ΛΟΓΟΣ εις την του Κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Τεσσαρακονθήμερον ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ.

Όταν εβασίλευον εις την Αίγυπτον οι τελευταίοι των Πτολεμαίων, εις εκ των οποίων κατά τον παλαιόν καιρόν, όταν αυτοί εξουσίαζον την Παλαιστίνην, είχε συγκεντρώσει τους διδασκάλους των Ιουδαίων και τους είχεν υποχρεώσει να κάμουν την μετέφρασιν της Αγίας Γραφής την καλουμένην των Εβδομήκοντα, εις δε την Ιουδαίαν εβασίλευον οι τελευταίοι των Μακκαβαίων και δη ο μισητός καταστάς εις τους Ιουδαίους βασιλεύς αυτών Αλέξανδρος ο και Ιανναίος (104 – 78 π.Χ.), ήτο εις τα Ιεροσόλυμα ευσεβής τις και Δίκαιος διδάσκαλος των Εβραίων ονόματι Συμεών, όστις και εδέχθη κατόπιν τον Χριστόν εις τας αγκάλας του. Ούτος κατ’ εκείνον τον καιρόν, ογδοήκοντα περίπου έτη προ της ενσάρκου του Χριστού οικονομίας, επιστρέφων μετ’ άλλων διδασκάλων των Εβραίων εις Ιεροσόλυμα εκ τινος υπηρεσίας, εις την οποίαν είχον αποσταλή, συνωμίλει μετ’ αυτών περί διαφόρων ρητών περιεχομένων εις τας βίβλους των Προφητών. Μεταξύ δε άλλων λέγει ο Συμεών προς αυτούς· «Εγώ, ερμηνεύων τον Προφήτην Ησαϊαν, είδον να λέγη· «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί λήψεται, και τέξεται Υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Ησ. ζ: 14). Το τοιούτον, αγαπητοί μου φίλοι, σημαίνει ότι μία Παρθένος μέλλει να συλλάβη εν τη κοιλία αυτής και να γεννήση υιόν και θα καλέσωσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ· εις τούτο θαυμάζω υπερβολικά, διότι πως είναι δυνατόν παρθένος να γεννήση; Ή πως είναι δυνατόν Θεός να γεννηθή; Δεν πιστεύω να γίνη αυτό ποτέ».

Απολυτίκιο της Υπαπαντής του ΚυρίουΤη Β΄ (2α) του μηνός Φεβρουαρίου, η ΥΠΑΠΑΝΤΗ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ότε εδέξατο Αυτόν εις τας αγκάλας αυτού ο Δίκαιος Συμεών.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019


Παρελθουσών των τεσσαράκοντα ημερών από την σωτήριον ενανθρώπησιν του Κυρίου και την εκ της Αγίας Παρθένου, χωρίς ανδρός, Αυτού γέννησιν, προσεφέρθη ο Κύριος εις το Ιερόν κατά την σημερινήν ημέραν, από την Παναγίαν Μητέρα του και τον Δίκαιον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Θεοτόκου, κατά την διάταξιν του σκιώδους και παλαιού Νόμου, ήτοι κατά τον Νόμον του Μωϋσέως, ότι παν άρσεν πρωτότοκον έσται αφιερωμένον τω Θεώ, και την εις τούτον νενομισμένην θυσίαν προσενέγκη, ζεύγος τρυγόνων, ή δύο νεοσσούς περιστερών (Λουκ. β: 22-24 Έξοδ. ιγ:2 Λευϊτ. ιβ: 6-8).

Τη Α΄ (1η) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Ο Άγιος Νεομάρτυς ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Ναυπλιώτης, ο εν Ναυπλίω μαρτυρήσας εν έτει αχνε΄ (1655), εις λεπτά τεμάχια τμηθείς τελειούται.

Αναστάσιος ο Άγιος Νεομάρτυς ήτο γέννημα και θρέμμα του Ναυπλίου, ζωγράφος κατά την τέχνην επιτήδειος. Μνηστευθείς δε εκεί εις την πατρίδα του, το Ναύπλιον, την θυγατέρα Χριστιανού τινος επληροφορήθη μετ’ ολίγας ημέρας ότι η κόρη εκείνη δεν διήγε καλώς, όθεν απεσύρθη απ’ αυτής διαλύσας τον αρραβώνα.

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Αν ο Μωυσής προσπαθώντας να πλησιάσει την φλεγόμενη βάτο εμποδίζεται μέχρις ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πως εσύ πού θέλεις να δεις το Θεό πού είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί Του, δε θα λύσεις και δε θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη;

Τη Α΄ (1η) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΠΕΡΠΕΤΟΥΑΣ και των συν αυτή ΣΑΤΥΡΟΥ, ΡΕΥΚΑΤΟΥ, ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΥ, ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ και ΦΙΛΙΚΗΤΑΤΗΣ.

