Ἐβεβήλωσαν (καὶ) τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη!ΜΙΑ ἀπὸ τὶς πλέον ἀλγεινὲς μορφὲς τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ στὴ χώρα μας εἶναι καὶ ἡ βεβήλωση ἀγαλμάτων τῶν ἐπιφανῶν προγόνων μας. Βέβηλα χέρια τὰ μουτζουρώνουν καὶ τὰ καταστρέφουν.

Οικουμενισμός η παναίρεσις των εσχάτων καιρών


Η Σάρκωσις του Θείου Λόγου, ως Έλλογος Θεανθρώπινος πανενότης εις την αλογίαν της διεσπασμένης ανθρωπότητος!...

Τοῦ κ. Παναγιώτου  Γκιουλέ


«Μέγα καί παράδοξον θαῦμα τετέλεσται σήμερον! Παρθένος τίκτει
καί μήτρα οὐ φθείρεται· ὁ Λόγος σαρκοῦται, καί τοῦ Πατρός οὐ κεχώρισται. Ἄγγελοι μετά ποιμένων δοξάσουσι, καί ἡμεῖς σύν αὐτοῖς ἐκβοῶμεν· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ· καί ἐπί γῆς εἰρήνη» (α´ ἰδιόμελον ἐν τοῖς ἀποστίχοις). Ὄντως Μέγα καί παράδοξον θαῦμα συντελεῖται σήμερον! Ἡ Παρθένος γεννᾶ «ἐν σαρκί» τον πρό τῶν αἰώνων γεννηθέντα ἀχρόνως ἐκ Πατρός καί ἡ μήτρα τῆς Παρθένου δέν φθείρεται!…
Ὤ θαῦμα πάντων θαυμάτων ὑπέρτερον! Πῶς ἡ Παρθένος συνέλαβεν «ἐν γαστρί» καί ἐγέννησεν «ἐν σαρκί» τόν ἐνυπόστατο Λόγο τοῦ Πατρός, τήν ἐνυπόστατη ἀλήθεια καί ζωή καί ἔγινε ἡ οὐράνιος «παστάς τοῦ Λόγου», πού μέσα της ἐτελεσιουργήθη καί ἱερουργήθη το μέγα Μυστήριο τῆς ὑποστακτικῆς ἑνώσεως θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως;

An Arabic Christmas Carol (Byzantine Hymn of the Nativity)


Σήμερον Γεννάται εκ Παρθένου, Ο κρατών την οικουμένη εν τη χειρί Του (τρις)
Αυτός, του οποίου την ουσία ουδείς μπορεί να αγγίξει,
περιτυλίγεται με σπάργανα ως παιδί.
Ο Θεός που εν αρχή εποίησε τους Ουρανούς κείται σε στάβλο
Αυτός που έβρεξε μάννα στο λαό του στην έρημο
Τρέφεται με γάλα από την Μητέρα Του
Ο Νυμφίος της Εκκλησίας εκάλεσε τους Μάγους
Ο Υιός της Παρθένου δέχεται τα δώρα τους.
Προσκυνούμεν Σου την Γέννηση Χριστέ (τρις),
Δείξον ημίν και τα ένδοξά Σου Θεοφάνεια.
---------------------------------
Ας το ακούσουν όσοι αμφισβητούν το προαιώνιο πρόσωπο του γεννηθέντος Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού νεοημερολογίτες θεολόγοι και κληρικοί αλλά και ειδικά κάποιοι γ.ο.χ. που κηρύττουν κτίσμα τον Ιησού Χριστό, και κάποιοι άλλοι μεγαλοσχήμονες γοχ .

Τη ΚΑ΄ (21η) Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ.


Ιουλιανή η ένδοξος Μάρτυς του Κυρίου ήτο από την Νικομήδειαν και έζη κατά τους χρόνους του δυσσεβούς βασιλέως Μαξιμιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 286- 305. Ήτο δε αύτη από γένος επιφανές και έκλαμπρον, ωραία την όψιν και τον τρόπον επαινετή και φιλάρετος, επάνω δε εις τας άλλας της αρετάς είχε και την ευσέβειαν, η οποία είναι το θαυμασιώτερον, διότι ο πατήρ αυτής και οι λοιποί συγγενείς της ήσαν Έλληνες ειδωλολάτραι, η δε μήτηρ της ούτε τα είδωλα εσέβετο, ούτε τον Χριστόν, αλλά ίστατο αμφίβολος.

Ο Άγιος Υπάτιος είπε στον Επίσκοπο Ευλάλιο, για τον Νεστόριο πριν ακόμη καταδικαστεί (ο Νεστόριος) από την Σύνοδο:

"Εγώ από τότε που έμαθα που ομιλεί ο Νεστόριος άσχημα για τον Κύριό μου, παύω την επικοινωνία μαζί του, καί ούτε αναφέρω το όνομά του, δεν είναι πια Επίσκοπος". 
(Βίος Αγίου Υπατίου άνθη τής ερήμου σελ 94).
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὄπως γράφει ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, οἱ σύγχρονοι «ὁμολογηταί» τοῦ τύπου Σεραφείμ «Πειραιῶς» δέν κάμνουν αὐτό πού ἔκαμε ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος, τοὐτέστιν ἀποτείχισιν, καί δικαιολογοῦνται γι' αὐτήν τήν παθητικήν (=προδοτικήν) στάσιν των μέ «ἐπιχειρήματα» ὅπως τά ἀκόλουθα, τά ὁποῖα «ἀναιροῦν» τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τούς Ἁγίους:

«Ὅτι, πειρώµενος νά εἶναι «ἑπόµενος τοῖς Ἁγίοις καί Θεοφόροις Πατράσι», δέν πίπτει στόν τροµακτικό πειρασµό τοῦ δῆθεν σωτῆρος τῆς Ἐκκλησίας, νοσφιζόµενος τήν κανονική δικαιοδοσία Της. Ὅτι, ἀφοῦ προσκαλεῖται ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολῖτες, προσέρχεται, ὄχι γιά νά συµµετέχει σέ κάποια οἰκουµενιστική συνεδρία, ἀλλά γιά νά συνευχηθεῖ καί νά ἀνυµνήσει τά πανάχραντα πρόσωπα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Ὅτι δέν κέκτηται ἁρµοδιότητα Ἱερᾶς Συνόδου, γιά νά καθιστᾶ ἀκοινωνήτους συνεπισκόπους του».

