ΤΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΔΩΡΑ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντης

Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως.
Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἓν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας γαλήνης. Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως τὰ δέχονται.
Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἓν ἀρχοντικὸν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν, τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰς ἄγνωστον γλῶσσαν. Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του, καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν.
Ἐπῆγεν εἰς τὴν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου.

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Παναγία η Χρυσαφίτισσα

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Παναγία η Χρυσαφίτισσα: Η βυζαντινή πόλη της Μονεμβασιάς, χτισμένη στο φρούριο της χερσονήσου ( 6ος – 7ος αι. ), το "περιώνυμον και υπερνεφελές" κατά το...

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή  η΄.  Κατά Αλφάβητον σύντομον προβαίνουσα.

Άκουε Κόρη Παρθένε Αγνή· ειπάτω δη ο Γαβριήλ, Βουλήν υψίστου αρχαίαν αληθινήν. Γενού προς υποδοχήν ετοίμη Θεού· δια σου γαρ ο αχώρητος, βροτοίς συναναστρέφεται· διο και χαίρων βοώ· Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Ερμηνεία.

Αφ΄ ου ετελείωσε το μεγάλον Αλφάβητον ο χαριτώνυμος Μελωδός, έμειναν ακόμη δύο Ωδαί η ογδόη αύτη και η ακόλουθος εννάτη· όθεν εις την παρούσαν μεταχειρίζεται ένα άλλο αλφάβητον σύντομον, και κάμνει πάλιν άλλην αρχήν της υποθέσεως· μελουργήσας γαρ εξ Τροπάρια κατά την Ωδήν ταύτην, εν εκάστω Τροπαρίω περιέλαβε τέσσαρα στοιχεία του αλφαβήτου· αι συλλαβαί όμως του κάθε στοιχείου δεν είναι ίσαι, αλλά άνισοι, καθώς εδυνήθη ο Μελωδός να συναρμόση και τας λέξεις και το νόημα του κάθε στοιχείου. Φαίνεται δε ότι στιχουργικώς προβαίνουσι τα Τροπάρια ταύτα· οι στίχοι όμως αυτοί είναι άμετροι και ανισοσύλλαβοι. Ακολουθούσι δε τα Τροπάρια ταύτα κατά ανταπόκρισιν ως και τα άνωθεν. Λέγει λοιπόν ο Ασματογράφος· ας ειπή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ· εις την Παρθένον τα λόγια εκείνα του Δαβίδ «Άκουσον Θύγατερ» (Ψαλμ. μδ: 11). Άκουε  Κόρη Παρθένε, η ψυχή και σώματι υπάρχουσα αγνή και πάναγνος, άκουε την αρχαίαν και αληθινήν βουλήν του υψίστου του ανωτάτου Πατρός, την οποίαν προ πάντων των αιώνων εβουλεύθη, το να αποστείλη δηλαδή τον Μονογεννή Του Υιόν να γένη άνθρωπος δια την σωτηρίαν των ανθρώπων· ούτω γαρ και ο Θεολόγος Γρηγόριος προς τον Πατέρα απέδωκε την βουλήν ταύτην ειπών: «Και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής της του Πατρός Άγγελος» (Λόγος εις την Χριστού Γέννησιν). Ερανίσθη δε τούτο ο Μελωδός από τον Ησαϊαν λέγοντα· «Κύριε ο Θεός μου, δοξάσω σε, υμνήσω το όνομά σου, ότι εποίησας θαυμαστά πράγματα, βουλήν αρχαίαν αληθινήν, γένοιτο»! (Ησ. κε: 1). Όθεν επειδή τοιαύτη είναι η προαιώνιος βουλή του Πατρός, δια τούτο γενού ετοίμη, Παρθένε, να δεχθής εν τη κοιλία σου τον Μονογενή Υιόν του ανάρχου Πατρός ίνα εκ των παναχράντων σου αιμάτων λάβη σάρκα, και γένη τέλειος άνθρωπος. Επειδή δια της ιδικής σου μεσιτείας εκείνος όπου είναι αχώρητος τω παντί κατά την Θεότητα, μέλλει να συναναστραφή με τους ανθρώπους κατά την ανθρωπότητα. Ερανίσθη δε τούτο ο Μελωδός από τον Προφήτην Βαρούχ, ταυτόν ειπείν από τον Προφήτην Ιερεμίαν, καθότι ο Ιερεμίας εστάθη διδάσκαλος του Βαρούχ, και καθότι το βιβλίον του Βαρούχ εδέχθη από τους Πατέρας ως ένα μετά του βιβλίου του Ιερεμίου. Τι δε λέγει ο Βαρούχ; «Μετά δε τούτο, επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρ. Γ: 38). Επιφέρει δε ακολούθως ο Μελωδός το «Ευλογείτε πάντα τα έργα», δια να δείξη ότι η Ωδή αύτη είναι ογδόη, της οποίας χαρακτηριστικόν είναι το ανωτέρω λόγιον. Τα αυτά με το Τροπάριον τούτο λέγει και ο Σωφρόνιος Ιεροσολύμων εις την εορτήν ταύτην· «Και βουλήν πληροί (ο Θεός) αρχαίαν τε και φιλάνθρωπον, ην φιλανθρώπως αρχήθεν βεβούλευται… ου γαρ έφερεν ως Πλάστης θεωρείν αυτού το πλάσμα φθειρόμενον και απολλύμενον. Και τις η βουλή, ην Θεός εβουλεύσατο προς ανθρώπων σωτηρίαν και λύτρωσιν; Ησαϊας βοάτω παρελθών ο θαυμάσιος, ο και την άσπορον Θεού προσφθεγξάμενος σύλληψιν, και την παρθενικήν αυτού προδιηγησάμενος γέννησιν· ός επί τη πληρώσει της θείας βουλήσεως, Ωδήν άδων Θεώ χαριστήριον, Κύριε ο Θεός μου, δοξάσωσε, κέκραγεν· υμνήσω το όνομά σου, ότι εποίησας θαυμαστά πράγματα, βουλήν αρχαίαν αληθινήν· γένοιτο»! (Ης. κε: 1). Και Ανδρέας ο Κρήτης· «Εύγε της αφράστου οικονομίας! Εύγε της χάριτος! Υπέρευγε της υπερανάρχου βουλής και προγνώσεως! Όντως Πνεύμα Άγιον ενώκησε τη Παρθένω, και δύναμις υψίστου επεσκίασεν αυτή, κατά την προωρισμένην βουλήν του Θεού τε και πρόγνωσιν».

