Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ


+ π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Φραγκο-Λατινικός και ο Δυτικός Πολιτισμός και το Ισλάμ είναι κυριαρχημένα από την νόσον της θρησκείας και της αναζητούσης την ευδαιμονίαν ιδιοτελείας. Αυτή ακριβώς η αρρώστια ευρίσκεται εις το θεμέλιον όλων των προσωπικών και κοινωνικών νοσημάτων. Παραμένουσα πάντα ανεξέλεγκτος, οδηγεί αυτομάτως εις συγκρούσεις συμφερόντων εις όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και εις την ιδιοτελή εκμετάλλευσιν των ανθρώπων και του περιβάλλοντος υπό των συνανθρώπων των. Η σύγχρονος τεχνολογία και επιστήμη υπετάγησαν εις την εξυπηρέτησιν της αρρωστείας αυτής, ως εκφράζεται εις την καταναλωτικήν οικονομίαν, η οποία διαβρώνει τας κοινωνικάς δομάς και ωθεί εις την εκμετάλλευσιν των φυσικών πόρων πέραν των υποφερτών ορίων.
Η ανθρωπότης κατώρθωσε να επιβιώση των αναριθμήτων καταστροφών του περελθόντος, αι οποίαι προεκλήθησαν από αυτήν την νόσον. Όμως η γενεά μας έχει την "τιμήν" να ζή εις εκείνην την φάσιν της ανθρωπίνης ιστορίας, η οποία, δια πρώτην φοράν, μαρτυρεί περί της "ικανότητος" της ανθρωπότητος να αυτο-καταστραφή πλήρως, είτε από πυρηνικόν συμβάν ή από μόλυνσιν και διατάραξιν της οικολογικής ισορροπίας. Ίσως η μεγαλυτέρα απειλή δια την ασφάλειαν του πλανήτη μας προέρχεται από αποκαλυπτικούς ονειροπώλους θρησκευομένους.
Η ωμή ιδιοτέλεια δια την επιβίωσιν του κόσμου και δια την ευημερίαν της κοινωνίας δύναται τελικώς να εξαναγκάση τους υπευθύνους να εύρουν μίαν λύσιν εις το φάσμα αυτό της πυρηνικής και της οικολογικής καταστροφής. Η μόνη λύσις φαίνεται να είναι η συλλογική αυτο-επιβολή μιάς ασκητικής εγκρατείας.
Το ότι, 1) ο πόθος δια την ευδαιμονίαν είναι "η" αρρώστια της ανθρωπότητος, την οποίαν προωθούν σχεδόν όλες οι θρησκείες, και το ότι, 2) η θεραπεία της "είναι" η κάθαρσις και ο φωτισμός της καρδίας και ο δοξασμός, είναι δύο αλήθειαι της αποκαλύψεως που θά' καμε καλά ο κόσμος να μη αγνοεί.
Αυταί αι αλήθειαι τυγχάνουν να είναι τα κλειδιά της μετ' αλλήλων ενώσεως εν τη ακτίστω δόξη της Αγίας Τριάδος δια την οποίαν προσεύχεται ο Χριστός (Ιω. 17) δια να πιστεύση ο κόσμος.

    Συνεχίζεται.

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ


Από:
Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2013 - 8:54 π.μ.
Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ !
Προς: 


ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
Τον Οκτώßριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να µπει στο Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο µε την απρόκλητη εισßολή των στρατευµάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από µία ταπεινωτική ήττα, εισέßαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερµανούς όσο καµία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύµφωνα µε τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα-άµεσο αποτέλεσµα της Γερµανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόµη Τσιάνο, «Οι Γερµανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόµη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους». 

Η Γερµανία και η Ιταλία επέßαλαν στην Ελλάδα όχι µόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων δολλαρίων.
 

Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερµανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωµής του.
 Μετά το τέλος του πολέµου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατοµµύρια δολάρια για πολεµικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το µερίδιο της από το κατοχικό δάνειο.Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεµικές επανορθώσεις στην Ελλάδα, και η Γερµανία πλήρωσε πολεµικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαßία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερµανία την πληρωµή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995. 

Παρά ταύτα Γερµανία αρνείται συστηµατικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεµικές επανορθώσεις.
 Το 1964, ο Γερµανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την πληρωµή του δανείου µετά την ενοποίηση της Γερµανίας, που πραγµατοποιήθηκε το 1990. 

