Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μαζί με παπικό καρδινάλιο στην περιφορά του Επιταφίου.

 Ερώτηση του "Ορθόδοξου Τύπου":

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μαζί με παπικό καρδινάλιο στην περιφορά του Επιταφίου. Για πιο λόγο άραγε καλεί ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος παπικό καρδινάλιο να συμμετάσχει στην περιφορά του Επιταφίου και μάλιστα δίπλα του; Τι μήνυμα θέλει να μεταδώσει στους ορθοδόξους πιστούς όλου του κόσμου όταν μεταδίδει ζωντανά την περιφορά σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης;

Απάντηση της "Ορθόδοξης Φωνής":

Το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει στους "ορθόδοξους" πιστούς είναι ότι είμαστε Ουνίτες από το 1965 με την άρση της ακοινωνησίας!

Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί. Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ' όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων, και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας και να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των, αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας. Πρέπει να παύσωμεν του λοιπού να λέγωμεν εις τας προσευχάς  μας «δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών». Πρέπει να κλαύσωμεν δια τα πλήθη των Ομολογητών, που εμαρτύρησαν ματαίως και προ του σχίσματος και μετά το σχίσμα. Και πρέπει να σβήσωμεν πλέον και την ιεράν κανδήλαν, που καίει ακοίμητα εις την είσοδον του Ναού του Πρωτάτου, επάνω εις τα άγια λείψανα των Αγιορειτών Πατέρων, που εμαρτύρησαν από τους Ενωτικούς του 13ου αιώνος, διότι δεν εδέχθησαν το μνημόσυνον του Πάπα. Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται. Εάν δεν είναι οι Λατίνοι αιρετικοί, πρέπει να καύσωμεν όλους τους αντιλατινικούς λόγους του Μ. Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καβάσιλα, Ιωσήφ Βρυεννίου, Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου του Σχολαρίου και τόσων ιερωτάτων θεολόγων μέχρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ως και τας Συνοδικάς αποφάσεις. Τότε τι χρειάζονται το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πυρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν! 

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, Χριστός Ἀνέστη! Βοήθειά μας ἡ Παναγία!

Προσυπογράφω ἐκθύμως τήν ἀπάντησιν τῆς «ΟΦ» πρός τόν «Ο.Τ.». Ἀσφαλῶς, ὁ κ. Λαμπρυνιάδης θέλει νά περάσῃ τό μήνυμα πρός ἅπαντας τούς «Ὀρθοδόξους» πού ἐπηρεἀζει ὅτι ἔχει γίνει ἡ «Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν»! Ἀκόμη ἐρωτήματα τοῦ ἀπευθύνει ὁ «Ο.Τ.», τά ὁποῖα γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὅτι δέν θ' ἀπαντήσῃ; Γιατί δέν δείχνει τόν Ὀρθόδοξον δρόμον τῆς ἀποτειχίσεως; Πρό δύο περίπου μηνῶν ἔγραψεν ὅτι ὁ «Ο.Τ.» δέν συνιστᾶ ἀκόμη τήν ἀποτείχισιν, διότι ὁ λαός δέν εἶναι ἀκόμη ἐπαρκῶς ἐνημερωμένος διά τά τεκταινόμενα εἰς τήν Ἐκκλησίαν! Καλά, ἡ κήρυξις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἔργῳ καί λόγῳ, κοντεύει τά 100 χρόνια! Εἶναι τόσον δύσκολον νά κατανοήσουν ὅτι γράφοντας ἀντι-οικουμενιστικά ἄρθρα, ἀλλά ταυτοχρόνως κοινωνοῦντες μέ τήν αἵρεσιν, ποδοπατῶντας ἔτσι τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Πατέρων, ΔΕΝ ἀρκεῖ, ἀλλ' ἀπαιτεῖται ἡ ἔμπρακτος ἔνστασις, πού σημαίνει ἀποτείχισιν ἀπό τήν αἵρεσιν, ὅπως ἀκριβῶς ἐδίδαξαν καί ἔπραξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Ὀρθότατα εἶχε γράψει ὁ μακαριστός π. Θεοδώρητος γιά τούς λεγομένους «συντηρητικούς» τοῦ τύπου Σεραφείμ «Πειραιῶς», ὅτι τήν Παρασκευήν γράφουν πύρινα ἄρθρα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό Σάββατον συντρώγουν μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί τήν Κυριακήν συλλειτουργοῦν καί συνεορτάζουν μέ αὐτούς»!!! Θέατρον παίζουν, δηλαδή, γράφοντες εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων των τίς σαφεῖς καί κατηγορηματικές ὁδηγίες τῶν Γραφῶν καί τῶν Πατέρων γιά ἀποτείχισιν!

