Αθηνά Κατσαφάδου - Μοναδική λύση στον εποικισμό: Kλείσιμο συνόρων και απαγόρευση των ΜΚΟ

Είναι αλήθεια πώς ή νεοεκλεγείσα κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ καλύτερη από την κυβέρνηση Τσίπρα. Όμως, όποιος και εάν εξελέγετο, αναμφισβήτητα, θα ήταν πολύ καλύτερος από το τίποτα.
Στο πρόσωπο του Τσίπρα βρήκαν οί ξένοι τόν πλέον δουλικό υπηρέτη προώθησης των συμφερόντων τους εναντίον της χώρας μας. Δεν τον χαρακτήρισε άδικα ό Μελανσόν «την πιο ελεεινή πολιτική προσωπικότητα της Ευρώπης» .
Εάν αυτή ή σύγκριση περιποιεί τιμή στόν Μητσοτάκη , τότε είμαστε για κλάματα! Σημαίνει, ότι, δεν υπάρχει αντιπρόταση στον πολιτικό ορίζοντα απέναντι στην ανικανότητα και διαφθορά του Σύριζα.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Γνωστά ὅλ' αὐτά. Ὅπως ὀρθῶς παρετήρησε ἕνας φίλος, «ὁ ἕνας ἐνημερώνει τόν ἄλλον, ἀλλά κανείς δέν κάνει κάτι νά σωθῇ ἡ χώρα». Κυβέρνησιν, δυστυχῶς, δέν ἔχουμε! Τοποτηρηταί τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ «κυβερνοῦν», εἴτε κόκκινοι εἶναι εἴτε γαλάζιοι. Καί οἱ μέν κόκκινοι δέν ἄφησαν οὔτε μίαν πτυχήν τοῦ προβήματος πού νά μήν τήν προδώσουν, τόσον ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ εἶναι, οἱ δέ γαλάζιοι ἔκαναν μερικά καλά μᾶλλον γιά νά μᾶς ἀποκοιμίσουν ἀκόμη περισσότερον, ἐπειδή μᾶς ἑτοιμάζουν κάτι τό φοβερόν, ὅπως π.χ. τήν ἐξέγερσιν τῶν τζιχαντιστῶν πού φέρνουν καθημερινῶς προκειμένου ν' ἀρχίσουν συντόμως τίς σφαγές τῶν Ἑλλήνων.

Η φωνή ενός Προφήτου -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ιδιάζουσα πολεμική κατά της Πίστεως παρουσιάζεται στις μέρες μας. Οργανωμένες φωνές διαβάλλουν και προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη θέλοντας να την βγάλουν και να την αποβάλουν από την ζωή μας, ως δήθεν εβραϊκό βιβλίο. Λόγοι δικαιοσύνης, λοιπόν, επιβάλλουν ν΄ ακούσουμε και μια φωνή αυτού του βιβλίου «εκ των ένδον». Την αφορμή μας δίνει ο προφήτης Ιωνάς, ο έκτος στη σειρά των μικρών προφητών, τον οποίο τιμά και προβάλλει η Εκκλησία μας το μήνα αυτό (+21 Σεπτεμβρίου) ως έναν σοφό και θεόπνευστο δάσκαλο. Ως φανατικός Εβραίος ο Ιωνάς είχε τη νοοτροπία του χαϊδεμένου παιδιού του Θεού. Δεν μπορούσε να ανεχθεί το ενδιαφέρον του Θεού για ανθρώπους, που δεν ανήκουν στον περιούσιο λαό του, τον ιουδαϊκό.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Χωρίς τήν Παλαιάν Διαθήκην (ΠΔ), ἡ ὁποία προεφήτευσε μέ ἀκρίβειαν τήν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου, ὁ Χριστός θά ἦτο ἕνας αἱρετικός, πού «ξεφύτρωσε ἀπό τό πουθενά», καί θά ἦτο δύσκολον νά πιστεύσῃ κανείς εἰς Αὐτόν. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Τό γεγονός ὅτι ἡ ΠΔ περιέχει καί ἁμαρτωλές ἱστορίες οὐδόλως σημαίνει ὅτι δέν εἶναι θεόπνευστος. Οἱ ἱστορίες αὐτές εἶναι καταγεγραμμένες στήν ΠΔ ὡς ἱστορικά γεγονότα καί ὄχι γιά νά μᾶς προτρέψουν νά τίς μιμηθοῦμε. Γι' αὐτό, ὁ Κύριος εἶπεν ὅτι δέν ἦλθε γιά νά καταλύσῃ τήν ΠΔ, ἀλλά γιά νά τήν συμπληρώσῃ. Μόνον ἔτσι ἔχουμε τήν πλήρη εἰκόνα τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ καί μποροῦμε ν' ἀποκρούσουμε πολλές πλάνες γιά τήν δημιουργίαν τοῦ κόσμου κ.ἄ. Συνεπῶς, ἀσφαλῶς ἡ ΠΔ εἶναι ἰσόκυρος τῆς ΚΔ. Ἡ πολεμική πού ἐσχάτως ἀσκεῖται ἐναντίον της, μέ τό πρόσχημα ὅτι εἶναι «ἑβραϊκόν βιβλίον», ἀποτελεῖ αἵρεσιν τοῦ χειρίστου εἴδους. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ σοφοῦ Καθηγητοῦ Σ. Σάκκου.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερήμωσης (20ον)


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Οκτωβρίου, της Αγίας Μάρτυρος ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ.

