Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.).

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10ον ) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Τη Α΄ (1η) Νοεμβρίου μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ.                                                                                                                                        
Κοσμάς και Δαμιανός οι αυτάδελφοι Άγιοι Μάρτυρες, οι δια την δωρεάν παρ’ αυτών παρεχομένην ιατρείαν των ασθενών αποκληθέντες Ανάργυροι, ήσαν από τα μέρη της Ασίας, υιοί υπάρχοντες ευσεβούς τινός γυναικός ονόματι Θεοδότης, αποτελούν δε ούτοι την πρώτην συζυγίαν των φερόντων το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός Αγίων Αναργύρων. Επειδή δε έχομεν τρεις συζυγίας Αγίων Αναργύρων φερόντων το αυτό όνομα Κοσμάς και Δαμιανός, δια τούτο και ίνα μη συγχυζώμεθα, όταν ακούωμεν τα ονόματα αυτών, θα είπωμεν πρώτον ολίγα τινά δια τας ετέρας δύο συζυγίας και είτα θα εισέλθωμεν εις το θέμα των σήμερον εορταζομένων Αγίων.

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟΝ ΑΡΙΘΜΩΝ; -- Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς,Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Θὰ ἦταν, θλιβερὸ σφάλμα, ἂν ἐπικρατοῦσε ἡ λογική τῶν ἀριθμῶν καὶ ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ Χώρα μας κινδυνεύει μόνο ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τὴν μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τέκνων της. Ἀπὸ μιὰ ἄποψη αὐτὸ εἶναι πράγματι γεγονός, καὶ συνιστᾶ πρόβλημα ὑπαρκτὸ καὶ ὑπο λογίσιμο. Ἡ ἁπλῆ αὔξηση ὅμως τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ τὰ δεδομένα τοὺ κόσμου, στὸν ὁποῖο ἔχουμε ἐνταχθεῖ, τῆς ἑωσφορικῆς Νέας Ἐποχῆς, δὲν εἶναι σωτηρία, ἂν δὲν συνδέεται μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀνάπτυξη καὶ καλλιέργεια τῶν νέων Ἑλλήνων. Ὁ περιορισμὸς καὶ ἀπὸ μᾶς τοῦ προβλήματος στὸ ποσοτικὸ πλαίσιο δικαιώνει κυρίως τοὺς πολιτικοὺς τῶν εὔκολων λύσεων, ποὺ βλέπουν τοὺς μετανάστες στὴν Χώρα μας ὡς λύση καὶ εὐκαιρία ἀντιμετώπισης τῆς ὑπογεννητικότητάς μας. Βέβαια, ὑπάρχει ἀντίδραση σὲ μιὰ τέτοια θέση, ἀλλὰ ἡ προσέγγιση τοῦ προβλήματος δὲν παύει νὰ γίνεται μὲ φυλετικὲς καὶ αἱματολογικὲς προϋποθέσεις. «Νὰ σωθεῖ τὸ αἷμα τῆς φυλῆς, νὰ μὴ χαθεῖ ἡ ράτσα».

Η μικτή μονή του Έσσεξ Αγγλίας του Γέροντα Σωφρονίου!


Όταν ο Μέγας Αρσένιος είπε εις την Ρωμαία συγκλητική που του ζήτησε να προσεύχεται γι αυτήν: «είθε ο Θεός να εξαλείψει το μνημόσυνό σου από την σκέψι μου» και αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος το ανέλυσεν ότι δεν εννοούσε ο Άγιος κάτι το κακό αλλά δεν ήθελε να την φέρνη εις την σκέψιν, καθ’ ότι ο διάβολος, είπε, πολεμεί τους μοναχούς δια των γυναικών. Τώρα εάν οι μοναχοί της ωραίας Αγγλίας είναι ανώτεροι του Μεγάλου Αρσενίου και δεν πολεμούνται πλέον διά των γυναικών, τότε είναι άξιοι προσκυνήσεως. Αλλά κι άξιοι προσκυνήσεως εάν είναι, το ότι το παράδειγμα των αγίων αυτών δημιουργεί προηγούμενον εις την Εκκλησίαν, αυτό και μόνον νομίζω είναι ένας λόγος να τους παρακαλέσωμεν να διορθώσουν τα του οίκου των. 
ΜΖʼ Ἱεροῦ Κανόνος Στʼ Οἰκουμενικῆς Συνόδου:                                                                                   

«Μήτε ἐν ἀνδρώω Μοναστηρίω γυνή, μήτε ἐν γυναικείω ἀνήρ, καθευδέτω. Παντὸς γὰρ προσκόμματος καὶ σκανδάλου ἔξω εἶναι δεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ, τὸν ἑαυτῶν εὐθετίζειν βίον. εἰ δὲ τις τοῦτο πράξοι, εἴτε Κληρικός εἴη, εἴτε λαϊκός, ἀφοριζέσθω.

Κ΄ Ἱεροῦ Κανόνος Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου:
«Ἀπό τοῦ παρόντος ὁρίζομεν μὴ γίνεσθαι διπλοῦν Μοναστήριον, ὅτι σκάνδαλον καὶ πρόσκομμα τοῖς πολλοῖς γίνεται τοῦτο... Μὴ διαιτάσθωσαν ἐν ἑνί Μοναστηρίω. Μοναχοί καί Μοναχαί. μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν. Μὴ εχέτω Μοναχός παρρησίαν πρὸς Μονάστριαν ἤ Μονάστρια πρὸς Μοναχόν, ἰδία προσομιλεῖν. Μὴ κοιταζέσθω Μοναχός ἐν γυναικίω Μοναστηρίω, μηδέ συνεσθιέτω Μονάστρια κατὰ μόνας...»
Η  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασε το 1987 διὰ συνοδικοῦ δικαστηρίου εἰς τὴν ἐσχάτην ποινήν τῆς καθαιρέσεως τὸν ἱερομόναχον Ἄγγελον Ἀναστασίου, μὲ πρωτίστην κατηγορίαν «τὴν σύμπηξιν μικτῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος» ἐν Ἀθήναις .

Τη ΛΑ΄ (31η) Οκτωβρίου, ο Άγιος Νεομάρτυς ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο εν Χίω μαρτυρήσας κατά το αψνδ΄ (1754) έτος, ξίφει τελειούται.

