Ἡ περὶ θεώσεως διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ

Γράφει ὁ Ἀρχιµ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος


Ἕνα µεγάλο κενὸ παραµένει ὡς πρὸς τὴν µελέτη καὶ παρουσίαση τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Τὴν προσπάθεια τοῦ ὅποιου µελετητοῦ τῆς θεολογικῆς σκέψεως τοῦ Ἁγίου Μάρκου δυσχεραίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν ἔργων του παραµένει ἀνέκδοτο, διασκορπισµένο σὲ χειρόγραφα βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Ἑλλάδος καὶ χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐν πολλοῖς ἄγνωστο καὶ δυσπρόσιτο στοὺς µελετητές. Ἐπιχειροῦντες νὰ διερευνήσουµε τὴν περὶ θεώσεως θεολογία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, θὰ διαπιστώσουµε ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀναδεικνύεται ὡς ἕνας µεγάλος θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συνεχιστὴς τῆς ἀσκητικῆς, νηπτικῆς καὶ ἁγιοπατερικῆς θεολογίας καὶ βαθὺς γνώστης τῶν κειµένων τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἰδίως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ, ἐπὶ τῆς ἡσυχαστικῆς θεολογίας τοῦ ὁποίου ἑδράζεται καὶ θεµελιώνεται ἡ θεολογία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (πρβλ. τὴν συνοπτικὴ µελέτη τοῦ π. A. Schmemann, "Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός", ἐν πέρ. Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, τόµ 34 (1951), σσ. 34- 43 καὶ 230-241). Ἡ προσπάθεια νὰ παρουσιάσουµε τὴν περὶ θεώσεως θεολογία καὶ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ἔχει πολλὲς δυσκολίες. Παρ' ὅλο ποὺ στὰ συγγράµµατά του ὑπάρχουν διάσπαρτες ἀναφορὲς στὴν ἐµπειρία τῆς θεώσεως, ποὺ φανερώνουν ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Μᾶρκος εἶχε βιωµατικὴ γνώση καὶ ἐµπειρία, ἐν τούτοις δὲν ὑπάρχει µία συστηµατικὴ διαπραγµάτευση τοῦ θέµατος. Ὑπάρχουν ὡστόσο κάποια ἔργα τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ποὺ µποροῦν νὰ µᾶς βοηθήσουν νὰ συνθέσουµε τὴν διδασκαλία του περὶ θεώσεως. Ὁµιλοῦµε κυρίως γιὰ ἐκεῖνα τὰ ἔργα ποὺ ἀναφέρονται στὴν θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ περὶ διακρίσεως τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀναδεικνύεται ἔτσι σὲ βαθὺ γνώστη καὶ συνεχιστὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ.

Orthodox Hymns -- Oρθόδοξοι Ύμνοι από το Άγιον Όρος


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ.
Αλεξάνδρειας.

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 295 μ.Χ. στὴν Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς. Ἔτυχε ἐπιμελημένης ἐκπαιδεύσεως φιλοσοφικῆς καὶ θεολογικῆς. Κατὰ τὴ νεανική του ἡλικία συνδέθηκε μὲ τὸν Μέγα Ἀντώνιο καὶ ἀσκήτευσε μαζί του στὴν ἔρημο.
Στὴν ἀρχὴ χειροθετήθηκε ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ 318 μ.Χ. ἦταν ἤδη διάκονος. Τὸ ἔτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τὸν γέροντα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο στὴ Νίκαια, ὅπου συγκλήθηκε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, «τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων ἡγούμενος». Ἐκεῖ, χάρη στὴ μόρφωσή του καὶ μάλιστα στὴ θερμουργὸ καὶ ἀκλόνητη πίστη του, ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς θαρραλέους ἀγωνιστὲς κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου. Μάλιστα δέ, ὅπως ἀποφάνθηκε ἡ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Σύνοδος τοῦ 399 μ.Χ., κυρίως ὁ Ἀθανάσιος «τὴν νόσον τοῦ Ἀρειανισμοῦ ἔστησεν». Κανένας, ἴσως, ἄλλος ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, τῆς περιόδου ἐκείνης, δὲν ἀντιμετώπισε τόσο σπουδαία ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεμελιώδη προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν τὰ περὶ Θεοῦ, κόσμου, ἀνθρώπου, δημιουργίας, τριαδολογίας, ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, σωτηρίας, χριστολογίας, πνευματολογίας, Οἰκουμενικῆς Συνόδου κ.ἄ.
Ἡ φήμη τοῦ Ἀθανασίου ἑδραιώθηκε τόσο πολὺ κατὰ τὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας, ὥστε μετὰ ἀπὸ λίγο, ὅταν πέθανε ὁ γέροντας Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος († 17 Ἀπριλίου 328 μ.Χ.), ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας πιθανότατα τὸν ἴδιο χρόνο.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, κατὰ τὰ 46 ἔτη τῆς ἀρχιερατείας του, ὑπῆρξε ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ κατ’ ἐξοχὴν Πατὴρ τῆς Ὀρθοδοξίας.

