Όταν εορτάζει ο Μέγας Αρσένιος, ενθυμούμαι την μικτή Μονή του Έσσεξ Αγγλίας...


 …όταν ο Μέγας Αρσένιος είπε εις την Ρωμαία συγκλητική που του ζήτησε να προσεύχεται γι αυτήν: «είθε ο Θεός να εξαλείψει το μνημόσυνό σου από την σκέψι μου» και αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος το ανέλυσεν ότι δεν εννοούσε ο Άγιος κάτι το κακό αλλά δεν ήθελε να την φέρνη εις την σκέψιν, καθ’ ότι ο διάβολος, είπε, πολεμεί τους μοναχούς δια των γυναικών. Τώρα εάν οι μοναχοί της ωραίας Αγγλίας είναι ανώτεροι του Μεγάλου Αρσενίου και δεν πολεμούνται πλέον διά των γυναικών, τότε είναι άξιοι προσκυνήσεως. Αλλά κι άξιοι προσκυνήσεως εάν είναι, το ότι το παράδειγμα των αγίων αυτών δημιουργεί προηγούμενον εις την Εκκλησίαν, αυτό και μόνον νομίζω είναι ένας λόγος να τους παρακαλέσωμεν να διορθώσουν τα του οίκου των.

«Μήτε ἐν ἀνδρώω Μοναστηρίω γυνή, μήτε ἐν γυναικείω ἀνήρ, καθευδέτω. Παντὸς γὰρ προσκόμματος καὶ σκανδάλου ἔξω εἶναι δεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ, τὸν ἑαυτῶν εὐθετίζειν βίον. εἰ δὲ τις τοῦτο πράξοι, εἴτε Κληρικός εἴη, εἴτε λαϊκός, ἀφοριζέσθω.
(ΜΖʼ Ἱεροῦ Κανόνος Στʼ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

«Ἀπό τοῦ παρόντος ὁρίζομεν μὴ γίνεσθαι διπλοῦν Μοναστήριον, ὅτι σκάνδαλον καὶ πρόσκομμα τοῖς πολλοῖς γίνεται τοῦτο... Μὴ διαιτάσθωσαν ἐν ἑνί Μοναστηρίω. Μοναχοί καί Μοναχαί. μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν. Μὴ εχέτω Μοναχός παρρησίαν πρὸς Μονάστριαν ἤ Μονάστρια πρὸς Μοναχόν, ἰδία προσομιλεῖν. Μὴ κοιταζέσθω Μοναχός ἐν γυναικίω Μοναστηρίω, μηδέ συνεσθιέτω Μονάστρια κατὰ μόνας...»
(Κ΄ Ἱεροῦ Κανόνος Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

Η  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασαε το 1987 διὰ συνοδικοῦ δικαστηρίου εἰς τὴν ἐσχάτην ποινήν τῆς καθαιρέσεως τὸν ἱερομόναχον Ἄγγελον Ἀναστασίου, μὲ πρωτίστην κατηγορίαν «τὴν σύμπηξιν μικτῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος» ἐν Ἀθήναις ..... 

Του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού :


Ευχαριστώ την αδελφή μας ΜΕΧΙΚ


... Κύριε, μή τώ θυμώ σου ελέγξης με. Πολλάκις, Δέσποτα, μετανοείν συνεταξάμην, πολλάκις έν εκκλησία κατανυγείς προσπίπτω σοι, εξερχόμενος δέ ταίς αμαρτίαις ευθύς περιπίπτω, ποσάκις μέ ηλέησας, εγώ δέ σέ παρώργησα! Ποσάκις εμακροθύμησας, εγώ δέ ούκ επέστρεψα! Ποσάκις μέ ανέστησας, εγώ δέ πάλιν ολισθήσας κατέπεσον! Ποσάκις μου εισήκουσας, εγώ δέ σου παρήκουσα! Ποσάκις μέ επόθησας, εγώ δέ ουδαμώς σοι εδούλευσα! Ποσάκις με ετίμησας, εγώ δέ ούκ ευχαρίστησα, ποσάκις αμαρτήσαντα, ως αγαθός πατήρ, παρεκάλεσας, καί ως υιόν κατεφίλησας, καί τάς αγκάλας υφαπλώσας μοι εβόησας, έγειραι, μή φοβού, στήθι, πάλιν δεύρο, ούκ ονειδίζω σε, ού βδελύσσομαι, ούκ απορρίπτω, ουδέ σκληρύνω το εμόν πλάσμα, τό εμόν τέκνον, την εμήν εικόνα, όν οικείαις χερσί διέπλασα άνθρωπον καί εφόρεσα, υπέρ ού το αίμα εξέχεα, ούκ αποστρέφομαι πρός με ερχόμενον τό λογικόν μου πρόβατον τό απολωλός. Ού δύναμαι μή αποδούναι τήν προτέραν ευγένειαν, ού δύναμαι μή συναριθμήσαι τοίς εννενήκοντα εννέα προβάτοις, διά γάρ τούτο καί μόνον επί τής γής κατελήλυθα, καί τον λύχνον ανήψα, τήν σάρκα μου την οικείαν, καί την οικίαν εσάρωσα, καί τάς φίλας δυνάμεις τάς ουρανίους συνεκαλεσάμην επευφρανθήναι τή τούτου ευρέσει. 

Πάντα ούν τά τοιαύτα, ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος, εχαρίσω μοι, Δέσποτα. Εγώ δέ, πάντων καταφρονήσας ο άθλιος, είς αλλοτρίαν καί μακράν χώραν απωλείας απέδρασα.
 

Αλλ΄αυτός με, πανάγαθε, πάλιν επανάγαγε καί μή οργισθής μοι τώ τάλανι,
 

Κύριε...
 

Μνήσθητι των λόγων σου, Κύριε, ότι επιμελώς έγκειται η διάνοια του ανθρώπου επί τά πονηρά έκ νεότητος αυτού, καί άνθρωπος ματαιότητι ομοιώθη... και ουδείς καθαρός από ρύπου, καί ότι έν ανομίαις συνελήφθην και έν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Εάν γάρ ανομίας παρατηρήσης ημών, ουδείς υποστήσηται, Κύριε, διό σώσον με τον ανάξιον δούλον σου ένεκεν του ελέους σου, καί ούχ ένεκεν τών έργων μου.
Αμήν. 


Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον αγαπητό Κοσμά.


Του   telemaxos doumanis

 Η Εκκλησία του νέου ημερολογίου είναι Εκκλησία του Σώματος του Χριστού; Αν είναι τότε έχει Μυστήρια, Ιερωσύνη και κακώς εδώ και 100 χρόνια αποκόπηκαν οι ΓΟΧ και έκαναν δική τους Εκκλησία με Σύνοδο, Αρχιεπίσκοπο, κ.λ.π. Εδώ είναι το δίλημμα, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Σώματα Χριστού! Γιατί δεν μιλάμε για μία αποτείχιση  υπό τύπον διαμαρτυρίας για ένα μικρό διάστημα, μιλάμε για την δημιουργία μίας άλλης Εκκλησίας με Σύνοδο δική της. Το ερώτημα είναι απλό: Τι έγινε το 1924 και από αυτό που έγινε αν είχε επίπτωση στην Ελληνική Εκκλησία. Χωρίς αυτό να απαντηθή δεν μπορούμε να μιλάμε για Εκκλησία των ΓΟΧ καμίας παρατάξεως. Θα ήθελα μία ειλικρινή και τεκμηριωμένη Πατερική απάντηση! 
(σ.σ. Σε παρακαλώ μη γράφεις με κεφαλαία γράμματα. δεν έχω χρόνο να τα γράφω με μικρά).

Z Kanon Anastaseos - Greek Orthodox Byzantine Chant


Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ...