Νικόλαος ο νέος Μάρτυς του Χριστού ήτο από την περίφημον νήσον Χίον, από χωρίον Καρυάς λεγόμενον, Χριστιανός παλαιόθεν εκ γονέων και προγόνων· και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Πέτρος, η δε μήτηρ του Σταματού, όχι δε μόνον αυτός ήτο Χριστιανός, κατά την ακολουθίαν του γένους, αλλ’ ήτο μάλιστα Χριστιανός και κατά τα χριστιανικά ήθη εκ νεαράς του ηλικίας, ευλαβής δηλονότι εις τα θεία, ταπεινός εις όλους, σεμνός εις την συναναστροφήν του, εγκρατής εις την γλώσσαν τόσον, ώστε ούτε βλασφημία, ούτε ουδεμία άλλη κακολογία ηκούετο ποτέ από το στόμα του·

Μόνον ὁ Θεός - ΤΟ ΥΨΙΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Συνηθίζουμε νά μιλᾶμε για ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτό, σέ σχέση μέ τόν κόσμο. Κατά τούς Πατέρες «ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄληπτος καί ἀνέκφραστος». Οἱ ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ ἀναφέρονται στόν τρόπο ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ. Ἰδιαίτερα ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, «προϋποθέτει ἤδη τό προσωπικόν τοῦ Θεοῦ, οὗτινος θεμελιώδης ἰδιότης εἶναι, διότι ἀγάπη ἀπρόσωπος εἶναι τι ἀκατανόητον», διδάσκει ὁ διάσημος θεολόγος Χρῆστος Ἀνδροῦτσος. Κι ὅταν ὁ Ἰωάννης ἀποκαλεῖ τόν Θεό ἀγάπη, δηλώνει τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ «ὡς προσώπου καί ὡς ζῶντος». Θά μπορούσαμε λοιπόν, να ἰσχυριστοῦμε πώς, ὅλες οἱ ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, ἀποτελοῦν προσόντα τῆς ἀγάπης Του. 

Τη ΛΑ΄ (31η) Οκτωβρίου, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ΙΑΚΩΒΟΣ Επίσκοπος Μυγδονίας, εις των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία, εν ειρήνη τελειούται.

Ιάκωβος ο Άγιος Πατήρ ημών έγινεν Επίσκοπος Αντιοχείας της Μυγδονίας, η οποία ονομάζεται και Νίσιβις· δια δε την άκραν αυτού αρετήν υπήρξε μέγας θαυματουργός, και νεκρόν αναστήσας με την του Χριστού δύναμιν και πολλούς επιστρέψας από την ειδωλομανίαν εις την θεογνωσίαν. Αλλά και πολλούς Χριστιανούς, οίτινες ηρνήθησαν τον Χριστόν δια τον φόβον των τυράννων και βασάνων, πάλιν επέστρεψεν εις τον Χριστόν, συγγράψας και βιβλίον ωφελιμώτατον, μέρη τινά του οποίου αναφέρει ο Επίσκοπος Θεοδώρητος εις την καλουμένην «Φιλόθεον Ιστορίαν» αυτού.

Μήνυμα από τον προφήτην Αγγαίον «ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ!» -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Δεν είναι ίσως γνωστό σε όλους το όνομα και ασφαλώς ούτε το βιβλίο του προφήτη Αγγαίου. Το όνομά του σημαίνει Εόρτιος (πρβλ. το λατινικό Φήστος ή το αρχαιοελληνικό Ιλαρίων) και η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Δεκεμβρίου. Εμφανίζεται στην προφητική σκηνή το 520 π.Χ. και ανοίγει πρώτος την αυλαία της δράσεως των μετά τη βαβυλώνειο αιχμαλωσία προφητών. Η διδασκαλία του Αγγαίου είναι απλή και σαφής. Παροτρύνει τους επαναπατρισθέντες Ιουδαίους να ανοικοδομήσουν τον οίκο του Κυρίου και να τον κάνουν όσο μπορούν καλύτερο και ωραιότερο. Τους βεβαιώνει μάλιστα ότι ο Κύριος ετοιμάζει γι΄ αυτόν το ναό μία δόξα ανυπέρβλητη και μοναδική· θα τον καταστήσει κέντρο προσκυνήματος όλων των εθνών και πηγή ειρήνης. Αναγγέλλει έτσι τον ερχομό του Μεσσία, ο οποίος θα ενώσει όλα τα έθνη σε μία πίστη. 

Τη ΛΑ΄ (31η) Οκτωβρίου, μνήμη Ομολογητού τινός ΑΝΩΝΥΜΟΥ εκ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του μακαρίου Θεοδωρήτου.

Ο Άγιος ούτος ήκμασε κατά τους χρόνους Ιουλιανού του Παραβάτου εν έτει τξα΄ (361), υιός ων ιερέως τινός των ειδώλων και εν δυσσεβεία ανατραφείς. Όταν δε ήτο νέος κατά την ηλικίαν, τότε ενεκολπώθη την ευσέβειαν κατά τον ακόλουθον τρόπον. Γυνή τις ονομαστή κατά την ευσέβειαν και Διάκονος κατά το αξίωμα, ήτο φίλη της μητρός του Αγίου τούτου· οσάκις δε η τούτου μήτηρ επορεύετο με τον μικρόν όντα υιόν της εις την ευσεβή εκείνην γυναίκα, εχαιρέτα εκείνη τόσον την μητέρα, όσον και τον υιόν και παρεκίνει αυτόν εις την ευσέβειαν και την του Χριστού πίστιν.

Έλλειμμα Ορθοδοξίας – του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι εραστές της ενώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον Παπισμό, είναι βιωματικά αποξενωμένοι από το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού! Έχουν έλλειμμα Ορθοδοξίας! Έλλειμμα ορθόδοξης βιωτής! Όντως, το έλλειμμα ορθοδόξου βιωτής, αποτελεί βασικό προσόν ενώσεως, κάποιων χριστιανών, με τον Παπισμό! Σ’ αυτούς στηρίζεται ο Πάπας, για να επιτύχει τους σκοπούς του! Αλλά ζει Κύριος! Η προδοσία δεν θα περάσει!

Τη ΛΑ΄ (31η) Οκτωβρίου, ο Άγιος Μάρτυς ΕΠΙΜΑΧΟΣ ο Αιγύπτιος ξίφει τελειούται.