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


ΤΙ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

Πρέπει να δοθεί έμφαση στα εθνικά θέματα και στην εθνική ταυτότητα

Παρασυρόμενοι από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας μας, τείνουμε να λησμονούμε τα εθνικά θέματα και την αναταραχή που επικρατεί γύρω μας. Ας κοιτάξουμε λίγο τον χάρτη και ας θυμηθούμε τι συμβάινει και πόσο μας αφορά:
Στο Κυπριακό ακούμε πολλά ωραία λόγια και βλέπουμε χαμόγελα, αλλά οι εξελίξεις εγκυμονούν κινδύνους. Πίσω από την υποκριτική διπλωματία του Τουρκοκύπριου Μουσταφά Ακιντζί κρύβεται η διάθεση της Αγκυρας να ελέγξει πλήρως τη Μεγαλόνησο μέσω ενός νέου σχεδίου, τύπου «Ανάν».

Οι ορολογίες περί διζωνικότητας, εγγυήσεων, εκ περιτροπής προεδρίας κ.λπ. δεν γίνονται ευκόλως κατανοητές από μη ειδικούς. Γι' αυτό επιχειρώ να απλουστεύσω το διακύβευμα: Αν γίνει δημοψήφισμα και επικρατήσει το «Ναι», τότε θα διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και θα ιδρυθεί ένα νέο συνομοσπονδιακό κράτος, με δύο ισότιμα συνιστώντα κρατίδια, το ελληνικό και το τουρκικό. Ουδείς εγγυάται ότι θα φύγει ο κατοχικός στρατός.
Ελάχιστοι Ελληνοκύπριοι -εκδιωχθέντες το 1974- θα επιστρέψουν στα πατρογονικά εδάφη τους. Οι Τουρκοκύπριοι, αν και μειοψηφία, θα έχουν πλήρη συγκυριαρχία και θα κάνουν ό,τι τους υποδεικνύει η Αγκυρα.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας: Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή

13. Άνθρωπος λέγεται ή εκείνος που χρησιμοποιεί ορθά το λογικό του, ή εκείνος που δέχεται συμβουλή για την διόρθωσή του. Ο αδιόρθωτος δεν λέγεται άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος. Κι αυτό είναι το γνώρισμα των απανθρώπων. και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποφεύγονται. Γιατί εκείνοι που ζουν με την κακία δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν την αθάνατη ζωή.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ...

Εικόνα

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666....ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώθηκε επίσημα από την Πανελλήνια Κληρικολαϊκή επιτροπή (που αποτελείται από φορείς και συλλόγους) η πρόσκληση σύσσωμου του Ελληνικού λαού στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται στις 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα έναρξης στις 3μ.μ στα Προπύλαια.

