Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, -- Λόγος εις την Υπαπαντή του Κυρίου

Όπου γίνεται λόγος και περί σωφροσύνης και της αντίθετης με αυτήν κακίας. 

Εκείνη την προγονική κατάρα και καταδίκη προ Χριστού την είχαμε όλοι κοινή και ίδια, εκχυμένη σε όλους από έναν προπάτορα, σαν να αναπτυσσόταν από τη ρίζα του γένους και να ήταν συνημμένη με τη φύσι. Ο καθένας επέσυρε από τον Θεό στην υπόστασί του με όσα έπραττε προσωπικώς ή την μομφή ή τον έπαινο, ενώ δεν μπορούσε να κάμη τίποτε απέναντι σ’ εκείνη την κοινή κατάρα και καταδίκη και απέναντι στον πονηρό κλήρο που κατεβαίνει από επάνω σ’ αυτόν και δι’ αυτού στους απογόνους του.

Άλλ’ ήλθε ο Χριστός ελευθερωτής της φύσεως, που μετέβαλε την κοινή κατάρα σε κοινή ευλογία˙ αφού ανέλαβε την ένοχη φύσι μας από την ακήρατη Παρθένο και την ήνωσε στην υπόστασί του, νέαν, χωρίς να έχη μετάσχει σε παλαιό σπέρμα, την κατέστησε αθώα και δικαιωμένη, ώστε και οι γεννώμενοι από αυτόν έπειτα κατά πνεύμα να μένουν όλοι έξω από την προγονική εκείνη κατάρα και καταδίκη. Τί λοιπόν;

«Βόμβα» Κ. Βαθιώτη στον Focus FM: “Το καλοκαίρι του 2019, πραγματοποιήθηκε συνέδριο στο Έρφουρτ της Γερμανίας με θέμα “πώς θα πείσουμε τον κόσμο να εμβολιάζεται”

 Στον Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη μίλησε ο Νομικός, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Βαθιώτης.

Ο κύριος Βαθιώτης, υποστήριξε ότι “η πανδημία θα δώσει τη σκυτάλη στην κλιματική αλλαγή”, χαρακτήρισε “πολιτικούς απατεώνες” τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αποκάλεσε τον υπουργό υγείας, “ντροπή της νομικής επιστήμης”.

“Το καλοκαίρι του 2019, πραγματοποιήθηκε συνέδριο στο Έρφουρτ της Γερμανίας με θέμα “πως θα πείσουμε τον κόσμο να εμβολιάζεται”, δήλωσε ο καθηγητής.

ΛΟΓΟΣ εις την του Κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Τεσσαρακονθήμερον ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ.

Όταν εβασίλευον εις την Αίγυπτον οι τελευταίοι των Πτολεμαίων, εις εκ των οποίων κατά τον παλαιόν καιρόν, όταν αυτοί εξουσίαζον την Παλαιστίνην, είχε συγκεντρώσει τους διδασκάλους των Ιουδαίων και τους είχεν υποχρεώσει να κάμουν την μετέφρασιν της Αγίας Γραφής την καλουμένην των Εβδομήκοντα, εις δε την Ιουδαίαν εβασίλευον οι τελευταίοι των Μακκαβαίων και δη ο μισητός καταστάς εις τους Ιουδαίους βασιλεύς αυτών Αλέξανδρος ο και Ιανναίος (104 – 78 π.Χ.), ήτο εις τα Ιεροσόλυμα ευσεβής τις και Δίκαιος διδάσκαλος των Εβραίων ονόματι Συμεών, όστις και εδέχθη κατόπιν τον Χριστόν εις τας αγκάλας του. Ούτος κατ’ εκείνον τον καιρόν, ογδοήκοντα περίπου έτη προ της ενσάρκου του Χριστού οικονομίας, επιστρέφων μετ’ άλλων διδασκάλων των Εβραίων εις Ιεροσόλυμα εκ τινος υπηρεσίας, εις την οποίαν είχον αποσταλή, συνωμίλει μετ’ αυτών περί διαφόρων ρητών περιεχομένων εις τας βίβλους των Προφητών. Μεταξύ δε άλλων λέγει ο Συμεών προς αυτούς:

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟ


 

Τη Β΄ (2α) του μηνός Φεβρουαρίου, η ΥΠΑΠΑΝΤΗ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ότε εδέξατο Αυτόν εις τας αγκάλας αυτού ο Δίκαιος Συμεών.

