΄Οσιος Εφραίμ ο Σύρος

Ευχή αυτοελέγχου και εξομολογήσεως

Ως ο αναιδής ελεηθήναι ζητώ, Κύριε. Σύ τα αγαθά παρέχεις, Σωτήρ, εγώ τα πονηρά αντιδίδωμι, μακροθύμησον επ
ʼ εμοί τω σκολιώ, ου περί ρημάτων αργών συγγνώμην αξιώ, αλλά και περί πράξεων ανοσίων άφεσιν αιτώ παρά της σης αγαθότητος. Ελευθέρωσόν με, Κύριε, από παντός έργου πονηρού, πριν καταλάβη με το τέλος, όπως εύρω χάριν ενώπιόν σου εν ώρα θανάτου, εν γάρ τω άδη τις εξομολογήσεταί σοι. Σώσον μου την ψυχήν, Κύριε, εκ φόβου του μέλλοντος, «Εκείνος που θέλει να δει τον Κύριο μέσα του πασκίζει να καθαρίσει την καρδιά του με την ασταμάτητη ενθύμηση του Θεού. Η γη η πνευματική του καθαρού στη ψυχή ανθρώπου είναι μέσα του. Ο ήλιος που λάμπει σʼ αυτήν είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Ο αέρας που αναπνέει εκείνος που την κατοικεί είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Η ζωή, η γηθοσύνη, κι η χαρά της γης εκείνης είναι ο Χριστός, το Φως που γεννήθηκε από το Φως – τον Πατέρα. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ ή η Βασιλεία του Θεού κρυμμένη μέσα μας, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Πάσκισε να μπεις στο ταμείο μέσα σου και θα δεις το ουράνιο ταμείο. Είναι ένα και το αυτό πράγμα. Από μια είσοδο εισέρχεσαι και στα δύο. Η κλίμακα προς τη Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα σου. Είναι μʼ ένα τρόπο μυστηριώδη ενσαρκωμένη μέσα στην ψυχή σου. Βυθίσου μέσα στον εαυτό σου πέρα από το κράτος της αμαρτίας και θα βρεις εκεί μέσα σου τα σκαλιά, που πατώντας τα θα μπορέσεις νʼ ανέβεις στον ουρανό».

Feast of Transfiguration celebrations set for Mount Tabor

 Greek Orthodox church celebrates transfiguration of Jesus, one of the most significant events in Christian thought.  
 

On August 18 and 19 the Greek Orthodox Church will celebrate the annual Feast of the Transfiguration, which celebrates the transfiguration of Jesus that is traditionally thought to have occurred at Mount Tabor in the Galilee. The Catholic Church celebrated the holiday earlier this month on August 6 with a festive mass at the Church of the Transfiguration at Mount Tabor.

After revealing to his disciples that he would be condemned to death in Jerusalem, Jesus climbed up Mount Tabor in the Galilee along with Peter, James and John and there he was transfigured.
"And his face did shine as the sun; and his garments became white as snow" (Matthew 16:21.)

The transfiguration is one of the most significant events in Christian thought. There Jesus was seen with a radiancy and he spoke with Moses and Elijah, both of whom appeared at his side, and he was proclaimed God's son.

During this feast a night vigil occurs in the Greek Orthodox Church, which is the most unique experience associated with the holiday. Arab Christians camp in the woods surrounding the church and spend the night there, during which time the Divine Liturgy is celebrated outside the church. The Divine Liturgy is celebrated inside the Church on the August 19.

To commemorate Jesus's climb up the mountain, some pilgrims will ascend Mount Tabor by foot.

Source : The Jerusalem Post 17/8/11

Μακαριστός Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος :

Παναγιώτατε,
αφορμήν εις την αποστολήν της παρούσης έδωκέ μοι πρόσφατος επιστολή μιας εκλεκτής Μοναχικής Συνοδείας του Αγίου Όρους, δι΄ ης εξεφράζετο η αδυναμία της συνεχίσεως του μνημοσύνου Υμών και εζητείτο η γνώμη της ταπεινότητός μου περί του πρακτέου. Αλλ΄ είθε να ήτο μόνη η επιστολή αύτη! Καθημερινώς σχεδόν πολιορκούμεθα, παραδοσιακοί τινες Κληρικοί, υπό προσωπικών τε και επιστολικών εκκλήσεων, όπως φθάσωμεν εις ακραίας λύσεις. Καθημερινώς καθιστάμεθα δέκται της αγωνίας πλείστων ευσεβών ψυχών. Καθημερινώς αγωνιζόμεθα ίνα άρωμεν εκ πολλών συνειδήσεων σκανδαλισμούς βαρυτάτους, προερχομένους εξ Υμετέρων δηλώσεων ή ενεργειών. Καθημερινώς τέλος υβριζόμεθα- προφορικώς τε και γραπτώς- υπό ανθρώπων αρεσκομένων εις τας ακραίας λύσεις, ως δειλοί ή ως προδόται, επειδή ανεχόμεθα Υμών.....