Περπέτουα η Αγία Μάρτυς και οι συν αυτή Άγιοι Μάρτυρες, Σάτυρος, Ρευκάτος, Σατορνίλος, Σεκούνδος και Φιλικητάτη, οίτινες ήσαν τότε νεανίσκοι κατηχούμενοι, κατήγοντο εκ τινος πόλεως της Αφρικής, Θουβρίτανα ονομαζομένης, εκρατήθησαν δε ως Χριστιανοί υπό των απίστων και εφέρθησαν προς τον χιλίαρχον.

IΔΟΥ Η ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οπως οι Τούρκοι δεν διανοήθηκαν να πουν ότι είναι Ιωνες, έτσι και οι Σλάβοι δεν έχουν δικαίωμα να λέγονται Μακεδόνες

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

H πραγματικά εθνική θέση για το θέμα της Μακεδονίας εκφράστηκε πρώτα στην Εκτακτη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, οπότε αποφασίστηκε να αναγνωρισθεί το δικαίωμα ανεξαρτητοποίησης των επιμέρους ομόσπονδων Δημοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας, μεταξύ των οποίων και η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, υπό τους εξής όρους: καθεμιά ομόσπονδη δημοκρατία «να δεσμευθεί ότι θα υιοθετήσει συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις, που εξασφαλίζουν ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις κατά γειτονικού κράτους-μέλους της Κοινότητας, και ότι δεν θα διεξαγάγει εχθρική προπαγάνδα εναντίον γειτονικού κράτους-μέλους, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης ονομασίας που συνεπάγεται εδαφικές διεκδικήσεις».

Τη Α΄ (1η) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΒΕΝΔΙΜΙΑΝΟΥ, του εν τω Βουνώ του Αγίου Αυξεντίου ασκήσαντος.

Βενδιμιανός ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις την Μεγάλην Μυσίαν περί τα μέσα του Ε΄ αιώνος εκ γονέων ευγενών και πλουσίων, εχρημάτισε δε μαθητής του Οσίου Αυξεντίου του εν τω Βουνώ, μετά δε την κοίμησιν του Οσίου Αυξεντίου, ευρών πέτραν εσχισμένην, έκτισεν εντός αυτής μικρόν κελλίον εις το οποίον υπέμεινεν έτη τεσσαράκοντα δύο, ποιήσας μεγάλους αγώνας και νίκας κατά δαιμόνων. Ας ίδωμεν όμως τον πλατύτερον Βίον του καθώς ευρήκαμεν τούτον εις παλαιόν τι σύγραμμα.

Συνθήκη των Πρεσπών ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!!! - Πόσο Απατεώνες είναι του ΣΥΡΙΖΑ; - Τι κάνουμε τώρα;

Καθηγητής Γεώργιος Ρωμανός - Συνθήκη των Πρεσπών, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ:


***


 Ανώνυμος είπε...
1)Όλα τα άρθρα που παρουσίασε δείχνουν το πώς οι δύο λαοί μας θα έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να ενωθούν σε ένα κράτος αλλά αυτός ο αναλυτής όλη αυτή την διαδικασία την ονόμασε ως "δουλείες της Ελλάδος".
2)Δεν ανέφερε τίποτα για το θέμα του Τετόβου και για το μέλλον του ειδικά στα πλαίσια της δημιουργίας της Μ.Αλβανίας. Όταν στο μέλλον αυτό διασπαστεί και ενωθεί με την κυρίως Αλβανία και το Κόσοβο το εναπομείναν κομμάτι των Σκοπίων κατ΄αυτόν είναι προτιμότερο να ενωθεί με τους Βούλγαρους?
3)Μίλησε για σχέδιο Ανάν μόνο που εκεί είχαμε Μουσουλμάνους με Χριστιανούς Ορθόδοξους ενώ εδώ έχουμε Ορθόδοξους με Ορθόδοξους. Εκεί είχαμε από πάνω από την Κύπρο την τεράστια Τουρκία ενώ εδώ έχουμε ένα μικροσκοπικό κρατίδιο με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας που αναζητάει προστασία και που η Δύση δεν θέλει να το χαρίσει στην Ρωσία.
4)Μίλησε ότι η Ρωσία αντιδρά με σφοδρότητα και ότι "το παιχνίδι παίζεται" αλλά δεν ανέφερε τί ακριβώς υποστηρίζει η Ρωσία. Δεν ανέφερε ότι η Ρωσία υποστηρίζει τους Σλάβους, υποστηρίζει σκέτο το όνομα "Μακεδονία" για τα Σκόπια γιατί θέλει είτε να υποστηρίξει τους χάρτες των φιλορώσων εθνικιστών του Γκρούεφσκι είτε να ενώσει την "Μακεδονία" με τους άλλους Σλάβους δηλαδή είτε τους Σέρβους είτε τους Βούλγαρους.
5)Οι ειδικές οικονομικές ζώνες είναι πράγματι ένας κίνδυνος που υφίσταται γενικότερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6)Δεν ανέφερε τίποτα για την Τουρκία που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια αλλά τον ενοχλεί σφόδρα η δυνατότητα που έχουμε να αφήσουμε πίσω τα μίση και να ενωθούμε πραγματικά με αυτούς τους ανθρώπους.
 
