Η έσχατη βία· ο θάνατος! --- Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κορναράκης

Η δαιμονική βία, στην προσπάθειά της να περάσει στο πνεύμα του αδαμικού ζεύγους, ως εξαιρετικά συμφέρουσα, την ιδέα της παραβάσεως της εντολής του Θεού, διαβεβαίωσε το ζεύγος αυτό, απατηλά και υποκριτικά, ότι, τρώγοντας από τον καρπό τού απαγορευμένου δένδρου, δεν επρόκειτο, σε καμμιά περίπτωση, να πραγματοποιηθεί αυτό που ο Θεός τους είχε προαναγγείλει, ότι δηλ. θα πεθάνουν·

 «Ου θανάτω αποθανείσθε»! Διαβεβαίωσε η βία αυτή το αδαμικό ζεύγος!

 Ο Θεός πράγματι είχε προαναγγείλει και είχε ξεκαθαρίσει τήν πορεία των πραγμάτων στην περίπτωση, που το αδαμικό ζεύγος θα διάλεγε ως τρόπο υπαρξιακής του καταξιώσεως την αθέτηση της εντολής του· «ή δ’ αν ημέρα φάγητε απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε» .

 Ο διάβολος, ενεργώντας αντίθετα προς την διαβεβαίωση αυτή του Θεού, έπεισε τον Αδάμ και την Εύα, ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν, εάν επιλέξουν τη βρώση τού απαγορευμένου καρπού ως πλήρωση και ικανοποίηση της προσωπικής τους επιθυμίας να γίνουν θεοί εδώ και τώρα!

 «Ου θανάτω αποθανείσθε!» Δεν θα πεθάνετε!

Του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ τα λοιπά του Βίου, υπό Πολυβίου Επισκόπου πόλεως Ρινοκούρων.

Ας είναι δεδοξασμένος ο Παντοκράτωρ Θεός, όστις δίδει εις ημάς την ζωήν και δοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν, ως λέγει ο Δαβίδ (Ψαλμ. ιδ:4). Κατ’ εκείνον τον καιρόν, ο Όσιος Πατήρ Ιωάννης, ο μαθητής του Αγίου Επιφανίου, συνέβη να προσβληθή υπό βαρυτάτης νόσου και κειτόμενος επί της κλίνης προσεκάλεσεν εμέ και μου είπεν· «Επειδή ο Άγιος δεν θέλει να γράφωνται τα θαυμάσια, τα οποία ο Θεός τελεί δια μέσου αυτού, δια τούτο συ, τέκνον Πολύβιε, παράλαβε τα χειρόγραφα ταύτα εις τα οποία έχω γεγραμμένα τα κατορθώματα, τα οποία είδον τελούμενα υπό του Αγίου μέχρι σήμερον, χωρίς να πληροφορηθή τούτο, και γράψον και συ τα άλλα όσα θέλει τελέσει από της σήμερον και εις το εξής. Διότι ο Θεός θα προσθέση εις τον Άγιον χρόνους ζωής. Πρόσεξον λοιπόν να μη αμελήσης, διότι εγώ, υπό Θεού κινούμενος, έγραφον ταύτα. Αλλ’ επειδή ήδη αποθνήσκω, συνέχισον συ». Μετ’ ολίγον μοι είπε· «Κάλεσόν μοι τον Όσιον Πατέρα ημών Επιφάνιον».

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας,  Ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πως, Κύριε, κατεδέξω τὰ φρικώδη πάθη Σου καὶ οὐκ ἀπέστειλας μίαν λεγεῶνα ρομφαιοφόρων ἀγγέλων κατὰ τῶν βασανιστῶν Σου; Πῶς ἐδέξω τὸ ὑποκριτικὸν πραιτώριον; Πῶς ὑπέμεινας, Κύριε, τοὺς ἐμπτυσμούς, τοὺς κολαφισμούς, τὰς μαστιγώσεις, τὰς ὕβρεις, τὴν γύμνωσιν τοῦ ἀχράντου σώματός Σου, τὴν κοκκίνην χλαμύδα, τὸν χλευαστικὸν κάλαμον; Πῶς δὲν ἀπέρριψας τὸν στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, τοῦ ὁποίου αἱ ἀκίδες προεκάλουν τὰς αἱματώσεις εἰς τὸ θεῖον Σου πρόσωπον; Σὺ Κύριε, ὁ Βασιλεὺς τῶν Οὐρανῶν; Πῶς ὡμοιώθης τῷ «Βασιλεῖ τῶν Ἰουδαίων»; Σὺ Κύριε, ὁ ἔχων τὸ ἄμετρον ἔλεος, τοὺς λεπρούς μας ἐθεράπευσας, τοὺς παραλυτικούς μας ἀνήγειρας, εἰς τοὺς τυφλούς μας ἔδωκας τὴν ἀνάβλεψιν, τοὺς τεθνεῶτας μας ἀνέστησας, γνώστης ὢν τοῦ ἑτοιμαζομένου φρικώδους θανάτου Σου. Ὑπέστης, Χριστέ μου, τὸ ἀηδὲς καὶ προδοτικὸν φίλημα τοῦ Ἰούδα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΜΝΟΙ


 

Τη ΙΒ΄ (12η) Μαϊου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Επισκόπου Κύπρου.

