Η κυρία Ανάστω καλεί τους συγχωριανούς της στο συλλαλητήριο.


Σήμερα Κυριακή, 21 Iανουαρίου, όλοι στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας στη Θεσσαλονίκη!


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΙΕ ΛΟΥΚΑ. Μαξίμου ομολογητού, Νεοφύτου, Ευγενίου.

Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς καταγόταν ἀπὸ ἐπιφανὴ οἰκογένεια καὶ γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ ἔτος 580 μ.Χ. Ἔλαβε τὴ συνήθη ἐγκυκλοπαιδικὴ μόρφωση καὶ ἐπιδόθηκε ἰδιαίτερα στὴ σπουδὴ τῆς φιλοσοφίας. Ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) προσελήφθη ὡς ἀρχιγραμματεὺς αὐτοῦ. Παρέμεινε στὴ θέση αὐτὴ γιὰ λίγα μόνο χρόνια, ἀλλὰ διατήρησε τὶς σχέσεις του καὶ ἀλληλογραφία μὲ πρόσωπα τοῦ δημόσιου βίου.

Ἀφοῦ παραιτήθηκε, τὸ 614 μ.Χ., ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀρχιγραμματέως, ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ ἀκολούθησε τὸν μοναχικὸ βίο. Ἀσκήτεψε σὲ μονὴ τῆς Χρυσουπόλεως, ποὺ βρισκόταν ἔναντι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ διετέλεσε ἡγούμενος αὐτῆς. Ἐκεῖ ἀπέκτησε ὡς μαθητὴ τὸν Ἀναστάσιο, ὁ ὁποῖος τὸν ἀκολούθησε σὲ ὅλη του τὴ ζωή.

Τα εν τη Φλωρεντινή ψευδοσυνόδω κατά Λατίνων υπερφυά κατορθώματα του εν Αγίοις Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού.

Η Ορθοδοξία είναι το μέγα και αξιοθαύμαστον χάρισμα, δια το οποίον εσεμνύνετο αείποτε το γένος ημών, αδελφοί. Χείμαρρος όμως ορμητικός εκ Δύσεως ηπείλησε κάποτε το Γένος ημών, θέλων να καταπνίξη το αγαθόν τούτο και εξαφανίση από προσώπου της Γης την του Γένους ημών Ορθοδοξίαν. Και θα επετύγχανεν ίσως εις την προσπάθειάν του αυτήν, αν δεν ευρίσκετο, κατά την εποχήν εκείνην, ο μέγας ανήρ των εν Βυζαντίω Ευγενικών, ο έσχατος και ευγενικώτατος κλάδος αυτών, Μάρκος ο της Εφέσου φωστήρ. Τους αγώνας αυτού εναντίον του τρομερού εκείνου χειμάρρου, όστις ολίγον έλειψε να καταπνίξη την Ορθοδοξίαν, και τα χαρακώματα τα οποία ανήγειρε προς προστασίαν των ομοδόξων και ομογενών, σοφοί κάλαμοι εξύμνησαν.

Η ελληνικότης της Μακεδονίας μας είναι συνδεδεμένη μετά της ιστορίας της Ελλάδος επί 4000 έτη μέχρι σήμερα

Ως γνωστόν, η Μακεδονία μας υπήρξεν άλλοτε θύμα βαρβαρικών εισβολών, σήμερον δε ζει υπό την απειλήν της απληστίας των γειτόνων, οι οποίοι καπηλεύονται και απροκαλύπτως σφετερίζονται το όνομα αυτής και δι' αυτού του τρόπου, αμφισβητούν την ελληνικότητά της. Αλλά η ελληνικότης της Μακεδονίας είναι, ως γνωστόν, αρρήκτως συνδεδεμένη μετά της ιστορίας της Ελλάδος επί τέσσαρας χιλιάδας έτη μέχρι σήμερον. Οι παραχαράκται ούτοι γείτονες, οι διαστρεβλούντες την Ιστορίαν της Μακεδονίας, παραποιούν την ιστορικήν αλήθειαν. Όμως, το ελληνικόν αίμα εις δυσκόλους καιρούς, κατά την πορείαν της ιστορίας της Μακεδονίας και ο τίμιος ιδρώς του Έλληνος, κατά τας ημέρας της ειρήνης και ευτυχίας, επότισαν, επί ολοκλήρους χιλιετίας την ελληνικήν μακεδονικήν γην.

Των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων δια την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού.

(ων η Σύναξις επιτελείται την Πέμπτην του Αγίου Πνεύματος)

Το ότι ο παπισμός είναι αίρεσις και ο οικουμενισμός παναίρεσις δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, συμφώνως με τας θείας διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών της Ορθοδόξου αγίας ημών Εκκλησίας. Τα ιστορούμενα μαρτύρια των Οσιομαρτύρων Πατέρων, των υπό των Λατινοφρόνων και Λατίνων αναιρεθέντων, είναι ένα φωτεινόν παράδειγμα και ένα φρένο δι΄ όλους ημάς προς αποφυγήν παντός νεωτερισμού και καινοτομίας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. Ο μαρτυρικός των θάνατος εις όλους εμάς διασαλπίζει την μεγίστην διαφοράν της Ορθοδοξίας από τον παπισμό, δεν τυγχάνει παρανυχίς, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν οι οικουμενιστές σήμερον.

Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει!

Γίνονταν, προ καιρού, σεμινάρια για τα βλάσφημα βιβλία-φακέλους των θρησκευτικών, οι σύμβουλοι και παρασύμβουλοι «επιμορφωτές»,-κομισάριοι αναμασούσαν τα φληναφήματα του υπουργείου, σηκωνόμασταν κάποιοι και αποστομώναμε τους εισηγητές και μας αντίκρουαν με το εξής επιχείρημα, το οποίο μας έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση:

«Τι μιλάτε; Η Ιερά Σύνοδος δεν έβγαλε καμμιά ανακοίνωση που να τα καταδικάζει και να ζητά από τους γονείς την επιστροφή τους».

 Και έχουν δίκαιο. Όχι μόνο δεν βοηθούν, ο αρχιεπίσκοπος και περί αυτόν επίσκοποι-ευτυχώς 15-20 μητροπολίτες δεν γονάτισαν-αλλά μας θέτουν προσκόμματα, μας προξενούν ζημιά και ακυρώνουν εν πολλοίς τον αγώνα μας για την προάσπιση της Ορθοδοξίας μας. (Καλά συμβουλεύουν κάποιοι να επιστρέφονται τα βιβλία στην Ιερά Σύνοδο…).

Τώρα με το συλλαλητήριο για την Μακεδονία γίνεται το ίδιο. Δεν συμφωνεί ο αρχιεπίσκοπος. Εισέπραξε και τα συγχαρητήρια του κ. Γαβρόγλου.

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