π. Θεόδωρος Ζήσης: Οι αιρετικοί αποβάλλονται και αναθεματίζονται

Η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» είναι πολύ πικρή και άχαρη ιστορία, όπως φάνηκε στο μεγάλο συνέδριο για τον Οικουμενισμό που οργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2004 το «Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας» της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η «Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών». Στηρίχθηκε σε πρωτοβουλίες και θέσεις μερικών ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων, επηρεασμένων από τον Προτεσταντισμό, οι οποίοι από την αρχή του 20ου αιώνος προσπάθησαν και προσπαθούν και σήμερα με τους διαδόχους τους, να ενισχύσουν και εγκαθιδρύσουν την μεγαλύτερη εκκλησιολογική αίρεση και πλάνη, την εγκατάλειψη της αποστολικής και πατερικής διδασκαλίας περί του ότι οι Χριστιανοί πρέπει να έχουν την ενότητα της πίστεως, την ορθότητα των δογμάτων, για να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, για να ανήκουν στο σώμα του Χριστού.
--------------------------
Ανώνυμος είπε...
Συμφωνώ με τον Κορναράκη, πολύς χαρτοπόλεμος πέφτει και το αποτέλεσμα είναι μια απ΄τα ίδια.

Εκ τοῦ Μηνύµατος ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 1967 τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου.

Οὐδεὶς ἄλλος συνέβαλε έως τότε, στὴν διαδικασία τῆς σταδιακῆς διαβρώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καὶ ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν ἐπισήµων τοπικῶν ἐκκλησιῶν, ὅσον ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος εἶχε φθάσει καὶ µέχρι τῆς ἐσχάτης ὕβρεως νὰ ὁµιλῆ γιὰ τὴν ἐπανίδρυσι τῆς Mιᾶς, Ἁγίας καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας διὰ µέσου τῆς ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας µὲ τὸν πολυ-αιρετικὸ Παπισµό: «Εἰς τὴν κίνησιν πρὸς τὴν Ἕνωσιν, δὲν πρόκειται ἡ µία Ἐκκλησία νὰ βαδίση πρὸς τὴν ἄλλην, ἀλλ᾿ ὅλαι ὁµοῦ νὰ ἐπανιδρύσωµεν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ἐν συνυπάρξει εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν Δύσιν, ὅπως ἐζῶµεν µέχρι τοῦ 1054, παρὰ καὶ τὰς τότε ὑφισταµένας θεολογικὰς διαφοράς»

 Ἀρχιµανδρίτου Ἀθανασίου Ἰ. Βασιλοπούλου,
 Ἀπὸ τὴν Πορεία τῆς Ἀγάπης,
Ἀθῆναι 1968, σελ. 87,


Ο Αρχιερεύς μας Χριστός Κύριος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η πτώση των πρωτοπλάστων απομάκρυνε τον αποστάτη άνθρωπο από τον Δημιουργόν του, σκότισε το νου του και τον αποπροσανατόλισε από τη θεία αλήθεια, εξασθένισε τη βούλησή του, η οποία πλέον ρέπει προς το κακό και τα γήϊνα, αχρείωσε το «κατ΄ εικόνα» και τον κατέστησε ανίκανο να εκπληρώσει τον υψηλό σκοπό του, το «καθ΄ ομοίωσιν Θεού». Έτσι, ο πεσμένος άνθρωπος χρειαζόταν το φωτισμό της αληθινής διδασκαλίας, ποθούσε την εξιλέωση και συμφιλίωση με τον Θεό, είχε ανάγκη από τη θεία ενίσχυση για την αρμονική οργάνωση της ζωής του. Αυτές τις τρεις αδήριτες ανάγκες επεδίωξαν να ικανοποιήσουν στον ειδωλολατρικό κόσμο η φιλοσοφία, η θρησκεία και η εξουσία αντίστοιχα, που η κάθε μια ξεχωριστά υποσχόταν στον άνθρωπο την ευτυχία, τη λύτρωση και την ασφάλεια.

Κοσσυφοπέδιο: Κατέστρεψαν νεκροταφείο Ορθόδοξων χριστιανών

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου το πρωί αναφέρθηκε από την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου ότι στο δήμο Λίπιαν πολλοί τάφοι στο νεκροταφείο των Ορθόδοξων Χριστιανών καταστράφηκαν από άγνωστα άτομα και ότι διεξάγεται εντατική έρευνα για το περιστατικό.
«Η ζημιά στα νεκροταφεία του δήμου Λίπιαν  αξίζει τη μεγαλύτερη τιμωρία. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πράξη που εμείς ως κοινωνία θα πρέπει να ντρεπόμαστε, ανεξάρτητα από το εθνοτικό και θρησκευτικό υπόβαθρο το καθενός», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Διοίκησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντριάνα Χότζιτς.