Ζητοῦν οἱ ἰσλαμιστὲς ἀνεξάρτητον κράτος εἰς τὴν Νορβηγίαν!

 Εγινε κα τοτο πρωτοσέλιδο κα πρτο θέμα στ Μ.Μ.Ε. Φανατικο
μουσουλμάνοι δεύτερης κα τρίτης γενις στ μακριν Νορβηγία
παίτησαν ν δημιουργηθε σ συνοικία το σλο …νεξάρτητο
μουσουλμανικ κράτος, μ τν ατιολογία, τι «δ θέλουμε ν ζομε μ
βρώμικα κτήνη», ννοώντας κα ποκαλώντας «βρωμερ κτήνη» τος
φιλήσυχους μ μουσουλμάνους Νορβηγούς! 


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
ΣΥΧΝΕΣ εἶναι πιὰ οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἑλλάδα. Φαίνεται ὅτι ἀνταποκρίνεται σὲ κάθε πρόσκληση, ποὺ λαβαίνει, ἰδίως ἀπὸ Μητροπολίτες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκαλεῖ πολλὲς φορὲς σκανδαλισμὸ στοὺς πιστούς, γιατὶ κοντεύει νὰ γίνει ἐπιδημικό. Κάθε λίγο καὶ λιγάκι τὸ ἴδιο θεατρικὸ σκηνικό.
Ὁ Μητροπολίτης, ποὺ θὰ ὑποδεχτεῖ τὸν Πατριάρχη, κοπιάζει ἀφάνταστα. Προσεγγίζει τὰ ὅρια τοῦ παροξυσμοῦ ἡ ἀγχώδης προετοιμασία γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ φιλοξενία τοῦ Μεγάλου Ἐπισκέπτη.
Τὰ πράγματα θὰ ἦταν διαφορετικά, ἐὰν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀρνοῦνταν τὸν πολυδάπανο τρόπο ὑποδοχῆς καὶ φιλοξενίας καὶ ἀκολουθοῦσε τὸν ταπεινὸ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν ἐπιβάρυνε κανένα, καθὼς ἀδιάκοπα ἐπισκεπτόταν πόλεις καὶ χωριά. Θὰ μποροῦσε νὰ μείνει στὸ ἐπισκοπεῖο ἢ σὲ ἕνα μοναστήρι, χωρὶς νὰ ἔχει πολυμελῆ συνοδεία. Γιατὶ νὰ καταλύει στὸ πολυτελέστερο ξενοδοχεῖο τῆς πόλης, γιατὶ νὰ κινητοποιεῖται ἡ κοσμικὴ ἐξουσία (ἀλήθεια πόση σχέση εἶχε ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας τοῦ καιροῦ του;) καὶ προπαντός, γιατὶ νὰ δέχεται τὶς τιμητικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς διακρίσεις, ποὺ τοῦ ἀπονέμουν, ἀφοῦ γνωρίζει ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν καμιὰ πνευματικὴ ἀξία.
Ἐπίσης, γιατὶ νὰ συνωστίζονται στὶς ἐξέδρες τῶν ἐπισήμων τριάντα καὶ σαράντα Μητροπολίτες καὶ νὰ παίζουν τὸ ρόλο τοῦ ἄφωνου κομπάρσου; Δὲν ἔχουν νὰ κάνουν κάτι καλύτερο στὶς Μητροπόλεις τους; Καὶ γιατὶ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ συμμετοχή τους στὶς θορυβώδεις ὑποδοχὲς τοῦ Πατριάρχη σημαίνει ἔμμεση ἀποδοχὴ τῶν οἰκουμενιστικῶν δραστηριοτήτων του. Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ σοβαρὸ θέμα.