Χαριτίνη η Αγία Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού και Δομετίου κόμητος εν έτει 290, δούλη Κλαυδίου τινός. Ακούσας δε ο κόμης Δομέτιος περί αυτής, ότι είναι Χριστιανή και ότι και άλλους πολλούς επιστρέφει εις την πίστιν της, τους δε λοιπούς Χριστιανούς στερεώνει περισσότερον εις αυτήν, γράφει εις τον αυθέντην αυτής Κλαύδιον να αποστείλη την Χαριτίνην εις αυτόν δια να την εξετάση. Λαβών ο Κλαύδιος τα γράμματα ελυπήθη και ενδυθείς σάκκον, ήτοι τρίχινον φόρεμα, εθρήνει.

Ανεστέναξε Σωσάννα, και είπε Στενά μοι πάντοθεν...

Μεταφέρω σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου. 
 Ο τίτλος της παρούσης αναρτήσεως είναι του διαχειριστού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου Σταῦρε, σ' εὐχαριστὼ θερμῶς γιά τά στοιχεῖα πού παρέθεσες, ἀρκετά ἀπό τά ὁποῖα μοῦ ἦταν σχεδόν ἄγνωστα. Στό θέμα αὐτό, δέν ἔχω κάνει ὁ ἴδιος ἔρευνα, ἀλλά στηρίζομαι σέ ὅσα ἔχω διδαχθῆ ἀπό πνευματικούς καί λογίους τοῦ π.ἑ. Ἀπό τά ὅσα γνωρίζω, ὡστόσον, δέν νομίζω ὅτι, χωρίς ἀπόφασιν Πανορθοδόξου Συνόδου, μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε γιά «ἄκυρα μυστήρια». Ἐπιπλέον, ὅπως μοῦ ἐπεβεβαίωσε καί ἕνας πνευματικός ὅταν τοῦ εἶπα τήν σκέψιν μου, ἡ θέσις περί ἀκύρων μυστηρίων ὁδηγεῖ σέ χίλια ἀδιέξοδα καί ἀντιφάσεις. Χάριν παραδείγματος, μέ καλοῦν σέ γάμους φίλοι Ν/Ηται. Οἱ πνευματικοί μ' ἔχουν διδάξει ὅτι «πηγαίνουμε σ' αὐτά». Ἄν ἐγώ πίστευα ὅτι δέν συντελεῖται μυστήριον ἐκείνην τήν στιγμήν, τότε θά ἔπρεπε νά παραδεχθῶ ὅτι πηγαίνω εἰς θέατρον, κάτι πού δέν δύναμαι νά δεχθῶ, θεωρῶν ὅτι αὐτό θά ἦτο βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί αὐθαίρετος σφετερισμός ἐξουσίας τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου, πού εἶναι ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος. Ἀλλά κι' ἐγώ ὁ ἴδιος εἶμαι βαπτισμένος καί παντρεμένος στό ν.ἑ. καί πιστεύω βαθειά ὅτι τῷ ὄντι συνετελέσθησαν αὐτά τά μυστήρια καί ῆσαν μεγίστη εὐλογία γιά μένα, αἰσθάνομαι δέ μεγάλην εὐγνωμοσύνην πρός τούς Ν/Ητας ἱερεῖς πού ἐτέλεσαν αὐτά τά μυστήρια, καθώς καί στήν μακαρίτισσαν πλέον νονά μου. Τό γεγονός ὅτι στά 41 μου ἔμαθα ὅτι «πατριάρχαι» καί ἄλλοι ψευδο-επίσκοποι κηρύττουν βρωμεράν αἵρεσιν ἐπί πολλές δεκαετίες οὐδόλως εἶναι ἀρκετόν δι' ἐμέ νά πιστεύσω ὅτι ἁπλοῖ ἄνθρωποι πού πασχίζουν καθημερινῶς διά τόν ἐπιούσιον ἄρτον καί παλεύουν μέ τήν ἀδικίαν πού ἐπικρατεῖ, ἀλλά δέν ἐπισκέπτονται τό διαδίκτυον (δέν ἔχουν κἄν πρόσβασιν σ' αὐτό!) καί δέν τούς ἐνημέρωσε κανένας ἄλλος ὅτι ὁ Χριστός σταυρώνεται καθημερινῶς καί πρέπει ν' ἀντιπαρατεθοῦμε μέ τούς σταυρωτάς, τούς ὁποίους αὐτοί ἀπό ἄγνοιαν θεωροῦν «ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ», θά κριθοῦν καί αὐτοί ὡς «ἐχθροί τοῦ Θεοῦ» λόγῳ τῆς ἐν ἀγνοίᾳ κοινωνίας των μέ τούς Φαρισαίους Σταυρωτάς τοῦ Κυρίου, ἤτοι τόν Βαρθολομαῖον κ.ἄ. Τίποτε, λοιπόν, δέν συνηγορεῖ ὑπέρ τῆς ἀπόψεως τῶν ἀκύρων μυστηρίων. Γιά τούς ἐν γνώσει κοινωνοῦντας, ὅμως, τόσον οἱ ὡς ἄνω πνευματικοί ὅσον καί ἡ συνείδησίς μου μέ πληροφοροῦν ὅτι αὐτοί δέν λαμβάνουν εὐλογίαν, ἀλλά κατάκρισιν. Τό κρίσιμον ζήτημα εἶναι: πόση γνῶσις ἀπαιτεῖται γιά νέ λέμε «ἐν γνώσει»; Ἀρκεῖ νά ἔχῃ ἀκούσει κάποιος ὅτι «ὁ πατριάρχης δέν βαδίζει καλά», γιά ν' ἀφήσῃ τά καθημερινά προβλήματά του καί νά τό ρίξῃ στό διάβασμα ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων; Αὐτό, βεβαίως, θά τό κρίνῃ ὁ Θεός. Σοῦ εὔχομαι ὑγείαν καί φώτισιν παρά Θεοῦ.