------------------

Ο/Η Unknown είπε...

Χριστός Ανέστη!
Ο λόγος που εκφράζεται ανοικτά το οικουμενιστικό πνεύμα είναι επειδή κάποιοι τους αρέσει, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έγινε κάτι κακό, και οι χειρότεροι όλων (λύκοι με προβειά) λένε ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει αποτείχιση. Μάλιστα στους τελευταίους συγκαταλέγονται και νεοφανέντες "άγιοι".

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΟΔΟΧΟΝ ΠΗΓΗΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΕΛΩΜΕΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ.

«Ος αν πίη εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήση εις τον αιώνα· αλλά το ύδωρ, ο δώσω αυτώ, γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. δ: 14).                                                                             

Συνήλθομεν σήμερον, αγαπητοί, εν τω ιερώ τούτω Ναώ φαιδροί, ίνα ευχαριστηρίους ύμνους προς τον εκ νεκρών αναστάντα Σωτήρα ημών αναπέμψωμεν και την επέτειον εορτήν της Ζωοδόχου Πηγής επιτελέσωμεν. Εκ της ακενώτου ταύτης Πηγής της Θεοτόκου αντλούντες σήμερον θάρρος και ισχύν τον υπέρ ημών υπομείναντα θάνατον σταυρικόν και αναστάντα εκ νεκρών και ζωήν χαρισάμενον ημίν ως Ύδωρ ζων, σωτήριον και αθάνατον, ας δοξολογήσωμεν, και την Μητέρα Αυτού, την Παρθένον Μαρίαν, ως Πηγήν αέναον του ζώντος τούτου ύδατος ας ανευφημήσωμεν και ευγνώμονες ας αναμνησθώμεν των μεγάλων εκείνων θαυμάτων, άτινα ετελέσθησαν εκ του αγιάσματος Αυτής, του οποίου τα ρείθρα ουδέποτε χάνουσι την δύναμιν αυτών την ιαματικήν, αλλά και νυν έτι προχέουσι τους πιστούς χάριν των θαυμάτων πληθύν.

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Συναξάριον του Μηναίου, είτα το παρόν                                         

Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου εορτάζομεν τα εγκαίνια του Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών της ΖΩΗΦΟΡΟΥ  ΠΗΓΗΣ  και Θεομήτορος· έτι δε και μνείαν ποιούμεθα των εν τούτω τελεσθέντων υπερφυών θαυμάτων παρά της Θεομήτορος.                                                                       

Ο Θείος Ναός της Ζωοδόχου Πηγής εκτίσθη το πρώτον εν Κωνσταντινουπόλει υπό του βασιλέως Λέοντος Α΄ του μεγάλου (457 – 474), όστις και Μακέλλης προσεπωνομάζετο. Ούτος ήτο άνθρωπος καλοπροαίρετος και συμπαθητικός την γνώμην, προτού δε ακόμη βασιλεύση, ότε ήτο ιδιώτης, ευρών κατ’ εκείνον τον τόπον, εις τον οποίον μετά ταύτα ίδρυσε τον Ναόν, τυφλόν τινα, όστις εφέρετο άνω και κάτω πλανώμενος, ήλθε προς αυτόν και τον εχειραγώγει. Ο δε τυφλός κυριευθείς από δίψαν υπερβολικήν παρεκάλει τον χειραγωγόν του, ήτοι τον Λέοντα, θερμώς να του εύρη ύδωρ να καταψύξη την γλώσσαν του.

Τη ΚΘ΄ (29η) Απριλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων ΙΑΣΟΝΟΣ και ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ.