Οἱ φιλοξενοῦντες Μητροπολίτες προσπαθοῦν νὰ ἐντυπωσιάσουν τὸν Πατριάρχη, νὰ τοῦ ἀποσπάσουν λόγους ἐπαινετικοὺς καὶ νὰ τροφοδοτήσουν τὴν ἐλπίδα τους ὅτι κάποτε θὰ τοὺς βοηθήσει, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν προσωπικές τους φιλοδοξίες. Στέλνουν ἐγκυκλίους στοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μοναχοὺς τῶν Μητροπόλεών τους καὶ ἀπαιτοῦν πλήρη συμμόρφωση στὰ ὅσα τοὺς ζητοῦν, ἀπειλώντας ἐκείνους ποὺ δὲν θὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ βαθμό ποὺ ἤθελαν ἢ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ παραστοῦν στὶς ἐκδηλώσεις. Μετὰ τὸ πανηγύρι, κάθε ἀντιφρονῶν θὰ κληθεῖ νὰ δώσει ἐξηγήσεις καὶ ἐνδεχομένως θὰ τιμωρηθεῖ. Ἔτσι μὲ τὶς Πατριαρχικὲς ἐπισκέψεις δοκιμάζονται οἱ σχέσεις μεταξὺ Μητροπολιτῶν καὶ κληρικῶν καὶ ἀποκαλύπτεται τὸ χάσμα, ποὺ πολλὲς φορὲς
τοὺς χωρίζει.
Θὰ συνεχίσω τὸ θέμα μου μὲ τὴ διατύπωση μερικῶν εὔλογων ἐρωτημάτων πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ἐκείνους, ποὺ διοργανώνουν φιέστες πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ἀλλὰ καί πρὸς ἐκείνους, ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτές. Δὲν περιμένω ὅτι θὰ μοῦ δώσει κανεὶς ἀπάντηση ἢ ὅτι κάτι θὰ ἀλλάξει. Πρὸς τὸ παρὸν ἡ ὁρατότητα εἶναι μηδενική! Ἴσως αὔριο νὰ ἀραιώσει ἡ ὁμίχλη καὶ κάτι νὰ φανεῖ.
α´. Στὴ βάση τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου ὑπάρχουν λαξευτοὶ λέοντες, οἱ ὁποῖοι ὑπενθυμίζουν στοὺς Μητροπολίτες ὅτι πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦν καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, καταπολεμώντας τὸ κοσμικὸ φρόνημα. Δυστυχῶς πολλοὶ Μητροπολίτες ἀπὸ λέοντες ἔχουν γίνει ψοφοθεεῖς βάτραχοι! Γιατί;
β´. Γιατὶ εἶναι δειλοὶ καὶ αὐτά, ποὺ λένε μεταξύ τους, διαφωνώντας μὲ τὶς οἰκουμενιστικὲς δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, διστάζουν νὰ τὰ ποῦν καὶ δημοσίως;
γ´. Γιατὶ ἔχουν χάσει τὴ φωνή τους; Τί φοβοῦνται; Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἀλήθειας ἔξω βάλλει τὸν φόβο;
δ´. Γιατί, ἐπιτέλους δὲν ἀντιδροῦν μὲ τὴν σιωπῶσα ἀπουσία τους ἀπὸ τὶς φιέστες;
ε´. Ἡ συμμετοχή τους στὶς φιέστες ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀπωλείας τῆς παρρησίας καὶ τὴν πνευματική τους αἰχμαλωσία. Ὅταν συμπανηγυρίζεις μὲ τὸν Πατριάρχη, μπορεῖ μετὰ νά τὸν ἐλέγξεις γιὰ τὰ οἰκουμενιστικά του φρονήματα.
στ´. Γιατὶ δὲν εἶναι σταθεροὶ στὶς ἀπόψεις τους. Γιατὶ ἀλλάζουν ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνεμο, ποὺ πνέει; Γιατὶ ἄλλοτε εἶναι ἀντιπαπικοὶ καὶ ἀντιοικουμενιστὲς καὶ ἄλλοτε ὑποκλίνονται μπροστὰ στοὺς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι στὶς μέρες μας ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε ὅριο καὶ εἶναι προκλητικοί.
"O.T."