Ενδεικτικό της σηµερινής αξίας των Γερµανικών υποχρεώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιµοποιηθεί σαν τόκος ο µέσος τόκος των Κρατικών Οµολόγων των ΗΠΑ από το 1944 µέχρι το 2010, που είναι περίπου 6%, η σηµερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και αυτή των πολεµικών επανορθώσεων στα 332 δισεκατοµµύρια δολάρια.


Στις 2 Ιουλίου 2011, ο Γάλλος οικονοµολόγος και σύµßουλος της Γαλλικής κυßέρνησης Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερµανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ανέρχονται σε 575 δισεκατοµµύρια δολάρια (Les Echos, Saturday, July 2, 2011).
 

Ο Γερµανός ιστορικός οικονοµολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερµανία να ακολουθήσει µία περισσότερο µετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να ßρεθεί αντιµέτωπη δικαιολογηµένων απαιτήσεων για πολεµικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου (Der Spiegel, June 21, 2011,
guardian.co.uk, June 21, 2011).

Οι Γερµανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες µόνο «ακόµη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους».
 
Στο Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσµού της. Ένα µέρος αυτού του πληθυσµού χάθηκε στην µάχη, αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήµατα πολέµου των Γερµανών.
 

Οι Γερµανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 89 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισσότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.


Ζητούµε από την Γερµανική Κυßέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεµούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεµικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζηµιών, των εγκληµάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεµική µηχανή των Γερµανών.

Αγαπητοί φίλοι,
όπως αναφέρεται παρακάτω από το

EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:


Αυτές τις µέρες διεξάγεται η Δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
για τα θύµατα του Ναζισµού και τις Γερµανικές αποζηµιώσεις.

Παρακαλώ ζητήσετε από φίλους και γνωστούς σας να πάνε στο


http://www.greece.org/blogs/ wwii/

και να υπογράψουν το Αίτηµα µας που
 ζητά

από την Γερµανική Κυßέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα,


πού εκκρεµούν για πολλές δεκαετίες,


πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και πολεµικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζηµιών,


των εγκληµάτων και των λεηλασιών, που διέπραξε η πολεµική µηχανή των Γερµανών...ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
------------------------------ ------------------------------ -----------

Αυτές τις μέρες διεξάγεται η δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα θύματα του Ναζισμού και τις Γερμανικές αποζημιώσεις.

Η δικαίωση των Ελλήνων θυµάτων του Ναζισµού µέσω των Ιταλικών δικαστηρίων, έχει οδηγήσει την υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο οποίο προσέφυγε η Γερµανία για να ακυρώσει τις αποζηµιώσεις και το οποίο ξεκίνησε τη σχετική δικαστική διαδικασία τη Δευτέρα 12/09.


Την ίδια ώρα, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα το μέγα θέμα του ανεξόφλητου αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου της χώρας μας προς τη Γερμανία και των γερμανικών επανορθώσεων για τις κατοχικές καταστροφές στη χώρα μας, αφού η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει λάβει ως αποζημίωση ούτε ένα ευρώ.


Η μέχρι τώρα παθητική, δυστυχώς, στάση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, στο μέγιστο αυτό Εθνικό θέμα, ήρθε η ώρα να γίνει ενεργητική.


Είναι απόλυτη ανάγκη, από σήμερα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Οικονομικών, τουλάχιστον, να παρακολουθήσουν αυτή την πολυσήμαντη για τα εθνικά μας συμφέροντα δίκη στη Χάγη.


Η παρουσία τους δεν θα είναι τιμή μόνο, για τα θύματα του Ναζισμού, αλλά, επιτέλους θα καταδείξει στους Δικαστές της Χάγης και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, την αποφαστικότητα της Ελληνικής Πολιτείας να στηρίξει δυναμικά τις διεκδικήσεις των συγγενών των Ελλήνων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας για ηθική και υλική αποζημίωση.Suspect Arrested for Church Fire, Hate Crime