Ιάσων και Σωσίπατρος οι Άγιοι του Χριστού Απόστολοι εγένοντο απ’ αρχής γνήσιοι μαθηταί και ακόλουθοι του μακαρίου Αποστόλου Παύλου, έφθασαν δε και μέχρι των ημερών καθ’ ας εβασίλευεν ο Κερκυλλίνος εις την νήσον Κέρκυραν, φόρου τότε υποτελή υπάρχουσαν εις τους Ρωμαίους. Πολλοί  δε τότε εκ των πιστευόντων εις τον Κύριον, σκληρώς παρά τούτου βασανιζόμενοι, ανελάμβανον τον της αθανασίας αγώνα και κατηξιούντο των στεφάνων του Μαρτυρίου, μεταξύ των οποίων πρώτοι υπήρξαν οι ένδοξοι ούτοι Άγιοι Απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος. Κατά την εποχήν εκείνην ο μακάριος Παύλος, το πολύτιμον σκεύος της εκλογής, το στόμα του Χριστού, το φως εις τον κόσμον, έως εσχάτων την οικουμένην άπασαν διατρέχων και τον λόγον της αληθείας πανταχού σπείρων, εξορίζων ούτω εκ της οικουμένης τον διάβολον ώστε ουδέν σημείον της γης να μείνη άνευ της γνώσεως της Πίστεως του Χριστού, έφθασε και εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης. Απλώσας δε εις ταύτην τας μυστικάς σαγήνας της του Κυρίου διδασκαλίας, προ παντός άλλου εσαγήνευσε τον Ιάσονα και μετά τούτον τον Σωσίπατρον ορμηθέντα εξ Αχαϊας, τούτους δε αειλαμπείς φωστήρας ανέδειξε, την οικουμένην άπασαν καταυγάζοντας, των οποίων πλέξας και την αρχήν των εγκωμίων, έλεγεν εις την προς Ρωμαίους επιστολήν του· «Ασπάζονται υμάς Ιάσων και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου» (Ρωμ. ιστ: 21).

Πολύ επικίνδυνος τσαρλατανισμός η ένταξη Φινλανδίας – Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

 «Θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα και να εμπλέξτε τη Φινλανδία, η οποία απέχει 50 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη – Νομίζω ότι είναι επικίνδυνος τσαρλατανισμός.» είπε ο Milanovic.

Ο πρόεδρος της Κροατίας Milanovic δήλωσε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ έως ότου αλλάξει ο εκλογικός νόμος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη/Β-Ε, και πως μέχρι τότε, το κροατικό Κοινοβούλιο «δεν πρέπει να επικυρώσει την ένταξη κανενός στο ΝΑΤΟ».

Οπως είπε ο κ.Milanovic σε δημοσιογράφους στο Ζάγκρεμπ, η είσοδος της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συζητηθεί, αλλά τη θεώρησε «πολύ επικίνδυνη περιπέτεια».

Οι «Ορθόδοξοι» Οικουμενιστές στο Σαμπεζύ:

 Η Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος έκανε λάθος. Οι Μονοφυσίτες έχουν την ιδία Χριστολογία με εμάς. Τώρα πλέον ο φονιάς του Αγίου Φλαβιανού Διόσκορος είναι άγιος και των «Ορθοδόξων»!!!

 .....Ετραβούσαν λοιπόν αυτόν (τον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή) οι απεσταλμένοι, ασκεπή και ανυπόδητον καθ’ όλην την οδοιπορίαν (από Ρώμης εις Κων/πολιν)…. Όταν δε τους έφεραν από την εξορία(τον Όσιο Μάξιμο και τους δύο μαθητάς του), έβαλε ο μονοθελητής βασιλεύς Κώνστας, σοφούς ανθρώπους, Αρχιερείς και άρχοντας να καταπείσουν τον Αγιον αλλά δεν ηδυνήθησαν ούτε με λόγους ούτε με απειλάς. Λαβών ο έπαρχος τον Άγιον και τους μαθητάς αυτού εισήλθεν εις το πραιτώριον, και πρώτον μεν ήπλωσαν τέσσαρες τον θείον Μάξιμον και τον έδερον άσπλαγχνα, χωρίς να λυπηθή ο μιαρός έπαρχος το γήρας του ή τα ρυτιδωμένα και αδυνατισμένα από την εγκράτειαν μέλη του, μάλιστα δε τοσούτον αυτόν εξέσχισαν, ώστε εβάφη από το αίμα όλον το έδαφος και δεν έμεινε μέλος του σώματος ή μέρος της σαρκός αυτού απλήγωτον, αλλά ήτο μία πληγή όλον το άγιον σώμα του. Τη επαύριον παρέστησαν και πάλιν τους Αγίους εις το κριτήριον, ήσαν δε από τας πληγάς πρησμέναι και μαύραι αι σάρκες των τοσούτον, ώστε ανέδιδον δυσοσμίαν αφόρητον. Παρά ταύτα όμως δεν τους ελυπήθησαν οι άσπλαγχνοι, αλλά διά  να δώσουν σφοδροτέραν βάσανον και δριμυτέραν παίδευσιν, δεν τους εθανάτωσαν εντελώς αλλ’ ανέσπασαν την θεολόγον του Αγίου γλώσσαν από τον φάρυγγα διά να  μη έχη πλέον λαλιάν να ελέγχη την κακοδοξίαν και αγνωσίαν των…

