Σύντομος περί νηστείας παραίνεσις

Από δύο πράγματα είναι και λέγεται ο άνθρωπος σύνθετος. Από ψυχήν και από σώμα. Και η μεν ψυχή είναι άϋλος και αόρατος, το δε σώμα είναι υλικόν και ορατόν· αν δε και τα δύο ταύτα είναι διαφορετικά, όμως εν πράγμα δύναται να συνδέση και τα δύο ταύτα. Ποίον; Η νηστεία. Άκουσον δε πως. Η νηστεία καθαρίζει και ελαφρύνει το σώμα, κόπτει τα πάθη και καθαίρει τας αισθήσεις. Ταύτα δε πάντα δίδουσι το όφελος εις την ψυχήν. Διότι όταν το σώμα αποκτήση αυτά τα οποία είπον, τότε φωτίζεται ο νους, όστις είναι οφθαλμός της ψυχής· τότε ορέγεται η ψυχή του αθανάτου κάλλους, τότε συνομιλεί μετά του Θεού, τότε ελευθερούται των κοσμικών φροντίδων και, γενικώς ειπείν, τότε το μεν σώμα γίνεται ως άϋλον, λεπτυνόμενον δια της αποχής από των τροφών, η δε ψυχή περισσότερον απολαμβάνει της αϋλου μορφής της.

Τη Θ΄ (9η) Μαρτίου, μνήμη των Αγίων ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Μεγάλων Μαρτύρων, των εν Σεβαστεία τη πόλει μαρτυρησάντων.

Τεσσαράκοντα οι του Χριστού πανευκλεείς και πανυπέρλαμπροι ούτοι Άγιοι Μάρτυρες, οι κατά την σήμερον εορταζόμενοι, ηξιώθησαν των μαρτυρικών στεφάνων εν τη πόλει της Σεβαστείας της Μικράς Ασίας κατά τας ημέρας της βασιλείας του μισοχρίστου τυράννου της Ανατολής Λικινίου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τη΄ - τκγ΄ (308 – 323). Ήσαν δε ούτοι στρατιώται εκλεκτοί, ενάρετοι και γενναίοι, υπηρετούντες εις τον στρατόν του Λικινίου, διακρινόμενοι και τιμώμενοι από όλους τους άλλους στρατιώτας δι’ αυτάς ακριβώς τας ψυχικάς και σωματικάς αρετάς των, αι οποίαι τους έκαμαν ονομαστούς εις όλον το στράτευμα.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

Τη Η΄ (8η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΥΛΟΥ Επισκόπου Πλουσιάδος του Ομολογητού.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Σάββατο, 9  Μαρτίου 2019                                                                                                

Παύλος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ούτος έζησε κατά τους χρόνους των εικονομάχων. Επειδή δε έβλεπεν αυτούς να φέρωνται με μεγάλην μανίαν και οργήν κατά της του Χριστού Εκκλησίας, να ανατρέπωσι πάσαν ακρίβειαν νόμων, να αφανίζωσι τας μορφάς των αγίων Εικόνων και επομένως να ανατρέπωσι την ευτρέπειαν και τον στολισμόν των ιερών Ναών, κατετόξευσεν αυτούς δια των λόγων του, ως δια βελών ο αοίδιμος. Όθεν υπέμεινε παρ’ αυτών εξορίας, διωγμούς και πολλάς άλλας κακουχίας δια την τιμήν και προσκύνησιν της του Χριστού αγίας Εικόνος. Ανδρείως λοιπόν και γενναίως αγωνισάμενος υπέρ της Ορθοδοξίας, παρέθετο την ψυχήν του εις χείρας Θεού.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ -- ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Τάς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἅς ὑπέρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι Κύριε· καί πάσας ἡμῶν τάς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα».

Παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νά μεσιτεύουν πρός τόν φιλάνθρωπο Θεόν καί ζητοῦμε εὐλαβῶς τήν συμπαράστασή τους, ὥστε νά λάβωμεν δύναμιν ἐξ ὕψους στήν ἁγία μας αὐτήν συνάθροισιν.
Ἔλεος καί χάριν ἰαματικήν καί σωστικήν ἐλπίζουμε νά μᾶς χαρίσουν οἱ ἅγιοι ὄχι μόνο σήμερα πού ἑορτάζουμε τήν ἁγία μνήμη τους, ἀλλά καί πάντοτε ὅσα χρόνια θά ἀνήκουμε στήν στρατευομένη ἐκκλησία.