Μετά το πέρας των ομιλιών θα εξελιχθεί πορεία στην Βουλή των Ελλήνων (πλατεία Συντάγματος) στην Αθήνα.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 2015

http://apotixisis.blogspot.ca/

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»":


Άφησε τις παλαιοημερολογίτικες αναρτήσεις Κωστάκη. Αρκετά έχεις βαρύνει την ψυχή σου με την στήριξη του σχισματικού παλαιοημερολογιτισμού. Μην την βαραίνεις άλλο σε παρακαλώ. Θυμήσου ότι ούτε αίμα μαρτυρίου ξεπλένει το σχίσμα λέει ο ι. Χρυσόστομος.
Ένας φίλος σου
***
Ο Ανώνυμος είπε...

Συμφωνούμε κατά κεραία ότι τους Ιδρυτές του Σχίσματος δεν τους ξεπλένει ούτε αίμα μαρτυρίου. Μόνο που αυτό το ανάθεμα βαραίνει την κρατούσα εκκλησία των Νεοημερολογιτών, η οποία έκανε το Σχίσμα του Παπικού Ημερολογίου, ενώ στην συνέχεια το 1965 έγιναν αιρετικοί και απο το 1970 βλάσφημοι οικουμενιστές. Δηλαδή βλασφημούν το Αγιο Πνεύμα με τον χειρότερο τρόπο. Αυτό άλλωστε το κήρυξε επίσημα ο μεγαλύτερος θεολόγος ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, καθώς σας ονόμασε Παναιρετικούς. Εννοείτε ότι αποτειχίστηκε αλλά όπως είθισται το εκκλησιαστικό αιρετικό σύστημα για άλλη μια φορά έκλεψε έναν άγιο, όπως έκανε με τους Ρώσους Μαξίμπβιτς και Φιλάρετο και όπως έκανε με τους Ρουμάνους Γλυκέριο και Ιωάννη χοζεβίτη. ΟΙ παραπάνω άγιοι ήταν Παλαιοημερολογίτες, και ουδεμία σχέση είχαν με το Νεο και εν γένει με τους οικουμενιστές.
Μήπως γνωρίζεις ότι οι Σχίστες της εκκλησίας του 1924 Χρυσόστομος και Μελέτιος βγήκαν άλιωτοι και τυμπανιαίοι;;; Να ρωτήσεις τον Π. Γεώργιο Μεταλληνό ο οποίος προς τιμήν του το έχει δηλώσει στην τηλεόραση, καθώς παραδέχθηκε ότι οι Σχίστες ήταν Μασόνοι!!!
Να κάνεις τον κόπο και να δεις το 
blog Μαρτυρική Εκκλησία στις κατηγορίες Οικουμενισμός και Ιουδοπαπάδες.
16 Ιανουαρίου 2016 - 12:00 μ.μ

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»": Για την ομολογία πίστεως της συγκεκριμένης Συνόδου των ΓΟΧ, δηλώνω ευθέως ότι στην θεωρία παίρνουν άριστα, ενώ στην πράξη ΜΗΔΕΝ. Ονοματίζουν τους νεοημερολογίτες οικουμενιστές, ενώ την άλλη μέρα τους μεταδίδουν τον Χριστό αδιακρίτως. Οσοι έχουν κάποια σχέση με θεολογία, κατάλαβαν.


***
Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»":

Ανώνυμος : "Για την ομολογία πίστεως της συγκεκριμένης Συνόδου των ΓΟΧ, δηλώνω ευθέως ότι στην θεωρία παίρνουν άριστα, ενώ στην πράξη ΜΗΔΕΝ. Ονοματίζουν τους νεοημερολογίτες οικουμενιστές, ενώ την άλλη μέρα τους μεταδίδουν τον Χριστό αδιακρίτως. Οσοι έχουν κάποια σχέση με θεολογία, κατάλαβαν."

