ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

 «Οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνοι καί οἱ πόρνες προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Ὄντως παράδοξον τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ, σεβαστή γερόντισσα. Γνωστόν, ἐδείχθη Χριστέ τό ἔλεος, τό ὑπέρ νοῦν τῆς Σῆς φιλανθρωπίας, ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Βοᾶ ὁ Ἡσαΐας, ὁ προφήτης. Ὁ Ἐμμανουήλ, ὅπως ἡ χάρις προεφήτευσε, εἶναι ὁ τόκος ὁ ἄρρητος, ὁ Χριστός, ὅπου ὁ Ἀρχάγγελος ἀποκάλυψε στόν θεοτίμητον σώφρονα καί δίκαιον Ἰωσήφ τόν μνήστορα. Ἦλθε, περπάτησε ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σωτήρ, παρασχῶν ἀναγέννησιν στούς ἀνθρώπους, διά τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, ἀλλά καί πᾶσαν κτίσιν ἐκαινούργησεν.