Παρελθουσών των τεσσαράκοντα ημερών από την σωτήριον ενανθρώπησιν του Κυρίου και την εκ της Αγίας Παρθένου, χωρίς ανδρός, Αυτού γέννησιν, προσεφέρθη ο Κύριος εις το Ιερόν κατά την σημερινήν ημέραν, από την Παναγίαν Μητέρα του και τον Δίκαιον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Θεοτόκου, κατά την διάταξιν του σκιώδους και παλαιού Νόμου, ήτοι κατά τον Νόμον του Μωϋσέως, ότι παν άρσεν πρωτότοκον έσται αφιερωμένον τω Θεώ, και την εις τούτον νενομισμένην θυσίαν προσενέγκη, ζεύγος τρυγόνων, ή δύο νεοσσούς περιστερών (Λουκ. β: 22-24 Έξοδ. ιγ:2 Λευϊτ. ιβ: 6-8). Κατά την αυτήν δε ημέραν και ώραν, οδηγηθείς υπό Πνεύματος Αγίου, ευρέθη εκεί παρών και ο ευλαβής και Δίκαιος υπέργηρως Συμεών, περιμένων προ πολλού του Θεού το σωτήριον πριν ίδη τον Χριστόν Κυρίου.

Νέα μελέτη για τα mRNA εμβόλια: Μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και AIDS! - Την υπογράφει και Έλληνας επιστήμονας


 

Τό ἔργο τοῦ Ραββίνου Ἀθηναγόρα! -- Γράφει ο π. Νικόλαος Δημαράς

Ποιά χάρη ἔχουν ὁ Ραββίνος Ἀθηναγόρας καί οἱ ψευδοπατριάρχες, κατά τούς Κανόνες, Δημήτριος καί Βαρθολομαῖος πού ἀκολούθησαν τήν γραμμή του καί ὅσοι τούς μνημονεύουν καί εἶναι κοινωνικοί μαζί τους;

Γιά τόν μασῶνο, ψευδοπατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἔχουν γραφεῖ πολλά. Ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ μέχρι σήμερα ἀρκετά στοιχεῖα, πού δείχνουν, πόσο ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. Δείχνουν ἀκόμα, πόσο δικαιολογημένες ὑπῆρξαν, γιά τίς ἐνέργειές του, οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων. Τό 1970, τρεῖς ἐπίσκοποι, ὁ πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος καί ὁ Παραμυθίας Παῦλος, ὥς καί δεκάδα ἁγιορείτικων μοναστηριῶν, διέκοψαν τό μνημόσυνό του, ὅπως προτρέπουν τούς πιστούς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν κάποιος ἐπίσκοπος διδάσκει ἤ ἀκολουθεῖ κάποια αἵρεση. Ὁ Ἀθηναγόρας ὄχι μόνον ἀκολούθησε αἵρεση, τόν Παπισμό, ἀλλά ἑνώθηκε μ’ αὐτόν, και μαζί του ἕνωσε τό 1965 ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία πέτυχε νά εἶναι Πατριάρχης. Ὑπάρχουν, ὅμως, καί τά χειρότερα!

Ἐντυπωσιακή σέ ὄγκο καί ἐπιμονή ἡ εἰρηνική διαμαρτυρία τῶν ὁδηγῶν φορτηγῶν στόν Καναδά.

 

Τεράστια είρηνική διαμαρτυρία τῶν Καναδῶν ὁδηγῶν φορτηγῶν κατά τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ καί τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου τῶν πολιτῶν μέ πρόσχημα τήν ἴωση τοῦ κορωνοϊοῦ. Συρρέουν στήν πρωτεύουσα τῆς χώρας Ὀτάβα ἤδη ἀπό τίς 28 Ἰανουαρίου.

 

 

 PREVIOUS ARTICLE

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραηλ ζητά την ακύρωση τού πιστοποιητικού εμβολιασμού

NEXT ARTICLE "O.T."