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=5294


Ήταν μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα όταν τηλεφώνησα στον Πατριάρχη Ειρηναίο στα Ιεροσόλυμα, για να υποβάλλω τις πασχαλιάτικες ευχές μου και να πληροφορηθώ τα νεώτερα για την υγεία και την κατάστασή του... "Χριστός Ανέστη, Μακαριώτατε!!"...." Αληθώς Ανέστη, Τιμόθεέ μου. Πως περάσατε,είχατε κόσμο στις Ακολουθίες; Πως είναι ο Λαός του Θεού, η Ελλάδα μας υποφέρει, τι κάνετε ;"....."Είχαμε Μακαριώτατε,  ο Λαός υποφέρει αλλά δεν χάνει την πίστη και την ελπίδα του, πέστε μου εσείς πως είστε, πως περάσατε, τι κάνετε;....
"Τα δικά μου τα ξέρεις.. εδώ μέσα "φυλακή"..  όμως Δόξα τώ Θεώ, έκαμα τις Ακολουθίες μου όλες, έκαμα και Αγρυπνία την Μεγάλη Πέμπτη, έκαμα και Επιτάφιο, έκαμα και Ανάσταση, εδώ μέσα στο κελί μόνος μου ....",  "Η υγεία σας πως είναι Μακαριώτατε ανησυχώ πολύ ...",  "Μην ανησυχείς π.Τιμόθεε καλά είμαι, μόνο τα δόντια μου, υποφέρω δεν μπορώ να μασήσω. Έξι χρόνια τώρα κλεισμένος εδώ μέσα, όπως ξέρεις, δεν με έχει δει γιατρός, θέλουν να πεθάνω για να ησυχάσουν από μένα να συνεχίσουν ανενόχλητοι την καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου στο Πατριαρχείο μας",  (εδώ θέλω να υπενθυμίσω πως πρόσφατα ο Μακαριώτατος αναγκάστηκε να κάνει μόνος του εξαγωγή σε δύο δόντια που τον πονούσαν χρησιμοποιώντας την μέθοδο του .. σπάγκου δεμένου σε μια πόρτα και στο υπό εξαγωγή δόντι ).

