ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΣΕ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ!
 

Αποσυνάγωγοι και μιάσματα της πολιτικής ορθότητας

Eίναι πρόδηλο ότι η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής καθότι το σύστημα, επιχειρεί δια την επίτασης της θεωρίας «του διαίρειν και βασίλευε», εξ αφορμής της οικουμενικής πανδημίας, να πειθαναγκάσει την κοινή γνώμη, με ήκιστα νομικά επιχειρήματα και δίχως ουσιαστική ιατρική τεκμηρίωση, παρά μόνον με επιλεκτική τεκμηρίωση των ημέτερων ιατρών, οι οποίοι απολαμβάνουν του ακαταδίωκτου, ότι η διασπορά του επίμαχου ιού προέρχεται αμιγώς εκ των μη εμβολιασμένων, ωθώντας τοιουτοτρόπως, εκβιαστικά την κοινή γνώμη προς τον στανικά εξαναγκαστικό εμβολιασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ -- ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ

Κρισιμωτάτη από πάσης απόψεως η εποχή μας. Τα πράγματα του κόσμου εξελίσσονται ραγδαίως. Πόλεμοι και ακοαί πολέμων προκαλούν ανησυχίας. Οι άνθρωποι πτήσσουν εκ του φόβου προ των διαγραφομένων κινδύνων. Ο βίος κατέστη αγχώδης.

Εντεύθεν σύγχυσις και αδιαφορία δια τας ηθικάς και πνευματικάς αξίας, ενώ νέα ήθη εισάγονται εις τον χώρον της Ελλάδος. Τολμηραί και πρωτοφανείς φιλοσοφίαι κυκλοφορούν μεταξύ του λαού μας, εκτραπέντος εις μεγάλην κλίμακα εις «οίστρον ακολασίας». Ο άνθρωπος κατέστη το κέντρον της ζωής, αφ’ ότου εμέθυσεν από τας τεχνολογικάς επιτυχίας του. Η δε συνειδητοποίησις των επιστημονικών δυνατοτήτων του εγέννησεν εις την ψυχήν του μίαν εωσφορικήν υπερηφάνειαν. Και ακολούθως ηρνήθη και Θεόν και πάσαν παράδοσιν θρησκευτικήν. Λήθη παντός ουρανίου και θείου παρατηρείται και βοσκηματώδης έφεσις προς παν αισθητόν. Ο Θεός εξετοπίσθη τόσον από τας καρδίας των πολλών, ώστε αυτομάτως να μνημονεύωμεν του λόγου του Κυρίου Ιησού: «Πλην ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;»

Αυτά περίπου τα στοιχεία συνθέτουν τον σύγχρονον ελληνικόν βίον εις τρομακτικήν έκτασιν, ένθα κυριαρχεί πραγματικός δαιμονισμός….

Οικουμενισμός : Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω Αγίω!


 

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος Η Ζωή ενός Οσιομάρτυρα --- του Φώτη Κόντογλου

Προχθές στις 30 του Nοέμβρη ήτανε η μνήμη του αγίου αποστόλου Aνδρέα του Πρωτοκλήτου. Όλοι οι απόστολοι πεθάνανε με μαρτυρικό θάνατο, κηρύχνοντας το Eυαγγέλιο σε διάφορες χώρες. Στην Eλλάδα μαρτύρησε μοναχά ένας απ' αυτούς, ο Aνδρέας ο Πρωτόκλητος, δηλαδή που πήγε πρώτος κοντά στον Xριστό. Mαρτύρησε στην Πάτρα. Πολύ τιμημένη είναι η Πάτρα μέσα στον κόσμο, γιατί αξιώθηκε να ποτισθεί το χώμα της με το αίμα εκείνου που τον κάλεσε ο Xριστός πριν από τους άλλους έντεκα, πριν από τον αδερφό του τον Πέτρο. O Aνδρέας ήτανε στην αρχή μαθητής του Iωάννου του Προδρόμου. Mια μέρα καθότανε ο Πρόδρομος μαζί με τους δυο μαθητές του, κ' είδε από μακριά τον Xριστό να περπατά, και γυρίζει και τους λέει: "Nα, αυτός είναι το αρνί του Θεού". Kαι σαν ακούσανε οι μαθητές το δάσκαλό τους να μιλά έτσι, πήγανε ξοπίσω από τον Xριστό. Kαι Kείνος γύρισε και τους είδε να τον ακολουθάνε, και τους λέγει: "Tι ζητάτε;" Kι' αυτοί του είπανε: "Δάσκαλε, πού κάθεσαι;" Kι' ο Xριστός τους αποκρίθηκε:

Απολυτίκιο Άγ. Αποστόλου Ανδρέα


 

Τη Λ΄ (30η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου ΑΝΔΡΕΟΥ του Πρωτοκλήτου.