1984 εν έτει 2022 --- Γράφει ο Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Βαρκούτσος, μαθητής Β΄ Λυκείου

Το 1984, το τελευταίο και σπουδαιότερο έργο του Όργουελ που εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου του 1949, δεν είναι απλώς ένα μυθιστόρημα, αλλά μία προφητεία του μέλλοντος. Παρακολουθώντας πλέον τις δυστοπικές και ολοκληρωτικές σύγχρονες κοινωνίες, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτή η προφητεία έχει εκπληρωθεί.

Στο έργο αυτό έχει κυριαρχήσει το ολοκληρωτικό καθεστώς του Μεγάλου Αδελφού, το οποίο άγρυπνα και με το διαπεραστικό του βλέμμα παρακολουθεί κάθε πολίτη. Βασικά δικαιώματα, όπως η ελευθερία στην έκφραση και στην σκέψη, θεωρούνται εγκλήματα, και όποιος τολμά να ασκήσει κριτική, έστω και ασυνείδητα, «εξατμίζεται».

Η ερμηνεία αυτή, ότι στον τάφο ήταν μόνο η ασώματη ψυχή τού Κυρίου, είναι λάθος. --- του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Μιχαήλ Ζηλωτής

22 Απριλίου στις 6:05 μ.μ.  ·

Η εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού είναι μόνο αυτή που παρουσιάζει τον Χριστόν εξερχόμενον εκ του Παναγίου του Τάφου ως νικητής του Άδου και του θανάτου, ενώ η άλλη εικόνα που παρουσιάζει τον Χριστό μας στον Άδη ελευθερώνοντας τις ψυχές των δικαίων και κρατώντας από τα χέρια του τον Αδάμ και την Εύα είναι η εις Άδου κάθοδος του Χριστού και όχι η Ανάστασις. Ανάστασις λέγεται, όπως το γράφει και ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Ιερό Πηδάλιο, όταν ανασταίνεται το σώμα εισερχομένης της ψυχής ενώ στον Άδη κατέβηκε μόνο η ψυχή του Χριστού. Προσέξτε αυτήν την λεπτομέρεια. Η εικόνα της εις Άδου καθόδου του Χριστού τοποθετείται στο Ιερό προσκυνητάριο για προσκύνημα το Μέγα Σάββατο ενώ η εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού τοποθετείται την Κυριακή του Πάσχα και παραμένει επί 40 μέρες μέχρι της Αποδόσεως της εορτής, όπως επίσης και κάθε Σάββατο εσπέρας στον Εσπερινό μέχρι πριν τον Εσπερινό της Κυριακής όταν ψάλλουμε Αναστάσιμα


Kyprianos Christodoulides

25 Απριλίου στις 1:01 π.μ. ·

Η ερμηνεία αυτή, ότι στον τάφο ήταν μόνο η ασώματη ψυχή τού Κυρίου, είναι λάθος.

"Όλος ήν  εν τοις κάτω, και των άνω ουδόλως απήν ο απερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γαρ θεϊκή, ου μετάβασις δε τοπική γέγονε·" (Εις τούς Χαιρετισμούς).

Βλέπε καί Κατηχητικό Λόγο αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου :

« 'Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.
Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.
Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.»

Σημείωση εδώ, όχι στό σχόλιο που έθεσα καί διέγραψε ο Μιχαήλ Ζηλωτής.

Υπάρχουν πλείστα όσα ακόμη εδάφια από Π. καί Κ. Διαθήκη, αλλά καί τήν υμνολογία τής Εκκλησίας, τά οποία στηρίζουν θεολογικά τό επιχείρημα ότι η ψυχή του Κυρίου στόν Άδη δέν ήταν άμορφη καί ασώματη. Τό σώμα ήταν νεκρό, όμως, η ψυχή ήταν, εν Αγίω Πνεύματι, ζώσα καί, φέρουσα καί φορούσα τήν επουράνιον εικόνα : «47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.» (1Κρ. ιε΄).