Έμεινα αρκετά λεπτά σιωπηλός.. τα λόγια του με είχαν συγκλονίσει " ..έκαμα και Ανάσταση, εδώ μέσα στο κελί μόνος μου... θέλουν να πεθάνω για να ησυχάσουν από μένα". Οι θέσεις και οι αντιθέσεις της Ιερουσαλήμ..  Πέντε μέτρα από την απόλυτη μοναξιά ενός Πατριάρχη, οι Αδελφοί του, τα παιδιά του ντυμένοι με τις χρυσές τους τις στολές, απολαμβάνουν την Δόξα στο όνομα του Αναστάντος Ιησού, πουλώντας ψεύτικα περί αγάπης διαγγέλματα. Προτρέπουν τον Λαό σε "φιλήματα αγιασμένα" κι εκείνοι στέλνουν για μια ακόμα φορά τα φιλιά της προδοσίας στον μέχρι χθες Πατέρα, Ηγούμενο και Πατριάρχη τους! Τολμούν και στέλνουν το Υπέρλαμπρο Άγιο Φως στα πέρατα του κόσμου σαν κήρυκα της αγάπης και της καταλλαγής,  ενώ οι ίδιοι τιμωρούν ανελέητα έναν Άνθρωπο που, όπως τα γεγονότα απέδειξαν, δεν τους έκανε, ενώ θα μπορούσε, κανένα απολύτως κακό, ενώ καμία από τις κατηγορίες που χωρίς ίχνος ντροπής του απέδωσαν, δεν αποδείχθεικε και κανένα δικαστήριο δεν τον δίκασε ούτε βέβαια τον καταδίκασε. Κι από κοντά μια ανεύθυνη Πολιτική Ηγεσία να παρακολουθεί τα γενόμενα, ως Πόντιος Πιλάτος, και ένας αξιολύπητος τύπος που δυστυχώς τυχαίνει να είναι Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, να σφυρίζει αδιάφορα και να παριστάνει τον ανήξερο όταν φωτογραφίζεται με καμάρι δίπλα στον κ.Θεόφιλο, νομίζοντας ότι αυτό του δίνει "πόντους" δημοτικότητας.Την ανευθυνότητα του Ελληνικού ΥΠ. ΕΞ. την απολαύσαμε και την απολαμβάνουμε σε όλο της το μεγαλείο στους ατυχείς χειρισμούς στην υπόθεση της απαγωγής των δύο Ιεραρχών στην Συρία όπου μετά από πολύωρη σύσκεψη (αυτές οι συσκέψεις μας φάγανε) αποφάσισαν να στείλουν τον Υφυπουργό Εξωτερικών στην Δαμασκό όπου, ως άλλος Ράμπο,θα συντόνιζε τις ενέργειες για την ανεύρεση και απελευθέρωση των απαχθέντων. Ο "Ράμπο" πήγε στην Δαμασκό αλλά έφυγε εσπευσμένα και με άδεια τα χέρια γιατί έπρεπε να πάει στα Ιεροσόλυμα να φωτογραφηθεί με τον κ.Θεόφιλο και να μεταφέρει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, λες και δεν μπορούσε να αντικατασταθεί από έναν άλλον Κυβερνητικό παράγοντα. Αχ Ελλάδα πως σε κατάντησαν.. Όσο για τους επί των Εκκλησιαστικών δημοσιογράφους, που παραδόξως ενώ όλα τα ξέρουν, δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα-πλην ελαχίστων τιμητικών εξαιρέσεων, αυτών δηλ. που δεν περνάνε από ταμεία ούτε παίρνουν γραμμή από την Διεύθυνση Εκκλησιών του ΥΠ ΕΞ . (Την μεγαλύτερη ευθύνη για την δοκιμασία του Πατριάρχη Ειρηναίου την έχει η Διεύθυνση Εκκλησιών του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών). Οι καλοί λοιπόν νεαροί και νεαρές δημοσιογράφοι, επαναλαμβάνω όχι όλοι, κινούνται μέσα στα πλαίσια της γραμμής που χαράσσει το ΥΠ ΕΞ, για να καλύψει τα δικά του κακουργήματα, σύμφωνα με την οποία " είναι προσωπική επιλογή του Πατριάρχη Ειρηναίου να παραμένει έγκλειστος" !!! Απαντάμε, ρωτώντας ταυτόχρονα. Αφού είναι " επιλογή " του γιατί τα κλειδιά της πόρτας του κελιού του τα κρατάει ο κ.Θεόφιλος; Ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε απάντηση και σταματάμε τις ..ερωτήσεις. Σκοπός αυτής της ανάρτησης είναι να μάθει ο ελληνικός Λαός ποιοι τον εκθέτουν στα πέρατα της Οικουμένης και αυτοί δεν είναι οι απλοί Αγιοταφίτες Πατέρες . Αυτοί που εκθέτουν την Χώρα μας είναι,δυστυχώς, αυτοί που την Κυβερνούν! Γιατί την ευθύνη την έχει καθαρά η Ελληνική Κυβέρνηση. Κανένας άλλος. Κι αν η Ελληνική Κυβέρνηση είχε σοβαρότητα και υπευθυνότητα δεν θα περιόριζε την ενημέρωσή της στα όσα της λένε οι αρμόδιοι της Διευθύνσεως Εκκλησιών του ΥΠ ΕΞ και οι Ιεροσολυμίτες αντίπαλοι του Πατριάρχη Ειρηναίου, αλλά θα έστελνε ξαφνικά και απροειδοποίητα άνθρωπο δικό της να διαπιστώσει επί τόπου την αλήθεια. Να ελπίσουμε ότι ο κ.Δημήτρης Αβραμόπουλος που διακρίνεται για την σοβαρότητα του θα το πράξει;
Οι σκέψεις μου προχώρησαν περισσότερο. Μου ήρθαν στο νου μορφές από το παρελθόν, τότε που ο Πατριάρχης Ειρηναίος ήταν πανίσχυρος, τότε που γινόταν συνωστισμός "φίλων". Τότε πού άνθρωποι και ανθρωπάκια έτρεχαν κοντά του και φιλούσαν τα πόδια του για να απολαύσουν λίγη από την δόξα του και να βάλουν και κάτι στην αχόρταγη τσέπη τους . Που πήγαν όλοι αυτοί; Τι κάνουν σήμερα για τον Ειρηναίο; Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς βολεύτηκαν σε καλές θέσεις από την σημερινή Κυβέρνηση και έκαναν και νέες υψηλές εκκλησιαστικές γνωριμίες ελπίζοντας σε μια καλή αμοιβή προσκυνώντας εκεί που μέχρι χθες έφτυναν.
"Δρυός πεσούσης...."
Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο ούτε σε κρίσεις, ούτε σε αποκαλύψεις. Θέλω μόνο να προβληματίσω τους Αναγνώστες αυτού του κειμένου. Να τους ρωτήσω απλά αν ο τρόπος γιορτασμού του Πάσχα από ένα ΄Ανθρωπο πρώτα,  και μετά Πατριάρχη, είναι Χριστιανικός. Μα και στις φυλακές του Κορυδαλλού να ήταν πάλι θα είχε την δυνατότητα να πάει στην Εκκλησία και να ακούσει το " Χριστός Ανέστη",  και στα Ιεροσόλυμα, πέντε ακριβώς μέτρα από τον Ναό της Αναστάσεως, να μην του επιτρέπουν να πάει όπως πάει κάθε Χριστιανός; Μας τιμά αυτό σαν Χριστιανούς και σαν 'Ελληνες ; Ο Υφυπουργός Εξωτερικών που πήγε για να παραλάβει το Άγιο Φως δεν έμαθε τίποτα; Οι διάφοροι Εκκλησιαστικοί Αντιπρόσωποι δεν άκουσαν τίποτα; Οι "ειδικοί" δημοσιογράφοι που πέταξαν δωρεάν με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο για την μεταφορά του Αγίου Φωτός δεν κατάλαβαν τίποτα;
Κρίμα, τι άλλο να πει κανείς ...