Επίμαχος ο Άγιος Μάρτυς του Χριστού έλαμψεν ως αστήρ όταν το σκότος της ασεβείας διεχύθη εις όλην την οικουμένην και όλοι οι άνθρωποι εβιάζοντο από τους ασεβείς να θυσιάζωσιν εις τα είδωλα. Πατρίς του ήτο η Αίγυπτος, η οποία τον εγέννησε και τον ανέθρεψε και από τας αρετάς του πολλήν ωφέλειαν έλαβεν· οδηγόν δε ή διδάσκαλον δεν είχε τινά· αφ’ εαυτού του όμως εβιάζετο να φυλάττη καθαρά και σώμα και ψυχήν, έχων πάντοτε δια βοηθούς την προσοχήν και την επιμέλειαν.

Τον έσερναν αιμόφυρτο και του δόθηκε η χαριστική βολή


Μια μαρτυρία που έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του 35χρονου Έλληνα ομογενή, Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά Αλβανών αστυνομικών στο χωριό Βουλιαράτες στις 28/10/2018 έδωσε τη Δευτέρα ο γιατρός, Παντελής Πάπιστας.
Ο κ. Πάπιστας, ο οποίος είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά στη σορό του 35χρονου.

Δεν άφησαν τους ιατροδικαστές να δουν τη σορό του Κατσίφα

 «Μας επετράπη για 5 περίπου λεπτά να κάνουμε επιστασία της σορού. Είδαμε δύο διαμπερή τραύματα στο χώρο της καρδιάς και κανένα άλλο σημαντικό πλήγμα, άξιο να περιγραφεί»
«Τα τραύματα είχαν ήδη συρραφεί και το πτώμα του είχε πλυθεί» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του Κωνσταντίνου Κατσίφα, Κώστας Γιοβανόπουλος, σημειώνοντας ότι ο ίδιος και ο ιατροδικαστής Θεόδωρος Βουγιουκλάκης είχαν τη δυνατότητα να δουν για μόλις πέντε λεπτά τη σορό του 35χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά Αλβανών αστυνομικών στους Βουλιαράτες.
«Μας επετράπη για περίπου πέντε λεπτά να κάνουμε επιστασία της σορού. Είδαμε δύο διαμπερή τραύματα στο χώρο της καρδιάς και κανένα άλλο σημαντικό πλήγμα, άξιο να περιγραφεί» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Γιοβανόπουλος.

Οικουμενισμός = τό μυστήριο της ανομίας (9ον ) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


O Συναξαριστής της ημέρας

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018
Τη ΛΑ΄ (31η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων εξ Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα ΣΤΑΧΥΟΣ, ΑΠΕΛΛΟΥ, ΑΜΠΛΙΟΥ, ΟΥΡΒΑΝΟΥ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ και ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ.            

Στάχυς ο Άγιος Απόστολος ο πρώτος εκ των εξ τούτων Αγίων Αποστόλων έγινε πρώτος Επίσκοπος Βυζαντίου, από τον Πρωτόκλητον Ανδρέαν· ούτος δε έκτισεν Εκκλησίαν και εις την Αργυρούπολιν, ήτις έκειτο εντός της περιοχής εις την οποίαν ωκοδομήθη μετά ταύτα η Κωνσταντινούπολις και εκεί εδίδασκε τα εν αυτή συναγόμενα πλήθη των Χριστιανών. Διανύσας λοιπόν εις το αποστολικόν κήρυγμα δεκαέξ έτη ανεπαύθη εν Κυρίω, το δε ιερόν αυτού λείψανον ενεταφιάσθη εις την Αργυρούπολιν όπου και ευρίσκεται μέχρι σήμερον. 

Ἐπῆγαν στὸ κελλὶ του αββά Σισώη Ἀρειανοί. Καὶ ἄρχισαν νὰ καταλαλοῦν κατὰ τῶν ὀρθοδόξων!

Ὁ ἀββὰς Σισώης δὲν τοὺς ἀπάντησε. Ἁπλὰ εἶπε στὸν μαθητή του:

- Φέρε τὸ βιβλίο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Καὶ διάβασέ τους το.

Καὶ ὅταν τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, τοὺς εἶπε:

- Συμφωνεῖτε; Ὄχι; Ἄντε στὸ καλό.

 Καὶ τοὺς ἀπέλυσε ἐν  εἰρήνῃ.  Ἤρεμα.  Καὶ εἰρηνικά.

Έφυγε σαν άνδρας

Οι εθνομηδενιστές προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι «δικαίως σκοτώθηκε ο Κων. Κατσίφας»

Από τον δρα Απόστολο Κρητικόπουλο*

Ιδιαίτερη λύπη μάς περίμενε όλους τους πατριώτες προχθές, στην εθνική μας εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Αλβανοί αστυνομικοί πήγαν στις Βουλιαράτες, στο χωριό της Βόρειου Ηπείρου που απέχει μόλις 6 χλμ. από την Ελλάδα. Πίεσαν τον πατριώτη Κωνσταντίνο Κατσίφα να κατεβάσει την ελληνική σημαία που είχε υψώσει λόγω της εθνικής μας εορτής. Και ο Κωνσταντίνος δεν άντεξε. Και ανταπέδωσε τα πυρά που του έριξαν οι Αλβανοί. Και έφυγε σαν άνδρας.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ένα από τα πιο φυσιολογικά γνωρίσματα του ανθρώπου είναι το ενδιαφέρον του για την ζωή και την υγεία του. Όλοι προσέχουμε τον εαυτό μας· αγωνιζόμαστε για τη συντήρησή του, αγωνιούμε για τη διατήρησή του, φροντίζουμε για την καλύτερη κατάστασή του. Οι προσπάθειές μας οι καθημερινές – από την πιο απλή ασχολία ως και την ίδια μας την εργασία – οι επιστήμες όλες – από την ιατρική ως και την αστρονομία – ο πολιτισμός που καλλιεργούμε, με μια λέξη τα πάντα αποβλέπουν στον έλεγχο και στην φροντίδα της φυσικής μας ζωής. Και είναι πράγματι σωστό αυτό το ενδιαφέρον, αφού ο ίδιος ο Πλάστης μας φύτεψε μέσα μας ισχυρό το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και είναι ευλογημένο, όταν δεν γίνεται αυτοσκοπός και δεν καταντά θεότητα για τον άνθρωπο.  

ΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ - Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=14414

ΟΤΑΝ Η «Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 29η Οκτωβρίου 2018

Όπως είναι γνωστό η «Νέα Υδροχοϊκή Εποχή», στην οποία ζούμε, διαρκώς εξαπλώνεται. Έχει κατορθώσει να διαποτίσει με την αντίχριστη ιδεολογία της μέγα μέρος της ανθρωπότητος και έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα, καταστροφικά και ολέθρια, για την πνευματική της πορεία. Εδώ και αιώνες φρόντισαν τα σκοτεινά κέντρα της, που ρυθμίζουν τις τύχες της ανθρωπότητος, να εισαγάγουν σ’ αυτήν μια νέα πρωτόγνωρη «πνευματικότητα», η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αντίποδας της γνήσιας πνευματικότητος, που είναι καρπός της Χάριτος του παναγίου Πνεύματος. Η νέα αυτή «πνευματικότητα» πηγάζει από τον σκοτεινό και ερεβώδη κόσμο του αποκρυφισμού, της μαγείας και του δαιμονισμού.

Τη Λ΄ (30η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα ΤΕΡΤΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥ, ΙΟΥΣΤΟΥ του και ΙΗΣΟΥ λεγομένου και ΑΡΤΕΜΑ.

Τέρτιος, Μάρκος, Ιούστος και Αρτεμάς οι ένδοξοι του Χριστού Απόστολοι είναι από τους Εβδομήκοντα, πεφωτισμένοι με την προς Θεόν πίστιν. Και ο μεν Τέρτιος έγινεν Επίσκοπος δεύτερος Ικονίου μετά τον Σωσίπατρον, του οποίου την έλλειψιν ούτος ανεπλήρωσε και τους υπό Σωσιπάτρου υπολειφθέντας απίστους ο Άγιος ούτος Τέρτιος ανεκαίνισε με το άγιον Βάπτισμα και θαυματουργός εξαίσιος έγινεν. Έγραψε δε και την προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου επιστολήν, καθώς το μαρτυρεί μόνος εις αυτήν λέγων· «Ασπάζομαι υμάς εγώ ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολην, εν Κυρίω» (Ρωμ. ιστ: 22).                                                

Λεβέντης: Η Ένωση Κεντρώων αγωνίζεται για να εμποδίσει την προδοσία της Μακεδονίας

“Οι ώρες είναι πολύ δύσκολες για τη χώρα μας. Το μακεδονικό το ξεπουλάει η κυβέρνηση, δίνει το όνομα τη γλώσσα και την εθνότητα, δηλαδή ότι ζητούσαν οι Σκοπιανοί τα τελευταία 25 χρόνια. Τα δίνει όλα ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του, λέει πως δεν δίνει τη γλώσσα και τη εθνότητα, αλλά για το όνομα δεν δεσμεύεται. Η Μακεδονία είναι μπροστά σε ένα μεγάλο γύρο προδοσίας”, ανέφερε ο κ. Λεβέντης.
“Η Ένωση Κεντρώων είναι μικρό, αλλά έντιμο και ταπεινό κόμμα, αγωνίζεται όμως για να εμποδίσει την προδοσία της Μακεδονίας. Καλούμε τους πολίτες της Μακεδονίας να μην πέσουν στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, οι πολίτες δεν πρέπει να κάνουν το λάθος και να πηγαίνουν από τον Άννα στον Καΐάφα. Η κυβέρνηση καταστρέφει και η ΝΔ να έρθει στο πόδι της και εκείνη θα καταστρέψει. Όταν η χώρα κινδυνεύει η Μακεδονία ξέρει να δίνει απαντήσεις” πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων.

Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΚΛΑΥΔΙΟΥ, ΝΕΩΝΟΣ και της αδελφής αυτών ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ.

Αστέριος, Κλαύδιος, Νέων και Νεονίλλα οι Άγιοι αυτάδελφοι Μάρτυρες, έζων κατά την πρώτην υπατείαν του Διοκλητιανού, όταν ηγεμόνευεν ο Λυσίας εις την Κιλικίαν, εν έτει σπη΄ (288). Ήσαν δε πάντες ούτοι οι Άγιοι αυτάδελφοι και Χριστιανοί, κατοικούντες όλοι ομού και χρήματα αρκετά έχοντες. Είχον δε μεθ’ εαυτών και την μητρυιάν των, επειδή η μήτηρ των είχεν αποθάνει πρότερον, ύστερον δε απέθανε και ο πατήρ των.

Ἐν ψυχρῷ δολοφονία» - Η ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Οἱ οὐρανοί δίχως ἀγγέλους θα ἦταν κόλαση· καί ἡ γῆ δίχως παιδιά θά ἦταν ἐρημιά καί σκοτεινιά. Ἐάν στόν οὐρανό βασιλεύει ἡ χαρά τῶν ἀγγέλων, στη γῆ, εὐτυχῶς, ἀπόμεινε τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν. Μέσα στα παιδικά μάτια καθρεφτίζεται ὁ παράδεισος.  Ἄγγελοι καί παιδιά ζοῦνε σ’ ἕνα ἰδανικό καί τρισχαρούμενο κόσμο. Τίποτε σέ τοῦτο τόν κόσμο δε μπορεῖ νά συγκριθεῖ μ’ ἕνα παιδί. Τί λέω! Τίποτε δέ μπορεῖ να συγκριθεῖ μ’ ἕνα παιδικό χαμόγελο. Ὅταν χαμογελάει τό παιδάκι, λές καί χαμογελοῦν οἱ οὐρανοί. Ναί! Οὔτε τά πανέμορφα λουλούδια, οὔτε τά ψηλοφτέρουγα πουλιά, οὔτε τῶν δασῶν τ’ ἄγρια θεριά, οὔτε τῆς θάλασσας τά ὡραιοπλούμιστα ψάρια… Τίποτε! Τίποτε δέ συγκρίνεται μέ τοῦ λογικοῦ – ἀλλά τόσο ἀθώου παιδικοῦ χαμόγελου. Ὡστόσο, αὐτό τό ἐν ἐξελίξει καί ἀγέννητο, ἀκόμα, ἀγγελούδι, ἡ μάνα του –πού γι᾽ αὐτό πλάστηκε ἀπ’ τό Θεό– δέν τό θέλει. Δέν τό ἀνέχεται. Τό σκοτώνει καί τό πετάει, ὅπως πετάει ὁ ἄνθρωπος τά σκουπίδια.

Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, η Αγία Μάρτυς ΕΥΤΡΟΠΙΑ ξίφει τελειούται.

Ευτροπία η Αγία Μάρτυς διεβλήθη εν Αλεξανδρεία εις τον ηγεμόνα Απελλιανόν, ότι ήτο Χριστιανή και ότι συχνάκις ήρχετο εις τας φυλακάς και επεσκέπτετο τους εγκεκλεισμένους Αγίους δια την πίστιν του Χριστού. Όθεν ομολογήσασα αφόβως τον Χριστόν, εν πρώτοις μεν κρεμασθείσα κατεξεσχίσθη, έπειτα δε εκάη με λαμπάδας ανημμένας.