Ανδρέας ο ένδοξος Απόστολος του Κυρίου κατήγετο από μικράν περίχωρον της Ιερουσαλήμ, ήτις ωνομάζετο Βηθσαϊδά, και η οποία ήτο πατρίς και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Φιλίππου· είχε δε ο Άγιος Ανδρέας αδελφόν τον κορυφαίον Απόστολον Πέτρον. Βηθσαϊδά δε είναι όνομα Εβραϊκόν και ερμηνεύεται Ελληνιστί τόπος αλιείας· αύτη κατά τους χρόνους εκείνους ήτο άσημος, καθό πόλις μικρά, νυν όμως τυγχάνει επισημοτάτη, διότι εκ ταύτης εξήλθον οι Μαθηταί και Απόστολοι και ιδίως οι αδελφοί Πέτρος ο Κορυφαίος και Ανδρέας ούτος ο Πρωτόκλητος. Όθεν είναι αύτη σήμερον ιστορικωτάτη και ενδοξοτάτη και ταύτην όλος ο κόσμος, βασιλείς και άρχοντες, μικροί και μεγάλοι, τιμώσι και θαυμάζουσι, διότι εις εκείνην την πόλιν ο Κύριος ημών εύρεν αγαθούς και ταπεινούς ανθρώπους, τους οποίους εκάλεσε Μαθητάς του και οι οποίοι αμέσως τον ηκολούθησαν προθύμως. Αλλ’ ίσως ερωτήση τις διατί δεν ηκολούθησαν τον Χριστόν όλοι οι τότε άνθρωποι, αλλά ολίγοι μόνον; Και λέγομεν· διότι οι μεν πολλοί των ανθρώπων, μόνοι των και εξ ιδίας προαιρέσεως, δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν εις τον Χριστόν, αλλά νομίζοντες εαυτούς σοφούς, δεν εταπεινώθησαν να πιστεύσουν εις την φαινομένην μωρίαν του κηρύγματος του Χριστού· οι δε Απόστολοι, απλοί όντες και ιδιώται, εξ όλης καρδίας ηκολούθησαν τον Χριστόν.

Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΣΤΗΝ ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται νὰ ἀκοῦν καὶ νὰ διαβάζουν ἀσκητικὲς ἱστορίες, παλαιὲς καὶ νεώτερες, καὶ μὲ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση νὰ τὶς διηγοῦνται καὶ αὐτοὶ σὲ ἄλλους ἀδελφούς, προκειμένου νὰ ὠφεληθοῦν πνευματικὰ κι ἐκεῖνοι. Αὐτὴ τὴ δίψα τῶν ἀνθρώπων κανένας δὲν μπορεῖ νὰ καταργήσει. Μάλιστα θὰ ἔλεγα ὅτι ὅσοι γράφουν καὶ μιλοῦν πρέπει νὰ προσφέρουν τὴ στέρεη τροφὴ τοῦ ἀσκητικοῦ βιώματος. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα λεπτὸ σημεῖο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προσέξουμε, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ ἀδειάζουμε τὸ γάλα σὲ δοχεῖο, ποὺ δὲν ἔχει πυθμένα! Δηλαδή, ἡ διδασκαλία μας θὰ εἶναι μιὰ ματαιοπονία. Ποιὸ εἶναι λοιπὸν αὐτὸ τὸ σημεῖο; Ἔχω διαπιστώσει ὅτι πολλοὶ κήρυκες καὶ πολλοὶ ἀκροατές, ἐνῶ ἀρέσκονται στὴν ἀσκητικὴ διδαχή, δὲν ἔχουν τὴν καρδιά τους ἀσκητική. Τοὺς ἀρέσει νὰ μιλοῦν καὶ νὰ ἀκοῦν γιὰ τοὺς μεγάλους ἀββάδες τοῦ Γεροντικοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς σύγχρονους γέροντες, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὸ κοσμικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο τοὺς ὁδηγεῖ σὲ μιὰ ζωὴ συμβιβασμένη μὲ τὴν ἁμαρτία. Μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι μοιχοί, κλέφτες καὶ ἄδικοι, δὲν εἶναι ὅμως ἄνθρωποι μετάνοιας, προσευχῆς, ἀγάπης, ἐλεημοσύνης, πράοι, ἀρνητὲς τοῦ συμφέροντος, ταπεινοί, ἀθόρυβοι, ἐργάτες τοῦ καλοῦ κ.λπ.

Μποτσουάνα: 4 κρούσματα της νέας μετάλλαξης, όλοι πλήρως εμβολιασμένοι!

Επίσημο έγγραφο των υγειονομικών αρχών της Μποτσουάνα: 4 κρούσματα της νέας μετάλλαξης, όλοι πλήρως εμβολιασμένοι!