Οι Άγιοι Πατέρες και ο σύγχρονος Οικουμενισμός -- ΙΕΡΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

...Εάν, αντίθετα, πραγματοποιήσετε πρώτα αισχρώς τον εκλατινισμό που θέλετε, και τότε για να εξαπατή­σετε τους απλουστέρους βάλετε χρονικά όρια τάχα και ελπίδες λόγων και συζητήσεων, το συμπέρασμα του κακού αυτού διαβήματος θα είναι αυτό που πολ­λές φορές είπα. Εγώ τότε, έστω κι αν όλη η Ανατολή πάη στην Δύσι, δεν πηγαίνω. και αν όλη η Δύσις έλ­θη στην Ανατολή, εγώ θα σιωπήσω. και ήδη από τώ­ρα σιωπώ. Διότι, αν όλοι εσείς και η δήθεν σύναξίς σας γίνετε Λατίνοι, με ποιους και για ποιους και τι να ομιλή πλέον ο ταπεινός Γεννάδιος υπέρ του πατρίου δόγματος;
        Αυτά τα έγραψα εκτενέστερα και στον μέγα δού­κα, όπως γνωρίζουν οι τιμιώτατοι που ανέφερα. Τώρα μόνο τα κυριώτερα σταχυολόγησα. Έχω κοντά μου και αντίγραφο του γράμματος εκείνου, στο οποίο μου απήντησε ο μέγας δούκας με τρόπο που με εξέπληξε: «Ματαίως κοπιάζεις, πάτερ, διότι αποφασίσθηκε να ε­παναφέρωμε το μνημόσυνο του Πάπα και είναι αδύνα­το να γίνη αλλοιώς. Με την προϋπόθεσι ότι δεν θα φέρης κανένα εμπόδιο, διότι τίποτα δεν θα πετύχης, έ­λα να βοηθήσης να το κάνουμε». Και εγώ του απή­ντησα: «Έλεγα (ότι θα έλθω), με την προϋπόθεσι ότι δεν θα γίνετε Λατίνοι. Εάν αποφασίσατε να γίνετε, και ήδη εγίνατε, όλα τελείωσαν και εγώ δεν έχω ευθύ­νη γι' αυτό».
«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου και Επισκόπου Πάπα Ρώμης Bενεδίκτου..…  »  

Του Βασιλείου Σελευκείας:«Ποίον όνομα να σου δώσω Παιδίον μου; Ανθρώπου; Αλλά Συ συνελήφθης ως Θεός. Θεού; Αλλά Συ ανθρωπίνην έλαβες σάρκωσιν. Τι λοιπόν να πράξω δια Σε; Να Σε γαλακτοτροφήσω ή να σε θεολογήσω; Ως μήτηρ να Σε υπηρετήσω ή ως δούλη να Σε προσκυνήσω; Ως Υιόν μου να Σε εναγκαλισθώ, ή ως προς Θεόν μου να προσευχηθώ; Να Σου δώσω γάλα, ή να Σου προσφέρω θυμίαμα; Τι το άρρητον και μέγιστον τούτο θαύμα, Υιέ μου;»                                                                          ·

Εἴμαστε ἑνωμένοι, εἴμαστε μία Ἐκκλησία, βγάζουμε κοινὲς Ἐγκυκλίους.

