Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος

Το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού, με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :
«Τα πρώτα μέτρα των εχθρών της πίστεως απ΄ αρχής εστάθησαν να έμβωσιν εις αυτά τα άγια των αγίων, εις αυτό το θυσιαστήριον, να λάβωσι, δηλαδή, λαθραίως και αναισθήτως το πηδάλιον, και την διεύθυνσιν της καθ΄ ημάς Εκκλησίας, φρικωδέστατον και ανέκδοτον μέχρι τούδε φαινόμενον, εις όλα τα χρονικά της Ορθοδοξίας, και ως εκ τούτου να εξαλείψωσι κατά μικρόν και ανεπαισθήτως όλην την ορθόδοξον Ιεραρχίαν, όλον το Ιερατικόν και μοναδικόν τάγμα, να μορφώσωσι κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης όλην την ελληνικήν και σλαβικήν και λοιπήν απανταχού ορθόδοξον νεολαίαν, και κατά το πνεύμα αυτής της πλάνης, να μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλήρον, να διαλύσωσι κάθε δεσμόν αγάπης και αρμονίας εις όλους τους Ορθοδόξους, να ανατρέψωσι κάθε τάξιν είτε εκκλησιαστικής, είτε πολιτικής, είτε ηθικής και συγγενικής πειθαρχίας, να ανοίξωσιν όλον τον χείμαρον της διαφθοράς, όλον το πνεύμα της αποστασίας και αναρχίας υπό το πρόσχημα της Ελευθερίας· όλα τα εμφύλια και οικιακά σχίσματα…».
--------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ ὄντως φλογερός αὐτός ἀγωνιστής προεφήτευσε καί ὅτι ἡ "θεολογική" Σχολή τῆς Χάλκης ἔμελλε νά παραγάγῃ σωρείαν ἀποστατῶν τῆς Πίστεως, μέ πρωτεργάτην τῆς ἀποστασίας τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὥστε κάποιαν ἡμέραν νά καταργήσουν τήν Ὀρθοδοξίαν μέ "οἰκουμενικήν σύνοδον"!!! Διό καί τό μέγα ἐνδιαφέρον τῶν Νεοταξιτῶν (Κλίντον, Ράϊς, Ὀμπάμα, Τσίπρας, Βαρθολομαῖος κ.ἄ.) νά ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ ἐν λόγῳ Σχολή. Παραθέτω αὐτούσιον τό προφητικόν κείμενον:
"Τούτου τοῦ νεωστί δι' ἐνεργείας τῆς ἐπιβουλῆς [σ.σ. ἐννοεῖ τήν ἐξ Ἀγγλίας Μασσωνίαν], καθιδρυθέντος Σεμιναρίου, εἰς τήν Χάλκην τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σκοπός πρός τοῖς ἄλλοις πολλοῖς, ὑπάρχει, ἵνα νοθεύσῃ κατά τό πνεῦμα τῆς διαφθορᾶς καί τῆς πλάνης, καί κατά τόν προσηλυτισμόν τῆς Ἀγγλίας, ὅλους τούς ἐσομένους Πατριάρχας, καί ὅλην ἐν γένει τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως μίαν ἡμέραν νομοθετηθῇ [διά] Οἰκουμενικῆς συνόδου ἡ κατάργησις τῆς ὀρθοδοξίας, καί ἡ ἀντεισαγωγή τῆς Λουθηρο-Καλβινικῆς αἱρέσεως" (Κοσμᾶ Φλαμιάτου, Ἀπομνημονεύματα, 1840, σελ. 99-100).

Η Πρώτη Μοναστική Σύναξη της Αμερικής -- Ἐξήρθη ἡ μεγάλη καὶ εὐεργετικὴ παρουσία τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ

22  Σεπτεμβρίου 2019
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ὁλοκληρώθηκαν σήμερα οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης Μοναστικῆς Συνάξεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ποὺ συνῆλθε στὴν  Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Νεκταρίου Roscoe, μεταξὺ 21 καί 22 Σεπτεμβρίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἐλπιδοφόρου.
Συμμετεῖχαν οἱ ἡγούμενοι καὶ οἱ ἡγουμένες 18 Ἱερῶν Μονῶν, καθὼς καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:  

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη ΚΔ΄ (24η) Σεπτεμβρίου, μνήμην επιτελούμεν του εξαισίου θαύματος της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών ΘΕΟΤΟΚΟΥ και ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,