Psalm 134 (135)


«Ορθόδοξος Τύπος» :

…ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὰς Ἀρχιερεῖς, ὡρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν «ἱερὸν καὶ ὅσιον» προκαλοῦντες διαρκῶς τὸν πιστὸν λαόν, μὲ τὰς καινοτομίας των, τὰς θέσεις των διὰ τὸν Παπισμόν, τὸν φιλοσιωνισμόν των καὶ τὰς μεθοδικὰς καὶ πλαγίας ὕβρεις των ἐναντίον τῶν Ἁγίων Πατέρων, τοὺς ὁποίους καὶ θέλουν νὰ «περιθωριοποιήσουν».

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός : Η ένωση έχει γίνει προ πολλών ετών !


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Αρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανής μάρτυρος.

Ἔζησε τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς πόλης Νέγρας στὴν Αἰθιοπία. Ὅταν ἀσπάσθηκε τὸ χριστιανισμό, διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὶς πολλές του ἀγαθοεργίες. Κοντά του μαζεύτηκε ἕνας ὅμιλος ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ καθημερινό τους ἔργο εἶχαν τὴν διδασκαλία τοῦ θείου λόγου.
Ἡ πρόοδος αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Νέγρας, ἐξήγειρε τὸ φανατισμὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του. Ὁ Ἀρέθας ἦταν τότε γέροντας. Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστης τοῦ συνέστησαν νὰ λυπηθεῖ τὰ γεράματά του καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε ὁ Ἀρέθας ἔδωσε γενναία ἀπάντηση:«Στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου, εἶπε, διέπραξα πολλὰ ἁμαρτήματα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ καθάρισε ἀπ’ αὐτὰ διὰ τῆς θυσίας Του καὶ μὲ τὴν πίστη μου πρὸς Αὐτόν. Καὶ ἀπὸ ἄνθρωπο ἀπώλειας μὲ ἔκανε κληρονόμο τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Τώρα μου προσφέρει καὶ ἄλλη τιμή. Μοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία, ἀπὸ τὴν σάρκα ἐνὸς γέροντα νὰ προβάλει ἀθλητής, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ πνεύματος μποροῦν νὰ καταφρονήσουν κάθε ἄνομη ἀπειλὴ καὶ βία καὶ νὰ καταισχύνουν τοὺς δυνατοὺς τῆς γῆς».
Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ ἐξαγρίωσε περισσότερο τοὺς δήμιούς του, ποὺ ἀμέσως ἀποκεφάλισαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του.

