ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ_ 1/8/201

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=13&t=11255Η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;

Η μεγάλη δυστυχία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν οι τερμίτες οικουμενιστές, που καταστρέφουν την Εκκλησία, αλλά οι  «καλοί» χριστιανοί , που σιωπούν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού μας!


Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

Αποκηρύσσομεν τα φιλενωτικά συνθήματα....

Αποκηρύσσομεν τα φιλενωτικά συνθήματα και φιλενωτικάς τάσεις και μένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστιν, ακολουθούντες όσα προεφήτευσαν οι Θεηγόροι Προφήται και εδίδαξαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, ο των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αι επτά άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι, και αι τοπικαί τοιαύται, έχοντες επί κεφαλής τον ακρογωνιαίον Λίθον Χριστόν, τον Θεόν ημών, και εν γένει εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε δια γραφίδος είτε δια παραδόσεως, αποκρούοντες την «Ένωσιν» ή «Ενότητα», όπως την αποκαλούν εσχάτως οι φιλενωτικοί παπόδουλοι οικουμενιστές.

Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι Ποιμένες ;

Ο αγιώτατος Πατριάρχης Γερμανός Α΄ (715-730), προς τον Λέοντα τον Α΄ τον Ίσαυρον (717-741) : Εις μάτην επίστευσας, ότι θα είμαι όμοιός σου, μετακινών τα όρια των Πατέρων και ευαγγελιζόμενος άλλα, εκτός εκείνων τα οποία ευηγγέλισαν εκείνοι εις ημάς. Δια ταύτα απεδιώχθη της Εκκλησίας και εξωρίσθη ο καλός εκείνος Ποιμήν.

***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι Ποιμένες ;":

A
πό τούς σημερινούς <> της εκκλησίας της Ελλάδος , αλλά και των άλλων ορθοδόξων εκκλησιών μην περιμένετε κανέναν που θα σταθεί σαν τον άγιο Γερμανό , αλλά και τους άλλους αγίους και ομολογητές επισκόπους της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , διότι έχουν χάση προ πολλού και την αποστολική πίστη και την αποστολική διαδοχή , φέρουν τίτλους , φορούν μήτρες , αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το της ιερωσύνης αξίωμα , και το ξέρουν πολύ καλά αυτό!!

Ανώτεροι από τον άγιο Μαρτινιανό οι Μοναχοί της Μικτής Μονής του Έσσεξ Αγγλίας;

Εις την ξηρόνησον εκείνην διέμεινεν ο Άγιος Μαρτινιανός έξ χρόνους, υπομένων πάσαν κακοπάθειαν τόσον κατά το θέρος όσον και κατά τον χειμώνα, νομίζων όλα τα λυπηρά ευχάριστα και αποβλέπων εις την μέλλουσαν αιώνιον αγαλλίασιν. Όθεν εφθόνησε πάλιν ο αντικείμενος και του έδωσεν έτερον πόλεμον μεγαλύτερον από τον προηγούμενον. Εφύλαξε δηλαδή τον καιρόν ο παμμίαρος, και όταν διήρχετο πλησίον της πέτρας εκείνης πλοίον τι, εις το οποίον ήσαν άνδρες και γυναίκες, ήγειρε θαλασσοταραχήν και τότε το μεν πλοίον συνετρίβη εις την ξηρόνησον, οι δε επιβάται επνίγησαν άπαντες, μόνον μία κόρη ωραία και  πάγκαλος διεσώθη επί μιάς σανίδος και πλησιάσασα εις την ξηρόνησον εφώναζε μετά δακρύων: Ελέησόν με την απολλυμένην, δούλε του Θεού, και δος μοι χείρα βοηθείας. Πρόφθασον, πρίν να με καταπίη η άβυσσος και σώσον με την δυστυχή. Βλέπων λοιπόν ο Όσιος ότι έπρεπε να βοηθήση την ναυαγόν είπε : Και τούτο τέχνη σου είναι, διάβολε, αλλά δεν θα νικήσης την δύναμιν του Χριστού, εις τον οποίον έχω εγώ στηρίξει ολοψύχως τας ελπίδας μου και πιστεύω εις την βοήθειάν Του. Ταύτα ειπών ο Όσιος εμελέτα κατά διάνοιαν λέγων : Πάλιν δοκιμασία καρδίας φοβερωτέρα της προτέρας επέστη εναντίον μου, είναι δε τόσος ο κίνδυνος όσον το ύδωρ είναι επισφαλέστερον της γης. Δέσποτα Κύριε, μη με αφήσης να απολεσθώ ο ανάξιος δούλος σου, αλλ’ οικονόμησον το συμφέρον μου.
Ούτως ειπών ο Όσιος έκυψεν εις την θάλασσαν και έσυρε την γυναίκα από τα ύδατα, βλέπων δε ότι ήτο κόρη περικαλλής και εύμορφος έλεγεν : Αληθώς δεν συμφωνούσι μαζί το πύρ και τα λινόξυλα. Αδύνατον είναι να συγκατοικώμεν κοινοβιάζοντες, διότι θέλομεν αμφότεροι εξαχρειωθεί διά συνεργείας του δαίμονος. Λοιπόν, συ υπόμεινον εδώ και μη δειλιάσης, διότι έχει άρτους και ύδωρ, έως ότου έλθη ο πλοίαρχος και τότε ανάγγειλον εις αυτόν τα συμβάντα και ειπέ του να σε υπάγη εις την πόλιν σου.
Ούτως ειπών προσηυχήθη προς Κύριον λέγων : Κύριε ο Θεός μου, εις τον οποίον υπακούουσιν η θάλασσα και οι άνεμοι, επίβλεψον επ’ εμέ και μη με αφήσης να απολεσθώ εις τα ύδατα, εις τα οποία εισέρχομαι, ελπίζων εις το φοβερόν όνομά Σου, διότι προκρίνω να απολεσθώ μάλλον σωματικώς, παρά να πέσω εις το πάθος και τον βόρβορον του σώματος……….