Επιφάνιος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, εγεννήθη περί το έτος 310 εις το χωρίον της Παλαιστίνης Βησανδούκη, απέχον της Ελευθεροπόλεως περί τα τρία μίλια. Οι γονείς του ήσαν Εβραίοι, και ο μεν πατήρ αυτού ήτο γεωργός το επάγγελμα, η δε μήτηρ του κατειργάζετο λινάρι. Ούτοι είχον δύο τέκνα, τον Επιφάνιον και μίαν θυγατέρα, ονομαζομένην Καλλίτροπον. Συνέβη δε να αποθάνη ο πατήρ του Επιφανίου, ότε ούτος ήτο εισέτι μικρός, έως δέκα ετών, έμεινε δε με την μητέρα του και την αδελφήν του, ευρισκόμενοι εις στενοχωρίαν μεγάλην, ως μη έχοντες τα προς το ζην απαραίτητα. Επειδή δε είχον δια τας ανάγκας των εν υποζύγιον άτακτον, είπεν η μήτηρ αυτού προς τον Επιφάνιον· «Λάβε, τέκνον μου, το υποζύγιον και ύπαγε εις την πανήγυριν να το πωλήσης, δια να αγοράσωμεν τα αναγκαιούντα εις ημάς τρόφιμα». Ο δε Επιφάνιος, δυσκολευόμενος ένεκεν της αταξίας του ζώου, απεκρίθη εις την μητέρα του:

Σέ προσφάτως αγιοκαταταχθέντα γέροντα Μοναχό -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

Ο τρισάγιος Θεός ημών άνθρωπον έπλασε. Αυτό μή τό ξεχνάμε, ότι η προσδοκία μας είναι "εις ανάστασιν νεκρών " (ανθρώπων) καί όχι τετράποδων (ζώων). 

Είναι απαράδεκτο ένας γέροντας - ανακηρυχθείς προσφάτως "άγιος" - νά αγνοεί στοιχειώδεις δογματικές αρχές τής Πίστεως. Δέν είναι μόνο η αθανασία τής ψυχής, είναι καί η αφθαρσία τού σώματος. 

Ανοησίες τύπου "άς ήμουν τό γαϊδουράκι", "άς είμαι ένα λουλουδάκι στόν κήπο τού Παραδείσου", "άς είμαι ένα δεντράκι" κλπ. άλλα ανόητα, που απηχούν προτεσταντικές ή άλλες δοξασίες, εξυπηρετούν μόνο τήν θεολογική ημιμάθεια σκοπίμως ακατηχήτων ανθρώπων ότι "7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν"(Γένεσις 2). 

Υστερόγραφο.

 Καί μή τολμήσει νά επικαλεσθεί κανείς, επιχείρημα τύπου "πόσο ταπεινός ήταν ο γέροντας !". Διότι υπάρχει ακόμη ένα τρανταχτό εδάφιο τής Καινής Διαθήκης (Μκ. η' 36).

Δέν γράφω περισσότερα ... .

--------------------------

 Ο/Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ-Ι.Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είπε...

Αδελφέ Κυπριανέ, Κύριε Χριστοδουλίδη, εδώ ξεκάθαρα γίνεται συνυποδηλωτική(μεταφορική) χρήση της γλώσσας. Αυτό δείχνει και την ταπεινότητα(διότι είτε σας αρέσει είτε όχι ο Άγιος αυτός ήταν και είναι ταπεινός) αλλά επίσης δείχνει και το πόσο υποβαθμούσε κ απαξίωνε, ελεεινολογούσε και Ελαχιστοποιούσε τον εαυτό του(δηλαδή να είναι τελευταίος για να είναι πρώτος δεν λέει η κ.δ;" Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι"). Θα ήθελα να μάθω εσείς σε ποιο εδάφιο της Κ.Δ αναφέρεστε και να σας πω ότι τον Άγιο δεν τον φτάνετε στο μικρό του δαχτυλάκι...
Φιλικά με την εν χριστώ αγάπη και εκτίμηση διάπυρος προς Κύριον ευχέτης
Ι.Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

-----------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Φιλικά, μέ τήν εν Χριστώ αγάπη" εκ μέρους μου, σάς απαντώ ότι α) μεταξύ ταπεινότητας καί ταπεινολογίας, η απόσταση δέν είναι μεγάλη καί δέν συνάδει (η ταπεινολογία) μέ φρόνημα θεολογικό ενός αγίου. β) Ατυχής είναι ο παραλληλισμός, που δώσετε μέ τό παράδειγμα τού "όποιος θέλει νά είναι πρώτος, " έστε πάντων έσχατος ". Απευθύνεται σέ ανθρώπους. Καί γ) όσον αφορά στόν Ευαγγελιστή καί στό κεφάλαιο, που παραπέμπω - βλέπε ανάρτηση - είναι τό Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 8, στίχος 36.
Σάς ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη

-----------------------

Ο/Η Άναξ είπε...