Μυστικισμός - Ησυχασμός

Ο μυστικισμός έχει τάσιν προς την ησυχίαν και τον απράγμονα βίον. Η τάσις αύτη ενυπάρχει εν τω μυστικισμώ ολιγώτερον ή περισσότερον, αλλ’  είναι δυνατόν να επικρατήση εν αυτώ οπότε ο μυστικισμός ονομάζεται ησυχασμός. Ο μυστικός και ησυχαστής ζητεί να ενωθή μετά του Θεού εν τω κόσμω τούτω και προαπολαύση την μέλλουσαν μακαριότητα. Αλλά της μακαριότητος ταύτης στοιχείον είναι το να βλέπη τις τον Θεόν. Ήδη οι Μεσσαλιανοί (350 μ.Χ.) ως μυστική και ενθουσιαστική ομάς, ισχυρίζοντο, «και τον Πατέρα βλέπειν και τον Υιόν και το Πανάγιον πνεύμα τοις του σώματος οφθαλμοίς» (Θεοδωρήτου, Αιρετικής κακομυθίας επιτομή 4, 11). Κατά τας συνεχείς αυτών προσευχάς, συνδεδεμένας με ενθουσιαστικούς χορούς, ενόμιζον, ότι έβλεπον τον Θεόν (ως φως; ). Λεπτοτέρα μορφή, άνευ υλικών και εκβιαστικών μέσων, απαντά εν ταις περί διακεκριμένων μοναχών διηγήσεσιν, όπου πολλάκις γίνεται λόγος περί υπερκοσμίου φωτός ή πυρός, ορατού εις τους σωματικούς οφθαλμούς.

«ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ» --- Ο Κάρολος Παπούλιας και ο Κόσμος του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνοορθοδοξίας

«INSTITUTE FOR NATIONAL AND RELIGIOUS AFFAIRS»

                                               e-mail: academic-i.n.r.a@hotmail.com

Ο Κάρολος Παπούλιας και ο Κόσμος του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνοορθοδοξίας

Ενόψει του τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου, το «Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού» Αθηνών (οδ. 3ης Σεπτεμβρίου 144, 11251, Αθήνα) και το «Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού» (Ι.Ε.Θ.Π.) Θεσσαλονίκης (οδ. Μουσών 37, 54634, Θεσσαλονίκη) εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην Οικογένεια Παπούλια για τον θάνατο του πρ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια.

Η Ελληνική Αττάλεια -- Ευαγγελία Κ. Λάππα Μαθήτρια Γ’ Λυκείου 28 Δεκεμβρίου 2021

Η Αττάλεια είναι αρχαία Ελληνική πόλη της επαρχίας Παμφυλίας[1] (Μικράς Ασίας) που ιδρύθηκε το 158 π. Χ. από τον Άτταλο τον Φιλάδελφο[2], βασιλιά της Περγάμου[3]. Στα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια ήταν σπουδαίο λιμάνι από εμπορική και στρατιωτική άποψη.

Κατά τα πρωτοχριστιανικά χρόνια αποτέλεσε σταθμός του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Βαρνάβα. Στη συνέχεια οι δύο τους απέπλευσαν για την Αντιόχεια (Πράξεις Αποστόλων κεφ. 40, εδαφ. 24 – 25). Η Χριστιανική κοινότητα της ανήκε στην Μητρόπολη Πισιδίας που είχε έδρα την πρωτεύουσά της Σπάρτη.

Reading from the Synaxarion:

Trypho the Martyr

The Holy Martyr Trypho was from Lampsacus in Phrygia, and as a young man he tended geese. Being filled with the gifts of the Holy Spirit, he also healed sufferings and cast out demons. During the reign of the Emperor Decius, about the year 250, he was betrayed as a Christian and taken to Nicaea, where he was beaten, bound to horses and dragged over rough ground, then dragged naked over nails; his sides were burned with torches; finally he was sentenced to beheading, but gave up his holy soul in his torments before the stroke of the sword. Saint Trypho is one of the Holy Unmercenaries, and is also invoked for the protection of gardens from insects and pests.