«Μύθοι», Αλέκος Φωτιάδης από το βιβλίο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα Α΄ Γυμνασίου» ΟΕΔΒ 1976

Τον αετό τον έκλεισαν μέσα σ’ ένα κοτέτσι .
Κι ο κόκορας τον ρώτησε:
« Γιατί πικραίνεσ’ έτσι,
που τα ’χεις όλα τώρα;
Και το νερό στον τόπο του, και το φαϊ στην ώρα,
και στα κατσάβραχα δεν πας ,
όπου μπορεί στο τέλος
 μες στα καλά καθούμενα να φας κανένα βέλος.
Για πες μου τί σου λείπει
 κι όλο σε δέρνει η λύπη
 και την καρδούλα σου χαλάς;»
Κι εκείνος τ’ αποκρίθηκε: «Σαν κόκορας μιλάς».Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Να έχετε τον θάνατο πάντοτε εμπρός εις τα μάτια σας.

Και έτερος καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατο. Δεν είμαι άξιος, αδελφοί μου, να σας διδάσκω και να σας συμβουλεύω, πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και Θεό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη του και την ευλογία του, να ευλογήσει και αυτή τη χώρα και όλα τα χωριά των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και τα πράγματά σας και τα έργα των χεριών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνισθεί ο Κύριος να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας και να σας αξιώσει ν΄ απεράσετε κι εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα, εις αυτή τη μάταιη ζωή και μετά ταύτα να πηγαίνετε εις τον παράδεισο, εις την πατρίδα μας την αληθινή, να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε και να δοξάζετε και να προσκυνείτε Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Ανίσως και είναι κανένας από λόγου σας να αφήσει τα γένεια του, ας σηκωθεί απάνω να μου το ειπεί, να τον φιλέψω ένα χτένι και να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουνε.

ΧΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.


Πόνος και πόθος και πληγή αγιάτρευτη του πεσμένου ανθρώπου το κυνήγι της χαράς. Από τη μαύρη εκείνη ώρα που αναρχικά περιφρόνησε τον Άναρχο Θεό και ιταμά διέρρηξε το δεσμό τής αγάπης του, έχασε τον Παράδεισο και μαζί του έχασε τη χαρά. Κι ούτε υπήρχε ελπίδα να την ξαναβρή, έτσι που έμενε αλλοτριωμένος από τον Θεό και εχθρός απέναντί του. Γι΄ αυτό ήταν το πιο ευχάριστο μήνυμα, το όντως ευαγγέλιο για την ανθρωπότητα, η απόφασι του Θεού να εισβάλη στην ιστορία της, ν΄ αρχίση την ανθρώπινη ζωή Του από τα σπλάγχνα της Παρθένου Μητέρας του, την οποία κατέστησε τον πρώτο θεωμένο άνθρωπο, την απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Κι είνε ο ευαγγελισμός της Παρθένου, από την πρώτη φορά ως σήμερα, μήνυμα το ίδιο καινούργιο, το ίδιο χαρούμενο και λυτρωτικό για όλους. 

Πρόληψη α λα καρτ -- Η επιλεκτική τύφλωση και οι προληπτικές προσαγωγές πολιτών

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Πριν από λίγες ημέρες το υπουργείο Προστασίας (;;;;;) του Πολίτη έκανε προληπτικές προσαγωγές κατοίκων των Γιαννιτσών, που θα διαμαρτύρονταν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, προκειμένου να μην ταραχθεί το είναι του κ. Κουβέλη, που θα μιλούσε στην πόλη. Δεν μπορεί ο δημοκρατικός αριστερός (σχήμα οξύμωρο) κ. Κουβέλης αυτές τις «ακροδεξιές» διαμαρτυρίες για τη Μακεδονία. Αναστατώνεται, είναι και μεγάλος άνθρωπος, δεν είναι για γιουχαΐσματα σε αυτή την ηλικία.

Αυτά σκέφτηκε η κυρία Γεροβασίλη και είπε να κάνει μία πρόληψη. Αφού, λοιπόν, παρακολούθησε διάφορους πολίτες μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι, λέει, «καλούσαν σε πράξεις βίας», ως άλλος επιθεωρητής Κλουζό τούς εντόπισε σε καφετέριες, σε μπουγατσάδικα και σε διάφορα σημεία της πόλης έτοιμους να κηρύξουν την επανάσταση με τις μπουγάτσες και τους καφέδες στα χέρια και τους είπε να περάσουν στο τμήμα «για μία υπόθεσή τους».

