Είμαστε Ουνίτες! -- π. Γεώργιος Μεταλληνός

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Δείτε τί άγαλμα έβαλαν στην κεντρική πλατεία της Αγίας Νάπας στην Κύπρο....φρίκη...Η Παναγία της Νάπης - του Δάσους θα κλαίει γι αυτή την κατάντια....Μέσα στο 2020 που περιμένουν και τον πάπα θέλουν να είναι έτοιμοι να τον ευχαριστήσουν...

To I και το βέλος μέσα σχηματίζουν τον εγκλωβισμένο σταυρό....απόλυτη φρίκη και ντροπή για την Κύπρο μας...

Τζούπης Αλέξανδρος

Λόγος εις τα Εισόδια της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

(του Αγίου Ταρασίου)                                                     

Φαιδρά και παράδοξος η παρούσα πανήγυρις και των φιλεόρτων τον πόθον προς υμνωδίαν εγείρουσα η της αειπαρθένου και Θεοτόκου εν τω Ναώ πρόοδος. Σήμερον γαρ ο ουρανός και η γη κοινήν εορτήν εκτελούντες, αμφότεροι τον Δημιουργόν δοξολογούσι, τον εκ βροτείας φύσεως την θεόπαιδα Κόρην εκλεξάμενον εις εαυτού κατασκήνωσιν. Σήμερον του προ πάντων αιώνων περιορισθέντος μυστηρίου και επ’ εσχάτων φανερούσθαι μέλλοντος, ευτρεπίζεται οικητήριον. Σήμερον η εξ επαγγελίας ταχθείσα εξ Ιωακείμ και Άννης προσφέρεται υπ’ αυτών τίμιον δώρον τω μετέπειτα εξ αυτής τεχθήναι ευδοκήσαντι. Σήμερον το της χαράς προοίμιον εν τω Ναώ εισάγεται τριετίζουσα και παρθένοι ταύτης μετά λαμπάδων προπορεύονται. Σήμερον η λύσις της στειρωτικής κατάρας δώρον εις τα Άγια των Αγίων προσάφεται. Σήμερον των Προφητών το κήρυγμα υπό του ιερέως και Προφήτου Ζαχαρίου εις τα άδυτα ανέρχεται, ένθα αυτός άπαξ του ενιαυτού μετ’ ευλαβείας εισήρχετο, αύτη φαιδρώς μετά αδείας ημέρας και νυκτός εκαθέζετο. Τις ουκ εκπλαγή δια το παράδοξον πράγμα;

Εσόδια της Θεοτόκου -- Orthodox Hymns


Ἀφήνουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος στὸν μεγάλο καὶ ἐκτενῆ του λόγο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -ὑπάρχει καὶ μικρός- παρουσιάζει τὴν Παναγία κατὰ τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ της χρόνια, κατὰ τὰ δώδεκα χρόνια ποὺ ἔμεινε μέσα στὸν Ναό, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ποὺ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός, ὡς τὴν πρώτη ἡσυχάστρια, τὴν πρώτη ἀσκήτρια, νὰ μὴ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκικά, οὔτε σὲ ἐπίπεδο σκέψεων καὶ λογισμῶν, ἀλλὰ ἁγνὴ καὶ ὁλοκάθαρη νὰ προετοιμάζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Τη ΙΘ΄ (19η) Νοεμβρίου μνήμη του Αγίου Προφήτου ΑΒΔΙΟΥ.

Αβδιού ο Προφήτης κατήγετο από την Συχέμ, εκ του αγρού Βαθαχαράμ, ήτο δε προ της Χριστού γεννήσεως έτει ω΄ (800). Το όνομά του ερμηνεύεται εις την Ελληνικήν γλώσσαν δούλος Κυρίου ή εξομολογούμενος. Ούτος υπηρέτει πρότερον εις τον βασιλέα της Σαμαρείας Αχαάβ και έπειτα εις τον βασιλέα Οχοζίαν, ότε απέστειλεν Οχαζίας προς τον ένδοξον και μέγαν Προφήτην Ηλίαν τους δύο πεντηκοντάρχους, όπως είπωσιν εις αυτόν να καταβή από το όρος και να υπάγη εις τον βασιλέα, οίτινες δια προσευχής του Προφήτου κατεκάησαν ομού με τους εκατόν ανθρώπους των, πεσόντος πυρός ουρανόθεν και κατακαύσαντος αυτούς·