Εντάξει, κ. Ιωαννίδη, εδώ υπερβάλει ο Κυπριανός(άλλο εννοούσε ο άγιος Παΐσιος).
Τι απάντηση μπορείς να δώσεις για την αίρεση που κήρυξε για τα εσχάρα χρόνια("μετά την έλευση του Αντιχρίστου και την σφαλιάρα που θα φάει από τον Κύριο, όλοι οι άνθρωποι θα πιστέψουν στον Χριστό);

Ομιλεί ο Σατανάς : Όλα επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων

Η δύναμις του Σατανά έγκειται εις αυτήν την φωτοφάνειάν του, εις τας περί αγάπης Θεού και του πλησίον θεωρίας του, εις τα δάκρυά του υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού! Εις τας τάσεις δημιουργίας μιας «νέας και υγιούς τάξεως πραγμάτων», εις τον πόθον της άρσεως του «σατανικού» σχίσματος των Εκκλησιών, εις το ενδιαφέρον δια την αναπροσαρμογήν του Ευαγγελίου εις τα σύγχρονα δεδομένα, εις την αναψηλάφησιν θεολογικών, ηθικών και Εκκλησιαστικών θεμάτων, διότι ναι μεν – ομιλεί ο Σατανάς – οι άγιοι Πατέρες ορθώς εδογμάτισαν, αλλά η πρόοδος του κόσμου, αι ανάγκαι της νέας κοινωνίας, η ύψωσις της διανοητικής στάθμης των ανθρώπων, η ασύλληπτος εξέλιξις του τεχνικού πολιτισμού, όλα ταύτα, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων…. 

T.Callender: «Σε όλους τους εμβολιασμένους δόθηκε κάποιου βαθμού AIDS»

 Μιλά για γενοκτονία ο δικηγόρος T.Callender

Ένας από τους δικηγόρους που έχουν πρωτοστατήσει στη μάχη που γίνεται στις ΗΠΑ κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών, ο Todd Callender, σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστήριξε ότι στους εμβολιασμένους δόθηκε κάποιου βαθμού AIDS.

O T.Callender συμμετέχει στην αγωγή κατά του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με αντικείμενο τους εμβολιασμούς και έκανε λόγο για γενοκτονία.

«Σε όλους τους εμβολιασμένους δόθηκε κάποιου βαθμού AIDS… Υπάρχει νοσηρότητα και θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία. Αυτό σημαίνει πως κάτι που αφορά όλο το σώμα έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.

Συνεπώς, θα δείτε μια μη-φυσιολογική αύξηση στους καρκίνους από κάθε αιτιολογία, στα καρδιολογικά προβλήματα, στα προβλήματα φλεγμονών, στις θρομβώσεις.

Όταν τα βλέπετε όλα αυτά να ανέρχονται κατά εκατοντάδες επί τις % σε μια τάξη ανθρώπων που είναι σωματικά σε φόρμα από 18 έως 45 ετών, δηλαδή στους στρατιωτικούς, υπάρχει μονάχα μια αιτία γι’ αυτό.

Και αυτή είναι η καταστροφή του ανοσοποιητικού τους συστήματος! Συνεπώς, αυτό είναι το προκαλούμενο απ’ το εμβόλιο σύνδρομο αυτοάνοσης ανοσοανεπάρκειας.

Συνεπώς, η σύντομη απάντηση σ’ όλο αυτό το πράγμα είναι ότι σ’ όλους τους εμβολιασμένους δόθηκε κάποια μορφή ή κάποιος βαθμός AIDS, συνδρόμου αυτοάνοσης ανοσοανεπάρκειας».

-----------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτό τό ἔχω ἀκούσει καί ἀπό κορυφαίους ἰατρούς. Ἡ θέσις τῶν Ἐγκληματιῶν Μητσοτάκη, Πλεύρη, Τσιόδρα κ.ἄ. εἶναι εἰς τήν φυλακήν!

Προβληματισμός ἀπό τό κείμενο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου.