ΟΜΩΣ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ...


Αρχιμ. Τιμόθεος Ηλιάκης 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Όλα τα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή οι πιστοί, καίτοι ως πρόσωπα είναι ακέραιοι και άμικτοι, ενούμενοι δια της μιας και της αυτής χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μέσω των μυστηρίων και των αρετών, εις οργανικήν ενὀτητα, αποτελούν εν σώμα και εν πνεύμα και ομολογούν μίαν πίστιν (πρβλ. Εφ. 4, 4-5), η οποία τους ενώνει μετά του Χριστού και μετ΄ αλλήλων. Μετά των άλλων αποστόλων, ιδίως ο χριστοφόρος Απόστολος των εθνών, δια Πνεύματος Αγίου κηρύττει την ενότητα και μοναδικότητα της Εκκλησίας, βασίζοντάς την εις την ενότητα και μοναδικότητα του προσώπου του θεμελιωτού της, του Θεανθρώπου Χριστού: «Θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος εστιν Ιησούς Χριστός» (Α΄ Κορ. 3, 11). Ακολουθούντες τους αγίους Αποστόλους, οι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, μετά του αυτού ζήλου ομολογούν, κηρύττουν και υπερασπίζουν την ενότητα και μοναδικότητα της Εκκλησίας των Ορθοδόξων. Ο ζήλος των δια την διαφύλαξιν της ενότητος της Εκκλησίας εξεδηλούτο κυρίως εις τας περιπτώσεις αποσχίσεως μερικών ανθρώπων ή και ομάδων από την Εκκλησίαν, δηλαδή εις τας περιπώσεις αιρέσεων και σχισμάτων. Εις το θέμα της ενότητος ειδικήν σημασίαν και σπουδαιότητα είχον και έχουν αι Οικουμενικαί και Τοπικαί Σύνοδοι της Εκκλησίας. Κατά την ενιαίαν στάσιν των Πατέρων και των Συνόδων η Εκκλησία είναι όχι μόνον μία, αλλά και μοναδική, διότι ο Εις και μοναδικός Θεάνθρωπος, η Κεφαλή της, δεν δύναται να έχη πολλά σώματα. Η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, διότι είναι το σώμα του ενός και μοναδικού Χριστού. Είναι οντολογικώς αδύνατος ο χωρισμός της Εκκλησίας, δια τούτο ποτέ δεν υπήρχε διαίρεσις της Εκκλησίας, αλλά μόνον χωρισμός από την Εκκλησίαν. Κατά τον λόγον του Κυρίου δεν διαιρείται η Άμπελος, αλλά μόνον τα εκουσίως άκαρπα κλήματα εκπίπτουν και ξηραίνονται από την αείζωον Άμπελον (πρβλ. Ιω. 15, 1-6). Εκ της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας του Χριστού εις διαφόρους καιρούς απεσχίσθησαν και απεκόπησαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι κατά συνέπειαν έπαυσαν να είναι μέλη της Εκκλησίας και σύσσωμοι του θεανθρωπίνου σώματός της. Τοιούτοι ήσαν πρώτον οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί και Πνευματομάχοι, έπειτα οι Μονοφυσίται και Εικονομάχοι και τέλος οι Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάνται και Ουνίται και όλη η άλλη αιρετική και σχισματική λεγεών.