Το ΥΠΕΞ για το θάνατο ομογενή στους Βουλιαράτες Αλβανίας

Το «έγκλημα» του Κωνσταντίνου Κατσίφα ήταν ότι τόλμησε να υψώσει την ελληνική σημαία σε νεκροταφείο Ελλήνων πεσόντων στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. 
Την «απόλυτη διαλεύκανση των συνθηκών», κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Κων. Κατσίφας στους Βουλιαράτες Αλβανίας, αναμένει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή του. Το ΥΠΕΞ εκφράζοντας τη βαθειά λύπη του για το θάνατο του ομογενή, χαρακτηρίζει εξάλλου «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας ανθρώπινης ζωής.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΡΟΝΙΩΝΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ και ετέρων δεκατριών.

Αλέξανδρος και οι συν αυτώ Άγιοι Μάρτυρες ήθλησαν κατά τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως, κατά την Αλεξάνδρειαν, εν έτει σν΄ (250). Πρώτος δε ο Αλέξανδρος ωδηγήθη εις το κριτήριον και μη δυνάμενος να σταθή όρθιος, επειδή έπασχεν από ποδαλγίαν, δια τούτο αυτός μετά του Κρονίωνος, όστις ήτο άνθρωπος ιδικός του, πομπεύονται εις το μέσον της αγοράς, αναβιβασθέντες επάνω εις καμήλους.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΑΛΒΙΝΙ!

Τα πολιτικά «εγκλήματα» τόσο με την άμυνα της χώρας όσο και με τον εποικισμό της από χιλιάδες μουσουλμάνους

Από τον  Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» ναυπηγήθηκε στο Λιβόρνο και αγοράστηκε από την ελληνική κυβέρνηση με σύμβαση που επικυρώθηκε την 30ή Νοεμβρίου του 1909, με τιμή αγοράς μικρότερη κατά 2.000.000 εκατομμύρια χρυσές λίρες Αγγλίας από αυτή του αδελφού του πλοίου «Pisa», που ναυπηγήθηκε για λογαριασμό της ιταλικής κυβέρνησης. Σε αντίθεση με τον Τούρκο υπουργό Αμύνης, ο οποίος επέμενε να του καταβληθεί προμήθεια σε περίπτωση αγοράς του πλοίου από την Τουρκία, η Ελλάς απέκτησε το πολεμικό πλοίο επειδή ο ναύαρχος Κουντουριώτης αποποιήθηκε της νόμιμης προμήθειας που θα του κατέβαλλε το ιταλικό ναυπηγείο. Με τη ναυτική υπεροχή στο Αιγαίο η Ελλάς απέκτησε και διατήρησε τα σημερινά σύνορά της από το 1912 έως σήμερα. Η Τουρκία, αντίστοιχα, έμαθε καλά το μάθημα της ήττας, ώστε επί 100 και πλέον συναπτά έτη εργάζεται σκληρά για να αποκτήσει ναυτική υπεροχή με σκοπό την επανάκτηση του Αιγαίου, ενώ -αντιθέτως- η Ελλάδα διέλυσε τα ναυπηγεία της.

Ἡ μέλλουσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος -- Του π. Γεωργίου Μεταλληνού

Οἱ Σύνοδοι τοῦ 14ου αἰῶνος διατυπώνουν τὴν θεολογία περὶ τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση δέχεται αὐτὲς τὶς Συνόδους ὡς 9η Οἰκουμενικὴ καὶ πανορθόδοξα γίνεται αὐτὸ ἀποδεκτὸ ἀπὸ γνωστοὺς Θεολόγους. Διότι καὶ ἡ Σύνοδος αὐτή, ὅπως καὶ ἡ 8η τὸ 879, διαφοροποιοῦν ριζικὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν πατερικὴ συνέχειά της, ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ τῆς Δύσεως. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, λοιπόν, μὲ τὴν θεολογία του, καρπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν φωτισμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καρδιά του, εἶναι ὁ Πατέρας τῆς 9ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.Ἕνα ἐπίκαιρο ἐρώτημα εἶναι: Ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει πανορθόδοξος Σύνοδος τί θὰ κάνει; Ἑτοιμάζεται αὐτὴ ἡ Σύνοδος, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει, ὅπως διαβάζουμε καὶ ὅπως βλέπουμε, στὴν ἀποδοχὴ τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὡς αὐθεντικῶν χριστιανισμῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικό. Εὔχομαι νὰ μὴ γίνει ποτέ. Ἀλλὰ ἐκεῖ ὁδηγοῦνται τὰ πράγματα. Ἐάν, λοιπόν, συνέλθει ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος, ποὺ θὰ ἔχει τὸν χαρακτήρα γιὰ μᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐὰν συνέλθει καὶ δὲν δεχθεῖ μεταξὺ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὴν 8η καὶ τὴν 9η, θὰ εἶναι ψευδοσύνοδος. 

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός α΄ μέρος


Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων ΖΗΝΟΒΙΟΥ και ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Ζηνόβιος και Ζηνοβία οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν αδελφοί καταγόμενοι από την επαρχίαν των Κιλίκων εκ πόλεως καλουμένης Αιγαί. Οι γονείς αυτών ήσαν θεοφιλείς και ενάρετοι άνθρωποι αμφότεροι, ρίζα αγαθή εξ ης τα καλά αυτά βλαστήματα ανεβλάστησαν. Ο πατήρ αυτών ωνομάζετο και αυτός Ζηνόβιος, η δε μήτηρ Θέκλα. Αμφότεροι οι Άγιοι, όντες ομόφρονες κατά την πίστιν, διήγον βίον ευσεβή και ενάρετον κατά πάντα.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


O Συναξαριστής της ημέρας


Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ  Επισκόπου Συρακουσών, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Πέτρου.                                                       

Μαρκιανός ο Μάρτυς εχειροτονήθη από τον Απόστολον Πέτρον και απεστάλη Επίσκοπος εις τας Συρακούσας της Σικελίας. Καταπλήξας δε όλους τους εκεί ευρισκομένους με τα θαύματα και σημεία όσα ετέλεσε και κατακρημνίσας με μόνην την προσευχήν του τους βωμούς των ειδώλων, εποίησεν όλους υιούς φωτός δια της θεογνωσίας και δια του αγίου Βαπτίσματος. Όθεν οι Ιουδαίοι, από τον φθόνον κινούμενοι και μη υποφέροντες την παρρησίαν του Αγίου, εθανάτωσαν αυτόν με βίαιον θάνατον και ούτως εκομίσατο ο μακάριος τον της αθλήσεως αμάραντον στέφανον.

Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης στον Λόγον ΚΑ´ της «Κλίμακος»:

«Ο κενόδοξος είναι ειδωλολάτρης και ας δείχνη ότι είναι πιστός. Σέβεται τον Θεόν φαινομενικά, αλλά επιζητεί πραγματικά να αρέση στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν. Και είναι κενόδοξος κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθόν και η προσευχή του άκαιρη και άστοχη, γιατί και τα δυο τα κάνει για τον ανθρώπινον έπαινο…». 

Η ιερά μονή του Προύσου. -- Η τιμωρία του γερμανού.

Στο ιστορικό της μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή, πού μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερειπίων, έγινε το 1944 από τους γερμανούς. 
Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν άπ' έξω κι έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μία αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό, και ο γερμανός ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. 
Έτσι ο ναός παρέμεινε αβλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος δια μέσου των αιώνων.
 

Τιμῆς ἁπάσης ὑπέρτερον δώρημα,Τῆς λύπης λύσις, τῆς αἰχμαλωσίας λύτρωσις, τῶν θνητῶν θέωσις, ὡραία τῇ φύσει καὶ μώμου παντὸς ἀνεπίδεκτος· ἀπὸ λιβάνου τῆς παρθενίας ἀνοῦσα καὶ τὸν κόσμον μυρίζουσα· ἐξ ἧς γλυκασμὸς ἀπορρέων τὴν παλαιὰν τοῦ ξύλου πικρίαν ἐγλύκανεν· τὴν οὐσίαν ὅλην φρικτῶς χωρήσασα τῆς Θεότητος· τιμῆς ἁπάσης ὑπέρτερον δώρημα, καὶ κάλλους παντὸς ὑπέρτιμον ἐγκαλλώπισμα· Σολομῶντος κλίνη, παρίστανται κύκλῳ οἱ ἑξήκοντα δυνατοί, αἱ ῥήσεις δηλαδὴ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς· φωτοδόχον χωρίον, ἐξ οὗ σωτηρίας ἀκτῖνες τῇ οἰκουμένῃ ἐπέλαμψαν· τὸ μεγαλεῖον τῆς φρικτῆς οἰκονομίας· τὸ περικαλλὲς τῆς θείας συγκαταβάσεως ἐνδιαίτημα· τὸ τοῦ κόσμου διαλλακτήριον· τὸ ἡμέτερον ἱλαστήριον καὶ προσφύγιον· τὸ πάντων τῶν καλῶν εὐκταιότατον δώρημα.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Ηρωας ανήμερα της εθνικής επετείου!

Ο Βορειοηπειρώτης Κωνσταντίνος Κατσίφας «έπεσε» με το όπλο στο χέρι, υπερασπιζόμενος γη και σημαία ελληνική. Αυτό έγινε την 28η Οκτωβρίου, στον εορτασμό της έναρξης του πολέμου που στεφάνωσε την Ελλάδα με νίκη και δόξα, ακριβώς εκεί: στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας έφτασε στο σημείο να «αυθαιρετήσει» και να προσπαθήσει να βαστάξει Θερμοπύλες για έναν απλό λόγο: Κανείς άλλος δεν θέλησε να το κάνει.
Η λέξη «κανείς» δεν απευθύνεται στους ελεύθερους φυλακισμένους Βορειοηπειρώτες, εκείνους που δίνουν καθημερινά μάχες διατήρησης των δικαιωμάτων τους, της ταυτότητάς τους, των οσίων και ιερών του Γένους μας ως μέλη διεθνώς αναγνωρισμένης εθνικής μειονότητας.
Οι Βορειοηπειρώτες βλέπουν τα σπίτια τους να γκρεμίζονται, τους τάφους να βεβηλώνονται, τις περιουσίες τους να κατάσχονται, την ελληνικότητά τους να διώκεται και να δολοφονούνται αδέλφια μας, όπως ο αλησμόνητος Χειμαρριώτης Αριστοτέλης Γκούμας (στις 13 Αυγούστου 2010), επειδή έκανε το «έγκλημα» να μιλήσει ελληνικά.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Μπορεί κανείς νά πιστέψει ὅτι τά τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα κάποια ἡμέρα θά βελτιωθοῦν; Μπορεῖ κανείς νά βάλει ὅραμα γιά τήν Ἐκκλησία; Εἶναι δυνατό νά ἀλλάξουν τά κακῶς κείμενα; Εἶναι πιθανό νά ἀρθοῦν οἱ Μητροπολίτες στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μελετήσουν τά προβλήματα τῶν κληρικῶν καί τοῦ λαοῦ; Θά μπορέσει ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νά ἀναδιοργανώσει τίς διοικητικές της ὑπηρεσίες καί νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἀναβάθμιση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἱερέων; Σέ ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα ἀπαντῶ ἀπερίφραστα: ΟΧΙ. Τίποτα δέν θ᾽ ἀλλάξει στήν Ἐκκλησία. Ὅσο οἱ ἰθύνοντες εἶναι ἀδιάφοροι καί δέν πονοῦν γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό, ἀλλά μοναδική τους ἔγνοια εἶναι ἡ περαιτέρω ἀνάδειξή τους, προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν τήν φιλοχρηματία καί φιλοδοξία τους, κανείς δέν μπορεῖ νά εἶναι αἰσιόδοξος. Εἰδικότερα τήν κύρια εὐθύνη ἔχει ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος. Δυστυχῶς, οἱ τρεῖς τελευταῖοι Ἀρχιεπίσκοποι στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κινήθηκαν χωρίς ὅραμα γιά τήν Ἐκκλησία.

Τη ΚΘ΄ (29Η) Οκτωβρίου, μνήμη του Νέου Οσιομάρτυρος ΤΙΜΟΘΕΟΥ του Εσφιγμενίτου.