St. Maximus the Confessor:

Those who have itching ears and itching tongues are those who wish only to hear or  tell of something new, who are always delighted by innovations, and in relocating the boundaries established by their fathers — to use a biblical phrase — and who take pleasure in the ephemeral and exotic, and who rise up against whatever is well known, well established, and unchanging, as being dull, commonplace, and of no value. They would gladly embrace the latest fashion, even though it were demonstrably false and could bring no benefit to the soul.

Τί συμβουλεύουν οἱ πατέρες γιά τό πάθος τοῦ θυμοῦ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=10120

1. Είπε Ο αββάς Αγάθων ότι ο οργίλος και ο θυμώδης άνθρωπος και αν ακόμη αναστήσει νεκρό, δεν γίνεται δεκτός από τον Θεό, αν δεν ξεπεράσει το πάθος του θυμού.
2. Είπε ό άββάς Ποιμήν ότι δεν μπορεί να είναι κανείς μοναχός, αν είναι μεμψίμοιρος, αν είναι εκδικητικός. Δεν μπορεί να είναι μοναχός κάποιος που οργίζεται. Αυτοί που κατέχονται και λειτουργούν αυτά τα πάθη, δεν είναι μοναχοί, έστω κι αν νομίζουν ότι είναι.
3.Ένας αδελφός αισθάνθηκε να ανάβει η οργή μέσα του για κάποιον συνασκητή του. Συγκρατήθηκε όμως, προσευχήθηκε, μακροθύμησε προς τον αδελφό και έτσι πέρασε χωρίς ψυχική ζημιά ο πειρασμός. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του καπνός!

π. Θεόδωρος Ζήσης: Oὐσιαστικὰ εἶναι ἀκοινώνητοι, ὡς κοινωνοῦντες μὲ τοὺς ἀκοινωνήτους

«Αὐτὰ γράφονται ἐν πλήρει συνειδήσει τῶν ἱστορικῶν ὄντως στιγμῶν ποὺ ζοῦμε, ἀπὸ τὶς  ἀρνητικὲς καὶ καταστροφικὲς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐνέργειες καὶ ἐκδηλώσεις. Ἐν πλήρει συνειδήσει ἐπίσης τῶν  εὐθυνῶν καὶ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς μας τῆς στάσεως. Προτιμοῦμε νὰ διωκόμεθα καὶ νὰ συκοφαντούμεθα, παρὰ νὰ μένουμε σιωπηλοὶ καὶ ἀφωνότεροι ἰχθύος μπροστὰ στὴν ἐμφανῆ κακοποίηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, νὰ εἴμαστε μὲ τοὺς Ἁγίους, παρὰ νὰ ἔχουμε τὴν φιλία καὶ τὴν συμπάθεια τῶν φιλοπαπικῶν καὶ λατινοφρόνων». Πολλοί πλέον «διαπιστώνουν ὅτι κινδυνεύει πλέον ἡ ἀκεραιότητα τῆς ἀλήθειας, ὅτι οἱ μνημονευόμενοι στὴ Θ. Λειτουργία ἐπίσκοποι, ὡς ἐγγυητὲς τῆς ἐν τῇ πίστει ἑνότητος δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, δὲν εὑρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ τοὺς πρὸ αὐτῶν Ἁγίους, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ εἶναι ἀκοινώνητοι, ὡς κοινωνοῦντες μὲ τοὺς ἀκοινωνήτους» 


(π. Ζήση Θεόδ., Κακὴ Ὑπακοή…, σελ. 23).