Τούρκοι σφάζουν τραυματίες και πωλούν τα όργανά τους!


Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας του Λιβάνου, μία βιομηχανία φρίκης έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία, με τη συμμετοχή μάλιστα των επίσημων αρχών. Θύματα φέρονται να είναι Σύροι πρόσφυγες που έχουν βρει καταφύγιο στην Τουρκία, ειδικά όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας ή τραυματισμού. Η φρικιαστική αποκάλυψη από το δράμα ενός Σύρου τραυματία ο οποίος μεταφέρθηκε συνοδεία της τουρκικής αστυνομίας αλλά και των μυστικών υπηρεσιών, σε «νοσοκομείο» της Αττάλειας, ενώ παρόμοιες αναφορές υπάρχουν για περιπτώσεις τραυματιών που μεταφέρθηκαν πάλι με «επίσημη» συνοδεία στο νοσοκομείο του Ισκεντερούν.
Οι τραυματισμένοι πρόσφυγες αφού αναισθητοποιήθηκαν υπέστησαν επέμβαση αφαίρεσης οργάνων και έπειτα δολοφονήθηκαν. Κάποιοι από αυτούς θάφτηκαν σε τουρκικό έδαφος ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα. Αυτοί οι άθλιοι «Μένγκελε» του θανάτου εμπορεύονται κυρίως το συκώτι, τα νεφρά και την καρδιά των δολοφονημένων, τα οποία διοχετεύονται απ' ευθείας στην τούρκικη «αγορά». Πράγμα που καθιστά το έγκλημα καθαρά «τουρκική υπόθεση». Οι τρομερές αυτές καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν και από Γάλλο γιατρό που μίλησε στη λιβανέζικη εφημερίδα.
Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά διεθνών επιστημονικών ιστοσελίδων που επιβεβαιώνουν ότι εδώ και δύο χρόνια, από την έναρξη του εμφυλίου δηλαδή, οι μεταμοσχεύσεις σε νοσοκομεία της Αττάλειας έχουν αυξηθεί με γεωμετρικό ρυθμό, πράγμα που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες των εγκλημάτων.
Η υπόθεση ήλθε στην επιφάνεια μετά από την επιμονή οικογένειας Σύρου πρόσφυγα να ταφεί στη γενέτειρα του, εντός της Συρίας, πληρώνοντας μάλιστα ένα μεγάλο ποσό για να το καταφέρουν. Όταν άνοιξαν το φέρετρο, αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Κάρλα Ντελ Πόντε είχε αποκαλύψει παρόμοια υπόθεση στο Κόσσοβο με θύματα άμαχους Σέρβους, καταγγελίες που κουκουλώθηκαν άρον - άρον ενώ η ίδια «απαλλάχθηκε» από τα καθήκοντα της.


 http://www.newsbomb.gr/diethnh/story/305077/toyrkoi-sfazoyn-traymaties-kai-poloyn-ta-organa-toys#ixzz2SbyZ8gg6