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924, διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν

Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924 ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν μονομερής καί πραξικοπηματική ἐνέργεια, γιατί δέν ἔγινε μέ πανορθόδοξη ἀπόφαση. Διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί προκάλεσε σχίσματα καί διαιρέσεις μεταξύ τῶν πιστῶν. Στήν ἀλλαγή συνήργησαν καί ὤθησαν ἑτερόδοξες «ὁμολογίες» καί μυστικές ἑταιρεῖες, μέσῳ τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη. Ἦταν προσμονή ὅλων καί δέσμευση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν ἡ μέλλουσα νά συνέλθει Σύνοδος νά συζητήσει καί νά ἐπιλύσει τό θέμα. Δυστυχῶς, κατά τήν μακρά προσυνοδική διαδικασία Παπικοί καί Προτεστάντες ἔθεσαν στούς Ὀρθοδόξους νέο θέμα, τόν «κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα», μέ συνέπεια νά στραφεῖ πρός τά ἐκεῖ τό ἐνδιαφέρον καί νά ἀτονήσει ἡ συζήτηση γιά τήν θεραπεία τοῦ τραύματος τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος στόν ἑορτασμό τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν, πού προκλήθηκε χωρίς λόγο καί ποιμαντική ἀνάγκη. Στήν τελική φάση τῆς Συνόδου καί χωρίς συνοδικές ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου ἀποσύρθηκε ἀπό τόν κατάλογο τῶν θεμάτων, ἐνῶ ἦταν τό κατ' ἐξοχήν ἐπεῖγον καί φλέγον θέμα. (Επιστολή Πατρ. Βουλγαρίας Αριθ. πρωτ. 487)
-----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Σεραφείμ: «Στήν τελική φάση τῆς Συνόδου καί χωρίς συνοδικές ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου ἀποσύρθηκε ἀπό τόν κατάλογο τῶν θεμάτων, ἐνῶ ἦταν τό κατ' ἐξοχήν ἐπεῖγον καί φλέγον θέμα. (Επιστολή Πατρ. Βουλγαρίας Αριθ. πρωτ. 487)».

Σχόλιον: Προφανῶς, ὁ κ. Σεραφείμ ἀναφέρεται στήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου (2016). Τήν διαμαρτυρίαν των γιά τήν «ἀπόσυρσιν» τοῦ «φλέγοντος» θέματος τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τόν κατάλογον τῶν θεμάτων τοῦ «Καϊαφαϊκοῦ Συνεδρίου» τοῦ 2016 ἔχουν ἐκφράσει καί πολλοί ἄλλοι. Θεωρῶ ὅτι ἡ «διαμαρτυρία» αὐτή εἶναι ὑποκριτική, ἐπειδή ἦτο ἐκ τῶν προτέρων γνωστόν ὅτι ἐπρόκειτο γιά «Καϊαφαϊκόν Συνέδριον», ἐφόσον ὅλοι οἱ συμμετάσχοντες Προκαθήμενοι ἦσαν Οἰκουμενισταί. Ἑπομένως, τί εἴδους «λύσιν» θά ἔδιδαν στό «φλέγον» θέμα τοῦ ἡμερολογίου; Ἦτο ποτέ δυνατόν ν' «ἀποφασίσουν» κάτι διαφορετικόν ἀπό αὐτό πού ἰσχύει σήμερα, τήν μή λύσιν δηλαδή, ἤτοι «ἡ κάθε τοπική ἐκκλησία ἄς χρησιμοποιῇ ὅποιον ἡμερολόγιον θέλει»; Διότι, ἄν μέν «ἀπεφάσιζαν» νά ἐπαναφέρουν τό παλαιόν, τότε, ἀφενός θά ἐδέχοντο ἐμμέσως, πλήν σαφῶς, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός ἦτο σέ λάθος δρόμον ὅλ' αὐτά τά χρόνια, καί ἀφετέρου εἶναι πιθανόν ὅτι κάποιοι δέν θ' ἀκολουθοῦσαν κι ἔτσι θά ἐδημιουργοῦντο νέες ἔριδες μεταξύ τῶν πιστῶν, κάτι πού οἱ Οἰκουμενισταί ἀποφεύγουν ὡς ὁ Διάβολος τό θυμίαμα, καθότι τώρα κρατοῦν τά ποίμνιά των εἰς πνευματικόν λήθαργον. Ἐάν πάλι «ἀπεφάσιζαν» νά υἱοθετήσουν ὅλοι τό νέον, τότε ὑπῆρχαν οἱ ἴδιοι κίνδυνοι. Ἑπομένως, ἡ μόνη «λύσις» γι' αὐτούς εἶναι ἡ μή λύσις, ἤτοι τό staus quo, ὁπότε δέν ὑπῆρχε λόγος ν' «ἀποφασίσουν». [Σημείωσις: Τά εἰσαγωγικά στήν λέξιν «ἀποφασίσουν», «ἀπεφάσιζαν» κ.λπ. σημαίνουν ὅτι τίποτε δέν ἀπεφάσισαν οἱ μαριονέττες τοῦ Κολυμπαρίου, ἀλλά ὅλα ἦσαν προκαθωρισμένα ἀπό τά γνωστά κέντρα ἀποφάσεων, ἤτοι τό Βατικανόν, ἡ Μασσωνία κ.λπ.]