κχ
Σχέση με τη θεολογία (μικρό το θήτα, μικρός κι εγώ) δεν έχω. Με τα Θρησκευτικά έχω και γράφω : Όσοι εγκαταλείπουν την εκσυγχρονιστική, μεταπατερική, σχεσιτική και συναφειακή νεοορθοδοξία, το δηλώνουν θεωρητικά (με τα γραπτά τους) και πρακτικά (με την Εξομολόγηση) σε πνευματικό της Εκκλησίας Συνόδου Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου. Και αν, πάλι, κάποιος γνωστός ή άγνωστος νεοημερολογίτης επιθυμεί να λάβει την Θεία Μετάληψη από ιερέα του Πατρίου ανεξομολόγητος, ας λάβει υπόψη

26 ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.
27 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου.
28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·
29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.
30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.

Ο νεοορθόδοξος οικουμενιστής ή και αντιοικουμενιστής δεν καταγγέλλει το θάνατον του Κυρίου. Συμμείγνυται με αιρετικούς και δέχεται την ευλογία (μνημόνευση) επισκόπων καταδικασμένων από Συνόδους. Οι αιρετικοί όχι μόνο δεν καταγγέλλουν το θάνατο του Κυρίου, αλλά έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι οι αιρέσεις είναι "θείον δώρο". 
Περί αυτού, βλέπε http://kyprianoscy.blogspot.gr/2009/12/blog-post_3.html***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας ...":

Επι της ουσίας αγαπητέ, χωρίς θεωρίες ( όπως έγραψα παραπάνω ) Στην Σύνοδο που υπάγεστε μεταδίδεται ο Χριστός συνειδητά σε αιρετικούς οικουμενιστές; Ναί η Οχι;***
Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας ...":

Ανώνυμος : Επι της ουσίας αγαπητέ, χωρίς θεωρίες ( όπως έγραψα παραπάνω ) Στην Σύνοδο που υπάγεστε μεταδίδεται ο Χριστός συνειδητά σε αιρετικούς οικουμενιστές; Ναί η Οχι;

κχ
Εφόσον, ανώνυμε, δεν σου φτάνουν αυτά που έγραψα και θέλεις απάντηση επί της ουσίας, πές μας ονομαστικά έναν από αυτούς. Διότι, "όπως πιο πάνω έγραψες", ονοματίζουμε τους νεοημερολογίτες οικουμενιστές και την άλλη μέρα τους μεταδίδουμε τον Χριστό αδιακρίτως. Δώσε μου λοιπόν τη δική σου ουσία, για να λάβεις τη δική μου.

Αν, πάλι, εννοείς το πλήθος των ανώνυμων (σαν εσένα) πιστών, που προσέρχονται στη Θεία Μετάληψη και παραμένουν στα σκοτάδια της καινοτομίας - οι άμβωνες του νεοημερολογητισμού δεν επιτρέπουν να αναφέρονται σ΄ αυτήν παρά μόνο να επαναλαμβάνουν ότι οι παλαιοημερολογίτες είναι σχισματοαιρετικοί - σε πληροφορώ ότι οι δικοί μας άμβωνες καταγγέλλουν εδώ και χρόνια, κοντά εκατό, τον θάνατο του Κυρίου εκ μέρους των καινοτόμων, που απερίφραστα πλέον (θείον δώρο οι αιρέσεις) έχουν γίνει αιρετικοί. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Μέσα στη βλακεία που τους δέρνει, μας λένε πόσο δίκιο είχε ο Νίτσε, όταν πρώτος μίλησε και είπε "σκοτώνουν το θεό μέσα στις εκκλησιές".

Αυτοί ναι, τον σκοτώνουν άνευ καταγγελίας, αφού πλέον ανήκουν στη Δύση και κάνουν ό,τι η Δύση, η σιωνιστική Δύση, τους διατάζει. Εμείς όμως όχι. Πήγαινε μια Κυριακή σε εκκλησιά των παλαιοημερολογιτών και άκουσε το κήρυγμα του ιερέα, έπειτα δε, μετά από το κατά καινοτόμων και οικουμενιστών "ευαγγέλιο", αν σου βαστά, πήγαινε να μεταλάβεις. Δεν θα το κάνεις. Είσαι κι εσύ ένας από εκείνους του 
creo en el amor, του belive in love, και ποτίζεις - σε θέλουν κηπουρό - το δέντρο των διαλόγων. Περίμενε λοιπόν να καρπίσει το δέντρο, ώστε να φας την ειρήνη και τη δικαιοσύνη των αιρετικών. Το μόνο που δεν ξέρω, είναι αν έχεις λεφτά να τα αγοράσεις. Με δανεικά, μπορεί κάτι να γίνει.