Μικτή "Μονή" του Έσσεξ Αγγλίας

Εγώ πολλάς χώρας και πόλεις διήλθον και Μοναστήρια αναρίθμητα και ήκουσα πολλά πράγματα τα οποία δεν αρμόζει να γράφωμεν. Ότι καθώς το αναμμένον κάρβουνον εις το άχυρον ανάπτει φλόγα, και καθώς όταν το πυρ πλησιάζη εις την πυρίτιδα αύτη ανάπτει και εκρήγνυται, ούτω και όταν συνομιλώσιν οι άνδρες με τας γυναίκας, εξάπτεται η φλοξ της πορνείας εις την διάνοιά των και κινδυνεύουν. 

(Ορθόδοξος Συναξαριστής τόμος Α  σελ. 622).

Όταν ο Μέγας Αρσένιος είπε εις την Ρωμαία συγκλητική που του ζήτησε να προσεύχεται γι αυτήν: «είθε ο Θεός να εξαλείψει το μνημόσυνό σου από την σκέψι μου» και αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος το ανέλυσεν ότι δεν εννοούσε ο Άγιος κάτι το κακό αλλά δεν ήθελε να την φέρνη εις την σκέψιν, καθ’ ότι ο διάβολος, είπε, πολεμεί τους μοναχούς δια των γυναικών. Τώρα εάν οι μοναχοί της ωραίας Αγγλίας είναι ανώτεροι του Μεγάλου Αρσενίου και δεν πολεμούνται πλέον διά των γυναικών, τότε είναι άξιοι προσκυνήσεως. Αλλά κι άξιοι προσκυνήσεως εάν είναι, το ότι το παράδειγμα των αγίων αυτών δημιουργεί προηγούμενον εις την Εκκλησίαν, αυτό και μόνον νομίζω είναι ένας λόγος να τους παρακαλέσωμεν να διορθώσουν τα του οίκου των.

«Μήτε ἐν ἀνδρώω Μοναστηρίω γυνή, μήτε ἐν γυναικείω ἀνήρ, καθευδέτω. Παντὸς γὰρ προσκόμματος καὶ σκανδάλου ἔξω εἶναι δεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ, τὸν ἑαυτῶν εὐθετίζειν βίον. εἰ δὲ τις τοῦτο πράξοι, εἴτε Κληρικός εἴη, εἴτε λαϊκός, ἀφοριζέσθω.
(ΜΖʼ Ἱεροῦ Κανόνος Στʼ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). 

«Ἀπό τοῦ παρόντος ὁρίζομεν μὴ γίνεσθαι διπλοῦν Μοναστήριον, ὅτι σκάνδαλον καὶ πρόσκομμα τοῖς πολλοῖς γίνεται τοῦτο... Μὴ διαιτάσθωσαν ἐν ἑνί Μοναστηρίω. Μοναχοί καί Μοναχαί. μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν. Μὴ εχέτω Μοναχός παρρησίαν πρὸς Μονάστριαν ἤ Μονάστρια πρὸς Μοναχόν, ἰδία προσομιλεῖν. Μὴ κοιταζέσθω Μοναχός ἐν γυναικίω Μοναστηρίω, μηδέ συνεσθιέτω Μονάστρια κατὰ μόνας...»
(Κ΄ Ἱεροῦ Κανόνος Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). 

Η  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασαε το 1987 διὰ συνοδικοῦ δικαστηρίου εἰς τὴν ἐσχάτην ποινήν τῆς καθαιρέσεως τὸν ἱερομόναχον Ἄγγελον Ἀναστασίου, μὲ πρωτίστην κατηγορίαν «τὴν σύμπηξιν μικτῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος» ἐν Ἀθήναις ..... 

Τεκτονική illusion

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

  Εκεί, http://aktines.blogspot.gr/2014/10/blog-post_965.html , θα διαβάσεις (*) αυτά που γράφει, και εδώ τα παρακάτω. Εκτός αν το σχόλιο δημοσιευθεί.