«Δεν ελέγχονται από κανέναν εκεί που βγαίνουν στις ακτές» λέει ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης

Μηδενικός έλεγχος, ΜΚΟ που κάνουν ό,τι θέλουν, μετανάστες από την κεντρική Αμερική, αθετημένες προεκλογικές δεσμεύσεις, ανύπαρκτα στοιχεία και ένας φαύλος κύκλος που φέρνει μεγαλύτερες ροές μεταναστών. 
Ολα αυτά δεν είναι παρά μόνο ένα μέρος όσων αποκαλύπτει σε συνέντευξή του ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με αφορμή το προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα και αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή ευθύνης του. Περιοχή που αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, με τον ίδιο να έχει το δύσκολο έργο να διαχειριστεί το μείζον ζήτημα, αλλά και τις αποφάσεις... τρίτων. 
Γαλάζιος «αντάρτης» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, ο κ. Μουτζούρης κατάφερε να κερδίσει, και τώρα όσα καταγγέλλει θα πρέπει να προκαλέσουν... τουλάχιστον σκέψεις σε όσους πιστεύουν ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται το Μεταναστευτικό με επιτυχία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Σε απάντηση των όσων γράφονται στον τύπο για την πρόσφατη επίσκεψη του Διοικητή Α.Ο. κ. Αθανάσιου Μαρτίνου στο κτήριο της νομιμοφανούς αδελφότητας των Ψευδοεσφιγμενιτών –Κατσουλιέρηδων. Έχουμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Διοικητή Α.Ο. καλοπροαίρετα τα κάτωθι :

Εντιμότατε κ. Αθανάσιε Μαρτίνε,
·        Η νομιμότητά της Ψευδοεσφιγμένου βάσει Κ.Χ.Α.Ο. εξετάζεται, από τον τρόπο της  ίδρυση της μέχρι και το πλήθος του σημερινού μοναχολογίου της που ανήκει αποκλειστικά στην αδελφότητα αυτή (και όχι τους ιερωμένους της Ελλαδικής εκκλησίας ή τους μοναχούς άλλων μονών που παρουσιάζει σαν δικούς της) .
·        Μιλάνε ακόμα για αγάπη αλλά μας την εξέφρασαν με λοστούς, βαριές & μπράβους.
·        Το αυτοδιοίκητο βάσει Κ.Χ.Α.Ο. καταπατήθηκε πολλάκις και στην περίπτωση μας επιδεικτικά.
·        Καταληψίες δεν υπήρξαμε ποτέ στο μοναστήρι εγκαταβιούμε αδιάλειπτα ως αδελφότητα εδώ και αιώνες.
·        Εξωεκκλησιαστικοί επίσης δεν υπήρξαμε ποτέ, αναιτίως μας επεβλήθη καθαίρεση το 2002 διότι βόλευε νομικά και αποκλειστικά στην απομάκρυνσή μας. Απόδειξη αυτού είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την από 14 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της, μας αναγνωρίζει Ιεροσύνη το 2001 αλλά όχι το 2002, αν και οι όποιες πνευματικές διαφορές μας δεν έχουν αλλάξει πουθενά από το 1972. Απλά τυχαία 30 χρόνια μετά βόλευε η φυσική μας εξόντωση και φυσικά ο παράνομος βάσει Κ.Χ.Α.Ο. διορισμός της Ψυδοεσφιγμένου.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό δίκαιον εἶναι 100% μέ τό μέρος τῆς ἀληθινῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου. Ὁ αἱρεσιάρχης Βαρθολομαῖος θέλει νά τούς διώξῃ διά νά ἁλώσῃ πλήρως τό Ἅγιον Ὄρος, δηλαδή νά ἐπιβάλῃ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, νά φέρῃ τόν «πάπαν» ἐκεῖ, νά ἐγκαταστήσῃ παπικούς μοναχούς, νά καταργήσῃ τό ἄβατον, νά μετατρέψῃ τό Ἅγιον Ὄρος εἰς τουριστικόν θέρετρον κ.λπ. Αὐτό εἶναι, ἐν ὀλίγοις, τό σχέδιον Jovanni Vecco τῆς ἁλώσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ἀπό τό ὄνομα τοῦ λατινόφρονος «πατριάρχου» τοῦ 13ου αἰῶνος Ἰωάννου Βέκκου). Ἡ μόνη ὑπολογίσιμος ἀντίστασις πρός τό ἄκρως Δαιμονικόν αὐτό σχέδιον εἶναι ἡ Παραδοσιακή Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου μέ Ἡγούμενον τόν Ἀρχιμανδρίτην Μεθόδιον.