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας ...":

Εχεις πέσει 100% έξω σαν φυσιογνωμιστής. Ουδεμία σχέση έχω με τους Νεοημερολογίτες Οικουμενιστές. Κα
i κατά δεύτερον αν δεν γνωρίζεις τα του οίκου σου ( εκκλησία σου ) είναι δική σου παράληψη. Εμείς έχουμε δεκαετίες στους ΓΟΧ, και να είσαι σίγουρος οτι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. ( ατελείωτες οι περιπτώσεις )
Ημουν υποχρεωμένος όμως να γράψω το σχόλιο που έγραψα, διότι τα δημοσίως γινόμενα, δημοσίως και ελεγχόμενα...
Σε ενημερώνω ότι Κάποιοι διαφημίζουν με βίντεο (απο κηρύγματα δικά τους ) ότι μεταλαμβάνουν τους νεοημερολογίτες... Οσο για τις περαιτέρω περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες απο λαικούς και κληρικούς, ( γνωρίζω κραυγαλέες περιπτώσεις )
Προσπαθώ να είμαι όσο ευγενικός γίνεται και σταματάω εδώ διότι δεν θα ΩΦΕΛΗΘΕΊ κανείς.
Με το καλό μεθαύριο στον Πειραιά.

***
Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας ...":

Έχεις κι εσύ πέσει έξω, πέραν του 100%, με αυτό το "φυσιογνωμιστής" που έγραψες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα και δεν πρόκειται να συνεχίσω "διότι δεν θα ΩΦΕΛΗΘΕΊ κανείς", όπως πολύ σωστά γράφεις.

Ευχής έργο θα ήταν να αφήσουμε τις μεταξύ μας έριδες και ενωμένοι να δώσουμε τον αντιαιρετκό αγώνα κατά του οικουμενισμού - νεοημερολογητισμού.

Λένε ότι "το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού" και να γίνουμε οι άνθρωποι καλύτεροι, σχετικά με το ποιος από εμάς είναι γνησιότερος του άλλου, δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα. Διότι αν συνεχίσουμε το ίδιο "βιολί", θα αρχίσουμε να σκαλίζουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας. Κάτι θα βρούμε για να βγάλουμε σκάρτους μερικούς από αυτούς, όπως έγινε με τον ιερό Αυγουστίνο, και τότε θα καταλήξουμε στο "οι πατέρες υπήρξαν θύματα του αρχεκάκου όφεως".

Αυτά, ως προς τον "ειδικό" μεταξύ μας διάλογο και όχι σαν γενικής φύσεως τοποθέτηση.
Προσπάθησε να είσαι όσο ευγενικός γίνεται κι έτσι να ελέγχεις τα δημοσίως γινόμενα.

"Ἐρχόμενος μετὰ σαρκός, πρὸς Ἰορδάνην Κύριε, βαπτισθῆναι θέλων, ἐν σχήματι ἀνθρώπου ζωοδότα, ἵνα τοὺς πλανηθέντας ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος, πάσης μηχανῆς καὶ παγίδος τοῦ δράκοντος, ῥυσάμενος φωτίσῃς, ἐκ Πατρὸς μεμαρτύρησαι, τὸ δὲ θεῖον Πνεῦμα, περιστερᾶς ἐν εἴδει σοι ἐπέστη. Ἀλλ᾽ οἴκισον ψυχαῖς ἡμετέραις σαυτόν, φιλάνθρωπε." (Ακολουθία Μεγάλων Ωρών, Θεοφάνεια, Ώρα Τρίτη)