Εθνικό ανοσιούργημα και διπλωματικό τερατούργημα… -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Δεν πρέπει να κομπάζει ένας πρωθυπουργός και μάλιστα για τετριμμένα πράγματα όπως η επίσκεψή του στα Σκόπια, λες και πρόκειται να πάει στη … Σελήνη!
Κι όμως το διαλάλησε. «Είμαι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέπτεται τα Σκόπια»! Ούτε τον κύκλο να τετραγώνιζε κάποιος δεν θα αισθάνονταν τέτοια περηφάνεια.
Και το άκρον άωτον, το εθνικό ανοσιούργημα και διπλωματικό τερατούργημα των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας το βάφτισε «διπλωματικό αριστούργημα» (!!!).
Μιαν ανάλογη στρέβλωση εννοιών και λέξεων περιγράφει ο Θουκυδίδης (Γ΄82) μετά τον εμφύλιο της Κέρκυρας: «Καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει»(=άλλαξαν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων ώστε να ταιριάζει με τις πράξεις τους).

Τη Η΄ (8η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΥΛΟΥ Επισκόπου Πλουσιάδος του Ομολογητού.

Παύλος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ούτος έζησε κατά τους χρόνους των εικονομάχων. Επειδή δε έβλεπεν αυτούς να φέρωνται με μεγάλην μανίαν και οργήν κατά της του Χριστού Εκκλησίας, να ανατρέπωσι πάσαν ακρίβειαν νόμων, να αφανίζωσι τας μορφάς των αγίων Εικόνων και επομένως να ανατρέπωσι την ευτρέπειαν και τον στολισμόν των ιερών Ναών, κατετόξευσεν αυτούς δια των λόγων του, ως δια βελών ο αοίδιμος. Όθεν υπέμεινε παρ’ αυτών εξορίας, διωγμούς και πολλάς άλλας κακουχίας δια την τιμήν και προσκύνησιν της του Χριστού αγίας Εικόνος. Ανδρείως λοιπόν και γενναίως αγωνισάμενος υπέρ της Ορθοδοξίας, παρέθετο την ψυχήν του εις χείρας Θεού.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ -- Στο στόχαστρο οτιδήποτε αποτελεί συνεκτικό στοιχείο του έθνους και της κοινωνίας

Από τον Παναγιώτη Κωστόπουλο*

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να αντιληφθούμε ότι στη χώρα μας διώκεται οτιδήποτε σχετίζεται με την ταυτότητα του ελληνικού έθνους. Αν παρατηρήσουμε την ημερήσια ειδησεογραφία, αποδεικνύεται αυτόματα. Το ζήτημα της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν η θρυαλλίδα που οδήγησε τον κόσμο σε έντονες αντιδράσεις, αφού δεν χωνεύεται εύκολα το γεγονός ότι πουλήθηκε το όνομα της Μακεδονίας με κάποιες υπογραφές, από μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Την αγανάκτηση του κόσμου τροφοδοτούν τα επακόλουθα της συμφωνίας που έρχονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα, για να εκθέσουν αυτούς που δεν καταλάβαιναν ή έδειχναν να μην καταλαβαίνουν τις συνέπειες. Παράλληλα, κυβερνητικοί βουλευτές μάς λένε «ότι πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα με την Τουρκία με έναν έντιμο συμβιβασμό όπως στη Συμφωνία των Πρεσπών», δημιουργώντας μας τρόμο γι’ αυτά που σκοπεύουν να κάνουν στο προσεχές διάστημα.

Βόρειος Ήπειρος: Ο φόβος ακμάζει, η αστυνομία αδιαφορεί, τα χωριά μας αδειάζουν

Στέλεχος στο Δήμο Φοινίκης, που καλύπτει την πρώην επαρχία του Αλύκου, μένει οικογενειακώς στο χωριό του. Έχει και τρία παιδιά που πρέπει να μεγαλώσει και να εκπαιδεύσει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι, όμως, τα κοινωνικά, οι καθημερινές εξελίξεις που τον ανησυχούν περισσότερο. Όπως τον κάθε Βορειοηπειρώτη που τον πονάει και νοιάζεται γι’ αυτόν τον τόπο, όπως:
Ο φόβος ακμάζει. Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, την ημέρα της Εθνικής μας Εορτής από τις αλβανικές ειδικές αστυνομικές δυνάμεις η βία και η φοβέρα καλά κρατούν. Ένα πέπλο φόβου ήρθε να καταχνιάσει όλον τον βορειοηπειρωτικό χώρο και η θλίψη να κατακάθεται στα κλειστά χείλη. Και σαν δεν φτάνει αυτό ήρθε να προστεθούν οι ληστείες, οι βανδαλισμοί και οι βεβηλώσεις, έκτροπα που τα αντιμετωπίσαμε το 1997 με τον εμφύλιο σπαραγμό στη χώρα.