Η Θεοτόκος ως μητέρα της Νοεράς Ησυχίας εις τα Άγια των Αγίων. -- του αειμνήστου Παναγιώτου Γκιουλέ

Έτσι η Θεοτόκος, το μυρίπνοο δοχείο της χάριτος και το πλήρωμα «των του Πνεύματος χαρισμάτων, ο πίναξ ο έμψυχος πάσης αρετής τε και χρηστότητος», εισήλθε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «εις τα προσκαίρως των αγίων άγια, η ακατάληκτος αγία των Αγίων. Εισήλθε η αχειροποίητη σκηνή του Λόγου, η λογική και έμψυχος κιβωτός του αληθινά καταπεμθέντος άρτου της ζωής, του οποίου ήταν η αχειροποίητος εκείνη κιβωτός, που ευρίσκετο η στάμνος, που έφερε το μάννα.. Εισήλθε η βίβλος της ζωής, η μη τύπους λόγου, αλλ΄ αυτόν τον του Πατρός Λόγον απορρήτως δεδαμένη..»(23). Αυτή, λοιπόν η Πάγκαλος και Πάναγνος Παρθένος, που είχε «εκ μητρικής νηδύος», το πλήρωμα των θείων χαρισμάτων και των αρετών, εισέρχεται τριετής, με την θέλησίν Της, εις τα Άγια των Αγίων!

«Καιρός τού ποιήσαι!» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*


    Η Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε το αποκορύφωμα των ένοπλων απελευθερωτικών αγώνων τού Ελληνισμού στην επική εκείνη εξόρμηση τού Γένους 1912-1920. Δημιούργησε την “Ελλάδα των 2 ηπείρων και 5 θαλασσών”. Η Μικρασιατική Καταστροφή δηλητηρίασε την μνήμη τού Έθνους και έκτοτε μπήκε στην εθνική λήθη.
   Τώρα πληροφορούμεθα (άρθρο τού καθ. Αλ. Ηρακλείδη, ΠΑΡΟΝ,10/11/19) ότι το «σύνδρομο των Σεβρών» επανέρχεται ακάθεκτο στη Τουρκία. Το φάσμα των Σεβρών ο φόβος επιστροφής στις μέρες και τα γεγονότα που συρρίκνωσαν την Τουρκία στο 1/3 των σημερινών της ορίων, ο συγκεκριμένος φόβος διακατέχει όχι μόνο τους απλοϊκούς και αναλφάβητους χωρικούς, αλλά κυριαρχεί στους κύκλους των διανοουμένων, των επαγγελματιών και των πολιτικών.

Τα τάγματα εφόδου του Πολυτεχνείου --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Πολύ-οργανική  θεσμική ανεπάρκεια στο Κράτος και Πραξικοπηματικός αφελληνισμός δια της πολιτικής ορθότητας.

