῖς εἶσθε αὐτοί πού, χάριν προωθήσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προκαλέσατε τό σχίσμα, τό ὁποῖον ἦτο βέβαιον ὅτι θά ἐλάμβανε χώραν, ἐφόσον, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ γ. Γαβριήλ, ἦτο γνωστόν ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου ἦτο ἡ ἀφετηρία πολλῶν καινοτομιῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ἑπομένως, ἄς ἐπιλέξουν ὁ π. Ε.Τ. καί οἱ ὁμόφρονές του: Εἴτε εἶναι κρυπτο-οικουμενισταί, ὅπως τούς ἀποκαλῶ τά τελευταῖα 5-6 χρόνια, εἴτε δέν δύνανται νά ἀντιληφθοῦν τά αὐτονόητα!

Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos -- Dogma & Mystery

It is essential to make a distinction between dogma and mystery. The mystery of the Holy Trinity is experienced, to the extent that this is possible, by the glorified human being and is different from the dogma, which is the rational formulation concerning the mystery of the Holy Trinity or the revelation. This distinction is fundamental to Orthodox theology.
 ”God is always a mystery. The mystery of the Holy Trinity must be separated from the dogma of the Holy Trinity. The dogma is not the same as the mystery.”

Θεολογικοὶ διάλογοι «ἐπὶ ἴσοις ὅροις»: τέχνασµα τοῦ διαβόλου!

Οἱ Οικουμενιστές ἔχουν ἀναγάγει τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους µὲ τοὺς αἱρετικούς, σὲ προσχήµατα, γιὰ νὰ ἐνταθοῦν καὶ ἑδραιωθοῦν οἱ σχέσεις µας, ὡς Ὀρθοδόξων, µὲ αὐτούς. Ἔχει ἀποδειχτεῖ πὼς οἱ διάλογοι δὲν γίνονται πιὰ γιὰ νὰ πειστοῦν οἱ αἱρετικοὶ συνοµιλητές µας γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ «γιὰ νὰ τὰ βροῦµε», ἤτοι: νὰ καταλάβουµε ὅτι «ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου στὴ µέση» καὶ νὰ ἑνωθοῦµε! Ὄντως δαιµονικὴ ἀντίληψη καὶ πρακτική! Αὐτὸ ἐπισηµαίνει καὶ ὁ ἀγωνιστὴς καθηγητὴς π. Θεόδωρος Ζήσης:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ --- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


ΕΓΚΩΜΙΟΝ Επί τη ευρέσει της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου.

«Εκ σπέρματος όφεως», λέγει ο Ησαϊας, «εξελεύσεται έκγονα ασπίδων, και τα έκγονα αυτών εξελεύσονται όφεις πετάμενοι» (Ησαϊα ιδ:29). Τούτο σημαίνει, ότι από τον όφιν γεννώνται αι ασπίδες και τα γεννήματα αυτών γίνονται όφεις πτερωτοί, αληθής δε βεβαίως ο λόγος του Προφήτου. Ιδού το παράδειγμα ολοφάνερον. Πόθεν γεννάται ο Ηρώδης ούτος, όστις έρριψεν εις την φυλακήν τον Ιωάννην, τέλος δε τον εθανάτωσεν; Από τον πρώτον και τρομερόν εκείνον όφιν, όστις εθανάτωσε τας δεκατέσσαρας χιλιάδας των βρεφών, από τον πρώτον δηλαδή και μέγαν Ηρώδην. Από τον όφιν εκείνον γεννώνται ο Αριστόβουλος και ο Φίλιππος, ως και οι άλλοι όφεις· από το σπέρμα του όφεως εκείνου γεννάται και η θυγάτηρ του Αριστοβούλου Ηρωδιάς. Όφις φαρμακερός ο πρώτος Ηρώδης εναντίον της ανθρωπίνης φύσεως, όφις τοιούτος και ο δεύτερος Ηρώδης, ο υιός του· ιδού και η ασπίδα, η Ηρωδιάς. Θέλεις να ίδης και το θυγάτριον αυτής όμοιον της ασπίδος; Ιδού αυτό, της ασπίδος το γέννημα, πως πετά έμπροσθεν του Ηρώδου, και με το πέταγμα και στριφογύρισμα εκείνο ανοίγοντας το στόμα των, τόσον ο όφις, όσον και η ασπίς και το γέννημα αυτής, κόπτουσι την Κεφαλήν του Ιωάννου. Ω πονηρός όφις!