π. Θεόδωρος Ζήσης: ...Τν δια φιλοπαπικ γραμμ κολουθον κα λλοι ρχιερες τς λλαδικς κκλησίας, τν λοιπν σιωπώντων δυστυχς... Ες τος λατινόφρονες νήκει κα μητροπολίτης Σύρου, Τήνου Δωρόθεος. μητροπολίτης Σύρου πέρυσι τν ανουάριο το 2006 κα φέτος τν ανουάριο το 2007, κυκλοφόρησε κοιν ποιμαντικ γκύκλιο μ τν Παπικ πίσκοπο τς Σύρου. Εμαστε νωμένοι, εμαστε μία κκλησία, βγάζουμε κοινς γκυκλίους. Κα ν σς π κα κάτι λλο, πίσης ξοργιστικό. πάρχει νας καθηγητς τς Νομικς γνωστός, Κώστας Μπέης. Λέει λοιπόν, τι κάποια φορ κάναμε κάποια οκουμενικ συνάντηση στ Σύρο, Παπικοί, Προτεστάντες, μι ρθόδοξη χορωδία, μι παπικ κα στ τέλος Παπικς πίσκοπος βουτοσε τν στια μέσα στν ονο, στ αμα Χριστο, κα μς κοινώνησε λους. Κι ταν χαρ Θεο. πάρχει κοιν ποτήριο δν πάρχει κα μς κοροϊδεύουν; χει γίνει δη νωση δν χει γίνει; πάρχουν καταγγελίες π ξιοπίστους μοναχος κληρικος πο πισκέπτονται μητρόπολη ταλίας. Μο τ στέλνουνε τώρα κα φανερώνονται. (Κα γινε τ κοιν ποτήριο, γιατί τ θέλει τ Φανάρι κα τ νέχονται ο πίσκοποι κα κατ δεύτερο λόγο ο πιστοί. ν δν τ νεχόταν, ν δν τ προωθοσε «διπλωματικά», θ εχε ντιδράσει σ’ ατς τς καταγγελίες. πως πεμβαίνει σ θέματα διοικητικ κα παπικ τ τρόπ καθαιρε ρχιεπισκόπους τιμωρε λλους κληρικούς, τσι κα στ κορυφαα ατ θέματα τς Πίστεως θ πενέβαινε. λλ τ «κοιν ποτήριο» εναι γεγονός. πλ περιμένουν ν «ριμάσουν» λίγο κόμα ο περιστάσεις. Τν ρθόδοξη συνείδηση τν ριμάζουν, τν χτυπον, πως ψαρς τ χταπόδι, γι ν τρώγεται κα ν χωνεύεται, γιατί ταν εναι γνήσια, εναι χώνευτη). 
-----------


 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Εἴδησις: «Εἴμαστε ἑνωμένοι, εἴμαστε μία Ἐκκλησία, βγάζουμε κοινὲς Ἐγκυκλίους».

Σχόλιον: Μέχρι τώρα, παρόμοιες δηλώσεις (περί «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν» κ.λπ.) εἶχα ἀκούσει μόνον ἀπό κορυφαίους Οἰκουμενιστάς, Βαρθολομαῖον κ.ἄ. Τώρα διαπιστώνω ὄτι τό κακόν γενικεύεται, καί τά αἱρετικά αὐτά φληναφήματα ἀκούγονται πλέον καί στίς τοπικές «ἐκκλησίες»!

---------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Τι τραβάει ο κόσμος!!! Τί να περιμένει ο απλός πιστός, και πώς να πορευτεί; Αν είναι κι ακατήχητος ό,τι του λένε κι ό,τι βλέπει είναι καλό. Διάβασα στο ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ένας οικουμενιστής αρχιμανδρίτης έλεγε τα ωραία και τα καλά του αγίου των καθολικών της Ασίζης στο εκκλησίασμα και ένας πιστός αντίδρασε, όλοι τον καταδίκασαν τον αντιδραστικό! Έτσι θα πηγαίνει το πράμα, θα προμοτάρουν τον οικουμενισμό με αναφορές και αμφιλεγόμενα οστά αγίων από την αλλοδαπή ώστε να ελκύουν το κόσμο. Εν τω μεταξύ το 80% των πιστών είναι ακατήχητοι, μια πολύ καλή ευκαιρία να αλωθεί εκ των έσω ό,τι έχει μείνει αλώβητο από τη σήψη.