7)Δεν αναφέρει καθόλου τους Βλάχους και τους Ρομά των Σκοπίων καθώς και όλους τους Έλληνες του Μοναστηρίου που εξισλαβίστηκαν και που θα τους δοθούν δυνατότητες να ανακαλύψουν ξανά τις ρίζες τους μέσα σε ένα φιλικό και ομογενοποιημένο περιβάλλον....
8) Δεν αναφέρει καθόλου το σύγχρονο συγκρουσιακό περιβάλλον μεταξύ Ρωσίας και Δύσης ώστε να κάνει την ανάλυσή του σε αυτά τα πλαίσια αλλά μας αναφέρει την ανύπαρκτη πλέον Αυστρία. Τελικά προτιμάει οι Σκοπιανοί να πάνε ένα ωραίο πρωινό με τους Βούλγαρους και ο βουλγαρικός στρατός να επανεμφανιστεί βορείως της Θεσσαλονίκης συνεπικουρούμενος και από ρωσικές και σερβικές ταξιαρχίες?
9)Γιατί δεν προτείνει μεταφορά της ελληνικής πρωτεύουσας στην Θεσσαλονίκη ώστε να εξασφαλιστεί ολόκληρη η περιοχή από τυχόν κινδύνους μια για πάντα? Τί θα κερδίσουμε αν τα βάλουμε με όλους και επιλέξουμε την σύγκρουση?
10) Θα αλλοιωθεί λένε ο γλωσσικός χαρακτήρας της περιοχής. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να επιδιώξουμε και να ζητήσουμε ως δεύτερη γλώσσα της περιοχής την ελληνική? Γιατί δεν προτείνεται αυτό αλλά η στείρα άρνηση? Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να σώσουμε όσους ελληνογενείς εξισλαμισμένους παραμένουν στα Σκόπια?
11) Υπάρχει επιλογή χωρίς ρίσκο και χωρίς ανάγκη για προσπάθεια για βελτίωση?

Αν οι Βυζαντινοί ήταν έτσι όχι χίλια χρόνια μεγαλουργίας αλλά ούτε χίλιες μέρες επιβίωσης δεν θα άντεχαν καθότι θα απέρριπταν τους πάντες από την αυτοκρατορία λόγω φυλής και γλώσσας...Οι Βυζαντινοί το μόνο που κοιτούσαν ήταν η πίστης και όλα τα άλλα τα ρύθμιζαν με τον καιρό.
1 Φεβρουαρίου 2019 - 2:11 μ.μ.

ΟΜΙΛΙΑ Εις την πρώτην του έτους.

Πως οφείλομεν να διάγωμεν κατά το νέον έτος, ίνα ευτυχίαν και επί γης κατά το δυνατόν απολαύσωμεν.                                                                                             

Ηξίωσεν ημάς, αδελφοί, ο ουράνιος Πατήρ ημών, ίνα και πάλιν εισέλθωμεν εις νέον ενιαυτόν· ο κρατών εν ταις χερσίν Αυτού τους χρόνους δια της χαριτοβρύτου Αυτού δεξιάς δωρείται εισέτι εις ημάς την πολυτίμητον και πολυπόθητον της ζωής δωρεάν. Και ιδού εισερχόμεθα εις το νέον έτος πάντες χαίροντες και αλλήλους συγχαίροντες και τα βέλτιστα επευχόμενοι. Κατά το μεσονύκτιον της παρελθούσης νυκτός έληξε το παλαιόν έτος, ήρξατο δε το νέον. Και δη κατά την πρώτην ταύτην ημέραν του νέου έτους πας λογικός σκέπτεται, πως θα διέλθη αυτό, αν ο Θεός εν τη ζωή ταύτη αφήση αυτόν.

