Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος» : Ἄς ἀπαντήσουν οἱ Ἁγιορεῖται πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὑπεδέχθησαν ὡς μεγάλον πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τὸν φιλοπαπικὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως

Ἔχομεν τὴν ἰδίαν κοινὴν πίστιν μετὰ τῶν Παπικῶν; Ἄς ἀπαντήσουν οἱ Ἁγιορεῖται πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὑπεδέχθησαν ὡς μεγάλον πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τὸν φιλοπαπικὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καὶ δὲν ἀντέδρασαν, ὅταν ἀπεκάλεσεν τὸν Παπισμὸν κανονικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐνόθευσεν τὸ αἴτημα τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΜΟΣΧΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΓΚΥΡΑΤΑ «ΜΥΣΤΗΡΙΑ»ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ

Ὡς βόμβα ἐχαρακτηρίσθησαν αἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι ἀναγνωρίζεται τό Βάπτισμα τῶν Παπικῶν ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων ὡς καί Ἱερωσύνη των, ὅταν Παπικοί προσχωροῦν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, ἀνατρέπων ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν καί τούς Ἱερούς Κανόνας τῆςὈρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.Περιέργους ἀπόψεις καί περί τῆς ἐνεργείας τῆς θείας Χάριτος εἰς τό Μέγα Μυστήριον τῆς θ. Εὐχαριστίας. Τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ὁδεύει δυναμικῶς πρός τήν ἀγκάλην τοῦ Πάπα.

ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ--ᾹΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

2015 06 23

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός 1


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015


Αθηνογένους ιερομ.
Φαύστου μαρτ.

Πατρίδα του ἦταν ἡ Σεβάστεια τῆς Καππαδοκίας. Ἡ μόρφωσή του, ἡ θερμὴ πίστη του, καθὼς καὶ ἡ γενναία φιλανθρωπική του δράση, τὸν ἀνέδειξαν ἐπίσκοπο Πηδαχθόης. Σὰν ἐπίσκοπος, ἦταν φωτεινὸ πνευματικὸ λυχνάρι γιὰ τὸ ποίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολὺ ἤθελε νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ἰκανότατους βοηθούς του.
Ἄλλα ὅταν ἔγινε ὁ διωγμὸς ἐπὶ Διοκλητιανού, ὁ Ἀθηνογένης μὲ δέκα μαθητὲς του συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα Φηλίμαρχο, καὶ ἀφοῦ ὅλοι ὁμολόγησαν τὸ Χριστὸ ἀποκεφαλίσθηκαν.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι στὸν Ἀθηνογένη ὀφείλουμε τὸ γνωστὸκατανυκτικὸ ἑσπερινὸ ὕμνο, «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτουΠατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴνἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ ἍγιονΠνεῦμα, Θεόν. Ἄξιον σὲ ἐν πάσι καιροὶς ὑμνεῖσθαι φωναὶς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει». Ποὺ σημαίνει: Ἰησοῦ Χριστέ, σὺ ποὺ εἶσαι τὸ χαρούμενο φῶς τοῦ Ἀθανάτου, Οὐρανίου, Ἁγίου καὶ μακαρίου Πατρός, ἀφοῦ φθάσαμε στὴ δύση τοῦ ἥλιου καὶ εἴδαμε τὸ ἑσπερινὸ φῶς, ὑμνοῦμε τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δηλαδὴ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Εἶναι ἄξιο νὰ σὲ ὑμνοῦμε σὲ κάθε ὥρα μὲ μελωδικὲς φωνές, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐσὺ ποὺ δίνεις ζωή. Γι' αὐτὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Σ.σ. Τι να συμβουλεύει τους "αντι-οικουμενιστές";

Ο Σατανάς—παμπόνηρος και άριστος θεατρίνος—εμφανίζεται ως Άγιος, ως Άγγελος φωτός (Β΄ Κορ. 11, 14), ως ψυχές νεκρών, ως Παναγία, ως Χριστός… Συμβουλεύει ο Σατανάς Εικόνες, θυμιάματα, Ευχέλαιο, δόλωμα για να κερδίση την εμπιστοσύνη. Συμβουλεύει νηστεία, αναφέρει λόγια της Αγίας Γραφής, ψάλλει, μας ξυπνάει την νύχτα για να προσευχηθούμε, ακόμη και μας μαλώνει να μη ακούμε τα λόγια του Σατανά (Ευεργ. Δ΄ ). 