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν --- Orthodox Hymns


Πηγή : telemaxos doumanis

Τη ΚΕ΄ (25η) του Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΤΑΡΑΣΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ταράσιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγεννήθη από γονείς ευγενείς και αξιωματούχους, οι οποίοι, καταγόμενοι από σειράν πατρικίων, εχρημάτισαν και αυτοί πατρίκιοι· και ο μεν πατήρ αυτού, Γεώργιος ονόματι, ανελθών μέχρι των θρόνων του κριτηρίου, απένειμεν εξ ίσου εις όλους, αδωροδοκήτως και αφιλοπροσώπως, το δίκαιον· η δε μήτηρ αυτού Ευκρατία ήτο πολύ θεοσεβής και ανέτρεφε τον υιόν της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, παραγγέλλουσα δε καθ’ εκάστην εις αυτόν να μη έχη καμμίαν συναναστροφήν με τους ατάκτους παίδας, αλλά να συναναστρέφηται με εναρέτους άνδρας, τον προσέφερεν εις τον κοινόν σεβασμόν, διότι, διάγων πολιτείαν σεμνήν και ενάρετον, εκρίνετο παρ’ όλων άξιος ευλαβείας και πάσης τιμής, ώστε ανήλθεν εις το αξίωμα των υπάτων, έγινε δηλαδή ύπατος, εκλεγείς και πρώτος μυστικοσύμβουλος, ήτοι πρώτος γραμματικός των μυστικών του βασιλέως, λάμπων ως αστήρ μέσα εις τα βασίλεια.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἔργον του «Πρόσεχε σεαυτῷ» συμβουλεύει τὰ ἑξῆς:

«Ἐξέτασε τὸν ἑαυτόν σου, νὰ γνωρίσης ποιὸς εἶσαι. Γνώρισε τὴν φύση σου, ὅτι δηλαδὴ τὸ μὲν σῶμα σου εἶναι θνητό, ἡ δὲ ψυχή σου ἀθάνατη, καὶ ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι κάπως διπλῆ. Ἡ μιὰ φάση της σχετίζεται μὲ τὴν σάρκα καὶ περνάει γρήγορα, ἐνῶ ἡ ἄλλη φάση της συγγενεύει μὲ τὴν ψυχή καὶ δὲν ἐπιδέχεται περιγραφή. “Πρόσεχε λοιπὸν τὸν ἑαυτόν σου” καὶ οὔτε στὰ θνητὰ καὶ τὰ φθαρτὰ νὰ προσκολληθῆς, σὰν νὰ εἶναι αἰώνια, οὔτε τὰ αἰώνια νὰ περιφρονήσης, σὰν νὰ εἶναι προσωρινά».

Ποιος σας έφερε και γιατί σας έφερε, και όταν θα αποκτήσετε δύναμη θα μας κόψετε και τους λαιμούς μας!


Διὰ Σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν


Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα· οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· Σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ Σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ Σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Πίστις καὶ ἔργα

Εἶναι ἀπαραίτητο ἡ πίστη μας νὰ συνοδεύεται μὲ ἔργα; Μᾶς βοηθοῦν τὰ ἔργα μας; Μᾶς ἀπαντᾶ ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος. «Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;» (β´, 14). «Οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ νεκρὰ ἐστι καθ᾽ ἑαυτὴν» (Ἰακ. β, 17). Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια τί λέγει; Ἡ πίστη χωρὶς ἔργα εἶναι νεκρά. • Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας λέγει: Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου βγῆ ἀπὸ τὸ σῶμα, μαζί της πορεύονται καὶ οἱ Ἄγγελοι. Ὅμως τότε τρέχουν καὶ ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, νὰ τὴν συναντήσουν καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν κρατήσουν. Ἐξετάζουν μὲ προσοχὴ μήπως τυχὸν ἡ ψυχὴ ἔχει διαπράξει κάποια ἀπὸ τὰ δικά τους ἔργα. Τότε δὲν πολεμοῦν οἱ Ἄγγελοι μὲ τοὺς δαίμονες, γιὰ νὰ προστατέψουν τὴν ψυχή, ἀλλὰ τὰ ἔργα, ποὺ ἔπραξε, τὴν προστατεύουν καὶ τὴν περιφρουροῦν, γιὰ νὰ μὴ τὴν ἀγγίξουν οἱ δαίμονες.