Σεβασμιώτατε κ. Σωτήριε, στήν γκύκλιό σας μέ τίτλο: Encyclical of Archbishop Sotirios for the Nativity of Christ 2021  -  Χριστούγεννα 2021, μέ προβλημάτισε ξής πρότασή σας: « κκλησία µας στόν Καναδά δέν ξεφεύγει πό τήν ληθινή µας πίστη». πειδή γώ, πως καί ο περισσότεροι λληνορθόδοξοι πού κκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή, εμαστε λιγογράμματοι σς παρακαλ νά μέ διορθώσετε ν κάνω λάθος στά κάτωθι : 

---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, Χριστός Ἀνέστη!

Ὡραῖα τοῦ τά «ψάλλεις» τοῦ κ. Σωτηρίου! Ὡστόσον, μήν περιμένεις τίποτε καλόν ἀπό αὐτούς! Εἶναι Προδόται τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἄν λέγουν κάτι καλόν, τό κάμνουν γιά νά ἐξαπατήσουν καί κοιμίσουν τούς Ὀρθοδόξους. Ἄς ὄψονται κάτι ψευτο-αγωνισταί, πού ἀφενός μέν γράφουν περισπούδαστα κείμενα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφετέρου δέ κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς, πλανῶντες καί πλανώμενοι ὅτι δῆθεν ἡ αποτείχισις συνιστᾶ σχίσμα! Ἔχετε ἕνα τέτοιον στόν Καναδᾶν, νομίζω Χρῆστος Λιβανός λέγεται. Δυστυχῶς, ἀκόμη καί ὁ μακαριστός Ν. Σωτηρόπουλος ἀπό τό αὐτό φρόνημα ἐνεφορεῖτο.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως ψεύδεται ἢ μαρτυρεῖ τὴν κατάπτωσιν τοῦ Πατριαρχείου;

 Προφανῶς κοσμικοὶ ἄνθρωποι κάθε λογῆς ἔχουν ἐπιδοθῆ εἰς ἀγῶνα κλονισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ἀφορμὴν καὶ ἐφέτος τὸ Ἅγιον Φῶς. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μᾶς λυπεῖ εἶναι ὅτι τὴν λαβὴν δίδουν πάντοτε ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος εἶναι εἷς ἐξ ἐκείνων, ὁ ὁποῖος μὲ τὰς ἀντιφατικὰς δηλώσεις του κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι νὰ ἐκθέτη τελικῶς τὴν ἰδίαν τὴν Ἐκκλησίαν. Πῶς νὰ μὴ σκεφθῆ κανεὶς ὅτι μὲ τὸν ἴδιον τρόπον λειτουργεῖ ὁλόκληρον τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων; Μήπως καὶ ἡ χρονίζουσα ὑπόθεσις τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος κ. Νικηφόρου δὲν προδίδει τὰ ἴδια; Θὰ ἐπιληφθῆ κανεὶς περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰσιδώρου; Παραθέτομεν ἄρθρον τοῦ κ. Παντελῆ Λαμψιώτη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «sportime.gr» τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2022:

------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔχω ἰδεῖ τήν συνέντευξιν τοῦ «Σκευοφύλακος» ἀπό τόν Δ. Ἀλικᾶκον. Πράγματι, ὁ «Σκευοφύλαξ» λέγει μέ δισταγμόν, ἀλλά καί μέ σαφήνειαν ὅτι ἡ κανδήλα τοῦ Παναγίου Τάφου δέν ἀνάπτει θαυματουργικῶς, ἀλλά τεχνητῶς! Τό αὐτό κατέθεσεν πρό ἐτῶν καί ἄλλος «ἐπίσκοπος» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἐπίσης, τό αὐτό ἰσχυρίσθη πρό ἐτῶν καί κάποιος Κύπριος εἰς μίαν ἐκπομπήν τοῦ δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη. Δέν μ' ἐκπλήσσει ὁ ἰσχυρισμός αὐτός, καθότι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κολυμπᾶ εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μοῦ κάμνει μεγάλην ἐντύπωσιν, ὅμως, τό γεγονός ὅτι δέν λέγουν τίποτε γιά τά ἑξῆς δύο σημαντικώτατα θέματα: (1) πῶς γίνεται νά ἵπταται καί νά ταξιδεύῃ τό Φῶς εἰς τόν Ναόν, νά μήν καίῃ τά γένια τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τό βάζουν ἐπίτηδες στά γένια των κ.λπ., καί (2) πότε σταμάτησε ν' ἀνάβῃ ἡ κανδήλα θαυματουργικῶς, δεδομένου ὅτι τόν 16ον αἰῶνα τό Φῶς ἔσχισε μίαν κολῶνα τοῦ Ναοῦ καί βγῆκε ἀπό ἐκεῖ, ἐπειδή εἰς τόν Πανάγιον Τάφον εὑρίσκοντο Μονοφυσῖται.