Άγιος Νικόδημος : μάταιοι είναι όλοι οι ασκητικοί σας αγώνες και κόποι και ιδρώτες•

Άγιος Νικόδημος προς τους αντικολλυβάδες μοναχούς του Αγίου Όρους: Ει γαρ και ουκ ήθελον παντελώς ειπείν, ουδέ γράψαι εις χάρτην ταύτα, δια το αιδέσιμον του μοναχικού και ασκητικού τάγματος, αλλ΄ αναγκάζομαι, ίνα γράψω ολίγα τινά, ένεκεν αληθείας και δικαιοσύνης. Δεύτερον αίτιον ταύτης (Ομολογίας) εστάθη, το μίσος οπού τρέφουν εις την καρδίαν τους οι κατήγοροι ημών, και πάντων των αδελφών οπού φυλάττουν την εν Σαββάτω περί των μνημοσύνων της Εκκλησίας Παράδοσιν· και ακολούθως η εκκρίζωσις του τοιούτου μίσους, ήτις ελπίζεται να γένη, συνεργούσης της θείας Χάριτος, δια της Ομολογίας και Απολογίας ημών ταύτης. Κάμνομεν τέλος της Ομολογίας και Απολογίας ημών ταύτης, και λέγομεν τούτο το σύντομον μεν, αλλά γενναίον και αληθέστατον: Αδελφοί και πατέρες, εάν δεν εκριζώσετε το μίσος από την καρδίαν σας, και δεν εμφυτεύσετε την αγάπην, και εάν δεν παύσετε από τας κατά των αδελφών σας δυσφημίας, να ηξεύρετε—και σύγγνωτε ημίν δια την τόλμην—ότι ματαίως κατοικείτε εις τα όρη και τα βουνά· μάταιοι είναι όλοι οι ασκητικοί σας αγώνες και κόποι και ιδρώτες· να ειπούμεν και μεγαλύτερον: μαρτύριον αισθητόν, εάν υπομείνητε δια τον Χριστόν, έχετε δε μίσος και δεν αγαπάτε τους αδελφούς σας, μάταιον είναι το τοιούτον μαρτύριόν σας.

Ὁ Ἅγ. Ἰ. ὁ Χρυσόστομος συνιστᾶ ἀνυπακοὴ στοὺς κακοδόξους ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας «θεόπνευστον ὄργανον καὶ δογμάτων πέλαγος ἀνεξάντλητον», ἑρμηνεύοντας τὴν ἀποστολικὴ ἐντολὴ περὶ ὑπακοῆς καὶ εὐπειθείας πρὸς τοὺς Προεστῶτες, τοὺς Ἡγουμένους, «πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἑβρ. 13, 17) διευκρινίζει:

Πως καταντήσαμε λοχία.... Ευχές του Μητροπολίτη Κώου στη μουσουλμανική κοινότητα Κω για το ΡαμαζάνιΟ Πειραιώς Σεραφείμ : Ἡ παιδοφιλία τοῦ «ψευδοπροφήτη» Μωάμεθ.


…Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἔρχεται τὸ «ἱερό» σας βιβλίο καὶ ἡ μουσουλμανικὴ παράδοση νὰ «καπελώσει» τὴν ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσει τὶς σεξουαλικὲς διαστροφὲς τῶν μουσουλμάνων ἀνδρῶν! Ἐμεῖς κ. Ἐλντὶν δεινοπαθήσαμε καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ διεστραμμένο πάθος τῆς θρησκείας σας. Στὴν μαύρη τουρκοκρατία οἱ «ἐκλεκτοί του Ἀλλὰχ» τύραννοί μας, ἅρπαζαν τὰ μικρὰ κορίτσια μας καὶ τὰ ἔκλειναν στὰ δαιμονικὰ χαρέμια τους γιὰ νὰ βιάζουν τὰ ἄγουρα σώματά τους καὶ τὶς ἀθῶες ψυχοῦλες τους!