Τη αυτή ημέρα A΄ (1η) Δεκεμβρίου ο Άγιος ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ο Ελεήμων εν ειρήνη τελειούται.

Φιλάρετος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους Κωνσταντίνου και Ειρήνης των βασιλέων εν έτει ψπ΄ (780), κατήγετο δε από τα μέρη της Παφλαγονίας, εκ πόλεως ονομαζομένης Άμνεια, ήτις υπήγετο εις την Μητρόπολιν της Γάγγρας. Ήτο δε ο μακάριος όντως φιλάρετος, διότι κατά το όνομα ήτο και εις τας πράξεις ευσεβής και ενάρετος και πολλά πλούσιος ψυχή τε και σώματι.

"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός"


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου οσίου, Θεοκλήτου.


Ναούμ ο Άγιος Προφήτης ήτο από Ελκεσέμ πέραν εις Βατταρείμ, καταγόμενος από την φυλήν του Συμεών, ακμάσας προ Χριστού έτη υξ΄ (460), προεφήτευσε δε μετά τον Προφήτην Ιωνάν και έδωκε σημείον δια την πόλιν Νινευϊ, ότι αυτή θέλει αφανισθή εκ γλυκέων υδάτων και από πυρκαϊάν υπόγειον, της προφητείας του ταύτης πληρωθείσης και δια των έργων· διότι η περί την Νινευϊ λίμνη, πλημμυρίσασα από σεισμόν, κατεπόντισεν αυτήν και το πυρ, προερχόμενον από την έρημον, κατέκαυσε το υψηλότερον μέρος τής πόλεως. Ταύτα προφητεύσας εναντίον της Νινευϊ και συγγράψας την προφητικήν του βίβλον, την εις τρία κεφάλαια διηρημένην, εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη εις την εαυτού γην. Ερμηνεύεται δε Ναούμ Ανάπαυσις ή Παράκλησις εγώ πάσιν ή φρόνημα ή υπόληψις.

O Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος για το Ισλάμ


Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου"

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως, συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".

π. Θεόδ. Ζήσης, Κήρυγμα στον απόστολο της Κυρ 26-11-2017 (Εφεσ. δ΄ 1-7)


Είπε ένας Γέροντας:

“Τίποτε δεν παροργίζει τόσο τον Θεό και τίποτε δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο από τη χάρη, ώστε να φτάσει και σε εγκατάλειψη από μέρους του Θεού, όσο το να κατηγορεί τον πλησίον του ή να τον κατακρίνει ή να τον εξουθενώνει. Και είναι τόσο βαρύτερη η κατάκριση από κάθε άλλη αμαρτία, ώστε ο ίδιος ο Χριστός λέει:
“Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχεις στο μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το σκουπιδάκι πού βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου”.
Παρομοίασε δηλαδή το αμάρτημα του πλησίον με το σκουπιδάκι, ενώ την κατάκριση με το δοκάρι.

π. Θεόδωρος Ζήσης, Τό ''τσουνάμι'' της Μάνδρας θεία παιδαγωγία


Ένα αδέσποτο μουλάρι

Ο Ν. Ντραμουντιανός διηγείται μια θαυμαστή εμπειρία του από τον πόλεμο του ʽ 40: 
« Ο λόχος μας πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι μέσα στα βράχια. Μόλις τακτοποιηθήκαμε, άρχισε να πέφτει πυκνό χιόνι. Έπεφτε αδιάκοπα δύο μερόνυχτα κι έφτασε σε πολλά μέρη τα δύο μέτρα. Αποκλειστήκαμε από την επιμελητεία. Καθένας είχε τροφές στο σακίδιό του για μία ημέρα. Από την πείνα και το κρύο δεν λάβαμε πρόνοια « δια την αύριον » και τις καταβροχθίσαμε.
 
Από κει και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Τη δίψα μας τη σβήναμε με το χιόνι, αλλά η πείνα μας θέριζε. Περάσαμε έτσι πέντε μερόνυχτα. Σκελετωθήκαμε. Το ηθικό μας το διατηρούσαμε ακμαίο, αλλά η φύση έχει και τα όριά της. Μερικοί υπέκυψαν. Το ίδιο τέλος περιμέναμε όλοι «υπέρ πίστεως και πατρίδος ».
 
Τότε μία έμπνευση του λοχαγού μας έκανε το θαύμα! Έβγαλε από τον κόρφο του μία χάρτινη εικόνα της Παναγίας, την έστησε στο ψήλωμα και μας κάλεσε γύρω του:
 

Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.