A fire at a Greek Ordothox church in unincorportated El Cajon is being investigated as a hate crime, San Diego County Sheriff’s Department officials confirmed.
At about 4 a.m. Sunday, a fire broke out at the St. Gregory of Nyssa Greek Orthodox Church located in the 1900 block of Mary Ann Way. Neighbors in the area reported the blaze to authorities.
Firefighters from Cal Fire, San Miguel Fire District, Heartland Fire and Lakeside all worked together to tackle the blaze. Crews were able to extinguish the fire within 45 minutes, officials said.
There was no one inside the church at the time of the fire and no injuries were reported.
Investigators from the Sheriff's Bomb/Arson Unit and a fire investigator from the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives were called to investigate the cause and origin of the fire.
According to the Sheriff’s Department, the fire caused about $250,000 in damages to the church.
Investigators have identified a person of interest in connection to the fire.
Suspect Darin Williams, 38, was immediately contacted by investigators and arrested for suspicion of arson, burglary and a hate crime.
Williams was booked into San Diego Central Jail and being held on $150,000 bail. He’s scheduled to appear in court on Wednesday.
No further details were immediately released.
The investigation is ongoing. Check back for updates.
NBC 7 reached out to St. Gregory of Nyssa Greek Ordothox Church leaders Sunday morning but did not immediately hear back from leaders.


Source: http://www.nbcsandiego.com/news/local/Nyssa-Greek-Ordothox-Church-Fire-a-Suspected-Hate-Crime-Deputies-188598871.html#ixzz2JDXB7900

Παρακοή αξία παντός επαίνου...


Η συνελθούσα σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει το 754 αποτελουμένη από Πατριάρχας Μητροπολίτας και Επισκόπους εξέδωκαν όρον ούτως έχοντα: «Ομοφώνως ορίζομεν απόβλητον είναι και αλλοτρίαν και εβδελυγμένην εκ της των χριστιανών Εκκλησίας πάσαν εικόνα εκ πάσης ύλης και χρωματουργικής των ζωγράφων κακοτεχνίας πεποιημένην. Μηκέτι τολμάν άνθρωπον τον οιονδήποτε επιτηδεύειν το τοιούτον ασεβές και ανόσιον επιτήδευμα, ο δε τολμών από του παρόντος κατασκευάσαι εικόνα, ή προσκυνήσαι ή στήσαι εν εκκλησία, ή εν ιδιωτικώ οίκω, ή κρύψαι, ει μεν Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος είεν, καθαιρείσθω, ει δε μονάζων, ή λαϊκός, αναθεματιζέσθω και τοις βασιλικοίς νόμοις υπεύθυνος έστω, ως εναντίος των του Θεού προσταγμάτων, και εχθρός των πατρικών δογμάτων». Ο αριθμός 348 είναι πολύ σεβαστός. Εν τούτοις τον τότε Πατριάρχην Κωνσταντίνον, και τον βασιλέα Κοπρώνυμον και τους 348 Μητροπολίτας, πολλοί μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί δεν τους ήκουσαν, απεσχίσθησαν απ’ αυτών, τους ήλεγχον, τους ύβριζον αποκαλούντες κακοδόξους, εικονομάχους κ.λ.π. και εξηκολούθουν ασπαζόμενοι και σεβόμενοι και τιμώντες τας αγίας εικόνας. Άρα γε οι τοιούτοι είναι σχισματικοί, αιρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, αναθεματισμένοι και μαζί με αυτούς και ημείς που προσκυνούμεν και σεβόμεθα σχετικώς και κατά την Παράδοσιν τας αγίας εικόνας; Ημείς έχομεν την γνώμην και ομολογούμεν ότι είναι άξιοι παντός επαίνου διότι παρήκουσαν και απεσχίσθησαν και ηξιώθησαν ουρανίων στεφάνων δια την παρακοήν των εκείνην, και σήμερον τους προσκυνούμεν και τιμώμεν ως Αγίους και τους ονομάζομεν : ο Άγιος Γερμανός, ο Άγιος Νικηφόρος, ο Άγιος Μεθόδιος, ο Άγιος Ταράσιος, οι Άγιοι Στέφανος και Θεόδωρος και Θεοφάνης οι γραπτοί, Θεόδωρος ο Στουδίτης κ.λ.π. την δε σύνοδον ονομάζομεν παράνομον, μιαράν και Καϊαφικόν συνέδριον.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


1, Από την 19η ομιλία στην Αποκάλυψη, 29-3-1981

... Έτσι, ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες και δεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι. Εϊμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάθε αβαρία, μα κάθε αβαρία, ακόμη και να αμνηστεύσουμε την πορνεία -το ξανατονίζω: να αμνηστεύσουμε και την πορνεία!- και πολλά άλλα να αμνηστεύσουμε, αρκεί να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους μας ότι κατανοούμε δήθεν τον κόσμο -ακούστε: κατανοούμε τον κόσμο…!- και ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουμε, κάνοντας στραβά μάτια σ' εκείνα που έχει! Έτσι, θα δεχθούμε σιωπηρά και την έκτρωση, και άλλα πράγματα... Και πολλά άλλα πράγματα!

