Α΄ ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.

Εξεύροντας ο Κύριος πως ημείς οι άνθρωποι δεν ημπορούμεν να μάθωμεν όλοι μας γράμματα και, αν μάθωμεν, δεν τα ενθυμούμεσθεν όλα, δια τούτο μας εχάρισεν ο Κύριος ένα λόγον και μετ΄ εκείνον να απεράσωμεν και εδώ καλά και να πηγαίνωμεν και εις τον Παράδεισον. Ποίος είναι ο λόγος; Είναι τούτος: «Ο εσύ μισείς, ετέρω μη ποιήσης, ο εσύ αγαπάς ετέρω ποίησον». Τι θέλει να ειπή αυτός ο λόγος; Εκείνο οπού μισείς εσύ, λέγει ο Θεός, και δεν θέλεις να σου κάμη άλλος, μη το κάμης και εσύ εις τον άλλον. Στοχάσου εσύ τώρα τι θέλεις; Αγαπάς να σε κλέψη άλλος, να σε φονεύση και να σε συκοφαντήση ή άλλο κακόν να σου κάμη; Δεν το αγαπάς. Αυτά μη τα κάμης και εσύ εις τους αδελφούς σου και σώνεσαι. Αμή εσύ τι θέλεις; Θέλεις εσύ να σε θρέφη άλλος, να σε ποτίζη και να σου κάνη ρούχα, να σου κάνη κάθε καλόν, να σε συγχωρά και το σφάλμα σου και να λέγουν κάθε καλόν δια του λόγου σου; Αυτά κάμε και εσύ εις τους αδελφούς σου και σώνεσαι. Τώρα εις το τέλος σας συμβουλεύω να κάμετε όλοι σας από ένα κομπολόγι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια και να έχη εκατόν τρία σπυριά και να το κρατήτε με το αριστερόν χέρι και με το δεξιόν να σμίγης τα τρία σου δάκτυλα, να κάνης τον σταυρόν σου και να λέγης: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησόν με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου». Μέσα εις το «Κύριε Ιησού Χριστέ» θεωρείται η αγία Τριάς, ο Θεός, η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η Δέσποινά μας η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι.

Επιστολαί Αγ. Νεκταρίου


Επιστολή 27η

Εν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1907

Θυγάτηρ εν Κυρίω αγαπητή Ξένη, εύχομαί σοι πατρικώς.

Έλαβον αμφοτέρας τας επιστολάς σας τας υπό αριθμ. 10 και 11 και ημερομηνίας 23 και 24 Μαρτίου και δοξάζω τον Θεόν τον μη επιτρέποντα μείζονας των δυνάμεών σας δοκιμασίας. Είη ευλογημένον το όνομά Του, γενηθήτω το θέλημά Του, ως εν ουρανώ και επί της γης. Είθε ο Θεός να χαρίζη υγείαν ψυχής και σώματος πάσαις υμίν. Ειπέ τη Ειρήνη τας ευχάς μου, ας από καρδίας αναπέμπω προς τον Θεόν υπέρ της υγείας αυτής. Παρηγόρησον αυτήν και ενίσχυσον αυτήν. Βλέπω ότι ο πόλεμος διεξάγεται κρατερός, αλλ΄ ο αντίπαλος θέλει ηττηθή καθ΄ όλου. Τη αγαπητή Ακακία πρόσφερε επίσης τας ευχάς μου και ειπέ αυτή, ότι θερμώς παρακαλώ τον Θεόν να την θεραπεύση εις δόξαν του θείου αυτού Ονόματος. Ειπέ αυτή να ελπίζη και να υπομένη και αναμένη το έλεος του Θεού. Προς την καλήν κατά πνεύμα θυγατέρα ημών Μαργαρίταν ειπέ αυτή από μέρους μου, να έχη θάρρος και ότι, ως ο ιατρός μοι είπεν, ο στόμαχός της πάσχει και ότι μετά την πάροδον των υγρών καιρών θα γίνη εντελώς καλά. Η αποθάρρυνσις προέρχεται εκ του πειρασμού, αξιώ να θαρρή και να ελπίζη επί Κύριον. Να επικαλήσθε εις πρεσβείαν προς τον Κύριον και τας προστάτιδάς μου αγίας, την αγίαν Παρασκευήν, την αγίαν Κυριακήν, και την αγίαν Θεοδοσίαν, επίσης και την αγίαν Ευθυμίαν. Να μεταβώσί τινες των αδελφών καμμίαν Κυριακήν ή κανένα Σάββατον να κάμωσι καμμίαν λειτουργίαν και να διαβάσωσι  και καμμίαν παράκλησιν εις την αγίαν Κυριακήν. Τη εύχομαι από καρδίας υγείαν και ρώσιν. Επίσης εύχομαι τη Μαρία υγείαν και προσοχήν. Εις την Μαργαρίταν στέλλω ένα χόρτον το οποίον υπάρχει εις την Αίγιναν, διότι εμαζεύσαμεν εξ αυτού, να μαζεύση και να το βράζη ή μάλλον να βάλλη εις το βραστόν νερόν και το τσάϊ και να πίνη εξ αυτού πολλάκις και την ημέραν και την νύκτα ακόμη κρύον. Να τη ειπής, ότι θα χαρώ μεγάλως, όταν μάθω, ότι πιστεύει εις τους λόγους σας και πείθεται εις αυτούς. Σας είχον στείλει μέγαν αγιασμόν να δίδετε εις τας ασθενούσας, δι΄ αυτό σας τον έστειλα. Εύχομαι ο Θεός να τη αφαιρέση τον πειρασμόν, διότι εξ άπαντος είναι πειρασμός, ημείς και άρρωστη τη θέλομεν…                                                                  
Το Θεοτοκάριον τυπούται, ήδη τυπούται το δεύτερον τυπογραφικόν φύλλον. Σήμερον πέμπω υμίν ένα νέον έργον μου, εκτυπωθέν ήδη, επιγραφόμενον Ιερατικόν Εγκόλπιον, εξ αυτού θα μάθετε πολύ ωραία πράγματα. Το έχω γράψει με καλλιέπειάν τινα, ήτις γίνεται ευδιάκριτος, όταν αναγινώσκηται εκφώνως και καλώς. Οι κύριοι καθηγηταί μοι είπον,
ότι είναι ως ρητορικαί μελέται, να ίδωμεν θα σας αρέση το ύφος…  Εύχομαι απάσαις ταις αδελφαίς από καρδίας υγείαν σώματος και ψυχής, όπως υγιαίνητε κατ΄ άμφω και μοι γράφητε ευχάριστα.                                                                                                   
Σας εύχομαι και διατελώ προς τον Θεόν ευχέτης.