Πολλά θηρία λυσσομανούν, δια να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους Έλληνας. Να εξαφανίσουν τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν. Το πιο επικίνδυνον από αυτά, ο Πανσεξουαλισμός. Αποκτηνώνει τον άνθρωπον. Δολοφονεί την ψυχήν και θεοποιεί την σάρκα. Καταβιβάζει το κέντρον της σκέψεως του ανθρώπου από τον Θεοδρόμον νουν εις το υπογάστριον. Ανέκαθεν βεβαίως υπήρχεν ο «νόμος της σαρκός», που αντεστρατεύετο εις τον «νόμον της διανοίας». Σήμερα, όμως, προσέλαβε τας διαστάσεις συστηματικής κινήσεως. Σήμερα διαθέτει άφθονα και πλούσια μέσα: α) Τον ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον. Αι φωτογραφίαι, που δημοσιεύονται, τροφοδοτούν τας κατωτέρας ορμάς· αφυπνίζουν την γενετήσιον βουλιμίαν· κατασπιλώνουν τον παρθενικόν θάλαμον της ψυχής με εικόνας και παραστάσεις αισχρότητος. β) Τας διαφημίσεις. Αι παραστάσεις ημιγύμνων γυναικών, με πορνικήν διάθεσιν, καταστρέφουν την εντροπήν, χαλαρώνουν την ηθικήν αυστηρότητα και αιχμαλωτίζουν με τα δεσμά του φιληδόνου θεάματος την διάνοιαν. γ) Τον κινηματογράφον. Αποκορύφωσις του εγκλήματος. Σκηναί βρωμεραί, υπενθυμίζουσαι Σόδομα και Γόμορρα. Τίτλοι και υπότιτλοι, διαφλέγοντες, με την φωτιά της εφαμάρτου ηδονής, την φαντασίαν. Προβολή έργων γενετησίου διαστροφής και ολογύμνων οργίων ναρκώνουν, μέχρις απονεκρώσεως την ηθικήν συνείδησιν και μεταμορφώνουν τους θεατάς εις «αγέλην χοίρων πολλών βοσκομένην». δ) Την τηλεόρασιν. Δεν υστερεί εις καταστρεπτικήν επίδρασιν από τον Κινηματογράφον.
***
Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.":

Έτσι και γράψετε πανσεξουαλική αγάπη ή γενικά οποιαδήποτε αγάπη όπως και την οικουμενιστική αγάπη ειδικά στην αγγλική - διεθνή γλώσσα θα δείτε και το σύμβολό της. Καμμία Οικουμενική Σύνοδος, κανένας Άγιος, κανένα Ιερό Βιβλίο και Ιερή Γραφή και καμμία Ορθόδοξη και Πατερική Παραδάση δεν το έχει πει ή προωθήσει! Μην το δέχεσθαι. Δεν αντιπροσωπεύει την Ορθόδοξη καρδιά και αγάπη αλλά την σαρκική κ αντίχριστη αγάπη, την αγάπη προς κάθε αμαρτία και κάθε κακό!   

Η 1η Δεκεμβρίου έχει ορισθή παγκοσμίως ως ημέρα του AIDS.

Oι επίσημοι κρατικοί φορείς και οι προοδευτικοί, που προβάλλουν ως αυθεντίες για την καθοδήγηση των παιδιών μας, έχουν ως σύνθημα: Ναι στον έρωτα, Όχι στο AIDS, και εξηγούν ποιος κινδυνεύει από το AIDS. Εμείς με τη σειρά μας θα εξηγήσουμε ποιος δεν κινδυνεύει από το AIDS. Δεν κινδυνεύει από το AIDS αυτός που έχει μια σταθερή σχέση. Αλλά ποιος μπορεί να έχει μια σταθερή σχέση; Αυτός ο οποίος αγαπά. Όποιος αγαπά μπορεί να μείνει σταθερός σε μια σχέση. Δεν εννοούμε βέβαια μια σχέση πρίν από το γάμο. Αλλά μια σχέση που τελικά, με απόλυτο σεβασμό του ενός στο πρόσωπο του άλλου, με μια πορεία άσκησης στην αγάπη, οδηγεί στην κοινωνία της αγάπης. Ναι στον έρωτα σημαίνει ναι στις πολλές σχέσεις. Το όχι στο AIDS σημαίνει, προσέχετε μόνο μη κολλήσετε. Αλλά έχετε διερωτηθεί, τι θα πη, ναι στις πολλές σχέσεις; Ναι στις πολλές σχέσεις θα πη , όχι στην αγάπη και τελικά κανείς δεν μπορεί να προφυλάξη τους νέους μας από τον κίνδυνο του AIDS, ούτε ακόμα και από τα μέσα προφύλαξης που συνιστούν στους νέους μας. Έτσι λοιπόν, το AIDS είναι καρπός μιας αυτονομημένης από την αγάπη σεξουαλικότητας. Ο άνθρωπος στρέφεται γύρω από τον εαυτόν του και αντιμετωπίζει το άλλο ετερόφυλο πρόσωπο σαν αντικείμενο χρήσης και όχι σαν πρόσωπο αγάπης, και τελικά το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να μιλήση στους νέους τη γλώσσα της αλήθειας και της ευθύνης. Μην φαντάζεσθε ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα. Ότι το ναι στον έρωτα σημαίνει όχι στην αγάπη, ότι το ναι στις πολλές σχέσεις οδηγεί τον άνθρωπο στην συναισθηματική αναπηρία, το ξέρουν οι νέοι μας όχι μόνο καλά, αλλά και το ζουν οδυνηρά, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Το ζουν από γονείς που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν, γιατί αλλοτριώθηκαν και έμαθαν να  βλέπουν ο ένας γονιός τον άλλο, όχι σαν πρόσωπο αγάπης, αλλά σαν αντικείμενο χρήσης.