Μη νομίζετε, αγαπητοί μου, πως είναι ουτοπιστι­κά αυτά που σας λέω· αυτά γίνονται σήμερα! Αν ξέ­ρατε πώς σκεφτόμαστε... Αν ξέρατε πώς σκέπτονται τα μυαλά των κληρικών... Αν ξέρατε πώς σκέπτονται σήμερα οι ποιμένες...! Και δεν μιλάω γιά τους ευρω­παίους ποιμένες του Προτεσταντικού και του Ρωμαιο­καθολικού κόσμου -ω, εκεί υπάρχει... «φρίξον, ή­λιε»!-αλλά μιλάω για μας! Για μας!... Αν ξέρατε πώς σκεπτόμαστε σήμερα...! Έτσι, να είχαμε λιγάκι άνε­ση, και να μπορούσαμε να πετάξουμε μερικά ταμπού, όπως λέμε, αν ξέρατε τι αποκαλύψεις θα είχαμε... και τι πράγματα θα λέγαμε στον κόσμο...!
 

Δια τούτο και η Πατρίς μας, το Έθνος το άγιον, ο Ορθόδοξος λαός, κατήντησε το σκύβαλον του κόσμου...

...Ταλαίπωροι ημείς, «εμπλεγμένοι ταις του βίου πραγματείαις», με βεβαρημένας καρδίας « εν μερίμναις βιωτικαίς», θυσιάζομεν την θείαν ψυχήν μας εις παροδικά και μάταια. Δεν μελετώμεν την θείαν ευγένειάν μας, την θείαν καταγωγήν μας, τον προς θέωσιν προορισμόν μας. Εντεύθεν λησμονώμεν τον Θεόν μας. Και, φυσικά, δεν μελετώμεν την αβάστακτον από την καρδίαν εν σαρκί παρουσίαν Του, που εξέπληξεν αγγέλους. Που κατεπλάγη η κτίσις. Και ενώ ήλθε δι’  ημάς, δια την άπειρον αγάπην Του προς εμέ και σε, αδελφέ, ημείς και αδιαφορούμεν και πράττομεν τα εναντία εκείνων, που οδηγούν προς την θέωσίν μας. Από εδώ αρχίζει το ανθρώπινον δράμα, ο χωρίς σχεδόν Θεόν χριστιανός. Και το φρικτόν αυτό δράμα, από προσωπικόν, εξαπλούται εις την οικογένειαν, το χωρίον, την πόλιν, εις το Έθνος ολόκληρον. Και ημείς τα τέκνα του Θεού, ουδόλως διαφέρομεν από τους απίστους. Και ουδένα δυνάμεθα να πείσωμεν δια την αλήθειαν του σαρκωθέντος Θεού. Ότι «ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί» και ότι «ώφθη επί της γης και τοις ανθρώποις συνανεστράφη». Και παρέχομεν σκάνδαλον εις τον κόσμον και «ο Θεός βλασφημείται δι’ ημάς εν τοις έθνεσι». Διατί; Δια την αμέλειαν ημών και διότι οι ποιμένες της Εκκλησίας περί άλλα τυρβάζουν. Διότι δεν εβίωσαν το μέγα μυστήριον της κενώσεως του Υιού του Θεού. Δεν τον εμελέτησαν, δεν τον ηγάπησαν, δεν εξεμεταλλεύθησαν τα τίμια δώρα, που μας εκόμισε. Δεν μετεμορφώθησαν εις άγια τέκνα Θεού, δια τούτο και δεν δύνανται να ομιλήσουν εις τας ψυχάς. Να τας υψώσουν εκ των γηίνων, να τας μετεωρίσουν εις τους ουρανούς. Να καταστήσουν τους χριστιανούς «συμπολίτας των αγίων και οικείους του Θεού». Δια τούτο και η Πατρίς μας, το Έθνος το άγιον, ο Ορθόδοξος λαός, κατήντησε το σκύβαλον του κόσμου. Και εγένετο «μυκτηρισμός και χλευασμός τοις κύκλω ημών». Χωρίς να γνωρίζωμεν ποία ακόμη τραγωδία μας αναμένει. Το φρικτότερον δε είναι ότι ούτε καν υποπτευόμεθα την συμφοράν μας, την πνευματικήν και την ερχομένην καταιγίδα. Η πολυχρόνιος έξις εις τα έργα της πτώσεώς μας, η αγνοηθείσα πνευματική μας ευγένεια, η διαβολική λήθη του συνταρακτικού γεγονότος της ενανθρωπήσεως του Θεού χάριν ημών, μας έχουν εις τοιούτον βαθμόν ναρκώσει, ώστε να μη θέλωμεν να απαλλαγώμεν από την κόλασιν των παθών, εις την οποίαν τυραννούμεθα. Ω αδελφοί μου, συναμαρτωλοί! Απωλέσαμεν τον θησαυρόν. Ωσάν να μη εγεννήθη δι΄ ημάς ο Σωτήρ. Που είναι οι καρποί της πίστεώς μας; Που είναι τα δώρα που θα προσκομίσωμεν εις τον τεχθέντα Βασιλέα;