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται»

Εἰσερχόμεθα, ἀγαπητοί µας ἀναγνῶστες, µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, στὸ Ἅγιο Τριώδιο, στὴν ἱερότερη καὶ κατανυκτικότερη ἑορτολογικὴ περίοδο τῆς Ἐκκλησίας µας. Τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἀρχίζει ὁ κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν, ὁ ὁποῖος καθορίζεται ἀπὸ τὴν µεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα καὶ τελειώνει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ λαµπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας χωρίζει σὲ δύο περιόδους τὸν κύκλο τῶν κινητῶν ἑορτῶν, στὸ Τριώδιο, τὸ ὁποῖο τελειώνει τὸ Μ. Σάββατο καὶ στὸ Πεντηκοστάριο, ποὺ τελειώνει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ ὀνοµασία, τόσο τοῦ Τριωδίου, ὅσο καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου, πάρθηκαν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ὁµώνυµα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας µας, ποὺ χρησιµοποιοῦνται αὐτὲς τὶς δύο περιόδους.

Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ: Το μεταναστευτικό πρόβλημα γεννήθηκε από την παγκοσμιοποίηση και ανδρώθηκε μέσα στην ΕΕ

Το  ΜΕΚΕΑ χαιρετίζει τις μαζικές κινητοποιήσεις των κατοίκων των ακριτικών νησιών μας σε σχέση με τις νέες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Έχουν απόλυτο δίκιο οι κάτοικοι να εξεγείρονται ενάντια στη μοίρα που τους επιφυλάσσει η ΕΕ και η ντόπια δοσιλογική κυβέρνηση που διαδέχθηκε την προηγούμενη άθλια κυβέρνηση. Το ηφαίστειο αυτό σιγόβραζε και τώρα εκρήγνυται, δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση τώρα βγαίνει στη φόρα, όχι μόνο για την καταστροφή του τουρισμού των νησιών μας, αλλά ακόμα και της ίδιας της αγροτικής παραγωγής των κατοίκων τους, όπως ακόμη και τα σαβουροκάναλα τώρα δείχνουν. Για να μην αναφερθούμε στις προσβλητικές καταστροφές σε εκκλησίες, εκκλησάκια και ελληνικές σημαίες. Για πρώτη φορά μετά την Κατοχή χτύπησαν οι καμπάνες στη Μόρια της Λέσβου σε μια σύγκρουση που υποκινούν οι διάφορες ΜΚΟ με τις ευλογίες του Ελληνικού κράτους. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Λέσβο που αποτελούν απλά το προοίμιο του τι πρόκειται να ακολουθήσει σύντομα στα νησιά αλλά και την Ελλάδα γενικότερα κάτω από το καθεστώς της σύγχρονης (Ευρω)κατοχής που ζούμε, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν απόλυτα τις προβλέψεις μας και τις αναλύσεις μας:

Μποροῦμε νὰ συμμετέχωμεν εἰς τὰ Καρναβαλικὰ ἔθιμα;

Ὁ Σύνδεσμος Κληρικῶν Χίου ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθον ἀξιόλογον ἐνημερωτικὴν καὶ ἀφυπνιστικὴν ἀνακοίνωσιν, διά τὰς καρναβαλικάς «ἑορτάς»: 
«Εἰσήλθαμε καὶ ἐφέτος, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ Ἅγιο Τριώδιο, στὴν πιὸ κατανυκτικὴ καὶ ἁγιασμένη περίοδο τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀνομάζεται δὲ Τριώδιο, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο λειτουργικὸ βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ χρησιμοποιεῖται αὐτὴ τὴν περίοδο. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ κάνουμε τὴ μέγιστη δυνατὴ πνευματική μας προετοιμασία, ὥστε νὰ τρέξουμε στὸ νοητὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν μας. Νὰ καθαρίσουμε ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς ἁμαρτίας τὴν ψυχή μας, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ νὰ ἁγιαστοῦμε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε καθαροὶ τὴν ἁγιότατη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἀλλὰ ἀλίμονο! Γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου σημαίνει τὸ ἄνοιγμα τοῦ καρνάβαλου!