Με επίσημο έγγραφο της 25/11/21, η προεδρική “ομάδα εργασίας COVID-19” της Μποτσουάνα (BW COVID-19 Task Force) ενημερώνει ότι στη χώρα εντοπίστηκαν τέσσερα (4) κρούσματα της νέας μετάλλαξης Β.1.1.529.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν μέσω των ελέγχων ρουτίνας που γίνονται σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά, και τα τέσσερα κρούσματα είναι άτομα πλήρως εμβολιασμένα κατά της COVID-19.

 

Πηγή εγγράφου: Botswana Citizen Live

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μποτσουάνα, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ανεμβολίαστη, αφού το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων δεν ξεπερνά το 20%. Παρόλα αυτά, και τα τέσσερα κρούσματα της νέας μετάλλαξης βρέθηκαν σ’ αυτή τη μικρή μειοψηφία του πληθυσμού…

-------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Ανακοίνωσαν ότι σταματούν να αγοράζουν εμβόλια και αμέσως οι κοσμοκράτορες ξεκίνησαν τα όσα ζούμε εδώ και τρείς ημέρες.

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Να υποθέσω ότι όλα αυτά τα γεγονότα που περιγράφεις τα γνωρίζεις εκ των έσω... Άρα ή είσαι μασόνος ή έχεις φίλους μασόνους...Τρίτη επιλογή είναι απλώς να λες τις φλυαρίες σου με βάση τα όσα θεωρείς ότι συμβαίνουν από τους 4 τείχους που βρίσκεσαι.... Όπως και να έχει, λίγο ντροπή...
Silver... Μία φορά να δω ανάρτηση που να είναι λίγο θετικά διακειμενη στον εμβολιασμό και τί στον κόσμο... Κατά τα άλλα δεν είσαι και εσύ άλλος ένας ιολογος-πνευμονολογος του διαδικτύου αλλά αντικειμενικος και σωστός... Εν έτη 2019 και πιο πριν είχατε τις ταυτότητες και τα τσιπάκια... Είχατε γίνει όλοι ληξιαρχοι και κομπιουτεραδες... Τώρα γίνατε ιατροί ανώτατου επιπέδου... Κρίμα...

Η τεκούσα ελπίς προβάλλεται εκ του Σεβ. Καλαβρύτων -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Συντασσόμαστε άπαντες με το ορθοτόμο και Ορθόδοξο κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων Ιερωνύμου κατά της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος δια του διαπρυσίου λόγου του, διέλαμψε εις τα έγκατα της ψυχής και της καρδιάς ημών, άπασα η Αλήθεια και άστραψε η ελπίς δια την εξανάσταση του Γένους και την αδιάλειπτη και ατελεύτητη επιμονή μας, προς αντίσταση, διηνεκή αγώνα, αταλάντευτα προσηλωμένοι εις τα πρωτοτόκια της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως μας, άχρι εσχάτων.

Οπτασία ΚΟΣΜΑ Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος.

Κοσμάς ο Μοναχός και Ηγούμενος, ο αξιωθείς να ίδη την παρούσαν οπτασίαν, έζη εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον δέκατον τρίτον χρόνον της βασιλείας Ρωμανού του Λεκαπηνού, ήτοι εν έτει 932. Ούτος υπήρξε ποτέ οικειότερος των υπηρετών, των υπηρετησάντων εις τον βασιλικόν κοιτώνα του Αλεξάνδρου, του βασιλεύσαντος ολίγου προ του Ρωμανού, ήτοι του υιού μεν Βασιλείου του Μακεδόνος, αδελφού δε Λέοντος του Σοφού. Ούτος λοιπόν ο του Θεού άνθρωπος, αφήσας τον κόσμον και τα εν κόσμω, ηγάπησε την μοναχικήν πολιτείαν και μετονομασθείς Κοσμάς δια του αγγελικού Σχήματος, κατεστάθη ύστερον και Ηγούμενος του σεβασμίου Μοναστηρίου του ευρισκομένου παρά τον ποταμόν Σάγγαριν.

Reading from the Synaxarion:

Paramonus, Philumenus, and their 370 Companion Martyrs in Bithynia

Saint Paramonus contested for piety's sake during the reign of Decius, in the year 250. A ruler named Aquilinus, seeking relief from a bodily malady, visited a certain therapeutic hot spring. He brought with him captive Christians from Nicomedia, and commanded them to offer sacrifice in the temple of Isis. When they refused, he had them all slaughtered, to the number of 370. Saint Paramonus, beholding their murder, boldly cried out against such an act of ungodliness. When Aquilinus heard this, he sent men to take the Saint. Some smote him with spears, others pierced his tongue and body with sharp reeds, until he died.