Ο Πνευματικός σας Πατήρ

+Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος  
                                                                                                                           
Υ.Γ. Τα συγχαρητήριά μου δια την πρόοδον της εικονισάσης την Παναγίαν, η χειρ του Χριστού δεν είναι επιτυχημένη.
Ο ίδιος.


Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

ζ ΄. γιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης εροσολύμων

Σύμφωνος μέ τόν σιο Μάξιμο τόν μολογητή εναι καί γιος Σωφρόνιος Πατριάρχης εροσολύμων. γ. Σωφρόνιος ζησε τήν δια ποχή μέ τόν γιο Μάξιμο καί γωνίσθηκε γιά τήν δια αρεσι το Μονοθελητισμο. Θά κάνωμε λοιπόν καί σ’ ατόν τόν γιο μία μικρή ναφορά, διά τόν λόγο τι ναφέρει στή διδασκαλία του σχεδόν ατούσιο τό δεύτερο μέρος του πό ξέτασιν ΙΕ΄ ερο Κανόνος τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. ναφέρει λοιπόν γιος στό κεφάλαιο τό λεγόμενο
«Περί ξαγγελιν» τά ξς: «Τος δίδουσι χρήματα πρός τό διαφυγεν βασάνους, οκ στιν γκλημα · ελοντο γάρ χρήματα ζημιωθναι ψυχήν · καί λύτρον νδρός διος
πλοτος. Οδέ τος τ φυγ τήν σωτηρίαν πορισαμένοις στιν γκαλεν, κν ντ’ ατν τεροι κατασχέθησαν · δύναντο γάρ κκενοι φυγεν. Ε τις πρεσβύτερος διάκονος ς δθεν π’ γκλήματι το οκείου κατεγνωκώς πισκόπου πρό συνοδικς διαγνώσεως ποστ τς ατο κοινωνίας, καί μή ναφέρ τό νομα ατο, καθαιρείσθω. Καί ε τις πίσκοπος ατό τοτο τολμήσει κατά το δίου μητροπολίτου, καθαιρείσθω. σαύτως καί ε τις πίσκοπος μητροπολίτης κατά το πατριάρχου τατα τολμήσει, τς ερωσύνης παυέτωσαν. Ε δε τινες ποστα[έ]ν τινος ο διά πρόφασιν γκλήματος, λλά δι’ αρεσιν πό συνόδου γίων Πατέρων κατεγνωσμένην τιμς καί ποδοχς ξιοι,ς ο ρθόδοξοι» (P.G. 87Γ, 3369D).
Εναι ξιοθαύμαστο τό σημεο ατό τς διδασκαλίας το γ. Σωφρονίου, διότι ταυτίζεται, κατά γράμμα θά λέγαμε, μέ τόν πό ξέτασι ερό Κανόνα. σως δέν θά ταν
περβολικό νά πομε τι, κατά τήν διατύπωσι το ν λόγ Κανόνος, ο Πατέρες τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου εχαν π’ ψιν τους τήν διδασκαλία ατή το γίου, μέ τήν ποία βεβαίως ταυτίστηκαν πλήρως.

Εκκλησιαστικά νέα 9/4

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδας κ. Χρυσόστομος την  Μ. Δευτέρα 9/4 το απόγευμα, θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στον Άγιο Αθανάσιο Διρφύων.