Εκ των σχιζοειδούς και αλόγου εξελίξεως της τρεχούσης πολιτικής επικαιρότητος συνάγεται ότι εις την Πατρίδα μας κατισχύει ο παραλογισμός και επικρατεί η χρεοκοπημένη αντίληψις του άξεστου ισοπεδωτικού Μαρξισμού, εν έτει 2019, και τούτο διότι, η Ελλάς έχει αυτό-παραδοθεί εις τας εθνοκτόνας ιδεοληψίας της καταπτύστου και πανθομολογουμένω, αποτυχημένης γενιάς του περιλάλητου «Πολυτεχνείου».
Αδιαμφισβητήτως πρόκειται περί της γενιάς των πολιτικών απατεώνων, οι οποίοι, γαλουχήθηκαν εκ του ασφαλούς, άνευ ουδεμίας αξιολογήσεως, παρά μόνον με πιστοποιητικά φρονημάτων αριστερισμού και ουσιαστικής προόδου, εις καίριας θέσεις εις τον δημόσιο βίο, καταλαμβάνοντες την Ελλάδα και διαβρώνοντας την καθολικώς, δια της διαδόσεως των χαλκευμένων αξιών, ενός παλαιολιθικού Μαρξισμού, τούτο δε, συνέβη εις τα σχολεία, τα πανεπιστήμια,  εις την τέχνη, εις την Δημόσια Διοίκηση και αλλού.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄλλο ἕν ὡραιότατον κείμενον τοῦ κ. Κατσιβαρδᾶ, πού βάζει τόν δάκτυλον ἐπί τῶν τύπων τῶν ἥλων. Ὡστόσον, εἶναι «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».

ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΤΑ «ΛΑΓΩΝΙΚΑ» ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΦΛΟΓΕΡΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ, ΣΤΟ «ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»!


Στο τέρμα του Θεού, στο σπίτι του παππού του στο χωριό Άνω Μαχαλά της Αλαγονίας, που βρίσκεται απάνω στον Ταΰγετο, βρήκαν και συνέλαβαν τον φλογερό ιερωμένο πατριώτη πατέρα Κλεομένη, τα «λαγωνικά» του Μητσοτάκη! Αφορμή για την σύλληψή του ήταν η ερήμην καταδίκη του τον περασμένο Ιανουάριο από δικαστήριο της Λάρισας σε 18 μήνες φυλάκιση και 7.500 ευρώ πρόστιμο, γιατί έφτυσε συμβολικά το μνημείο του ολοκαυτώματος στην Λάρισα – «δημόσια υποκίνηση μίσους κατ’ εξακολούθηση και συγκρότηση ένωσης προσώπων που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση πράξεων δημόσιας υποκίνησης μίσους».
Τόσοι και τόσοι κακούργοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανενόχλητοι ανάμεσά μας, τον άκακο και άγιο αυτόν άνθρωπο «μυρίστηκαν» και συνέλαβαν τα «λαγωνικά»! Εύγε τους! Σπουδαίο «κατόρθωμα» έκαναν!

https://ethnikismos.net/

Ανατριχιάζουν τα τραύματα του μαχαιρωμένου αστυνομικού μας στην Ροδόπη από λαθρομετανάστηΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!
Πανελλαδικές διαστάσεις έχει λάβει η επίθεση που δέχθηκε αστυνομικός στη Ροδόπη από αλλοδαπό.
Επί της επίθεσης, η αστυνομική διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου....  Ο «Χ» εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα τραύματα του αστυνομικού, η ηλικία του οποίου είναι 25 ετών. Τα τραύματα πραγματικά ανατριχιάζουν στην όψη και αποδίδουν το πόσο κοντά βρέθηκε ο νεαρός αστυνομικός στο μοιραίο χτύπημα. Ο αστυνομικός φέρει δύο μαχαιριές στην παλάμη του, μία μαχαιριά στον αριστερό του ώμο και δύο μαχαιριές στο κεφάλι του, από το πίσω μέρος.
-----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὅταν ἐξακριβωθῇ πότε εἰσῆλθε στήν χώραν αὐτός ὁ λαθρομετανάστης, τότε νά κατηγορηθῇ γιά ἠθικήν αὐτουργίαν στό συγκεκριμένον ἔγκλημα καί ὁ τότε «πρωθυπουργός».