γεγονότος εν τω πανσέπτω αυτής Ναώ των Μυρτιδίων εν τη νήσω των Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρεν.                                                                                                                     

Μυρτιδιώτισσα ονομάζεται εικών της Θεοτόκου ευρεθείσα εν Κυθήροις υπό τας εξής περιστάσεις: Εις ταύτην την νήσον, την κοινώς Τσιρίγον ονομαζομένην, υπήρχεν εις παλαιοτέραν εποχήν εις τόπος έρημος, Μυρτίδια καλούμενος, διότι ήτο πλήρης από μυρσίνας, τας κοινάς λεγομένας μυρτιάς, και μόνον προς βοσκήν των ζώων χρήσιμος.

Τη ΚΔ΄ (24η) Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και Ισαποστόλου ΘΕΚΛΗΣ.

Θέκλα η ένδοξος Πρωτομάρτυς και Ισαπόστολος του Χριστού, η πιστή του θείου Παύλου μαθήτρια, ήτο από το Ικόνιον της Μικράς Ασίας, θυγάτηρ ούσα ευγενούς τινος και επιφανούς Ελληνίδος γυναικός ονόματι Θεοκλείας, είχε δε και αρραβωνισθή με άνδρα τινά ονόματι Θάμυριν.

Εις τα ζητήματα της Πίστεως δεν χωρεί συγκατάβασις

....Μετά δύο ημέρας, γενομένης νέας συνελεύσεως (Φλωρεντία) παρά τω Πατριάρχη, ήρχισαν να παρακινούν και να παρακαλούν τον Άγιον Μάρκον να κάμη κάποιαν συγκατάβασιν. Εκείνος όμως απήντα ότι εις τα ζητήματα της Πίστεως δεν χωρεί συγκατάβασις, υπέμνησε δε εις αυτούς εκείνο όπερ είπεν ο έπαρχος εις τον Άγιον Θεόδωρον τον Γραπτόν· «Μίαν μόνην φοράν συγκοινωνήσατε με ημάς (τους Εικονομάχους) και κατόπιν πορεύεσθε όπου θέλετε». Ο δε Άγιος Θεόδωρος απεκρίθη· «Ω έπαρχε, τούτο είναι το ίδιον, ως να έλεγέ τις εις άλλον: άφησε να κόψω την κεφαλήν σου μίαν μόνον φοράν, και κατόπιν ύπαγε όπου αγαπάς». Τούτο ζητείτε και σεις από εμέ, προσέθεσεν ο Άγιος Μάρκος, αλλά τούτο είναι αδύνατον.
-----------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἔπαρχος: «Μίαν μόνην φοράν συγκοινωνήσατε μέ ἡμᾶς (τούς Εἰκονομάχους) καί κατόπιν πορεύεσθε ὅπου θέλετε».
Ἅγιος Θεόδωρος: «Ὦ ἔπαρχε, τοῦτο εἶναι τό ἴδιον, ὡς νά ἔλεγέ τις εἰς ἄλλον: ἄφησε νά κόψω τήν κεφαλήν σου μίαν μόνον φοράν, καί κατόπιν ὕπαγε ὅπου ἀγαπᾶς».

Δέν ἔχω συναντήσει ποτέ ἄλλοτε μίαν τόσον παραστατικήν ἀπάντησιν, πού δέν ἀφήνει περιθώρια "δυνητισμοῦ" καί "ἀχρικαιρισμοῦ," πού ἦσαν ψευδο-διδασκαλίες τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου!

-----------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Έτσι είναι οι Άγιοι ούτε απ έξω, περιφερειακά από την αίρεση δεν περνούσαν, πόσο μάλλον να την χαϊδεύουν και να εφευρίσκουν προσχήματα του διαβόλου για να την φλερτάρουν όπως γίνεται σήμερα απο τον νομικό οικουμενισμό και τον θρησκευτικό οικουμενισμό. Και όλη αυτή η συγκοινωνία με τις αιρέσεις, αποφέρουν τις ορδές των λαθρο-μεταναστών στην Ελλάδα. Όσο παραδίδεται η Ελλάδα στις αιρέσεις άλλο τόσο οι εξωγενείς λαθρο ορμάνε να την κατακτήσουν χωρίς να πέσει τουφεκιά. Αλίμονο στους ψεύτες και στους υποκριτές που θανάτωσαν ψυχές.