Ο Σεβ. Μητροπ. Κορίνθου κ. Διονύσιος την  Δευτέρα 9/4 στις 7:30 το απόγευμα θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου.


Στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Σχιστού Περάματος την Μεγάλη Εβδομάδα, οι πρωινές Ακολουθίες θα αρχίζουν στις 7:00 το πρωί και οι απογευματινές στις 6:30μμ.

Την Μ. Δευτέρα 9/4 , ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ θα χοροστατήσει στις 7:00 το απόγευμα, στην Ακολουθία του Νυμφίου που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως.

π. Μεταλληνός στον Βαρθολομαίο : από τους περσικούς Σατράπες περάσαμε στους χριστιανούς "Δεσπότες"


 

Κατά τν ερ Χρυσόστομο «πολς τς συνηθείας (λλ
κα τς ξουσίας, προσθέτουμε) παραλογισμός». Τ
πολυταρχικ κα λοκληρωτικ «πρωτεο ξουσίας»
δν εναι σύμπτωμα μόνο τς παπικς πτώσεως, λλ κα τς
λλοτριωμένης ρθοδοξίας κα τν Παπολατρν τς ποχς
μας. π τος περσικος Σατράπες περάσαμε, στν στορική
μας διαδρομή, στος χριστιανος «Δεσπότες», πο νοον τν
τίτλο ς σατραπικ ξίωμα, τελοντες σ μι μόνιμη διάσταση
μ τος πατερικος πισκόπους, πο σώζουν τν ποστολι-
κοπατερικ παράδοση το Ποιμένα, πο θυσιάζεται πρ τν
προβάτων (ωάν. 10, 11 π.) κα δν θυσιάζει τ πρόβατα γι
τν πιβολή του.
Παρόμοια νοσηρ φαινόμενα παντον δυστυχς κα στν
οκουμενιστικ κα μεταπατερικ κατήφορο τς ποχς μας.
Στς περιπτώσεις ατς «δεσπόζει» περιφρόνηση κα δια-
φορία γι τ πιχειρήματα τν διαμαρτυρομένων, κα πιδιώ-
κεται καταδίκη κα συντριβή τους. Δν διστάζουν, μάλιστα,
ν πεμβαίνουν παπικ σ λλες δικαιοδοσίες, καθορίζοντας
τν πορεία τν λλων κατ τς δικς τους σκοπιμότητες.δι-
κή τους (τν «παπολατρν λλατίων») νακολουθία πέναντι
στος Πατέρες μας παραθεωρεται, κα ντ ν θρηνον μετα-
νοοντες γι τ τι μ τν οκουμενιστικ πολιτική τους κα-
τάντησαν (δυστυχς) μητραλοες κα πατραλοες, πολε-
μοντες μ τ ργα τους τν Μητέρα ρθοδοξία κα τ γνη-
σιότερα κα συνεπέστερα Τέκνα της, τος γίους μας Πατέ-
ρες, πιχειρον μ κάθε μέσο τν φίμωση κα ξόντωση τν
λεγχόντων τ ργα τους!
Τ πιχείρημα τν «φονευόντων τος Προφήτας» (Ματθ. 23,
31) στν ποχή μας εναι δθεν θέτηση κα κλονισμς τν
θεσμν, πο τος ταυτίζουν μως μ τ πρόσωπά τους. Λη-
σμονον μως τι λλο ο θεσμο κα λλο τ πρόσωπα, πο
φέρονται ς φορες των. Χριστός μας στ 10ο κεφάλαιο το
ωάννου (10,12) κάνει λόγο γι ψευδοποιμένες κα μισθωτούς,
κα πόστολος Παλος στ 20 κεφ. τν Πράξεων μιλε γι
«λύκους βαρες», πο δν «φείδονται το ποιμνίου», λλ κα
«νδρας λαλοντας διεστραμμένα» (Πράξ. 20, 29 – 30).
Ατ σημαίνει, τι πάρχουν στ κκλησιαστικ (λλ κα
πολιτειακά) μας πράγματα φορες κα «χθοφόροι» τν
θεσμν κα τν ξιωμάτων. Ο πρτοι (πρέπει ν) χουν πάντα
τ σεβασμό κα τν γάπη μας. Ο δεύτεροι μως ξίζουν τν
ποστροφή κα τν μόνιμο λεγχό μας, διότι σφετερίζονται κα
καπηλεύονται τος θεσμος κα τ ξιώματα, κατοχυρωνόμε-
νοι πίσω τους, γι ν μπορον ν τ θετον κα ετελίζουν.
Κα π μν τος πολιτικος «πουργος» (πηρέτες μας)
δν περιμένουμε κατανόηση. π τος κκλησιαστικούς μας
μως Ποιμένες κα Διακόνους μας τ λπίζουμε. Θες ν
τος συγχωρήσει κα ν τος φωτίσει!
 
Καλ νάσταση!