***
Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανώτεροι από τον άγιο Μαρτινιανό οι Μοναχοί της Μι...":

Ένας διάλογος σε ιστολόγιο :
https://averoph.wordpress.com/2015/08/01/%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1/

"Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς, και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή η ησυχία και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άδηλη αναπνοή. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή.

Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται μέσ’ στην ευχή; Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει, είναι ένωση πλέον, επικοινωνία."
( Βλέπε
https://youtu.be/IQiMkAhRJlc )

- Σχολιαστής Χ
Μάλλον, θα ήταν προτιμότερο αυτό να πρότασσε ο κοιμηθείς γέροντας και ύστερα τα υπόλοιπα :

3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. …

5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· 6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. (Μτ. ιη΄)

Σημείωση.
Και να πρόσθετε κάτι ακόμη :
Οι ανύπαντρες μητέρες υιοθετούν ή γεννούν – μπορεί και «γεννούν» – παιδιά με τις γνωστές επιστημονικές μεθόδους. Ομοίως οι ομοφυλόφιλοι και οι ομοφυλόφιλες. Οπωσδήποτε, με τα σήμερον κρατούντα, αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων. Οι νέου στιλ γονείς (μάλλον «γονείς»), θα τα διδάξουν μια καλύτερη πίστη απο αυτή που μάθαμε εμείς. Το ερώτημα είναι ποιον συμφέρει … ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης ;

Καλό μήνα Αύγουστο

- Σχολιαστής Μ
σε ένα άγιο δεν χωρούν υποδείξεις και προσθήκες… παρά μόνο από ανώτερους.
χωρίς καμία διάθεση προσβολής, παρά μόνο από σεβασμό στον Άγιο.

Καλό μήνα να έχετε.

-Σχολιαστής Χ
Επειδή περί αγιότητας το Θέμα και εκ του ότι ζούμε σε εποχή, όπου η πλάνη θριαμβεύει, η δε αλήθεια αποσιωπάται, ταύτα περί υποδείξεων, ή προσθήκης, από ανωτέρους.

Πρώτο : 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. (Μτ. κ΄)

Και Δεύτερο : 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· (Μτ. κ΄)

Χωρίς καμία διάθεση προσβολής τα ανωτέρω, παρά μόνο από σεβασμό προς το ενυπόστατο Σέβας, ότι «24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾿ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται.» (Ρμ. β΄ 24 )

39 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν· διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται. (Λκ. ιθ΄).

– Ερώτηση : Έκραξαν οι λίθοι επί γέροντος Παϊσίου ή μήπως παρέμειναν «πέτρες απελέκητες» ;

Μετά τιμής
...

Και προς διευκρίνιση του ιστολογίου Ορθόδοξη Φωνή γράφω :
Εισηγητής της αγιοποίησης (ή αγιοκατάταξης) του γ. Παϊσίου είναι ο σεβ. Ιερόθεος Βλάχος, ο οποίος έχει ήδη εισηγηθεί και την αγιοποίηση του γ. Σωφρονίου Σαχάρωφ. Την πληροφορία αυτή παρέχει το περιοδικό "Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης", Μάιος-Ιούνιος 2015, Τεύχος 269, σελ. 33, όπου και ο π. Ιωάννης Διώτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου από τέτοιου είδους ενέργειες. Γενικότερα δε, θα έλεγα, και για επισκόπους όπως ο νεοησυχαστής και νεονηπτικός σεβ.
Ιερόθεος Βλάχος.