------------------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...


Ευθεία ερώτηση προς τον Μιχαήλ :

Σε ποια "σύνοδο" των Ματθαϊκών ανήκεις ;

--------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Απάντηση στον Μιχαήλ :

Απόσπασμα από την Πασχαλινή Ημερονύκτιο ακολουθία :

Εν τάφω σωματικώς, εν άδου δε μετά ψυχής ως Θεός, εν Παραδείσω δε μετά ληστού, και εν θρόνω υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.


«προς κέντα λακτίζουν». Η Αλήθεια δεν διαψεύδεται

Πολλές συκοφαντίες διετυπώθησαν, ανά τους αιώνες, εναντίον του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Πρώτοι οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι δωροδόκησαν και συμβούλευσαν τους Ρωμαίους στρατιώτες, που εφύλασσαν το μνήμα του Χριστού, να πουν ότι «οι μαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες, έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων». Ύστερα, οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες και φιλόσοφοι αγωνίστηκαν να σβήσουν την αλήθεια της Αναστάσεως και εδίωξαν την Εκκλησία του Χριστού. Τον 19ο αιώνα, υλιστές και ορθολογιστές διανοητές προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού και το γεγονός της Αναστάσεώς Του. Στις ημέρες μας βλέπουμε και ακούμε κάποιους τάχα ερευνητές να ισχυρίζονται ότι Ανάσταση δεν υπήρξε και ότι ο Ιησούς δεν πέθανε πάνω στον Σταυρό, αλλά συνέχισε την ζωή του και, μάλιστα, λέγουν ότι νυμφεύθηκε και απέκτησε και απογόνους.

Όσο, όμως κι αν αγωνίζονται οι αρνητές της Χριστιανικής πίστεως να διαψεύσουν την Ανάσταση του Χριστού «προς κέντα λακτίζουν». Η Αλήθεια δεν διαψεύδεται. Και η αλήθεια είναι ότι "Ηγέρθη ο Κύριος όντως”. Εγώ ειμί το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ!

"Jesus a sinner?" The Oprah Show | Greek Orthodox Priest speaks out

----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό βίντεο δείχνει ξεκάθαρα ὅτι οἱ παπισταί καί οἱ προτεστάνται δέν εἶναι χριστιανοί! Ἐπικαλοῦνται τόν Χριστόν διά νά Τόν διαστρεβλώσουν καί νά Τόν «ἀποδείξουν» «ψιλόν ἄνθρωπον», κατά τήν Νεστοριανήν αἵρεσιν, ὅπως ὀρθότατα τούς διώρθωσεν ὁ Ἕλλην κληρικός. Ποῖος εἶναι ἄραγε αὐτός ὁ κληρικός καί τί ἀπέγινεν, ἐφόσον ὡμολόγησε Χριστόν καί συνεκρούσθη μέ τά ὄργανα τοῦ Διαβόλου δημοσίως; Αὐτά γίνονται γύρω στό 1988, ὅταν προεβάλλετο εἰς τούς κινηματογράφους ἡ βλάσφημος ταινία τοῦ Καζαντζάκη. Στήν «Ἑλλάδα» τῆς σήμερον δέν τολμᾶς νά πῇς κάτι κατά τοῦ Καζαντζάκη, διότι ἀμἐσως σοῦ ἐπιτίθενται οἱ ψευδο-διανοούμενοι, ψευδο-καθηγηταί κ.ἄ. Τά ἔπαθε ὁ γράφων πρό πενταετίας περίπου.

---------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Χριστός Ανέστη αδελφέ Δημήτριε !

Στην ερώτηση :

Ποῖος εἶναι ἄραγε αὐτός ὁ κληρικός καί τί ἀπέγινεν, ἐφόσον ὡμολόγησε Χριστόν καί συνεκρούσθη μέ τά ὄργανα τοῦ Διαβόλου δημοσίως;

Η απάντηση είναι :

Ο αείμνηστος :

Metropolitan Pavlos (Stratigeas) of America (GOC)

http://www.hotca.org/component/content/category/61-eparchial-synod

Υγ: Τότε που γυρίστηκε το βίντεο ήταν Αρχιμανδρίτης και μετά Μητροπολίτης.