Ιδού πως εργάζονται οι τερμίτες (οικουμενιστές) για την καταστροφή της Ορθοδοξίας:

Από τα αρχικά κείμενα που παραθέτουμε πιο κάτω, έχουν αποκοπεί τα κομμάτια που αποδεικνύουν τα καταχθόνια σχέδια των οικουμενιστών. Έχουμε δηλαδή τη Συνοδική προδοτική Εγκύκλιο του 1920, που γράφει εκτός των άλλων:  1) Για αλλαγή του Ημερολογίου, και 2)  Για  "επικοινωνία των Θεολογικών Σχολών". 
Η προδοσία του Ημερολογίου το 1924, είναι γνωστή. Εδώ τώρα αποδεικνύεται άλλη μια, με την εφαρμογή από τους Οικουμενιστές και του τέταρτου όρου της Εγκυκλίου περί "Επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών". Το διαβάζουμε στο κείμενο του π. Γεωργίου Μεταλληνού έτους 2006,  και στο χθεσινό  κείμενο του Ρώσου Μητρ. Ιλαρίωνος 17/10/2012 :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1920

Δύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,
δ) δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών….
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ & ΠΑΠΙΣΜΟΣ
 Απόσπασμα από ομιλία του π. Γ. Δ. Μεταλληνού, κοσμήτορα της Θεολ. σχολής του Πανεπ. Αθηνών, στην Εκκλησία του Αγ. Αντύπα, στο Γουδί, στις 09-02-06

Και τι κάνουν τώρα; Αυτό το έζησα γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, κ.τ.λ.. Με πήρε ένας ευσεβέστατος κληρικός από την Κρήτη (Κρητικός με τα όλα του αλλά ορθόδοξος, γιατί πολλοί Κρητικοί δεν είναι ορθόδοξοι) και μου λέει «Παπα-Γιώργη, έχω ένα πνευματικό παιδί, που καμιά φορά έρχεται και στον Άγιο Αντύπα (δεν το γνωρίζω το παιδί). Στο οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας τους είπε ο διευθυντής ότι όλοι μαζί θα πάνε εκδρομή στη Ρώμη και στο Βατικανό. Και τους δίδασκε, πώς θα γονατίσουν για να φιλήσουν το χέρι του Πάπα, για να τον αναγνωρίσουν, δηλαδή, ως Επίσκοπο της εκκλησίας του Χριστού». Και εδώ, το Ρωσικό κείμενο, χθες από την Ρώμη:


Γεύμα στη Ρώμη παρέθεσε στις 17 Οκτωβρίου 2012 προς τιμήν του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, Πρόεδρος του Παπικού Συμβουλίου για την προώθηση της χριστιανικής ενότητος.  
Τα μέρη ασχολήθηκαν ακόμα με τη σύγχρονη κατάσταση του διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στα πλαίσια της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Οι συνομιλητές δέχθηκαν το όφελος της περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα θεολογικής μόρφωσης και ειδικότερα της ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πατριαρχείου Μόσχας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.


Τα συμπεράσματα δικά σας....

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας συζήτησε τα τρέχοντα ζητήματα του διαλόγου Ορθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικών με τον Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ


IMG_4548


Γεύμα στη Ρώμη παρέθεσε στις 17 Οκτωβρίου 2012 προς τιμήν του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, Πρόεδρος του Παπικού Συμβουλίου για την προώθηση της χριστιανικής ενότητος.  Επίσης παρακάθησαν ο ιερομόναχος Αντώνιος Σεβριούκ, Γραμματεύς της Διεύθυνσης των παροικιών του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ιταλία, ο ιερέας Μίλαν Ζουστ, στέλεχος του Παπικού Συμβουλίου για την προώθηση της χριστιανικής ενότητος, και ο διάκονος Αλέξις Ντίκαρεβ, στέλεχος του ΤΕΕΣ.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν από κάθε πλευρά θέματα αφορώντα τη σύγχρονη κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μοιράστηκε τις εντυπώσεις που αποκόμισε από την παρακολούθηση της Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων στις συνεδριάσεις 16ης και 17ης      Οκτωβρίου της οποίας παρέστη ως επίσημος παρατηρητής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Επίσης ο Ρώσος Ιεράρχης ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε την παραμονή με τον Πάπα Ρώμης Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και την υποστήριξη που δήλωσε ο Πάπας στη Ρωσική Εκκλησία στο θέμα βλάσφημης πράξεως στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού το Φεβρουάριο ε.ε.
Από την πλευρά του ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ επίσης εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις εκκλησιαστικές αρχές και τους πιστούς του Πατριαρχείου Μόσχας. Εξήρε το υπογραφέν στις 17 Αυγούστου από τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο και τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίκοπο Ιούζεφ Μιχάλικ, Πρόεδρο της Επισκοπικής Διασκέψεως της Πολωνίας, Κοινό Μήνυμα προς τους λαούς Ρωσίας και Πολωνίας, χαρακτηρίζοντας αυτό ως ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών και των λαών και των δυο χωρών.
Τα μέρη ασχολήθηκαν ακόμα με τη σύγχρονη κατάσταση του διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στα πλαίσια της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Οι συνομιλητές δέχθηκαν το όφελος της περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα θεολογικής μόρφωσης και ειδικότερα της ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πατριαρχείου Μόσχας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Στο τέλος της συναντήσεως, η οποία διεξάχθη σε θερμό και φιλικό κλίμα έγινε η ανταλλαγή ενθυμίων.
Αυθημερόν το απόγευμα ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας αναχώρησε για το Λονδίνο, όπου υπό την προεδρία του θα πραγματοποιηθεί η Διάσκεψη των αρχιερέων της Ρωσικής Εκκλησίας, που υπηρετούν εκτός κανονικής της δικαιοδοσίας.

Σεβασμιώτατος Πειραιώς Σεραφείμ για Corpus Christi: "Δεν φοβούμαστε ούτε και για την ίδια μας την ζωή, όταν πρόκειται για την λοιδορία προς το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού"


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


corpuschristi
Μέ ἀφορμή τίς ἀντιδημοκρατικές καί φασίζουσες ἀναρτήσεις τόσο στόν ἱστοχῶρο τοῦ διαδικτύου, ὅσον καί στόν ἔντυπο τύπο, μέ τίς ὁποῖες ἐπικρίνεται μία ἀπόλυτα προβλεπομένη ἀπό τό δικαιϊκό μας σύστημα ἐνέργειά μου, νά ζητήσω δηλαδή τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά βάναυση καί αἴσχιστη προσβολή τοῦ προσώπου μου, πού στοιχειοθετεῖται καί θεμελιοῦται μέ τήν κακόβουλη βλασφημία τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἀπό τό χυδαῖο θεατρικό ἔργο Corpus Christi τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα Τέρενς Μάκ Νάλι, ὁ ὁποῖος σέ ἡλικία 73 ἐτῶν στήν Οὐάσινγκτον «τέλεσε» ὁμοφυλοφιλικό «γάμο» μέ νεαρό «ζιγκολό» καί ἀπό τήν ἀφόρητη ψυχοπαθολογία του κινούμενος προέβαλε τόν νοσηρό ψυχισμό του στό πανάσπιλο καί ὑπερύμνητο πρόσωπο τοῦ αἰωνίου καί παναχράντου Θεοῦ ἐπάγομαι τά κάτωθι:


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Ουχί συμμόρφωσις του Θεανθρώπου Χριστού προς το πνεύμα της εποχής, αλλά συμμόρφωσις και προσαρμογή του πνεύματος της εποχής προς το πνεύμα της αιωνιότητος του Χριστού, της θεανθρωπότητος του Χριστού, αυτό είναι η μοναδική αληθινή αποστολή της Εκκλησίας του Χριστού εις τον κόσμον, Εκκλησίας Αποστολικής και Ορθοδόξου. Μόνον ούτως η Εκκλησία θα δυνηθή να διαφυλάξη την ζωοποιούσαν και αναντικατάστατον Προσωπικότητα του Θεανθρώπου Χριστού, αυτήν δηλ. ταύτην την μεγίστην αξίαν εις όλους τους κόσμους, τους ορατούς και τους αοράτους, και τους μέλλοντας. Διότι Αυτός είναι η υπερτάτη αξία και το αλάθητον μέτρον των πάντων.