Τιμόθεος ο Άγιος Οσιομάρτυς κατήγετο από την επαρχίαν Κισσανίου του κατά την Θράκην, από χωρίον τι καλούμενον Παράορα, ωνομάζετο δε Τριαντάφυλλος πρότερον· όταν δε έφθασεν εις ηλικίαν, έλαβε γυναίκα νόμιμον και εγέννησεν εξ αυτής δύο κοράσια. Μετά δε χρόνους η γυνή αυτού, εκ συνεργείας του διαβόλου, ηγάπησεν Αγαρηνόν τινα. Όθεν ετούρκευσε και υπανδρεύθη με αυτόν, αφήσασα τον νόμιμον αυτής σύζυγον. Αλλ’ ούτος, λυπούμενος δια την απώλειαν της ψυχής αυτής, προνοών δε και δια τα κοράσια αυτού, μήπως τα λάβωσιν οι ασεβείς και τα τουρκεύσωσι κατά την συνήθειαν αυτών, αφ’ ενός μεν παρέδωκεν αυτά εις τινας συγγενείς αυτού να τα φυλάττωσι κεκρυμμένα εις το χωρίον των, αφ’ ετέρου δε δεν έπαυεν από του να μηνύη προς αυτήν όπως επιστρέψη εις την πίστιν του Χριστού δια να μη αποθάνη εις την ασέβειαν, οπότε θα κολασθή αιωνίως και άλλα όμοια.

«Δίχτυα Σόρος σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη»

Βόμβες από τον Κακλαμάνη για τον σκοτεινό ρόλο του κερδοσκόπου
Σε αποκαλύψεις σχετικά με τον ρόλο του Τζορτζ Σόρος, τη χρηματοδότηση για τη στήριξη των Σκοπιανών, αλλά και τη συνεργασία του ιδρύματος Σόρος με τον Δήμο της Αθήνας προέβη ο Νικήτας Κακλαμάνης. 
Από τα λεγόμενά του προκύπτει, μάλιστα, ότι ο Τζορτζ Σόρος ουσιαστικά ελέγχει μέσω χρηματοδότησης τις τοπικές Αρχές της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας της Ελλάδας!

Τη ΚΘ΄ (29η) Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ.

Μελιτινή η Αγία Μάρτυς, διαβληθείσα εις τον επιτόπιον άρχοντα, ότι ήτο Χριστιανή, παρίσταται εις αυτόν. Και πρώτον μεν δέρεται εις το πρόσωπον και γυμνούται καθ’ όλον το σώμα της, και ούτως ως νικήτρια ίσταται πομπευομένη δια τον Χριστόν επί πολλάς ώρας, εν τω μέσω του κριτηρίου· πλην και ούτω γυμνή ισταμένη εχλεύαζε τον άρχοντα και όλα τα είδωλά του· διότι τιμήν ενόμιζεν η μακαρία την ατιμίαν ταύτην, την οποίαν ελάμβανε δια τον Χριστόν. Έπειτα δε βασανισθείσα με πολλάς βασάνους και φυλαχθείσα αβλαβής, τελευταίον κατεπληγώθη δια ξίφους και ούτω παρέδωκε την ψυχήν της εις χείρας Θεού.

Γιορτάζουμε αληθινά τις εποποιίες του ’12 και του ’40 αν ανατρέψουμε το Βατερλώ των Πρεσπών -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Πανηγυρίζουμε το τριήμερο αυτό, όλοι βεβαίως οι Έλληνες, αλλά ειδικά οι Μακεδόνες (κατά Τσίπραν-Κοτζιά: «Νότιοι … Μακεδόνες») την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης μας ύστερα από 500 χρόνια βάρβαρης τουρκικής δουλείας. Ιερό επίκεντρο του εορτασμού ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς.

   Τιμούμε την ιστορική προέλαση του Ελληνισμού που απέπλυνε την ντροπή του 1897. Και τιμούμε ταυτόχρονα την ηρωική απόκρουση της φασιστικοναζιστικής επίθεσης που δέχτηκε η χώρα μας το 1940-41.
   
       Έχουν εν προκειμένω βαρύνουσα σημασία όσα κατέγραψε ο τότε πρέσβης του Μουσολίνι στην Αθήνα Εμμανουέλε Γκράτσι:

Τη ΚΘ΄ (29η) Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΑΝΝΗΣ, της μετονομασθείσης Ευφημιανός.

Άννα η Οσία Μήτηρ ημών εγεννήθη εις το Βυζάντιον, από ευλαβή τινα έγγαμον Διάκονον του εν Βλαχέρναις Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ονόματι Ιωάννου· αφ’ ου δε απεβίωσαν οι γονείς της, εφρόντισεν η μάμμη της να την ενώση δια γάμου με άνδρα ευλαβέστατον, μετά του οποίου απέκτησε δύο τέκνα. Ελθών όμως τότε από το όρος του Ολύμπου ο εκ πατρός θείος της, Μοναχός ων ασκητικώτατος και διορατικώτατος, του οποίου μολονότι έκοψε την γλώσσαν Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος, ο εικονομάχος, ο βασιλεύσας κατά τα έτη ψιζ΄- ψμα΄ (717 – 741), εν τούτοις ελάλει ανεμποδίστως, ούτος, λέγω, άμα είδε την ανεψιάν του ταύτην Άνναν, φωτισθείς υπό της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, είπεν ως προορατικός ταύτα, τα οποία εφανέρωναν την μέλλουσαν προκοπήν της Αγίας·

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ; - 2ον ΜΕΡΟΣ

2Α  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΕΣ« ΤΟΥ ΘΕΟΥ,

ΗΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΙΕΡΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ

ΑΙΓΙΟΝ, 28Η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ: Ο Θεός είναι και ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, άρα και ΤΙΜΩΡΟΣ ! 

Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΗΤΑΝ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ, δηλ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ!

Τη ΚΘ΄ (29η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΒΡΑΜΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ της αυτού ανεψιάς.

Αβράμιος ο Όσιος Πατήρ ημών ανέθαλεν εις την Έδεσσαν της Μεσοποταμίας εν έτει 296 εκ ρίζης ευγενούς και περιφανούς, διότι οι γονείς του ήσαν λαμπροί τον βίον, πλούσιοι τε και ένδοξοι, ήτο δε ο ευλογημένος ούτος νέος εξ αρχής ταπεινός και ενάρετος. Όθεν οι γονείς του, βλέποντες την ένθεον πολιτείαν και τα θαυμάσια ήθη αυτού, τον ενύμφευσαν ακουσίως του, φοβούμενοι μήπως από την μεγάλην του ευλάβειαν γίνη Μοναχός.