θ.μ.δ.
(κείμενο του 1970)

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


52. «Τα πάντα και εν πάσι Χριστός». Το αντίθετον Αυτού; --Το κενόν, το μηδέν! Αυτός είναι το Παν-είναι. Εκτός Αυτού, το μη είναι. Αν δεν είναι ο Χριστός μέσα σου, δεν είσαι τίποτε, είσαι μηδέν, είσαι ένα πτώμα, είσαι το μη ον. Και το ίδιον το σύμπαν χωρίς τον Χριστόν, είναι πτώμα, είναι μηδέν, είναι μη ον. Ο Χριστός είναι το Πανείναι και η πανενότης. Αυτός τα πάντα πληροί και τα πάντα συνέχει, άνευ Αυτού τα πάντα είναι κενά και έρημα και διεσπαρμένα. Εάν αφαιρέσωμεν τον Χριστόν από τον άνθρωπον, από τον ήλιον, από το σύμπαν, από την μέλισσαν, τα πάντα κρημνίζονται εις το χάος, εις το μη είναι, εις το μη ον, εις τον θάνατον. Μόνον Αυτός δια του θεανθρωπίνου σώματός Του, της Εκκλησίας, συνέχει τα πάντα, και πληροί τα πάντα εις όλους τους κόσμους (πρβλ. Εφ. 1, 20-23, 10. Κολ. 1, 16-20. 3, 15). Εξ Αυτού πηγάζει συνεχώς η τα πάντα δια της σοφίας πληρούσα και ενοποιούσα θεία και θεανθρωπίνη δύναμις. Όταν ενσωματωθή ο άνθρωπος εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, πληρούται με την αίσθησιν του παμπληρώματος και της πανενότητος (της καθολικής ενότητος). Δι΄ αυτόν δεν υπάρχει πλέον ο θάνατος, αλλά παντού η ευαγγελική πληρότης, η αθανασία και η αιωνιότης. Εις τον πλούτον αυτόν μας εισάγει το μυστήριον του θείου Βαπτίσματος, διότι δι΄ αυτού ενσωματούμεθα εις το αείζωον σώμα της Εκκλησίας.

Συνεχίζεται.  

Μέγας Φώτιος : "Χαίρε του Θεού Έμψυχη Κιβωτέ"


Χαίρε, του Θεού έμψυχη Κιβωτέ, στην οποία κατεβαίνει ο δεύτερος Νώε ντύνοντας απ' αυτή την ανθρώπινη φύση, για να τη βυθίσει στο βάπτισμα του ύδατος και να της δώσει τη σωτηρία και μια δεύτερη ζωή, με ανάβαση προς το Θεό. 
Χαίρε, ω Εστία αναμμένη, όπου ο Θεός κατεβαίνει· στους παρθενικούς και πάναγνους κόλπους Σου ο Δημιουργός παίρνει τη φύση μας και την εξαγνίζει από κάθε κηλίδα αρχαία, ανανεώνοντας τον άνθρωπο σε μια νέα δημιουργία.
 