Να μεγιστοποιήσουμε τις πολεμικές μας ικανότητες -- του Στέλιου Παπαθεμελή

Ενώ διεξάγεται, κακή τη μοίρα, μία (ακόμη) ελληνοτουρκική διαβούλευση για Μέτρα Οικοδόμησης (υποτίθεται) Εμπιστοσύνης, ο υπερβουλιμικός γείτων πραγματοποίησε προχθές 68 παραβιάσεις τού εναερίου χώρου μας με 16 αεροσκάφη – τα μισά απ’ αυτά οπλισμένα. Το άνευ ορίων θράσος του (ψευδο)σουλτάνου θριάμβευσε και πάλι. Είπε: «Η Αθήνα έχει αρχίσει να δέχεται (sic!) το καθεστώς που κήρυξε η Άγκυρα στην ανατολική Μεσόγειο».   Η Αθήνα όχι βέβαια, εκτός αν την εκπροσωπούν – άπαγε της βλασφημίας – η Ντόρα και ο ΓΑΠ! Οι δύο τελευταίοι τάχθηκαν προχθές από το βήμα του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ αναφανδόν υπέρ της Χάγης  και του «συμβιβασμού»!

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΕΠΙ  ΤΗι  ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ  ΑΓ. ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  2020
* * * * *
             
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ περίοδος τῆς ἀσκήσεως καί τῆς  μετανοίας, ἀνοίγεται ἐμπρός μας. Ἡ Εκκλησία καλεῖ ὅλους τούς χριστιανούς νά δεχθοῦν εὐπρόσδεκτα τή λάμψη τῆς Χάριτος καί τήν φωταύγεια τῆς Ἀναστάσεως. Διότι ὅποιος ἐπιθυμεῖ καί ἀναζητᾶ μέ ὅλη τήν καρδιά καί ὅλη τή διάνοιά του καί ὅλο τό σῶμα του καί ὅλη τήν ψυχή του καταλαβαίνει καί βιώνει τήν Ἀνάσταση. Αὐτός ὁ καιρός τῆς Σαρακοστῆς λοιπόν εἶναι ὁ καιρός τῆς ἑτοιμασίας. Ἑτοιμασίας, ἀγαπητοί μου, γιά τή μεγάλη συνάντηση μέ τόν Ἐρχόμενο. Διότι ἐμπρός ἀναμένει ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Σαρκωθείς καί Ἀναστηθείς Υἱός καί Λόγος. Ἀναμένει ὁ Σωτῆρας Χριστός. Ἡ μεγάλη συνάντηση ἔρχεται γιά ὅποιον μέ μετάνοια καί ταπείνωση, μέ χαρά καί ἀναμονή ἑτοιμάζει, εὐπρεπίζει, στολίζει, καλλωπίζει καί ἀνοίγει τόν οἶκο τῆς καρδιᾶς του στόν Θεό.
Τότε θά ἀξιωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τή Συνάντηση.
------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐδῶ ἡ Ἑλλάς χάνεται, μέ τήν Ἐσχάτην Προδοσίαν τῶν ψευδο-πολιτικῶν καί τήν σύμπραξιν τῶν ψευδο-επισκόπων εἰς τό ξεπούλημα καί τόν ἐποικισμόν τῆς Ἑλλάδος μέ ἰσλαμιστάς, ἡ Ὀρθοδοξία προδίδεται μέ χιλιάδες τρόπους, ὅπως μέ τήν ἐκ μέρους τῶν ψευδεπισκόπων προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῶν σχισμάτων καί τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, καί ὁ κ. Σεραφείμ «παίζει τήν φλογέραν», ἀντί ν' ἁρπάξῃ τήν «σφενδόνην» καί νά κυνηγήσῃ τούς βρωμερούς «λύκους» πού κατασπαράσσουν τό ποίμνιον, κατά τήν ἐξαιρετικῶς εὔστοχον παρομοίωσιν τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ποιόν κοροϊδεύετε κ. Σεραφείμ; Ὥρα γιά πόλεμον καί ὄχι γιά εὐσεβιστικά ἄσματα πού μαθαίνουν στίς θρησκευτικές ὀργανώσεις.