Ναι, ας αφήσουμε στους αγαπητούς μας αναγνώστες να βγάλουν από μόνοι τους τα συμπεράσματα. Ο γράφων προσθέτει απλά ότι είναι ολέθριο λάθος να κλείνουμε τα μάτια, εδώ και έναν σχεδόν αιώνα, προ μιας οφθαλμικής ψευδαπάτης (
illusion) και απορούντες, να ομιλούμε περί "τραγωδίας" (sic) του παλαιοημερολογητικού σχίσματος.

Αλλά ποιος έκανε το σχίσμα ; Οι παλαιοημερολογίτες ή ο φωτισθείς με το εωσφορικό τεκτονικό φως (οπτική ψευδαίσθηση) Μελέτιος Μεταξάκης ; Και ακόμη, ποιοι είναι αυτοί, που εξακολουθούν να δέχονται το φωτισμό αυτό, μένοντας αμετακίνητοι - δεν είναι μόνο αυτό - στα τεκτονικά νάματα του μακαρίτη και των συνεχιστών του έργου του ;

Θλιβερά και δυσάρεστα αυτά που σας γράφω και θα είχατε κάθε λόγο να μη τα δημοσιεύσετε. Δεν με πειράζει. Ζει Κύριος, παρ΄ ότι "πάντα τα έθνη εκύκλωσαν ημάς". Χάσαμε τη Μικρασία, χάσαμε την Κύπρο, χάνουμε το Αιγαίο. Σε λίγο θα είναι ζήτημα αν θα μιλάμε για Ελλάδα. Η τεκτονική
illusion
μας κατέκτησε, το φως αυτής μας κατέκαυσε. Στον αναγνώστη τα συμπεράσματα.

(*) Υστερόγραφο
Το υπό σχολιασμό άρθρο διαπραγματεύεται, εκφράζοντας εύλογες απορίες, την απόφαση διεξαγωγής συμποσίου στην Κύπρο (11/10/2014) προς τιμήν του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Μελετίου Μεταξάκη. Συνδιοργανωτές του Συμποσίου ο Δήμος Λάρνακος, η Ιερά Μητρόπολις Κιτίου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θέμα, «Μελέτιος Μεταξάκης: Πτυχές της ζωής και της δράσης μιας μεγάλης εκκλησιαστικής προσωπικότητας». Το άρθρο στις "ΑΚΤΙΝΕΣ" υπογράφει το Γραφείο επί των Αιρέσεων και Παραθρησκειών της Ι. Μ. Πειραιώς.Δημοσιευμένο, αφορά σε σχόλιο με υπογραφή Nic

"Ελπίζουμε στο σύντομο μέλλον κάποια σύνοδος να τον καταδικάσει (σημ. Μελέτιο Μεταξάκη) μετά των λοιπών αιρετικών και να αναθεωρήσει τα μασωνικά πεπραγμένα του."

κχ
Κατά τα φαινόμενα αυτό θα γίνει μετά την Δευτέρα Παρουσία. Ο τεκτονισμός καλά κρατεί και ο σιωνισμός ακόμη καλύτερα. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις των
Illuminati κυριαρχούν παγκοσμίως, όλοι μιλούν για θεϊκό φωτισμό - για θέωση οι δικοί μας - και η Οικουμένη κλείνεται στη μέγγενη της παγκόσμιας νέας τάξης των πεφωτισμένων.

Το μεσσιανικό/χιλιαστικό όραμα "όλα υπό έλεγχο" θα είναι σε λίγο γεγονός και "άπας γηγενής" θα είναι επί αποδείξει - ΑΜΚΑ, τσιπάκια, κλπ. - νομοταγής και ευσεβής. Ο Μωσαϊκός Νόμος επανέρχεται, οι λαοί ψηφίζουν, τα δανεικά τους πνίγουν.

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος : Πολύμορφον πάθος η κενοδοξία.