Συνεχίζεται.  

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας προσφώνησε τους μετέχοντας της Συνόδου των Επισκόπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας


IMG_4539
Στη συνεδρίαση ολομέλειας της ΙΓ΄ Παγκοσμίου Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων ως παρατηρητής από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας παρέστη στις 16 Οκτωβρίου 2012 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο οποίος επισκέπτεται τη Ρώμη κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και προσκλήσεως του Παπικού Συμβουλίου για την προώθηση της χριστιανικής ενότητας.
Κατά την απογευματινή συνεδρίαση παρουσίᾳ του Πάπα Ρώμης Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και 242 συνέδρων ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ προσφώνησε επισήμως τους μετέχοντας, αναφερόμενος στη σημασία για τη χριστιανοσύνη της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου, η πενηνταετία από συγκλήσεως της οποίας εορτάζεται φέτος, και καλώντας τους Ορθοδόξους και του Ρωμαιοκαθολικούς από κοινού να υπερασπισούν τους υπό δίωξη χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


    +π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

  Ο Απ. Παύλος θεωρεί αυτήν την προσευχήν δια του Πνεύματος ή δια των γλωσσών εις την καρδίαν ως προϋπόθεσιν του χαρίσματος της προφητείας. Ούτος ισχυρίζεται, ότι εκείνοι οι οποίοι έλαβον την χάριν της προσευχής από τον Θεόν είναι υποχρεωμένοι να φθάσουν εις το να προφητεύουν: "Θέλω δε πάντας υμάς λαλείν γλώσσας, μάλλον δε ίνα προφητεύητε, μείζων γαρ ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσαις, εκτός ει μη διερμηνεύη ίνα η εκκλησία οικοδομήν λάβη".  Αυτή η δωρεά της προσευχής εν Πνεύματι είναι η έλευσις του Θεού εν Χριστώ εις την καρδίαν και η άρσις από αυτήν του καλύμματος, το οποίον σκοτίζει την σωστήν ανάγνωσιν του Μωϋσέως. Εν τούτοις, αυτό το δώρον της προφητείας δεν προλέγει πλέον την έλευσιν του Αγγέλου της Μεγάλης Βουλής, αλλά εξηγεί την προφητείαν της Παλαιάς Διαθήκης, ως εκπληρώθη εις τον Κύριον της Δόξης, ο Οποίος έγινε Χριστός δια της Γεννήσεως ως Άνθρωπος από την Παρθένον, του Οποίου το έργον ετελειοποιήθη δια του θανάτου Του, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως και της επανόδου εν Αγίω Πνεύματι κατά την Πεντηκοστήν. Αυτό συνέβη, διότι αυτός, ο οποίος προσεύχεται δια των γλωσσών ή δια του Πνεύματος, γνωρίζει τον Χριστόν αναστάντα, προσωπικώς κατοικούντα εν τη καρδία του με τον Πατέρα, γενόμενος ναός του Θεού και ουχί απλώς αναγινώσκων περί Αυτού εν τη Γραφή.
     http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ προσευχή εν Πνεύματι, ή η νοερά προσευχή αποκαλείται επίσης αένναος μνήμη του Θεού. Είναι αυτή, η οποία εξηφανίσθη δια της πτώσεως, έχουσα ως συνέπειαν τον σκοτασμόν του νοός και την σκληρότητα της καρδίας.
       
      Συνεχίζεται.