Είθε ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός, με τις ικεσίες, τη μεσιτεία και τη δέηση της θείας και Αειπάρθενης Μητέρας, να μας ακούσει και να μας κάνει άξιους του ουράνιου δείπνου.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΠρος τα πού βαδίζει άραγε η Ευρώπη;


Τι ζητά ο Βρετανός πρωθυπουργός Κάμερον; Να διοργανώσει δημοψήφισμα για να ακουστούν οι πραγματικές επιθυμίες των Βρετανών για την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή να υπονομεύσει την Ενωση για να εξυπηρετήσει αμερικανικά συμφέροντα;
 Αν αποχωρήσει η Βρετανία από την Ε.Ε., θα διασφαλίσει περισσότερο τα συμφέροντά της ή τότε θα αναπτυχθούν αποσχιστικές τάσεις, διότι η Σκοτία θέλει να παραμείνει στην Ε.Ε.; Εφτασε η εποχή των «μεταεθνικών» σχηματισμών ή το εθνικό κράτος και η εθνική κυριαρχία δεν ξεριζώνονται εύκολα από την ψυχή των πολιτών και από το μυαλό των πολιτικών;

 Αυτές οι σκέψεις είναι μία πρώτη αντίδραση στον ευρωσκεπτικισμό του Κάμερον και πολλών Βρετανών. Αντί για το GREXIT, την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, τώρα τα διεθνή ΜΜΕ ανακάλυψαν το BREXIT, δηλαδή την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι, πάντως, μία ευκαιρία να προβληματιστούμε γενικότερα για το παρόν και το μέλλον της Ενωσης. Προσωπικά θεωρώ απαραίτητη τη συμμετοχή της Ελλάδος στην Ε.Ε., αλλά διαφωνώ με τους υπερ-ευρωπαϊστές που εξωραΐζουν θεσμούς και καταστάσεις.
Πόσο συνεπής είναι η Ενωση στα οράματα των ιδρυτών της; Οι θεμελιωτές οραματίστηκαν μία Ενωση από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια με σεβασμό στις χριστιανικές ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στοιχεία που καθ’ οδόν νοθεύτηκαν. Ο Ντε Γκολ αναφερόταν στην Ευρώπη των Πατρίδων, ενώ σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιφατικές απόψεις για τον ρόλο των εθνών και των εθνικών κρατών. Η Ενωση κατά καιρούς παρασύρθηκε από ακραίους φεντεραλιστές, όπως ο Μιτεράν, που ήθελαν να παρουσιάζονται οι χώρες-μέλη με μία κοινή σημαία και έναν κοινό ευρωπαϊκό ύμνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα πληθαίνουν οι φωνές που προέρχονται από το άλλο άκρο και ζητούν την ευρεία αυτονόμηση περιοχών όπως η Καταλονία στην Ισπανία, η Φλάνδρα στο Βέλγιο κ.ά.
 Πόσο πιστεύει η Ευρώπη στην αλληλεγγύη; Δεν εννοώ μόνο την οικονομική συμπαράσταση, αλλά και τη διπλωματική σε καίρια θέματα. Θυμίζω ότι η Ισπανία προ δεκαετίας αντιμετώπισε την εισβολή Μαροκινών σε βραχονησίδα. Η Γαλλία τότε στήριξε το Μαρόκο και όχι την Ισπανία, χώρα-μέλος της Ε.Ε., διότι το Παρίσι έχει μεγάλα συμφέροντα στη Β. Αφρική.
 Πού βαδίζει η Ευρώπη; Φοβούμαι ότι ουδείς γνωρίζει την απάντηση.

http://www.dimokratianews.gr/

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ


+ π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

 Δυτικός πολιτισμός

Τμήματα της Μεταρρυθμίσεως ήλθον εις σαφεστέραν ρήξιν με τον Φραγκο-Λατινικόν Χριστιανισμόν από άλλα τμήματα και επανήλθον, μέχρις ορισμένου σημείου, εις την δικαίωσιν δια της πίστεως εκείνης, ήτις είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος εν τη καρδία. Η πρόσφατος συμφωνία μεταξύ Λουθηρανών και Ορθοδόξων περί του Κανόνος της Αγίας Γραφής και της Θεοπνευστίας συμπεριλαμβάνει την από κοινού αποδοχήν της αληθείας, ότι η δικαίωσις (φωτισμός) ολοκληρώνεται εις αυτήν την ζωήν με τον δοξασμόν. Τούτο θα πρέπει να αποδειχθή ουσιαστικόν βήμα προς την ορθήν κατεύθυνσιν, όχι μόνον δια την ένωσιν των Εκκλησιών, αλλά, επίσης, δια την εξύψωσιν του εν εξελίξει ακόμη ευρισκομένου Δυτικού Πολιτισμού.

      Συνεχίζεται.