Αυτό το πάθος είναι πολύμορφον και πολύ λεπτόν και δεν το εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος, που πειράζεται από αυτό, επειδή οι προσβολές των άλλων παθών είναι πιο φανερές και ευκολώτερα καταπολεμούνται, καθώς η ψυχή αναγνωρίζει τον εχθρό και με την αντίρρησι στις προσβολές του και την προσευχή, αμέσως τον ανατρέπει. Η κενοδοξία όμως, με το να είναι πολύμορφη όπως είπαμε, δύσκολα νικιέται. Γιατί φανερώνεται σε κάθε πράξι και σε φωνή και σε λόγο και σε σιωπή και σε έργο και σε αγρυπνία και σε νηστεία και σε προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Με όλα αυτά προσπαθεί να προσβάλη τον στρατιώτην του Χριστού. Όποιον δεν μπόρεσε να απατήση στην κενοδοξία με την πολυτέλεια των ρούχων, δοκιμάζει να τον πειράξη με το φτωχικό ρούχο. Όποιον δεν μπόρεσε να πολεμήση με την τιμή, τον πολεμά με το να νομίζη ότι υπομένει την ατιμία. Και όποιον δεν μπόρεσε να καταφέρη στην κενοδοξία με την γνώσι των λόγων, τον δελεάζει με την σιωπή, να κενοδοξή δήθεν ως ήσυχος.

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Έννοια πάσα ηττάται βροτών, αντέφησεν η Παρθένος, ζητούσα άπερ μοι φθέγγη παράδοξα· Ήσθην σου τοις λόγοις, αλλά δέδοικα, θαμβηθείσα μη απάτη με, ως Εύα πόρρω πέμψης Θεού· αλλ΄ όμως ίδε βοάς· Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Ερμηνεία.

Δια του Τροπαρίου τούτου αποκρίνεται η Παρθένος προς τον Άγγελον και λέγει αυτώ· κάθε νους των ανθρώπων όπου ζητεί να μάθη τα παράδοξα Μυστήρια όπου λέγεις εις εμέ, ω Άγγελε, νικάται και σκοτίζεται, επειδή να καταλάβη ταύτα δεν δύναται. Εγώ και χαίρω εις τους ιδικούς σου λόγους, και εις τα χαροποιά μηνύματα όπου μοι προσφέρεις· πλην φοβούμαι μήπως μέσα εις την χαράν εύρω λύπην. Όθεν θαμβούμαι και εις απορίαν ευρίσκομαι μήπως, καθώς ο όφις εδίωξε την Προμήτορά μου Εύαν από τον Θεόν με την απατηλήν και γλυκείαν φαινομένην συμβουλήν του, ούτω και συ, ω Γαβριήλ, διώξης εμέ από τον Θεόν με τα καλά σου ταύτα μηνύματα. Αλλ΄ όμως πάλιν αποβάλλω τον φόβον, και πεισθείσα ήδη βοώ· Ευλογείτε και τα εξής. Εάν δε γραφή «Βοάς» ούτως ερμηνεύεται· διότι βλέπω ότι λέγεις εις τον Θεόν τον θεοπρεπή εκείνον ύμνον των τριών Παίδων, τον οποίον ο αντικείμενος εχθρός ποτέ δεν ήθελεν ειπή αφ΄ εαυτού του μη βιαζόμενος· επειδή κατά τον μέγαν Παύλον «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω» (α΄ Κορ. ιβ: 3).

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Θὰ καταγράψομε μερικὲς σκέψεις γιὰ τὴν ἑτοιμαζόμενη πρὸ πολλοῦ ψευδοένωση μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς  ἐφαρμόζεται καὶ τείνει νὰ ὁλοκληρωθεῖ, χωρὶς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ἔχουν προσχωρήσει στὸ στρατόπεδο τῶν «φιλενωτικῶν», ἐνῶ οἱ «ἀνθενωτικοί» διώκονται καὶ συκοφαντοῦνται.....

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΟ 1967!

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/2014/10/1967.html#comment-form

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ (ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 1967! ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΛΙΓΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ:

"ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΘΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ".
 

"ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ; ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΡΥΔΙ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΟ ΚΑΡΥΔΙ ΑΥΤΟ!"

"ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΟ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ!"Σχόλιο του αδελφού μας ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  22 Οκτωβρίου 2014 - 10:23 μ.μ.
Πράγματι ντοκουμέντο. Είχα ακούσει γι αυτή την παρέμβαση- ομιλία του π. Αυγουστίνου Καντιώτη, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχα ακούσει το τί ακριβώς είπε. Αυτά ας τα βλέπουν και ας τα ακούουν όλοι εκείνοι , ακόμη και " Αντιοικουμενιστές " που μας κατηγορούν, ως εκτός Εκκλησίας, με ελαφρά καρδία. Επίσης χρήσιμο είναι να σκεφθούμε, πότε έγινε αυτή η παρέμβαση, την χρονική περίοδο κατά την οποία ο Αθηναγόρας βρισκόταν στο απόγειο της αποστασίας του. Τότε η επίσημη Εκκλησία κλονιζόταν συνθέμελα και εμείς αντιπροσωπεύαμε την μόνη σταθερή Ορθόδοξη βάση. Τότε μας θυμήθηκαν μετά κάποιοι μας ξαναξέχασαν για να φθάσουν ορισμένοι " Αντιοικουμενιστές " να ασεβούν αναφερόμενοι στο κίνημα του Πατρίου. Στις δύσκολες στιγμές υποχωρούν οι ανθρώπινες σκοπιμότητες ή οι ανασφάλειες κάποιων απέναντί μας, ζυγίζουν συνολικά τα πράγματα και τα γεγονότα και λέγουν αλήθειες που υπό κανονικές συνθήκες αποφεύγεται να ειπωθούν. Είπε όμως ο π. Αυγουστίνος και μία σημαντική αλήθεια ως έλεγχο για μας. Είπε ότι εάν στον αγώνα μας είχαν αποφευχθεί κάποια σφάλματα το κίνημα του Πατρίου θα είχε επικρατήσει στην Ελλάδα. Σε αυτό είχε μάλλον δίκαιο. Το παρελθόν βέβαια δεν διορθώνεται, ας προσέξουμε το παρόν και το μέλλον, την ευθύνη της δικής μας γενιάς. Το 1967 πέρασε, είμαστε στο 2014 οι κίνδυνοι για την Εκκλησία δεν είναι μικρότεροι, αλλά σαφώς μεγαλύτεροι και οι δικές μας ευθύνες πολύ μεγάλες

Ο αδελφός μας Κυπριανός Χριστοδουλίδης γράφει:

Ένα ακόμη αδημοσίευτο σχόλιο, από επιλεκτικό λογοκρίτη θρησκευτικού ιστολογίου των νέων μας χρόνων, ημερών και πίστεως. Αφορούσε στην επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο Άγιον Όρος. (*)

Αναγνώσαμε :
"Ἄβατο εἶναι τό Ἅγιον Ὅρος στίς γυναῖκες, καί καλῶς. Ὅλα τά μοναστήρια πρέπει νά εἶναι ἄβατα, τά ἀνδρικά στίς γυναῖκες καί τά γυναικεῖα στούς ἄνδρες. Εἶναι τόπος προσευχῆς καί ἀσκήσεως, καί ὄχι τόπος προκλήσεων καί σκανδαλισμοῦ" (π. Δανιήλ Αεράκης)

και απορούμε,
Αν αυτά τα διαβάσουν μερικοί, που επείγονται να καταχωρήσουν στο Εορτολόγιο και στα Συναξάρια νεοαγίους και νεοαγιότητες, τι θα σας απαντήσουν για τον "άγιο" Σωφρόνιο του Έσσεξ και την μικτή Μονή την οποία ίδρυσε ; Και να ληφθεί υπόψη, ότι δεν είσαστε - ούτε ο π. Αεράκης - "σχισματοαιρετικοί", όπως οι παλαιοημερολογίτες.
Πείτε μας λοιπόν πώς θα σας αντιμετωπίσουν ; Έγραψε ποτέ κάτι επ΄ αυτού ο π. Αεράκης, ή τον ενδιαφέρει μόνο ο αγώνας κατά των σχισματοαιρετικών (
sic) παλαιοημερολογιτών ; Η συνεισφορά του αρκούντως γνωστή.

Η αθεΐα ενδιαφέρει τον π. Αεράκη και όχι η ερωτική σχεσιολογία της Βιοηθικής. Είπαμε, η Βιοηθική θα αντικαταστήσει την Θεολογία.

Το σχόλιο δεν είναι απαραίτητο να το δημοσιεύσετε.

(*) Βλέπε
http://aktines.blogspot.gr/2014/10/blog-post_736.html

εδώ σε βελτιωμένη μοεφή.