Γνωρίζετε κάτι παραπάνω για την Σύνοδο του κκ Στεφάνου με ειλικρίνεια και αλήθεια για να μάθουμε

Ανώνυμος είπε...
Πείτε μας λοιπόν αγαπητέ αδελφέ αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω για την Σύνοδο του κκ Στεφάνου με ειλικρίνεια και αλήθεια για να μάθουμε. Πείτε μας
α)Ποιά είναι η ιστοσελίδα τους για να την επισκεφθούμε? Μήπως εννοείτε αυτή: http://oprotoklitos.blogspot.com/
β)Ποιός είναι ο πραγματικός τους σκοπός που τον έχουν κατ εσάς επιτελέσει?
γ)Γιατί δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τις άλλες ενορίες εκτός Αθηνών?

Σας παρακαλώ θα ήθελα μία απάντηση σε αυτά που καταγγέλλετε και αν ο αδελφός Κωνσταντίνος το βλέπει να το αναδείξει σαν ερώτημα στην Ορθόδοξη Φωνή. Το ρωτάω με ειλικρινό ενδιαφέρον και με αγωνία διότι βλέπω πολύ θετικά την συγκεκριμένη Σύνοδο και αν κάπου σφάλλω ή παραγνώρισα κάτι θα ήθελα να το ξέρω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

1 Φεβρουαρίου 2019 - 8:54 π.μ.
 Διαγραφή

Τη Α΄ (1η) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΕΤΡΟΥ του εν Γαλατία.

Πέτρος ο Όσιος Πατήρ ημών κατήγετο εκ της Γαλατίας της τουρκιστί καλουμένης Γελάς. Επτά δε μόνον έτη ανατραφείς πλησίον των γονέων του, όλον το επίλοιπον διάστημα της ζωής αυτού διήνυσεν εις τους αγώνας της μοναχικής πολιτείας και ασκήσεως. Και πρώτον μεν ησκήτευσεν εις την Γαλατίαν, την πατρίδα του, έπειτα δε επήγεν εις την Παλαιστίνην· αφ’ ου δε απήλαυσεν εκεί όσα επόθει, απήλθεν εις την Αντιόχειαν. Βλέπων δε την φιλόθεον και φιλόχριστον γνώμην των Αντιοχέων, προέκρινε κάλλιον να κατοικήση εκεί εις την ξένην γην, παρά εις την πατρίδα του· όθεν ευρών τάφον εισήλθεν εις αυτόν και εκεί διήνυσεν όλον τον καιρόν της ζωής του, τρώγων άρτον μόνον και τούτον όχι καθ’ εκάστην, αλλά ανά δύο ημέρας, πίνων και ύδωρ μόνον.

Πειραιῶς Σεραφείμ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΙΑΚΩΒΟ ΦΡΙΖΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 1 Φεβρουαρίου 2019

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟΝ  κ.  ΙΑΚΩΒΟ ΦΡΙΖΗ  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ»

 Μέ ἀπόλυτο σεβασμό καί ἰδιαιτέρα ἀγάπη πρός τόν ἀξιότιμο κ. Ἰάκωβο Φριζῆ, υἱό τοῦ ἥρωος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἀγῶνος, ἀοιδίμου συνταγματάρχου Μαρδοχαίου Φριζῆ, καταθέτομε ταπεινάς σκέψεις γιά τό δημοσίευμά του στήν τοπική ἐφημερίδα «Νέα Ἐγνατία» Καβάλας τῆς 25/1/2019 μέ τίτλο «27 Ἰανουαρίου 1945-2019 Διεθνής Ἡμέρα Μνήμης γιά τά θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος. Ὁλοκαύτωμα καί Ἀντισημιτισμός».

Ὅπως καί παλαιότερα ἔχομε δηλώσει σεβόμεθα, τιμοῦμε καί ἀγαποῦμε ἰδιαιτέρως τόν Ἑβραϊκό λαό, ὅπως καί κάθε ἄλλο λαό τῆς ὑφηλίου κατά τήν διδασκαλία τοῦ ἐνσαρκωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ χαρακτῆρος τῆς ὑποστάσεώς Του, τοῦ ἀληθοῦς Μεσσίου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ, τόν Ὁποῖον προανήγγειλαν ὅλοι οἱ Προφῆται καί ὁ Ὁποῖος ἐνσαρκώθη διά τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Ἔθνους.

Το Άγιο Όρος δεν θα συμμετέχει στην ενθρόνιση του Επιφάνιου στην Ουκρανία

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους απάντησε αρνητικά στο αίτημα που εστάλη από τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο, για να δώσει παρών αντιπροσωπία στην ενθρόνισή του την προσεχή Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στο Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Κιέβου. Η Ιερά Κοινότητα συνεδρίασε εκτάκτως και συζήτησε το θέμα. Η επιστολή έφτασε μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.