Τιμ Άντερσον: Ο βρώμικος πόλεμος ενάντια στη ΣυρίαΚυκλοφορεί ο βρώμικος πόλεμος ενάντια στην Συρία του Τιμ Άντερσον
Έχουμε ήδη το βιβλίο στα χέρια μας και το διαβάζουμε. Γνωρίζαμε από πριν τις απόψεις του συγγραφέα και το μήκος κύματος που κινείται. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα το βιβλίο, είναι μία εξαιρετική εργασία όπου με την παράθεση αναμφισβήτητων γεγονότων και μαρτυριών αποδεικνύεται περίτρανα ότι:
 α) ουδέποτε υπήρξε μετριοπαθής ή έστω κοσμική αντιπολίτευση πόσο μάλλον αριστερή και επαναστατική που να συμμετείχε στην ένοπλη εξέγερση.

 β) όλες οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην ''εξέγερση'' ανήκουν στους πιο αντιδραστικούς και μισαλλόδοξους κύκλους του φονταμενταλιστικού Ισλάμ,
 γ) όλες αυτές οι οργανώσεις χρηματοδοτούνται άμεσα από τις ΗΠΑ και τις στενά συνεργαζόμενες μαζί τους περιφερειακές δυνάμεις(Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία και Τουρκία), δ)η σκανδαλώδης προπαγάνδα και παραποίηση γεγονότων μέσω ΜΜΕ(BBC, Al Jazeera, Guardian, New York Times) αλλά και ΜΚΟ όπως Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(HRW), Διεθνούς Αμνηστίας, ''Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων''(ένας μόνο άνθρωπος ο Ραμί Αμντούλ Ραχμάν με έδρα στην Αγγλία), η Avaaz(Soros), οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Καμπάνια για την Συρία και τα περιβόητα Λευκά Κράνη.

η αλβανική αστυνομία, εν ψυχρώ τον εκτέλεσε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του

Πένθος και αναβρασμός απλώνονται πάνω από το χωριό Βουλιαράτες στην Αλβανία μετά τον θάνατο του 35 χρονου ομογενή Κωνσταντίνου Κατσίφα το πρωί της Κυριακής, από πυρά Αλβανών αστυνομικών. Η μητέρα του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και πλήθος κόσμου βρίσκεται έξω από το σπίτι που διέμενε μαζί της ο 35χρονος. Πολλοί από τους κατοίκους του χωριού υποστηρίζουν ότι ο Κατσίφας ήταν στοχοποιημένος από τις Αρχές εξαιτίας των θέσεων που εξέφραζε υπέρ της Ελλάδας και διατείνονται πως ήταν μεν οπλισμένος αλλά δεν είχε σκοπό να στρέψει το όπλο του εναντίον κάποιου. Από την άλλη πλευρά σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αλβανική αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, υποστηρίζει ότι ο 35χρονος πυροβολούσε εναντίον τους επί 30 λεπτά και πώς παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους να παραδοθεί πετώντας τον οπλισμό του εκείνος αρνήθηκε.

ΜΚΟ της ΠΑΠΙΚΗΣ “εκκλησίας” στην Ελλάδα βοηθάει ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ να πάρουν ελληνική ιθαγένεια…

Eνώ τόσα προβλήματα και δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός, η Παπική Εκκλησία μέσω της ΜΚΟ αγωνίζεται να πάρουν πρόσφυγες και μετανάστες την ελληνική ιθαγένεια.
Σύμφωνα με άρθρο της voicenews έχει συσταθεί ΜΚΟ με το όνομα Κάριτας-Caritas, που ανήκει στην καθολική εκκλησία.

Ας απαντήσουν οι Οικουμενιστές:

Η μνημόνευση του αιρετικού Πάπα Ρώμης εντός του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι ως Ορθοδόξου Επισκόπου τον Νοέμβριο του 2014 είχε προηγούμενο ένα άλλο συλλείτουργο λίγο πριν την άλωση.
Εκείνο στάθηκε Πνευματική αιτία της τουρκοκρατίας για 400 τόσα χρόνια …..
Τώρα πόσα χρόνια θα κρατήσει η υποδούλωσή μας στη δυναστεία του Καρλομάγνου «Αγιωτάτου» Πάπα σας;


Ο Γεννάδιος Β’ ο Σχολάριος (ὑπήρξε ὁ πρῶτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴν Ἅλωσι) έλεγε:  

" Άθλιοι Ρωμαίοι εις τι επλανήθητε και απεμακρύνατε εκ της ελπίδος του Θεού, και ελπίσατε εις την δύναμιν των Φράγκων, και συν τη πόλει εν η μέλλει φθαρήναι, εχάσατε και την ευσέβειάν σας; Ίλεώς μοι Κύριε. Μαρτύρομαι ενώπιόν Σου, ότι αθώός ειμι του τοιούτου πταίσματος. Γινώσκετε άθλιοι πολίται, τι ποιείτε; και συν τω αιχμαλωτισμώ, ός μέλλει γενέσθαι εις υμάς, εχάσατε και το πατροπαράδοτον, και ωμολογήσατε την ασέβειαν; ουαί υμίν εν τω κρίνασθαι! "

Το Αλάθητο του Πᾶπα -- Φώτης Κόντογλου

Το πιο γελοίο και αδιάντροπο εφεύρημά του

Δεν μπορώ να καταλάβω, πως τόσοι απολογητές της Ορθοδοξίας και κατήγοροι του Παπισμού ασχοληθήκανε σοβαρά με αυτό το μωρό και εξοργιστικό εφεύρημα, με το αλάθητο του Πάπα, που είναι η κορωνίδα απάνω απ΄ όλες τις ανοησίες που είχε την αδιαντροπιά να διακηρύξει ο Παπισμός. Έχω την ιδέα πως μονάχα για περίπαιγμα είναι αυτά τα πράγματα, γιατί πως είναι δυνατό να μιλήσει με σοβαρότητα ένας άνθρωπος για τέτοια παιδαριώδη πράγματα; Λοιπόν, άπαξ αυτός ο βλογημένος Πάπας αποφάσισε να αυτοκηρυχθεί «αλάθητος», δηλαδή αλάθευτος, τουλάχιστον δεν σκέφτηκε πως θάπρεπε ν΄ αλλάξη και πάτρωνα, κι΄ αντί τον άγιο Πέτρο να βάλει αποπάνω του κάποιον άλλον απόστολο, π.χ. τον Βαρθολομαίο, που δεν ξέρουμε τι είπε και τι έκανε. Γιατί ο άγιος Πέτρος κάθε άλλο παρά αλάθητος ήτανε.