Φοβερά τά στοιχεῖα τοῦ δημογραφικοῦ

ΕΙΣ εἰδικήν ἐκδήλωσιν τῆς «Χριστιανικῆς», ὁποία ἐπραγματοποιήθη τόν παρελθόντα Φεβρουάριον, ἔθεσε τάς βασικάς θέσεις τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος κ. Στέφανος Σωτηρίου, ὁποῖος, «ἀφοῦ ἀνεφέρθη πρῶτα διά τό θέμα παγκοσμίως σέ Ἀνατολή καί Δύση στάθηκε κυρίως στήν Ἑλλάδα καί στόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό περίγυρο. Οἱ γεννήσεις τῶν Ἑλλήνων, ἀνέφερε, ἔχουν πέσει στό 0,95 παιδιά ἀνά γυναῖκα (λιγότερο ἀπό 1).Οἱ ἐθνικάἝλληνες ἀριθμοῦν σήμερα περί τά 9.200.000 ἄτομα, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο ἀπό τό σύνολο τῶν 11.000.000 κατοίκων τῆς ἀπογραφῆς τό συμπληρώνουν ἀλλοδαποί μετανάστες. τάση αὐτή ἀναμένεται νά συνεχιστεῖ μέ ἀμείωτους ρυθμούς, ὥσπου τό 2080 θά ζοῦν σέ αὐτήν τή χώρα μόλις 2,5 ἑκατομμύρια γηγενεῖςἝλληνες (ἔρευνα τῆς Σουηδικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν γιά τίς δημογραφικές ἐξελίξεις στήν Εὐρώπη, τό 2003) καί αὐτοί χωρίς δυνατότητα ἀναπαραγωγῆς, ἀφοῦ θά πρόκειται περί γερόντων. Ἀπό τό 1990 ἄρχισαν νά κλείνουν σχολεῖα, λόγω ὑπογεννητικότητος. Σύμφωνα μέ τήν ΣτατιστικήὙπηρεσία, ἀπό τό 1996 ἕως τό 2001, ἔκλεισαν 586 σχολεῖα.Μόνο τό 2000, τήν χειρότερη χρονιά γιά τά σχολεῖα, ἔκλεισαν 136 Δημοτικά καί 176 Γυμνάσια καί Λύκεια. Καί ὅπως μᾶς εἶπαν ἀνερυθρίαστα οἱ δύο τ. πρωθυπουργοί καί ὁ νῦν πρωθυπουργός: “Γιʼ αυτό καί φέρνουμε τούς λαθρομετανάστες... Γιατί ἔχουμε δημογραφικό πρόβλημα”!».
Φοβερά τά στοιχεῖα. Τά συμπεράσματα εὐκολονόητα.

Ἐγκώμιον στὴ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ---- του Αγίου Ἰωάννου του Δαμασκηνού

Τί εἶναι αὐτό τό μυστήριο τό μέγα, πού συντελεῖται γύρω ἀπό τό πρόσωπό Σου, ἱερή Μητέρα καί Παρθένε; «Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου». Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι θά σέ μακαρίζουν, γιατί μονάχα Σύ εἶσαι ἄξια γιά μακαρισμό!

Καί νά πού ὅλες οἱ γενιές Σέ μακαρίζουν. Ἐσένα εἶδαν οἱ θυγατέρες τῆς Ἱερουσαλήμ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας, καί Σέ μακάρισαν οἱ βασίλισσες, δηλαδή οἱ ψυχές τῶν δικαίων, καί θά Σέ ὑμνοῦν αἰώνια. Γιατί Σύ εἶσαι ὁ θρόνος ὁ βασιλικός, στόν ὁποῖον παραστέκονται Ἄγγελοι κοιτάζοντας τόν Βασιλέα καί Δημιουργό νά κάθεται ἐπάνω του. Σύ ἔγινες Ἐδέμ νοητή, πιό ἱερή καί πιό θεϊκή ἀπό τήν παλιά. Γιατί σ' ἐκείνη τήν Ἐδέμ ἔμεινε ὁ Ἀδάμ ὁ γήϊνος, ἐνῶ σ' Ἐσένα ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ. Ἐσένα προεικόνισε ἡ κιβωτός, γιατί Σύ γέννησες τόν Χριστό, τή σωτηρία τοῦ κόσμου, πού καταπόντισε τήν ἁμαρτία καί κατασίγασε τά κύματά της.